Stack Exchange Network

Stack Exchange network consists of 175 Q&A communities including Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.

Visit Stack Exchange

Hot answers tagged

6

The general attitude towards prayers of non-Jews is from Isiah 57.7: כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים -- For My House shall be called a House of Prayer for all the nations. Brachos The Rema paskens that one should respond 'Amen' to the blessings of a non-Jew, providing one heard the entire blessing. A non-Jew should not say anything false in his ...


5

Upon hearing bad news, one says the blessing ברוך אתה יקוק אלוקינו מלך העולם דיין האמת"‏" (OC 222:2). Regarding mourning, the Shulchan Arukh rules (YD 374.6): כל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו אם מת לו מת ודוקא בעודו בפניו אבל שלא בפניו אין צריך לנהוג אבלות...: הגה וי"א דהאידנא נוהגין להקל באבילות זה של המתאבלים עמו דאין זה אלא משום כבוד המתאבלים ועכשיו נהגו ...


5

This PDF file attributed to the teachings of R' Shlomo Aviner lists a couple of gedolim who practiced this, but doesn't give sources: Q: Is it permissible to turn one's back to the Kotel? A: It is permissible just as in a shul it is permissible to turn one's back to the Torah ark. When one leaves the Kotel, the custom is to walk backwards with his ...


4

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Ishut 14:3-4; נוֹשֵׂא אָדָם כַּמָּה נָשִׁים אֲפִלּוּ מֵאָה בֵּין בְּבַת אַחַת בֵּין בָּזוֹ אַחַר זוֹ וְאֵין אִשְׁתּוֹ יְכוֹלָה לְעַכֵּב. וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה יָכוֹל לִתֵּן שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה כָּרָאוּי לְכָל אַחַת וְאַחַת. וְאֵינוֹ יָכוֹל לָכוֹף אוֹתָן לִשְׁכֹּן בְּחָצֵר אַחַת. אֶלָּא כָּל אַחַת וְאַחַת לְעַצְמָהּ:‏ ...


4

It is totally forbidden for a Jew to marry a non-Jew. There are no concessions or exceptions to this rule. There is, of course, no Kesuvah. The obligation of kesuva is a Rabbinic enactment to protect the wife's rights in the marriage and to ensure that divorce is a last resort. This obligation applies only to a marriage the Torah recognizes, not one which ...


4

That's a dispute between Tane Kamah and R' Yehuda regarding the prohibition of castrating in Tosefta Makos 4 4: המסרס את האדם ואת הבהמה ואת החיה ואת העוף, בין גדולים בין קטנים, בין זכרים ובין נקבות – הרי זה חייב (מלקות). רבי יהודה אומר: מסרס את הזכרים – חייב, ואת הנקבות – פטור (מהתורה, אבל אסור מדרבנן). (Tane Kame says removing woman's ...


3

Rav Yitzchak Abadi (Ohr Yitzchak vol 1:8) writes that if it is uncformatable wearing tzizts (obviously coming from a true discomfort) then one would be exempt. Such examples he gives is working out,or it is hot outside. It should be pointed out that mitzvos of tzizts is a very beloved mitzvah and should be taken seriously. Text:


3

Would that make any problems for the bris? -- Question No. Omitting the correct blessing (or conversely, the wrong blessing) will generally not invalidate the mitzvah. (אבל תרומה משום ברכה הוא וברכה דרבנן ולא בברכה תליא מילתא (ברכות ט״ו The Gemara (Brachos 15a) states that the validity of an action is not dependent on its blessing. There are some ...


3

Rama OC 493:3 בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חדש אייר, ואותן לא יספרו מל"ג בעומר ואילך, אעפ"י שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו. ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל"ג בעומר ואילך, לא יסתפרו כלל אחר פסח עד ל"ג בעומר In many places they are accustomed to take a haircut until Rosh Chodesh Iyar, and they shouldn't take a haircut from Lag BaOmer on, even though ...


3

Sources that child born to gentile father and Jewess is gentile: This opinion is most explicit in Tosfos Kiddushin 75b (and is consistent with Tosfos' opinion in numerous other places, noteably Yevamos 15 & 23). [See Maharsha ad loc, and Piskei Tosfos] This is also the opinion of Rashi (Kiddushin 67b and Parshas Emor, regarding the megadef). Rashi ...


2

At least one chulya of 3 is a necessary requirement. The Gemara explains this explicitly that one chulya is necessary and a chulya is defined as 3 wrappings (whether they have to be complete wrappings or just look like 3 is a discussion in the poskim). Seven is the preffered minimum and thirteen is the maximum amount. (Simple reading of the gemara is the 7 ...


2

The Aruch Hashulchan (1829–1908) in YD 251:7 quotes this gemara in the context of the laws of giving tzeddakah vs sustaining oneself: והיינו באיש אינו מרויח רק חיי נפש, לחם צר ומים לחץ, דחייו קודמין thus man was not profiting only that he can sustain himself with simple bread and water since his life takes precedence. In terms of a child vs. ...


2

The Magen Avrohom (202:26) quotes the Knesses Hagadolah that a Borei Nefashos will cover a Mein Shalosh b'dieved and therefore in a place of safek a Borei Nefashos may be said. Rav Moshe Feinstein (Igros Moshe O"C 1:74) goes as far as to say in an extreme situation Borei Nefashos can even cover Birkas Hamazon. Neither of these rulings are agreed upon by all ...


1

Cutting hair after lag bomer Rabbi David Sperling from Yeshiva University states that Ashkenazim can cut their hair during the day of lag baomer but not the previous night. Others, however, start their semi-mourning from Rosh Chodesh Iyar and continue it until 3 days before the festival of Shavu'ot. (There is a variation on this custom that counts ...


1

TL;DR According to YU Rosh Yeshiva R' Daniel Stein (who cites the opinions of R' Herschel Schachter & R' Mordechai Willig among others), vaping should be avoided entirely, as it entails the inhalation of known toxins and possibly forbidden foods. R' Daniel Stein published a TorahWeb.org article titled "Are Vaping and E-Cigarettes Kosher?" in 2018, in ...


1

As the gemara rules (Kiddushin 12a) that if the object isn't worth a Perutah here but is worth more than a Perutah in another place, the Kiddushin are valid. Ebay is such "another place" where the bride can use the full worth as it is an accepted marketplace, and the prices there are valid market prices.


1

From a Halachic standpoint, the Mishneh Brura says in 53:13 that the disqualification of a blemish is something that applies specifically to a priest and not a chazan: אין מומין פוסלין אלא בכהנים ולא בש"ץ ואדרבה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה ויש מחמירין בזה לכתחלה היכא דאיכא ראוי והגון כיוצא בו ועיין לקמן בס"ק מ"א לענין סומא מה שכתבנו שם


1

The 'eating together' that binds a group together for Zimmun would have to be eating. Preparing for the meal together, or performing any pre-meal prerequisites/rituals (such as washing hands) is not any form of kvius. Two groups of people who eat even in the same house (which two cars do not fit that description), can only be mitztaref for Zimmun if they ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible