10

See below for the explanation as to why you could not find it, but here is the text you are looking for: ואשר שאל על דבר נתינת ידו לרשעים או לנכרית הנה ליתן יד לפושעים אין שום איסור בזה אם אין בזה הודאה וחיזוק להנהגותיהם בשרירות לבם ולתת יד לאשה לשון הש"ס הוא ברכות ס"א א' המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה מבואר דאם אינו מכוין לשום דבר וכש&...


8

It is in Sefer Chasidim 655: מעשה בבן שכבד את אביו ביותר. א"ל האב אתה מכבדני בחיי תכבדני במותי. אני מצוך שתלין כעסך לילה אחד ועצור רוחך שלא תדבר לאחר פטירת אביו הלך לו למדינת הים והניח אשתו מעוברת והוא לא ידע. ועכב בדרך ימים ושנים וכשחזר בעיר בא בלילה ועלה לחדר שאשתו היתה שם שוכבת ושמע קולו של בחור שהיה מנשק אותה שלף חרבו ורצה להרוג שניהם. וזכר מצות ...


7

See Shabbat 156a: כְּתִיב אַפִּינְקָסֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַאי מַאן דִּבְחַד בְּשַׁבָּא, יְהֵי גְּבַר וְלָא חֲדָא בֵּיהּ... מַאי טַעְמָא? דְּאִיבְּרוֹ בֵּיהּ אוֹר וָחוֹשֶׁךְ. הַאי מַאן דְּבִתְרֵי בְּשַׁבָּא יְהֵי גְּבַר רַגְזָן. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאִיפְּלִיגוּ בֵּיהּ מַיָּא. הַאי מַאן דְּבִתְלָתָא בְּשַׁבָּא — יְהֵי גְּבַר עַתִּיר ...


4

I asked Rabbi Dweck via Instagram and he said it was actually his own quote summing up the opening of Moreh Nevuchim


4

(Sources here.) Shulchan Aruch (Orach Chaim 131:3) writes: ‏אין נפילת אפים בלילה...: There is no "Nefilat Apayim" [what we consider to be "Tachanun"] at night... Mishnah Berurah there (note 16, based on Beit Yosef) argues that this ruling is based on kabbalistic reasons. There is a general discussion as to when halachic night begins; ...


3

According to Aish, the quote comes from Rabbi Yerucham's Even Sapir, pg. 72: "אמר הגאון רבי ירוחם ממיר (בספר 'אבן ספיר' עמוד ע"ב): "אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן... אבל, אוי ואבוי לו לאדם שאינו מכיר את מעלותיו - כי הן אפילו את כלי עבודתי אינו מכיר"." This site says it comes from Rabbi Wolbe's Alei ...


3

The Haftara for Tzav (a portion from the Babylonian annual Torah cyle) is from Jeremiah 7 (mentioned in Bavli Megillah 23b). The Haftara for the Israeli triennial cycle section that begins near the beginning of Tzav (at Vayikra 6:12) was from Malakhi 3. As in other matters, some customs from Israel made there way to some European communities. (Recall Tzav in ...


2

Judaism isn't as overtly focused over negative thoughts like some other religions are. The Christians follow a Rabbi who says that someone who murders in their heart or commits adultery in their heart is guilty of the actual thing. Judaism as a whole is not willing to take this stance. Thinking about murder is definitely different than murder itself, since ...


1

The Rambam quotes this view (Teshuvot Harambam ed. Mekitsei Nirdamim 369). He doesn't name the source of the view, and he himself doesn't support or reject the fact itself. ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסין אותו בית ע"ז הוא וע"ז צפונה בתוכו שהיו עובדין אותה אבותיהם מה בכך. אלו המשתחוים כנגדו היום אין לבם אלא לשמים If someone were to say that the house ...


1

Some foods yes,like beets. See Eruvin 29: אָמַר רַב חִסְדָּא: תַּבְשִׁיל שֶׁל תְּרָדִין יָפֶה לַלֵּב וְטוֹב לָעֵינַיִם, וְכׇל שֶׁכֵּן לִבְנֵי מֵעַיִים. אָמַר אַבָּיֵי: וְהוּא דְּיָתֵיב אַבֵּי תָפֵי וְעָבֵיד תּוֹךְ תּוֹךְ. Rav Chisda said:a dish of Beets are good for the heart ,eyes and intestines . Abaye said this applies when the beets are sitting on the ...


1

Rav Hutner says that the foundational issur of lashon ha'ra is judging unfavourable (dan le'kaf chov). The lashon ha'ra is an expression of the negative evaluation that you have attributed to the person whom you have judged unfavourably. So the basic issur of lashon ha'ra is to construe someone else as having negative value.


1

It is used in Perush HaMishnaios LihaRambam (Shabbos 5:3): ובמה אינה יוצאה לא יוצאה גמל במטוטלת כו': מטוטלת חתיכת בגד קשורה בזנב הבהמה לסימן או לסגולה לשום דבר. And with what can (an animal) not go out with (on Shabbos)? A camel may not go out with a rag. Rag: a piece of cloth tied on the animals tail as a marker or as a segula for something. I must point ...


1

The poskim - see for instance Rambam Hilchos Tefillin 2(11) - bring a source (Yerushalmi last perek of Eiruvin - Kesef Mishnah) that Hillel (some say Shammai) used his grandfather's tefillin without needing to check them. That is part of a discussion there whether tefillin need checking in general, or how often. I don't know that it had anything to do with ...


1

The Bible lays out a very clear and detailed description for the laws of society and government. See from Deuteronomy 16:8 and on. Here are some highlights from Deuteronomy 17:8 and onwards: If a matter of law is too abstruse for you—between blood and blood, between decision and decision, or between leprosy [a plague of confinement] and leprosy [a plague of ...


1

I’d venture to say it’s a cross pollinated example of “פשוט ידיך וקבל עיניך” (B. Hagigah 3b).


1

The Yerushalmi(Sotah, 8, 10) states: החכם עיניו בראשו(קהלת,ב,יד) וכי הכסיל עיניו ברגליו הם, אלא עד שהחכם בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו "A wise man's eyes are in his head" - are the eyes of a fool in his feet? Rather the explanation of this verse is that a wise man anticipates the end of a matter prior to it in its beginning. (For further sources ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible