Hot answers tagged

12

Yes! It says so explicitly in the Torah. Numbers: 6:2 דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַפְלִא֙ לִנְדֹּר֙ נֶ֣דֶר נָזִ֔יר לְהַזִּ֖יר לַֽיהוָֽה׃ Speak to the Israelites and say to them: If anyone, man or woman, explicitly utters a nazirite’s vow, to set himself apart for the LORD


12

Rambam, Hilchos Nezirus 8:5: נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנותיו וישתה ויטמא ואם הביא קרבנותיו ולא גלח ראשו אין התגלחת מעכבת A bald nazirite does not have to pass a razor over his head. Even though [a nazirite] does not have hair or does not have a palm, he may still bring his sacrifices. He [may] ...


7

Rabbi Yechezkel ben Yehuda Landau (known as the Noda Beyehuda) in his work Doresh Letziyon, Derush 5 (new print p.46-47) poses this question. He takes the view that Shmuel Hanavi was allowed to kill Agag because of the principle of 'Aseh docheh lo saaseh'. The mitzva to kill Amalek (particularly, as he was the last living Amalekite at the time,) superseded ...


6

It is a 'מחלוקת ריב''ן ותוס in .נזיר ד. Rivan says that being that person is already חייב in קידוש before he accepts נזירות, he still has to make קידוש. Tos' say that the part of קידוש that is on wine is דרבנן, and therefore he would not make קידוש. If the 4 cups are דאורייתא, it has the same מחלוקת as the above. If it is דרבנן, all would agree that a נזיר ...


6

The relationships between Nezirut and wine are broadly treated in Gemara and Rishonim. We will start with Samson, Samuel and touching problem of wine in sacrifices, and later wine of Kiddush and Havdala, for the end we will discuss about wine. Samson was a special Nazir: The mishna in Nazir (1, 2) defines what is nezirut Shimshon, he can never cut hairs, ...


6

According to Nazir 4b, Samson, having a special form of nezirut (Nazirite status), was allowed to become tamei (ritually impure or "unclean") even though the typical nazirite vow would preclude such a leniency: נזיר שמשון מותר ליטמא למתים שכן מצינו בשמשון שנטמא A nazir shimshon is allowed to become impure via [contact with] the dead, for we find by ...


6

In המתיבתא - 2001 תשס"א אייר there is an article by Rav Matisyohu Blum who asks your question as follows: יש מקשים. איך יתכן שיהיה כהן גדול נזיר; הלוא מבואר בסנהדרין(כב:) דכהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, והרי נזיר אסור להסתפר - רק עליו לגדל פרע ראשו, ואין נזירות פחות משלשים יום, וא״כ איך אפשר שיקבל כהן גדול נזירות על עצמו? You may ask how is ...


5

While Rabbi Elazar Hakafar states that the reason for the chatas is that the nazir showed too much asceticism, others state that the reason for the chatas is that he lowered his level of keduasha. Rabbi Frand points out that there are times that a person needs to become a nazir in order to react to circumstances. This is similar to the story of Shimon ...


5

There are different types of Chumrot, as I see it. 1. Fence Sometimes we (personal or dictated by Chazal) need a fence to keep us away from the actual transgression. This way, if we stumble we hit the fence and don't fall into the pit of sin. This is the fence referred to - and recommended - in the first Mishna in Pirkei Avot. This is your typical Humra. ...


4

The Ramban (Numbers 6:14) writes that the Nazir is sinning by leaving his elevated state, i.e. the sacrifice is for ending the state of being a Nazir. על דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלקיו The Rambam sees in the Nazir support for his approach that a ...


4

When I was learning in Israel, someone posted an article written by R' Aharon Lichtenstein about having long hair. If I recall correctly, there were 3 issues he raised and evaluated: 1) Interruption for tefillin: There is a dispute between the Machatzis Hashekel and the Pri Megadim as to whether hair is an interruption on the spot it is grown, or ...


4

Tol'dos Yitzchak (by Rabbi Yitzchak Karo, uncle of the Bes Yosef) has two explanations: "to tell you whoever sees a sota in her detriment…": its explanation is as a way of a command: he's obliged to swear off of wine, in his seeing her death due to the drinking of wine…. And it is also natural: … "whoever sees a sota in her ...


4

Yes, see Bamidbar 6:3 ג מיין ושכר יזיר, חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה he shall abstain from wine and strong drink: he shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink (JPS 1917) For elaboration, see Mishneh Torah Hilchos Nezirus Chapter 5.


4

In nazir the Korban Chatat is writen in Torah. Chachamim give an explanation, but we cannot infer from the explanation that all such deprivation engender a Chyuv Chatat. Korban chatat follows precise rules. The Gemara you quoted from Nedarim 10a (also in Nazir 19a) says that a fortiori a man who deprivales himself is called sinner, but not regarding Korban ...


3

In Talmud Menochos 100a and Nozir 48b, both R' Akiva and R' Yishmael hold that a Nazir who is also a (Cohen) Cohen Gadol, may become impure for the sake of burying an unattended corpse (Mes Mitzvah). They learn this from extra words in pesukim (drashah). Therefore, the fact exists that there can be a Nazir Cohen Gadol. The prohibition in Taanis 17 (and see ...


3

Rambam, Hilchos Nazirus 3:13: Samson was not a nazirite in a complete sense, for he never took a nazirite vow.It was merely that the angel caused him to be separated from impurity. What were the laws applying to him? He was forbidden to drink wine and cut his hair. He was, however, permitted to incur impurity due to contact with the dead. This ...


3

See Rabbi Neustadt’s book which quotes the Mishnah Berurah 27: 15 to say that long hair is not a natural outgrowth of the body and therefore constitutes a chatzitzah between the head and the head-tefila. There are however lenient opinions. There is a long article by Rabbi Aryeh Lebowitz - this is his conclusion: While one who grows long hair cannot be ...


3

Perishus (separation from the world) is a very commendable thing. There's a whole 'gate' (section) in Duties of the Heart which discusses the reasons for this. As to why the Talmud frowns on the Nazir for forbidding things which are permitted, I read from Rabbi Uziel Milevsky's book on the parsha in Nasso that this refers only to one who has the mistaken ...


3

במדבר ו ה כָּל־יְמֵי֙ נֶ֣דֶר נִזְר֔וֹ תַּ֖עַר לֹא־יַעֲבֹ֣ר עַל־רֹאשׁ֑וֹ עַד־מְלֹ֨את הַיָּמִ֜ם אֲשֶׁר־יַזִּ֤יר לַיהוָה֙ קָדֹ֣שׁ יִהְיֶ֔ה גַּדֵּ֥ל פֶּ֖רַע שְׂעַ֥ר רֹאשֽׁוֹ׃ Bamidbar p6 5 Throughout the term of his vow as nazirite, no razor shall touch his head; it shall remain consecrated until the completion of his term as nazirite of the LORD, the ...


2

its simple, the highest level of Kedusha in Judaism for any man or woman is Nazirut, according to R Beyahe, Alshich, Ramak. i was asked to add the sources that bring the high holiness of level of Nazirut: the information below was driven out of nazirut.com מעלת הנזירות רמה ונשגבת עד אין קץ ותכלית. The Level of Nazirite is superior, exalted and ...


2

Rabbi Reisman in one of his shiurim said that Shmuel could have worn gloves in order to prevent tumas mes. I found the reference when I sent the answer to MailJewish: From: Hillel (Sabba) Markowitz <hsabbam@...> Date: Fri, 30 Jan 2004 12:44:56 -0500 Subject: RE: Thank G-d for Tupperware From: Andy Goldfinger <Andy.Goldfinger@...> ...


2

The סידור מהרי"ד at the beginning of his explanation on Pirkei Avos compares Humroth to protection around a precious pearl. The more precious the pearl, the more layers of protection it is provided. Similarly, by keeping Humroth, we are showing how precious the Mitzvos are to us. So Humroth have a purpose, even if they forbid things which are permitted. ...


2

There is nothing inherently evil nor holy about wine. If used properly, it can be elevated to Kiddush Wine and even poured daily on the Altar (may we merit to see that ceremony again soon in our lifetime). Yet, when misused it can lead to the worst of sins being done out of drunkenness. A Nazir takes the vow in order to reinforce this fine line; as Chazal ...


2

Touching a carcass of an animal although it may render a Nozir impure is permitted and would not render his nezirus invalid source is Pesachim 80b: טומאת התהום דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ובמאן אי בנזיר מי מהני ביה (במדבר ו), כי ימות מת עליו אמר רחמנא - is unknown Tuma (impurity) of touching a sheretz (or a neveila) in a case of Nazir forbiddon? ...


2

According to Josephus [BJ 2:15, 1], in the years preceding the Destruction in the year 70, Princess Berenice of Judea took a Nazarite vow.


2

The gemara you reported in Nazir 40a taught that Leviim, Nazir and Metsora have a mitsva to shave with a blade(1). This is a Mitsvat asse, the Mitsvat asse pushes out the mitsvat lo taasse, the prohibition of shaving beard with a blade for metsora and leviim who need to shave the beard and of shaving temporal scalp for the nazir who shave the scalp only. ...


2

There's a well-documented and less-well-understood effect that people tend to die more during and after holidays. Some sources: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/12/22/mystery-of-spike-in-deaths-between-christmas-and-new-years-gets-curiouser-and-curiouser/?noredirect=on&utm_term=.c40641a7e19c https://www.post-gazette.com/news/...


1

That Chattas is for becoming Tammei. Rebbi Elazar Hakafar is being Medayek only from the words מאשר חטא על הנפש, which simply mean that he became Tammei from the Nefesh of the dead. But the phrasing of the Pasuk makes it look like he hurt a Nefesh. Rebbe Elazar Hakafar is saying that this hint has the negative attitude. It is not the theme of the whole ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible