Hot answers tagged

13 votes
Accepted

Can a bald person be a Nazir?

Rambam, Hilchos Nezirus 8:5: נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנותיו וישתה ויטמא ואם הביא קרבנותיו ולא גלח ראשו אין התגלחת מעכבת A bald nazirite ...
 • 7,577
12 votes
Accepted

Can a woman be a Nazir?

Yes! It says so explicitly in the Torah. Numbers: 6:2 דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַפְלִא֙ לִנְדֹּר֙ נֶ֣דֶר נָזִ֔יר לְהַזִּ֖יר לַֽיהוָֽה׃ Speak ...
 • 11.9k
8 votes
Accepted

Becoming a nazir nowadays

Rambam Nazir 2:20 נזירות נוהגת בפני הבית, ושלא בפני הבית; לפיכך מי שנדר בנזיר בזמן הזה--הרי זה נזיר לעולם, שאין לנו בית כדי שיביא קרבנותיו במלאות ימי נזרו.‏ ... one who vowed to be a Nazir nowadays --...
 • 95.8k
7 votes

Can/may a kohen gadol become a nazir?

In המתיבתא - 2001 תשס"א אייר there is an article by Rav Matisyohu Blum who asks your question as follows: יש מקשים. איך יתכן שיהיה כהן גדול נזיר; הלוא מבואר בסנהדרין(כב:) דכהן גדול מסתפר מערב שבת ...
6 votes

Why were Nazarites forbidden to touch anything made of grapes, but we make a brocha over wine on Sabbath?

The relationships between Nezirut and wine are broadly treated in Gemara and Rishonim. We will start with Samson, Samuel and touching problem of wine in sacrifices, and later wine of Kiddush and ...
 • 22.4k
6 votes

Samson and the Nazarite Vow

According to Nazir 4b, Samson, having a special form of nezirut (Nazirite status), was allowed to become tamei (ritually impure or "unclean") even though the typical nazirite vow would ...
 • 17.4k
6 votes
Accepted

How did Hannah dedicate Samuel in 1 Samuel 1:11?

Good question! The Radak on the verse asks this same question but doesn't know how to explain this. The Remez wrote (better quality text brought here but mistakenly cited as Nedarim 9:5 instead of ...
 • 22.7k
5 votes

Why is it allowed to become a Nazir

While Rabbi Elazar Hakafar states that the reason for the chatas is that the nazir showed too much asceticism, others state that the reason for the chatas is that he lowered his level of keduasha. ...
 • 42.5k
5 votes

May a catholic take the nazerite vow?

There is nothing in the Nazirite vow which gives one special physical strength, and a non-Jew does not become a Nazirite. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/287358/jewish/The-Nazir-and-...
 • 36.9k
4 votes

What was the source of Samson's strength?

It is not that the power is in the hair itself, however, he was granted the power as long as he kept the vow of the nezirus. Letting his hair be cut, caused him to break the vow. It was breaking the ...
 • 42.5k
4 votes

Are we obligated in an extra Chatas?

In nazir the Korban Chatat is writen in Torah. Chachamim give an explanation, but we cannot infer from the explanation that all such deprivation engender a Chyuv Chatat. Korban chatat follows precise ...
 • 22.4k
4 votes

Samson and the Nazarite Vow

Rambam, Hilchos Nazirus 3:13: Samson was not a nazirite in a complete sense, for he never took a nazirite vow.It was merely that the angel caused him to be separated from impurity. What were the laws ...
 • 1,477
4 votes
Accepted

What precisely are the differences between היתר מצטרף לאיסור and טעם כעיקר?

Rashi in Pesachim defines the two concepts, and stresses the differences between them: Rashi on Pesachim 43b: אכל חצי זית חלב וחצי זית בשר בבת אחת אין היתר משלים את שיעור האיסור לחייבו חוץ מאיסורי ...
 • 39.2k
4 votes
Accepted

Misprint in Rashi Nozir 45a?

The Moznaim edition found at HebrewBooks.org does indeed have the text: מזין על הבהונות It would seem that the version you were looking at contains a misprint.
 • 39.2k
3 votes

Why the Minimum Nazirship Length?

במדבר ו ה כָּל־יְמֵי֙ נֶ֣דֶר נִזְר֔וֹ תַּ֖עַר לֹא־יַעֲבֹ֣ר עַל־רֹאשׁ֑וֹ עַד־מְלֹ֨את הַיָּמִ֜ם אֲשֶׁר־יַזִּ֤יר לַיהוָה֙ קָדֹ֣שׁ יִהְיֶ֔ה גַּדֵּ֥ל פֶּ֖רַע שְׂעַ֥ר רֹאשֽׁוֹ׃ Bamidbar p6 5 ...
3 votes

Can/may a kohen gadol become a nazir?

In Talmud Menochos 100a and Nozir 48b, both R' Akiva and R' Yishmael hold that a Nazir who is also a (Cohen) Cohen Gadol, may become impure for the sake of burying an unattended corpse (Mes Mitzvah). ...
 • 10.6k
3 votes

Why would somebody become a nazir?

its simple, the highest level of Kedusha in Judaism for any man or woman is Nazirut, according to R Beyahe, Alshich, Ramak. i was asked to add the sources that bring the high holiness of level of ...
 • 71
3 votes
Accepted

In what way is a Nazir holy?

Rashi (a preeminent biblical commentator) explains that this verse refers to the hair, not the Nazir. ["it" not "he"]: his hair shall be holy inasmuch as he must let grow freely ...
 • 44.3k
3 votes
Accepted

Can a Nazir cut his hair with shears (gezaz)?

It is forbidden for a nazir to cut his hair completely no matter what tool he uses. The Rambam writes (MT Nazir 5:11-12) When a nazirite cuts off one hair, whether using a razor or a scissor, he is ...
 • 44.3k
2 votes

Does a man with long-hair need to become a nazir

The Shulachan Aruch explains that on Rosh Hodesh we relive tefillin at the time of Musaf, which is the Tefila of Keter, we say keter Yintu Lecha. The tefilin are also Keter, so we have to remove ...
 • 71
2 votes

Who were the Therapeutae?

The only contemporaneous source we currently have that explicitly bears witness to the existence of the Therapeutae is Philo's "De Vita Contemplative" (The Contemplative Life), which is ...
 • 22.7k
2 votes

Samson and the Nazarite Vow

Touching a carcass of an animal although it may render a Nozir impure is permitted and would not render his nezirus invalid source is Pesachim 80b: טומאת התהום דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ...
 • 11.3k
2 votes

Why were Nazarites forbidden to touch anything made of grapes, but we make a brocha over wine on Sabbath?

There is nothing inherently evil nor holy about wine. If used properly, it can be elevated to Kiddush Wine and even poured daily on the Altar (may we merit to see that ceremony again soon in our ...
2 votes

Can a woman be a Nazir?

According to Josephus [BJ 2:15, 1], in the years preceding the Destruction in the year 70, Princess Berenice of Judea took a Nazarite vow.
2 votes
Accepted

What did the Nazir's death add to the story?

There's a well-documented and less-well-understood effect that people tend to die more during and after holidays. Some sources: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/12/22/...
 • 8,977
1 vote

What was the source of Samson's strength?

Ralbag explains that growing his hair physically contributed to his strength, but God also granted him additional strength on account of him being a nazirite. He proves this from the fact that when ...
 • 48.4k
1 vote

Why are Nazirite restrictions not tailor-made to the individual?

I think you're over-simplifying the Nazarite restrictions, as you call them. I always thought of them as prohibitions. Let's take them in the order you did: Wine While you may like wine, Jews need ...
1 vote

What did the Nazir's death add to the story?

The Bartenura infers and answers your question. מונה נזירות כמנין ימות השנה. שס״ה נזירות כמנין ימות החמה:,אמר רבי יהודה מעשה היה כיון שהשלים מת. ר׳ יהודה שמעיה לרבי דאפליג אתנא קמא ואמר שהאומר ...
1 vote
Accepted

Razor used by Leviyim, Nezirim and Lepers

The gemara you reported in Nazir 40a taught that Leviim, Nazir and Metsora have a mitsva to shave with a blade(1). This is a Mitsvat asse, the Mitsvat asse pushes out the mitsvat lo taasse, the ...
 • 22.4k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible