Hot answers tagged

13 votes
Accepted

Can a bald person be a Nazir?

Rambam, Hilchos Nezirus 8:5: נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנותיו וישתה ויטמא ואם הביא קרבנותיו ולא גלח ראשו אין התגלחת מעכבת A bald nazirite ...
Meir's user avatar
 • 8,824
12 votes
Accepted

Can a woman be a Nazir?

Yes! It says so explicitly in the Torah. Numbers: 6:2 דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַפְלִא֙ לִנְדֹּר֙ נֶ֣דֶר נָזִ֔יר לְהַזִּ֖יר לַֽיהוָֽה׃ Speak ...
alicht's user avatar
 • 12.1k
9 votes
Accepted

Becoming a nazir nowadays

Rambam Nazir 2:20 נזירות נוהגת בפני הבית, ושלא בפני הבית; לפיכך מי שנדר בנזיר בזמן הזה--הרי זה נזיר לעולם, שאין לנו בית כדי שיביא קרבנותיו במלאות ימי נזרו.‏ ... one who vowed to be a Nazir nowadays --...
Double AA's user avatar
 • 98.6k
6 votes

Why were Nazarites forbidden to touch anything made of grapes, but we make a brocha over wine on Sabbath?

The relationships between Nezirut and wine are broadly treated in Gemara and Rishonim. We will start with Samson, Samuel and touching problem of wine in sacrifices, and later wine of Kiddush and ...
kouty's user avatar
 • 22.7k
6 votes
Accepted

How did Hannah dedicate Samuel in 1 Samuel 1:11?

Good question! The Radak on the verse asks this same question but doesn't know how to explain this. The Remez wrote (better quality text brought here but mistakenly cited as Nedarim 9:5 instead of ...
Harel13's user avatar
 • 25.4k
5 votes

May a catholic take the nazerite vow?

There is nothing in the Nazirite vow which gives one special physical strength, and a non-Jew does not become a Nazirite. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/287358/jewish/The-Nazir-and-...
rosends's user avatar
 • 37.9k
5 votes
Accepted

Can a husband or father object to a woman becoming a Nazir

The Ramba'm codifies this in nezirus (2:17): נשים עובדים יש להם נזירות והאב או הבעל מפר נזירות האשה אם רצה כשאר הנדרים A woman and a slave can be nazirites, and a father or husband can nullify a ...
Lo ani's user avatar
 • 4,368
4 votes

Are we obligated in an extra Chatas?

In nazir the Korban Chatat is writen in Torah. Chachamim give an explanation, but we cannot infer from the explanation that all such deprivation engender a Chyuv Chatat. Korban chatat follows precise ...
kouty's user avatar
 • 22.7k
4 votes

What was the source of Samson's strength?

It is not that the power is in the hair itself, however, he was granted the power as long as he kept the vow of the nezirus. Letting his hair be cut, caused him to break the vow. It was breaking the ...
sabbahillel's user avatar
 • 43.1k
4 votes
Accepted

Misprint in Rashi Nozir 45a?

The Moznaim edition found at HebrewBooks.org does indeed have the text: מזין על הבהונות It would seem that the version you were looking at contains a misprint.
Joel K's user avatar
 • 42.5k
4 votes
Accepted

What precisely are the differences between היתר מצטרף לאיסור and טעם כעיקר?

Rashi in Pesachim defines the two concepts, and stresses the differences between them: Rashi on Pesachim 43b: אכל חצי זית חלב וחצי זית בשר בבת אחת אין היתר משלים את שיעור האיסור לחייבו חוץ מאיסורי ...
Joel K's user avatar
 • 42.5k
4 votes
Accepted

Nazir benefiting from grapes/wine

A Nazir is allowed to benefit from wine, as the gemara (pesachim 21b-23a) says: ופליגי דרבי אבהו דאמר רבי אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה עד שיפרט לך הכתוב ...
Lo ani's user avatar
 • 4,368
3 votes

Why the Minimum Nazirship Length?

במדבר ו ה כָּל־יְמֵי֙ נֶ֣דֶר נִזְר֔וֹ תַּ֖עַר לֹא־יַעֲבֹ֣ר עַל־רֹאשׁ֑וֹ עַד־מְלֹ֨את הַיָּמִ֜ם אֲשֶׁר־יַזִּ֤יר לַיהוָה֙ קָדֹ֣שׁ יִהְיֶ֔ה גַּדֵּ֥ל פֶּ֖רַע שְׂעַ֥ר רֹאשֽׁוֹ׃ Bamidbar p6 5 ...
Alaychem goes to Codidact's user avatar
3 votes
Accepted

Can a Nazir cut his hair with shears (gezaz)?

It is forbidden for a nazir to cut his hair completely no matter what tool he uses. The Rambam writes (MT Nazir 5:11-12) When a nazirite cuts off one hair, whether using a razor or a scissor, he is ...
mbloch's user avatar
 • 51.1k
3 votes
Accepted

In what way is a Nazir holy?

Rashi (a preeminent biblical commentator) explains that this verse refers to the hair, not the Nazir. ["it" not "he"]: his hair shall be holy inasmuch as he must let grow freely ...
mbloch's user avatar
 • 51.1k
3 votes

Why would somebody become a nazir?

its simple, the highest level of Kedusha in Judaism for any man or woman is Nazirut, according to R Beyahe, Alshich, Ramak. i was asked to add the sources that bring the high holiness of level of ...
NaTaN's user avatar
 • 71
2 votes

Does a man with long-hair need to become a nazir

The Shulachan Aruch explains that on Rosh Hodesh we relive tefillin at the time of Musaf, which is the Tefila of Keter, we say keter Yintu Lecha. The tefilin are also Keter, so we have to remove ...
NaTaN's user avatar
 • 71
2 votes

Samson and the Nazarite Vow

Touching a carcass of an animal although it may render a Nozir impure is permitted and would not render his nezirus invalid source is Pesachim 80b: טומאת התהום דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ...
user15464's user avatar
 • 11.4k
2 votes

Who were the Therapeutae?

The only contemporaneous source we currently have that explicitly bears witness to the existence of the Therapeutae is Philo's "De Vita Contemplative" (The Contemplative Life), which is ...
Harel13's user avatar
 • 25.4k
2 votes

Why were Nazarites forbidden to touch anything made of grapes, but we make a brocha over wine on Sabbath?

There is nothing inherently evil nor holy about wine. If used properly, it can be elevated to Kiddush Wine and even poured daily on the Altar (may we merit to see that ceremony again soon in our ...
Danny Schoemann's user avatar
2 votes
Accepted

What did the Nazir's death add to the story?

There's a well-documented and less-well-understood effect that people tend to die more during and after holidays. Some sources: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/12/22/...
Heshy's user avatar
 • 9,126
2 votes

Can a woman be a Nazir?

According to Josephus [BJ 2:15, 1], in the years preceding the Destruction in the year 70, Princess Berenice of Judea took a Nazarite vow.
Maurice Mizrahi's user avatar
2 votes

Why was Samson Allowed to Attend his Own Wine-Wedding Party?

I believe that 14:4 can be understood to mean that the entire occasion was a divinely sanctioned/orchestrated ruse that Shimshon was in on: ואביו ואמו לא ידעו כי מיהוה היא כי תאנה הוא מבקש מפלשתים ...
Deuteronomy's user avatar
 • 7,527
1 vote

What happens when you jokingly said 'I'm a nazir'?

Cases like this are best handled by a qualified authority of Jewish Law so if this question actually applies to you I would recommend speaking with a rabbi. The Shulchan Aruch rules (YD 217:1) that in ...
ezra's user avatar
 • 18.6k
1 vote

Can I eat any food with vinegar in it like mayonnaise, ketchup, etc if I'm a Nazirite?

In case this is relevant (because you tagged the question noachide-laws) I would first note that non-Jews cannot become Nazirites (see Nazir 61a). In any case, since wine or wine vinegar are forbidden,...
mbloch's user avatar
 • 51.1k
1 vote

What was the source of Samson's strength?

Ralbag explains that growing his hair physically contributed to his strength, but God also granted him additional strength on account of him being a nazirite. He proves this from the fact that when ...
Alex's user avatar
 • 49.2k
1 vote

Why are Nazirite restrictions not tailor-made to the individual?

I think you're over-simplifying the Nazarite restrictions, as you call them. I always thought of them as prohibitions. Let's take them in the order you did: Wine While you may like wine, Jews need ...
Danny Schoemann's user avatar
1 vote

What did the Nazir's death add to the story?

The Bartenura infers and answers your question. מונה נזירות כמנין ימות השנה. שס״ה נזירות כמנין ימות החמה:,אמר רבי יהודה מעשה היה כיון שהשלים מת. ר׳ יהודה שמעיה לרבי דאפליג אתנא קמא ואמר שהאומר ...
Danny Schoemann's user avatar
1 vote
Accepted

Razor used by Leviyim, Nezirim and Lepers

The gemara you reported in Nazir 40a taught that Leviim, Nazir and Metsora have a mitsva to shave with a blade(1). This is a Mitsvat asse, the Mitsvat asse pushes out the mitsvat lo taasse, the ...
kouty's user avatar
 • 22.7k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible