Hot answers tagged

13

Rambam, Hilchos Nezirus 8:5: נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנותיו וישתה ויטמא ואם הביא קרבנותיו ולא גלח ראשו אין התגלחת מעכבת A bald nazirite does not have to pass a razor over his head. Even though [a nazirite] does not have hair or does not have a palm, he may still bring his sacrifices. He [may] ...


12

Yes! It says so explicitly in the Torah. Numbers: 6:2 דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַפְלִא֙ לִנְדֹּר֙ נֶ֣דֶר נָזִ֔יר לְהַזִּ֖יר לַֽיהוָֽה׃ Speak to the Israelites and say to them: If anyone, man or woman, explicitly utters a nazirite’s vow, to set himself apart for the LORD


9

Rabbi Yechezkel ben Yehuda Landau (known as the Noda Beyehuda) in his work Doresh Letziyon, Derush 5 (new print p.46-47) poses this question. He takes the view that Shmuel Hanavi was allowed to kill Agag because of the principle of 'Aseh docheh lo saaseh'. The mitzva to kill Amalek (particularly, as he was the last living Amalekite at the time,) superseded ...


7

In המתיבתא - 2001 תשס"א אייר there is an article by Rav Matisyohu Blum who asks your question as follows: יש מקשים. איך יתכן שיהיה כהן גדול נזיר; הלוא מבואר בסנהדרין(כב:) דכהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, והרי נזיר אסור להסתפר - רק עליו לגדל פרע ראשו, ואין נזירות פחות משלשים יום, וא״כ איך אפשר שיקבל כהן גדול נזירות על עצמו? You may ask how is ...


6

The relationships between Nezirut and wine are broadly treated in Gemara and Rishonim. We will start with Samson, Samuel and touching problem of wine in sacrifices, and later wine of Kiddush and Havdala, for the end we will discuss about wine. Samson was a special Nazir: The mishna in Nazir (1, 2) defines what is nezirut Shimshon, he can never cut hairs, ...


6

According to Nazir 4b, Samson, having a special form of nezirut (Nazirite status), was allowed to become tamei (ritually impure or "unclean") even though the typical nazirite vow would preclude such a leniency: נזיר שמשון מותר ליטמא למתים שכן מצינו בשמשון שנטמא A nazir shimshon is allowed to become impure via [contact with] the dead, for we find ...


5

While Rabbi Elazar Hakafar states that the reason for the chatas is that the nazir showed too much asceticism, others state that the reason for the chatas is that he lowered his level of keduasha. Rabbi Frand points out that there are times that a person needs to become a nazir in order to react to circumstances. This is similar to the story of Shimon ...


5

There are different types of Chumrot, as I see it. 1. Fence Sometimes we (personal or dictated by Chazal) need a fence to keep us away from the actual transgression. This way, if we stumble we hit the fence and don't fall into the pit of sin. This is the fence referred to - and recommended - in the first Mishna in Pirkei Avot. This is your typical Humra. ...


5

There is nothing in the Nazirite vow which gives one special physical strength, and a non-Jew does not become a Nazirite. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/287358/jewish/The-Nazir-and-the-Nazirite-Vow.htm Male or female Jews can become nazirites, but non-Jews cannot. For more details, the source of this rule and the talmudic logic behind it,...


4

Tol'dos Yitzchak (by Rabbi Yitzchak Karo, uncle of the Bes Yosef) has two explanations: "to tell you whoever sees a sota in her detriment…": its explanation is as a way of a command: he's obliged to swear off of wine, in his seeing her death due to the drinking of wine…. And it is also natural: … "whoever sees a sota in her ...


4

Yes, see Bamidbar 6:3 ג מיין ושכר יזיר, חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה he shall abstain from wine and strong drink: he shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink (JPS 1917) For elaboration, see Mishneh Torah Hilchos Nezirus Chapter 5.


4

The Ramban (Numbers 6:14) writes that the Nazir is sinning by leaving his elevated state, i.e. the sacrifice is for ending the state of being a Nazir. על דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלקיו The Rambam sees in the Nazir support for his approach that a ...


4

When I was learning in Israel, someone posted an article written by R' Aharon Lichtenstein about having long hair. If I recall correctly, there were 3 issues he raised and evaluated: 1) Interruption for tefillin: There is a dispute between the Machatzis Hashekel and the Pri Megadim as to whether hair is an interruption on the spot it is grown, or ...


4

Rambam, Hilchos Nazirus 3:13: Samson was not a nazirite in a complete sense, for he never took a nazirite vow.It was merely that the angel caused him to be separated from impurity. What were the laws applying to him? He was forbidden to drink wine and cut his hair. He was, however, permitted to incur impurity due to contact with the dead. This concept is a ...


4

In nazir the Korban Chatat is writen in Torah. Chachamim give an explanation, but we cannot infer from the explanation that all such deprivation engender a Chyuv Chatat. Korban chatat follows precise rules. The Gemara you quoted from Nedarim 10a (also in Nazir 19a) says that a fortiori a man who deprivales himself is called sinner, but not regarding Korban ...


4

It is not that the power is in the hair itself, however, he was granted the power as long as he kept the vow of the nezirus. Letting his hair be cut, caused him to break the vow. It was breaking the vow that caused him to lose his power. Shoftim 13:5 Because you shall conceive, and bear a son; and a razor shall not come upon his head, for a Nazirite to ...


4

Rashi in Pesachim defines the two concepts, and stresses the differences between them: Rashi on Pesachim 43b: אכל חצי זית חלב וחצי זית בשר בבת אחת אין היתר משלים את שיעור האיסור לחייבו חוץ מאיסורי נזיר שאם אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת חייב If one eats half a kezayit of chelev and half a kezayit of meat at the same time, the permitted food does not ...


4

The Moznaim edition found at HebrewBooks.org does indeed have the text: מזין על הבהונות It would seem that the version you were looking at contains a misprint.


3

In Talmud Menochos 100a and Nozir 48b, both R' Akiva and R' Yishmael hold that a Nazir who is also a (Cohen) Cohen Gadol, may become impure for the sake of burying an unattended corpse (Mes Mitzvah). They learn this from extra words in pesukim (drashah). Therefore, the fact exists that there can be a Nazir Cohen Gadol. The prohibition in Taanis 17 (and see ...


3

its simple, the highest level of Kedusha in Judaism for any man or woman is Nazirut, according to R Beyahe, Alshich, Ramak. i was asked to add the sources that bring the high holiness of level of Nazirut: the information below was driven out of nazirut.com מעלת הנזירות רמה ונשגבת עד אין קץ ותכלית. The Level of Nazirite is superior, exalted and ...


3

See Rabbi Neustadt’s book which quotes the Mishnah Berurah 27: 15 to say that long hair is not a natural outgrowth of the body and therefore constitutes a chatzitzah between the head and the head-tefila. There are however lenient opinions. There is a long article by Rabbi Aryeh Lebowitz - this is his conclusion: While one who grows long hair cannot be ...


3

Rabbi Reisman in one of his shiurim said that Shmuel could have worn gloves in order to prevent tumas mes. I found the reference when I sent the answer to MailJewish: From: Hillel (Sabba) Markowitz <hsabbam@...> Date: Fri, 30 Jan 2004 12:44:56 -0500 Subject: RE: Thank G-d for Tupperware From: Andy Goldfinger <Andy.Goldfinger@...> ...


3

במדבר ו ה כָּל־יְמֵי֙ נֶ֣דֶר נִזְר֔וֹ תַּ֖עַר לֹא־יַעֲבֹ֣ר עַל־רֹאשׁ֑וֹ עַד־מְלֹ֨את הַיָּמִ֜ם אֲשֶׁר־יַזִּ֤יר לַיהוָה֙ קָדֹ֣שׁ יִהְיֶ֔ה גַּדֵּ֥ל פֶּ֖רַע שְׂעַ֥ר רֹאשֽׁוֹ׃ Bamidbar p6 5 Throughout the term of his vow as nazirite, no razor shall touch his head; it shall remain consecrated until the completion of his term as nazirite of the LORD, the ...


3

Rashi (a preeminent biblical commentator) explains that this verse refers to the hair, not the Nazir. ["it" not "he"]: his hair shall be holy inasmuch as he must let grow freely the hair of his head You are correct however that a Nazir is holy as it says in Numbers 6:8 (transl. Artscroll) All the days of his abstinence he is holy to ...


3

It is forbidden for a nazir to cut his hair completely no matter what tool he uses. The Rambam writes (MT Nazir 5:11-12) When a nazirite cuts off one hair, whether using a razor or a scissor, he is liable for lashes, provided he cuts it from its roots as a razor would. Similarly, if he pulls out [a hair] by hand, he is liable for lashes. [...] If he left ...


2

The סידור מהרי"ד at the beginning of his explanation on Pirkei Avos compares Humroth to protection around a precious pearl. The more precious the pearl, the more layers of protection it is provided. Similarly, by keeping Humroth, we are showing how precious the Mitzvos are to us. So Humroth have a purpose, even if they forbid things which are permitted. ...


2

Touching a carcass of an animal although it may render a Nozir impure is permitted and would not render his nezirus invalid source is Pesachim 80b: טומאת התהום דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ובמאן אי בנזיר מי מהני ביה (במדבר ו), כי ימות מת עליו אמר רחמנא - is unknown Tuma (impurity) of touching a sheretz (or a neveila) in a case of Nazir forbiddon? ...


2

The only contemporaneous source we currently have that explicitly bears witness to the existence of the Therapeutae is Philo's "De Vita Contemplative" (The Contemplative Life), which is dedicated to discussing the Theraputae. The Therapeutae were an Egyptian Jewish sect that lived a secluded monk-like life near Lake Mariout in the vicinity of ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible