Hot answers tagged

20

This is a can of such powder (cream) that Jews would use on the Lower East Side around 100 years ago. If you look closely you will see that it says Mutar based off the teshuva of the Noda B'Yehuda, YD 81. Yiddish text on top says: א שייוו אהן א רייזאר נור מיט א פוידער איז מותר.


15

The Shulchan Aruch in the beginning of YD 182 says: א.המעביר שער בית השחי ובית הערוה אפילו במספרים כעין תער היו מכין אותו מכת מרדות בד"א במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים אם העביר אין מכין אותו: {הגה: ואפילו לכתחילה שרי (ר"ן פ"ב דעבודת כוכבים) רק החברים נמנעים בכ"מ (שם ובב"י בשם נ"י) My rough ...


15

It is permitted to use depilatory cream (but not on Shabbat). R Jack Abramowitz writes The Torah only prohibits using a razor to cut the corners of the beard. There are five such corners and many positions when it comes to the details, so a pious person should not use a razor on any part of his beard, nor even on his mustache or on his neck. There ...


15

The Talmud in Ketubot 72a cites Numbers 5:18 as a Scriptural source/derivation: ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש [Is not the prohibition against going out with] an uncovered head Pentateuchal; for it is written, And he shall uncover the woman's head, and this, it was taught at the ...


14

Let me break this question down. First, there is a minhag (custom) that men should cover their head as a sign of reverence to G-d. The custom was codified as halacha for men (Orach Chaim 91:3) which stated that it is forbidden to say G-d's name or to even walk into a Synagogue with your head uncovered. For me the practical aspects are (a) that the kippah ...


12

In terms of using a #1 guard: The Rambam (Hilchos Parah Adumah 1:4) rules that a completely red cow that has two white or black hairs would not have the status of a Parah Adumah. If however, the hairs are so short that one would not be able to grab them with tweezers the hair is considered to not be there at all. Apparently the Rambam has another ...


11

While the Rosh (Makkot 3:2) rules that the prohibition of cutting the peyot applies even to cutting them short with a scissors, the Rambam (Avoda Zara 12:6) rules that the prohibition is equivalent to that of the shaving the beard which is only prohibited with a razor. The Shulchan Aruch (YD 181:3) rules: אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ...


9

The Beit Yosef there quotes many Rishonim who have a version of the story (Yevamot 62b) that Rabbi Akiva's students died until פרוס העצרת a half [month] before Shavuot. So 49-15=34 and on the last day we say that a partial day counts as the whole day so on the 34th in the morning, the mourning ends.


9

The answer to this question can have various outcomes all depending on what you hold regarding kippa and what you hold regarding a woman's head covering. There are shittos which hold that wearing a kippa saves your from the issur min HaTorah of bechukasaim lo teilachu (Taz opinion in Orach Chaim 8:3). Then there are those who hold you can even learn without ...


8

Qitzur Shulhhan 'Arukh - Yalqut Yosef (Even HaEzer 21:9) writes (my translation): פשט המנהג שבנות רווקות הולכות בגילוי ראש ברשות הרבים, שמעיקר ההלכה אשה שאינה נשואה אינה חייבת בכיסוי ראש. ורק בעת שמתפללות או מברכות ומזכירות שם שמים, תכסנה ראשן The general custom is for single women to go in public with uncovered hair; because, per 'Iqar HaHalakhah, an ...


8

The Ramchal's beardless face is referenced in several letters among the Italian rabbinic communities of the 18th century, all of which are part of the general controversy that escalated after the Ramchal's assertion of learning through a maggid and his teachings of kabbalah, both activities that led some to suspect him of being a secret follower of Shabbetai ...


7

No. I don't have any sources but one can definitely see pictures of uncovered hair of brides in wedding photos posted proudly in the homes of great rabbis.


7

The Biur Halacha (340:1 ד"ה וחייב) addresses this question at significant length. Here is an abridged synopsis: Rivash (394) explains that cutting hair and nails in order to enhance one's appearance is מלאכה הצריכה לגופה similar to the shearing of hair on the Oros Ailim that was performed to enhance the appearance of the ram skins. This is also the opinion ...


7

This is an argument amongst the achronim. See Yoreh Deah siman 178. The Shulchan Aruch writes not to grow one's hair like the non Jews do and not to shave the sides while leaving the hair on top. Shach there #1 brings the Ateres Zahav who says this is actually all one prohibition. Don't grow hair like them which is shaven on the sides etc. The Shach goes ...


7

It is forbidden to derive benefit from a corpse, including its hair, even if the deceased commanded before dying that certain parts be given away for use. (Shulchan Aruch YD 349:2)


6

The source is Shaar HaKavvanot 86d: במ"ט ימים אלו של ימי העומר לא היה מורי האריז"ל מגלח ראשו אלא בערב שבועות ולא היה מגלח לא ביום ראש חודש אייר ולא ביום ל"ג בעומר בשום אופן. During the 49 days of the Omer my teacher the Arizal would not shave his head except on Erev Shavuot, he would not shave on Rosh Chodesh Iyyar and not on Lag B'Omer for ...


6

The Arizal is brought by R' Chaim Vital in Pri Eitz Chaim (Shaar 22 Sif Zayin) and Shaar Hakavonos (Inyan Sefiras Haomer); see also Birkey Yosef (493:6) and Kaf HaChaim (:12). The reason is based on Kabbalah, and not related to the mourning of sefira, which is why it applies during the sheloshes yemei hagbala till Erev Shavuos, and according to most also on ...


6

Pischei Tshuva in Yoreh Deah 181 #5 brings opinions that it is allowed, warning however, not to scrape the application off with a knife. אבל במשיחה הנעשה כעין טיח טיט והחריפות שבו שורף השער מותר דזה הוי השחתה בלי גלוח. אך אם אחר המשיחה נשאר טיח זה על פניהם אין נגררו בסכין אלא ביד ע"ש וע' בזה בתשובת שמש צדקה חלק י"ד סי' ס"א בד"ה לבד זה:


5

Taken from an article by Rabbi Aryeh Lebowitz: The Rambam (Avoda Zara 12:6) rules that one is only prohibited from removing peyos with a razor. Cutting peyos off with a scissor that provides a cut as short as a razor is completely acceptable. (The Darchei Teshuva (181:2) writes, based on the Sefer Hachinuch, that one is merely exempt from punishment, but ...


5

Piskei Teshuvos 493:7 cites the Sefer "Bein Pesach Le'Shavuos" (9:11) in the name of R' Shlomo Zalman Auerbach and R' Shmuel Vozner that plucking eyebrows or eyelashes during Sefiras Haomer is permitted although it is done for beatification, since this is not characterized as "תספורת" (cutting). Rabbi Gavriel Zinner also brings this ruling in Nitei Gavriel (...


5

To answer a mistaken premise of the question -- boneh is possible on the human body. See Shabbos 107a: המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור If someone pops a pimple on Shabbos -- if he did so to make an opening, then he is liable for punishment; if he intended to remove the pus from inside, he is not liable Rashi there ...


5

Tevilah with dreadlocks is acceptable. The Rema cited by @Yehoshua is coming from the Beis Yosef ad loc., who is quoting the Mordechai in Shavuos §751, who is quoting a Ra’avyah in Teshuva 991. The Ra’avyah gives three reasons why these plaits (see here for background) are not a problem of chatzitza: The halacha (see Niddah 67a, Shulchan Aruch YD 198:5) is ...


5

The Eitz Yosef says it might have been a ruse to get them to shave their peyos harosh and beard. The Matna Kehuna says it is a warning to his soldiers and hair of the head is an expressing for finding a person, meaning if he finds any Jew he will chop off the head of the officer who failed to kill the Jew. He brings a variant text where a first proclamation ...


5

Is this indeed so, is there a Jewish law forbidding cutting a toddler's hair, or is this a merely an Ashkenazi custom? There is no such a law! Halacha allows one to cut baby's hair on Chol HaMoed, for example. See Shulchan Aruch in 531: 6 - סימן תקלא - דיני גלוח בחל המועד, for example. ו: קָטָן מֻתָּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד, אֲפִלּוּ נוֹלַד קֹדֶם הָרֶגֶל; ...


4

The Kitzur Shulchan Aruch (Siman 171) writes: 171:2 It is forbidden for a man to remove the hair of the armpits or the genital area even with scissors used like a razor, that is, cutting very close to the skin, because this is a women's custom. It is forbidden to cut with one's hand the hair of the armpit or the genital area in order to remove them, but by ...


4

Here is Israel, I've seen two customs (If any are also using tape I wouldn't know): Wear an extra large kippa. Perhaps it is an overcompensating aesthetic, but I have noticed many bald men wearing kippot that cover their whole heads (and even go into their foreheads). These often keep a snug fit. Wear a Buchari kippa. Seruga means knitted, so yes, this ...


4

Nitei Gavriel Aveilus2 3:1 says that the prohibition of cutting hair beyond 30 days is only for a parent, which requires one to be told that he looks unkempt prior to taking a haircut. For one who is mourning a child or sibling the prohibition is only for 30 days and then may cut his hair immediately after the 30 days whenever he wants because the Aveilus ...


4

Consult your local Orthodox rabbi. The answer should end there. But really, motivations really matter here. Let us say that I say that there are indeed unmarried girls in Meah Shearim who, based on this Rambam, braid their hair (so that it is not parua). And that in Yemen, Jewish unmarried girls cover their hair just like the Muslims. If done as a ...


4

When I was learning in Israel, someone posted an article written by R' Aharon Lichtenstein about having long hair. If I recall correctly, there were 3 issues he raised and evaluated: 1) Interruption for tefillin: There is a dispute between the Machatzis Hashekel and the Pri Megadim as to whether hair is an interruption on the spot it is grown, or ...


4

Regarding the first part of the question, Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Orahh Hayim 301:54) states (my translation): מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם סיכת ראש שנועדה להתפיס את הכיפה לראש, ואין לחוש בזה לאיסור הוצאה בשבת. It is permitted to travel between domains on Shabbat with a hair clip which is designed to secure the kippah on one's head and one ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible