Hot answers tagged

15

The Mishnah Berurah there explicitly addresses your question. In s.k. 28 he writes: ואפילו לאותן המניחין תפילין בחוה"מ בלי ברכה או המניחין תפלין דר"ת אחר שחלץ תפלין דרש"י או שחלץ תפלין ע"מ להחזירן דהרמ"א בסי"ב פסק דא"צ לחזור ולברך כשמניחן אח"כ אפ"ה עבירה היא להסיח ביניהן דלכתחילה בעינן שיהיו סמוכין ותכופין זה לזה ...


14

The Shulchan Aruch (OC 40:8) rules that אכילת עראי temporary eating is permitted while wearing Tefillin. Drinking water would seem to fall in this category.


13

The Gemara states this (and the reasoning behind it) explicitly on Menachot 36a: תנא כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד בשלמא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפת בין עיניך אלא כשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד מנלן אמר רבה רב הונא אסברא לי אמר קרא ...


11

Tefillin may not be donned on Shabbat and Yom Tov (Menachot 36b, Shulchan Aruch OC 31:1). Rav Yosef Karo (ibid :2) rules that the days of Chol HaMoed are included in this prohibition, but Rav Moshe Isserlis rules they are not included and Tefillin should be worn. Modern customs vary widely on the latter point and one's personal rabbi should be consulted ...


11

Taamei Haminhagim - page 548 / קע"ז & page 549 says that since when we say Poseach Es Yadecha we are supposed to have in mind the Roshei Teivos פא"י and the Sofei Teivos חת"ך which are the Shaimos of Parnasa. Therfore we put our hands on the Tefilin at this point to show that we are only requesting Parnasa in order to be able to do Mitzvos.


10

The Rambam in Hilchos Melachim 10:9-10 says a non Jew cannot keep shabbas ,but if he wants to perform other mitzvos for its reward it is permissible but has to be performed in the correct manner. exact wording: בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר. אין מונעין אותו לעשות כהלכתה. ואם הביא עולה מקבלין ממנו. נתן צדקה מקבלין ממנו. ויראה לי שנותנין ...


10

The premises of your question appear to be incorrect. The Rambam (Hil. T'fillin 4:5) says to first put on the shel yad (phylacteries of the arm) and to then put on the shel rosh (phylacteries of the head): וקושר של יד ואחר כך מניח של ראש Translation: And he should bind the arm phylacteries [to his arm] and afterwards don the head phylacteries. The ...


10

The first line with a checked options has: [x] New Tefillin [] Used Tefillin The next horizontal line indictes writing Style: [] Sepharadi / Yemenite [] Ashkenaz - Ar"i [x] Ashkenaz - Beis Yosef The vertical checklist gives the quality: [x] Basic - Mehudar [ ] "small animal" - leather from sheep or goats [ ] "small animal" one piece - the ...


10

Under the circumstances he was in even if tefillin are muktzah he was allowed to touch them. According to many (not all) Poskim, Tefillin are muktza. The reason is because one may not wear Tefillin on Shabbos or Yom Tov so therefore they are a Keli Shemilachto Leissur. There are however situations where one may move Tefillin on Shabbos like to prevent ...


9

According to R. Yosef Karo's uncle, R. Yitzchak Karo, the Sephardic practice prior to the Zohar was like the Rosh, to wear tefilin with a bracha (quoted in שו"ת בית יוסף, תש"כ, עמ' שפה). The Beit Yosef (או"ח סי' לא) cites the Rashba in addition to the Zohar, as the source for the change in Sephardic practice. It isn't clear what Sephardic practice was prior ...


9

The Targum Yonasan to the verse prohibiting a woman to wear men's gear says specifically it includes Tallis and Tefilin. However, that doesn't seem to be the prevailing opinion. The Aruch HaShulchan and Rav Moshe Feinstein both address the issue of women wearing Tefilin, and neither of them concludes that it's prohibited because of that Targum Yonasan. At ...


9

This is a good question, and really it's probably a better question than the answers out there. For context, we have to realize that this question (order of operations for donning Tzitzit and Tefillin) is a "modern" question which is a side effect of the modern practice of wearing a Tallit and Tefillin exclusively in Shul. In principle, these Mitzvot have ...


9

This is a known technique. It's generally considered invalid and called פנים חדשות. See Lishkat HaSofer 9:6: ונ"ל פשוט דאם לאחר שהעבה איזה אות מצד זה גרדו מצד השני ולא נשאר רק הכתב החדש הוי שלא כסדרן כיון דליתא לכתב הראשון‏ ...and it seems obvious to me that if after he thickened some letter from this side he erased from the other side such that only ...


8

The Ben Ish Chai (Shana alef parshas vayeira 21) brings the Levush who writes that by the kever of Yicheskal HaNavi something fell and revealed a very old pair of teffilin and it was keseder Rashi .At first we thought that it is like every machlokes that one shittah iis batel to the other one.That was until the Arizal came and said bkabbalah from the mouth ...


8

See this page on Tiferes Stam, which shows a diagram with instructions for both the double- and single-daled knots, as well as information about how the tefillin should fit. The instructions for tightening the double-daled knot are: Say לשם קדושת תפילין, then Pull the strap marked with the arrow down, making the head loop smaller Close the loop you just ...


8

HaRav Yitzhaq Yosef in his Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Orahh Hayim 27:4) states (my translation/emphasis): מותר להסתכל בראי כדי לראות אם התפילין של ראש מונחין במקומן. ומכל מקום אין צריך להקפיד בזה כל כך, ודי שיבדוק כפי מה שיש ביכולתו שהתפילין יהיו מונחין במקומן, שלא יטה לצדדין. וכן צריך שיהיה הקשר של התפילין (של ראש) באמצע. It is permitted to look ...


8

The fact that a biblical exegesis - Drasha, is needed to exempt the obligation to wear teffilin on Yom Tov and Shabbos, implies that when it is not either shabbos or Yom tov, there is an obligation to wear them every day. Rav Yitzchok Yosef in his Kitzur Shulchan Aruch (אות ג') presents this very argument: אף ששלא נתבאר בפירוש בתורה שצריך להניח בכל יום ...


8

R Jack Abramowitz at OU answers your question this way After adjusting the head strap, the person continues with “Baruch sheim k'vod malchuso l’olam vo’ed” (Blessed be the Name of He Whose glorious kingdom lasts forever) because there is some doubt as to the need for a second blessing on tefillin. This doubt also raises the question of whether or ...


8

This is a classic question. I'm quite surprised we didn't have a question like this already on this site. I will do my best to explain. First of all, let's examine the actual passuk: :וּקְשַׁרְתָּ֥ם לְא֖וֹת עַל־יָדֶ֑ךָ וְהָי֥וּ לְטֹֽטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֶֽיךָ And you shall bind them for a sign on your hand, and they shall be for a reminder between ...


8

Not a problem in the slightest. Pleae ignore it and continue to serve God by wearing your Tefilin. If this hangup is preventing you from doing mitzvos in a positive manner, please consult a competent rabbi and/or mental health professional. Rambam, laws of Tefilin, Mezuzah, and Sefer Torah 4:13 וכל הטמאין, כולן חייבין בתפילין כטהורין The incontinent ...


8

The Talmud (Menachot 35a) says: תנא: תפילין מרובעות - הלכה למשה מסיני. אמר רב פפא: בתפרן ובאלכסונן. לימא מסייע ליה: העושה תפילתו עגולה - סכנה ואין בה מצוה; אמר רב פפא: מתני' דעבידא כי אמגוזא.‏ It is taught in a baraita: The requirement that phylacteries be square is a halakha transmitted to Moses from Sinai. Rav Pappa says about this halakha: ...


8

See https://halachipedia.com/index.php?title=Putting_On_and_Removing_Tefillin The minhag is to put on Tefillin in the Synagogue after having said Birchot HaShachar and Birchot HaTorah but preferably before the Shema in Korbanot and at least before Parshat HaTamid. Kaf Hachaim 25,3-4 The minimum requirement is to have Tefillin on during Kriyat Shema and ...


8

This is discussed in the Talmud (Menachot 34b). Turns out the issue isn't the number of pieces of Klaf at all. Even one piece for the head and 4 pieces for the arm is valid. The issue is the number of compartments. If he has an unused head Tefillah, he can cover it with another piece of leather to make it effectively one box instead of 4 and then bind it to ...


8

Rav Chaim Kanievsky was asked this question in Daas Noteh Hilchos Teffilin page 117. He answers that shel Rosh is preferable, but adds a tzorech iyun kitzas since the Mishna Brurah does not choose between the shel yad and shel rosh in a similar case. See footnote 329 which does bring the Yafeh Lalev that writes the shel Yad comes first since its mentioned in ...


7

You should also tell them what it does for you, personally, when you put them on. Chances are, you don't know what that is. After you pay enough attention to be able to explain to someone else what it does for you to put them on, you will probably find you are much more successful at getting others to do so.


7

The Ba'al Halochos Gedolos (a Gaon) is quoted as being of the opinion that Tefilin should not be worn on Chol Hamoed (I don't know off hand if that is found in the surviving versions of Halachos Gedolos, but it is quoted in Tosfos, referenced in the comments). So clearly (according to Tosphos) it is a practice that goes back to that time, different in ...


7

Menahot (35b) records that the tefillin strap of the shel yad must be long enough to reach the finger. Rambam specifies in a responsum (159) that the mitzvah is affixing it to the bicep, while further wrapping is just to "complete the knot" but doesn't sound mandatory: קשירת הרצועה על האצבע היא אחרי הברכה ובה תהיה קשירה תמה ואין הקשירה על האצבע מוכרח ...


7

The Rambam (Hil. Tefilin 4:10) disagrees with you. He says: וכן שבתות וימים טובים, אינן זמן תפילין, שנאמר "והיו לך לאות" (ראה שמות יג,ט), ושבתות וימים טובים הן עצמן אות. The Rambam says clearly that Yom Tov is an אות and therefor does not warrant putting on Tefillin. The Rambam's source is a Gemara (Menachot 36): ר´ עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין ...


7

The Rema in Shulchan Aruch (131:1) writes that at Shacharit (or Mincha;see Mishne Berurah 7) when one wears tefillin, to lean on the right in deference to the tefillin and when not wearing tefillin (e.g. during Mincha or even Shacharit if there is no tefillin on his left arm) he leans on the left side.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible