10 votes
Accepted

Source for Hardest Masechtos

It is mentioned in the Zohar 276a וְרוֹכֵב עַל חֲמוֹר. עָנִי אִיהוּ תַּמָּן בְּסִימָן, עֵרוּבִין נִדָּה יְבָמוֹת, וּשְׁאַר מַתְנִיתִין בִּכְלָל. וְלָא אִתְקְרֵי תַּמָּן מֶלֶךְ, עַד דְּרָכִיב ...
 • 23.9k
6 votes

Lubavitcher Rebbe on Techelet from Murex trunculus

The Lubavitcher Rebbe never saw nor was presented with any techelet coming from the Murex trunculus. His letter from 1956 is only talking about the Rashab rejection of the cuttlefish as the source of ...
5 votes

Halacha of not biting into a sandwich when someone else is eating with you

I don't know about the choking, but it says clearly in Shulchan Aruch Orach Chaim 170:10 that one should not bite into food and put it back down, and the commentaries say that's because it's ...
 • 459
5 votes
Accepted

The Shemen ha-Tov on the red heifer

The reference is to Rabbi Dov Ze'ev Weinberger's Shemen Hatov, Parashat Chukat, pp. 286-287 (in Hebrew). Here's the quote: "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר וכו'. ברש"י לפי שהשטן ואומות העולם ...
 • 22.5k
4 votes

What's the source that Eretz Yisroel has another name- Eretz Hakodesh

The term "Eretz Hakodesh" doesn't appear in Tanach (and the term "Eretz Yisrael" in Tanach refers only to the territory of the Kingdom of Israel, i.e., the Ten Tribes, e.g., ...
 • 22.5k
3 votes
Accepted

Online edition of Kuntres Tiferes Dovid

As far as your first two points see here The blurb there writes: קונטרס תפארת דוד : בעניני דרכי לימוד התורה ותלמודה לרבים / מביא ממאמריו ומדרכיו של רבי חיים דוד הכהן לייבאוויטש עם הרחבת הדיבור ...
 • 23.9k
3 votes

Should one avoid deriving benefit from miracles?

R. Ro'ey Hemed (Ro'eh baShoshanim - Hanukah, p.50) cites ten different sources addressing why the Hashmonaim were permitted to use the oil if we are not permitted to benefit from miracles (as per ...
 • 4,641
3 votes

Source for this Arizal?

In Shaar Hagilgulim, Introduction 38. פעם אחת שאלתי למורי ז"ל, איך היה אומר לי שנפשי היתה כ"כ מעולה כנז"ל, והרי הקטן שבדורות הראשונים, היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו. ואמר לי, דע ...
 • 4,238
3 votes

Learning out loud vs. learning quietly

In addition to what @Shmuel has written. When a person learns out loud it allows for both the acquisition and retention of Torah. The Gemara in Eiruvin 54a relates that Bruriah (the wife of Rabbi Meir)...
 • 23.9k
2 votes

Learning out loud vs. learning quietly

The Gemara in Eruvin 54a discusses the idea of learning out loud. It begins with a story of a student of R' Eliezer, who would study quiet, but then, after three years, the student would forget all he ...
 • 4,192
2 votes
Accepted

Are men allowed to refer to another man's wife by her first name?

There is no such halocho in Shu"A. The closest we get is where it is forbidden to ask after a lady's wellbeing some say it is OK when opening a letter to her family. There the Taz says not to use ...
 • 144
2 votes

Are men allowed to refer to another man's wife by her first name?

I would suggest seeing the Aruch Hashulchan (I don't know his source off hand) The quote from the Halacha seems like it is in halacha 8: ערוך השולחן אבן העזר כ"א ולשאול לאחר מה שלום אשה פלונית, ...
2 votes
Accepted

Source for "God created this world so that we serve Him with free will"

Thanks for the great question. I have watched much Rabbi Friedman and have spent countless hours collecting sources on the topics he lectures on. I don't really need to bring those, because the ...
 • 1,998
1 vote

Bones and Essence

The Shelah (Torah Shebikhtav, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Torah Ohr 66) connects this idea, of עֶצֶם and עַצמוּת sharing a root, to the report of the Torah that when the Jews left Mitzrayim, Moshe ...
 • 4,192
1 vote

Bones and Essence

So Rabbi Yehoshua Hartman in his footnotes on the Maharal, records the times in which the Maharal makes note of this connection. Rabbi Hartman writes: מבאר לשון "עצם מעצמי" לא רק מלשון ...
 • 23.9k
1 vote

Most honoured person going last in netilat yadayim - possible reason?

The Shulcahn Aruch in Orach Chaim 165:2 says: אם רבים מסובין בסעודה הגדול נוטל ידיו תחלה והרא"ש היה רגיל ליטול באחרונה שלא להפסיק ושלא לדבר: If many people are at a meal, the most important one ...
 • 748
1 vote

Halacha of not biting into a sandwich when someone else is eating with you

I believe it may actually be a different סעיף in סימן קע, in סעיף ז it says לא יאכל אדם פרוסה כביצה ואם אכל (הרי) זה גרגרן, one should not eat a piece the size of an egg, and on this the מגן אברהם ...
 • 748
1 vote

Hashem and the Platonic World

First, we would have to establish the Platonic world exists. Aristotle said it didn't. This particular 1 apple and 1 apple making two apples exists, but the general pattern is a rule people extracted, ...
 • 9,055
1 vote

Learning out loud vs. learning quietly

All that has been said is true in regards to learning Nigleh, the revealed level of the Torah. Now, for Nistar, i.e., Kabbalah the matter can be entirely different. As it is written, "The silent ...
 • 141
1 vote

Where do we find the sources in the tora for these places/actions

The source for bodies rolling can be found in a couple of places: Famously in the Gemara in Kesubos 111a: וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר, צַדִּיקִים שֶׁבְּחוּץ לָאָרֶץ אֵינָם חַיִּים?! אָמַר רַבִּי אִילְעָא: ...
 • 23.9k
1 vote

Should one avoid deriving benefit from miracles?

Perhaps the answer lies in the story of the Gemara itself. He said not to purchase the flour sourced by a miracle for flour sourced by natural means will arrive tomorrow. It is not forbidden to rely ...
 • 615

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible