Podcast #128: We chat with Kent C Dodds about why he loves React and discuss what life was like in the dark days before Git. Listen now.
11

Source Gittin 8a which is regarding what part of the mediteranien sea is obligated in Maaser (see 7b-8a) (Bold is translation everything else is Research) הנסין שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"י The Islands in the Mediteranean sea within ...


8

The Kad Ha'Kemach by Rabeinu Bachyei ben Asher, seems to imply that Avraham saw Noach (see footnote ג). It is very possible he met him later on on life since they were from different locations. As was mentioned already in the comments Noach died when Avraham was 58 (siman נ"ח). The Ramban 10:5 also explains that Avraham and his sons knew Noach and the ...


8

Yoma 82a ת"ר עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומניחין לה על פיה אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמה ואם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים Our Rabbis taught: If a woman with child smelt the flesh of holy flesh, or of pork, we put ...


6

Yes they Avraham stayed together with Noach for 39 years Midrash Sefer Hayashar parshas Noach states explicitely: ויהי בצאת אברם מן המערה וילך לו אל נח ושם בנו וישב בביתם ללמוד את מוסר ה ואת דרכיו... ויהי אברם את נח שלשים ותשע שנים When Avraham went out of hiding from the cave He went to Noah's house where Noach and Shem were, and he learrnt the ...


5

Source Gittin 6b אמר רב יוסף מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן (יואל ד, ג) ויתנו (את) הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו וכתב ליה בלא שירטוט וא"ר יצחק בשתים כותבין שלש אין כותבין במתניתא תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין א"ל אביי אטו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו גברא רבה הוא בשלמא מילתא ...


4

Their lives did overlap. Abraham was born in 1948 (by the way, I love that fact given the events that happened in the secular 1948). Noah died in 2006. So Abraham was 58 years old on Noah’s death. An easy theory could be simply that most of us do not have a tradition knowing who our 9x great-grandfather is in eras where history was so much more easily ...


4

Hidabroot (here) writes It is a well-known fact that Rabbi Yaakov [Ben Asher, the Baal Haturim] wrote his entire commentary on the Torah in one night, orally, although no reliable source has been found. which is what you might have heard, although they don't connect it to his wedding night. Thanks to @msh210, I found an official source in the ...


2

I believe what you are searching for is Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim, volume 4, siman 496, seif 11 and notes 45-46, together with their back reference to note 25 for seif 7. As requested, links to both locations have been provided.


2

Here is a partial source, from זוהר ח"א סז ע"ב comparing Noah negatively with Moshe, who prayed for his generation: תא חזי מה בין משה לשאר בני עלמא. בשעתא דאמר לה קודשא בריך הוא למשה 'ועתה הניחה לי' וגו' 'ואעשה אותך לגוי גדול' וגו', מיד אמר משה: וכי אשבוק דינהון דישראל בגיני? השתא יימרון כל אינון בני עלמא דאנא קטלית לון לישראל, כמה דעבד נח. דכיוון ...


2

Rambam Edut 18.3 יח,ז אבל אם אמרו להם, אנו אין אנו יודעים אם זה הרג זה ביום זה בירושלים, כמו שאתם אומרין, או לא הרגו, ואנו מעידים, שאתם עצמכם הייתם עימנו ביום זה בבבל--הרי אלו זוממין, ונהרגין או משלמין: הואיל והעדים שהזימו אותם לא השגיחו על עצמה של עדות כלל, אם היא אמת או שקר. [ג] וזה שהאמינה תורה עדים האחרונים על העדים הראשונים, גזירת הכתוב ...


2

Noah and Shem were alive during the lifetime of Abraham If we read the Bible literally, Genesis 9:28 says that Noah was alive for about 350 years. At some point in time, the flood occurs. This takes place in the year 1656. After the flood, Noah lives an additional amount of years before his death in 2006. Abraham was born in 1948 and was 58 years old when ...


2

The Midrash Shochar Tov (Tehillim #37) relates a fascinating dialogue between Avraham and Shem (Noach's son): Avraham asked Malki-Zedek (=Shem): How did you [merit to] leave the ark? Shem said to him: Through the [merit of] tzedaka that we did. Avraham asked him: What tzedaka was there for you to do? Were there then poor people there? Only Noach and his ...


2

The story you are looking for is about the Tosafist Rabbi Yechiel of Paris. From a quick search it seems like the source is from Éliphas Lévi in his book Histoire de la magie, (The History of Magic), 1860. See this post which brings the story: http://www.ancientpages.com/2014/04/24/mystery-ancient-ever-burning-lamps/


2

Malbim says that it indicates that she did not convert: ושמה הגר ר"ל שלא נתגיירה כי לא נשתנה שמה שבעת הגרות היו משנים את השם Shadal cites an explanation that the name Hagar is a post facto application based on the events that occurred — in Arabic it means to run away. But Abraham and Sarah never called her by any name — they would refer to her simply as "...


2

The Ramchal writes in his introduction to Sefer HaHigaion (the Book of Logic): ובראותי הצורך הגדול אשר לנו באמת בדבר הזה, שבלעדיו אי אפשר לכנס אל חדרי החכמות ולהשתשע בתענוגיהם כראוי, בחרתי לסדר זה הלימוד בקיצור כפי שראיתי מוכרח לתשלום הענין, רובו העתקתיו מספרים שקדמוני בלשונות אחרות. And when I saw the great need that we truly have for [formal ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible