Hot answers tagged

31

You ask, "let's say that Murex is not the chilazon, and we have some strings that have been dyed blue for no reason. What's the problem with that?" (my emphasis) If there really is no reason to dye them blue whatsoever, then doing so would be a violation of the Shulchan Aruch (9:5), who says that careful people use strings of the same color as the garment, ...


18

Shulkhan Arukh, OC 10:10 explicitly rules that a turban is exempt from tzitzit, even if it covers the majority of the wearer's body. מִצְנֶפֶת פְּטוּרָה, אֲפִלּוּ שֶׁל אַרְצוֹת הַמַּעֲרָב שֶׁב' רָאשֶׁיהָ מֻשְׁלָכִים עַל כִּתְפֵיהֶם וְגוּפָם, וְאַף עַל פִּי שֶׁמִּתְכַּסֶה בָּהּ רֹאשׁוֹ וְרֻבּוֹ פָּטוּר, כֵּיוָן שֶׁעִקָּרָהּ לְכַסוֹת הָרֹאשׁ, דִּכְסוּתְךָ ...


15

A tallis requires two criteria which don't extend to face masks: that it be large enough to cover the majority of a child's body SA OC 16 and that it actually be worn over one's body SA OC 10:10. Since a face mask doesn't have either of these criteria, it cannot qualify as a Tallis.


12

The passuk is not saying that tzitzis are a proof to someone's adherence to the other commandments, it is saying that by wearing tzitzis one will come to perform the other mitzvos. If anything, wearing them is a sign of intention to grow, not an award for completion of one's job to. If one is really worried about maaris ayin one can wear the tzitzis under ...


10

The best way which works for me is by taking the last knot and dip into hot water ,then I tie it tightly. I have yet have a knot open. Simple and easy. Don't know why this isn't more known and implicated in the tzizts factories.


9

First of all, to clarify what the question is/should be, there's no obligation to wear tzitzis under normal circumstances, unless one is wearing a four cornered garment. Hence, the fact that tzitzis aren't in the list of clothing is not a problem; they aren't commanded in wearing an extra garment to put on tzitzis, just as no Jew is obligated (strictly ...


9

I think that you are answering your own question. First of all, the reason to perform G-d's commandments is because G-d said so. The goal of every Jew is to strive to reach this sense of faith and to act and understand the concept of being an Eved Hashem - a servant of G-d. (When Moses died, the Torah calls him an "Eved Hashem".) Therefore, one is required ...


9

This is a good question, and really it's probably a better question than the answers out there. For context, we have to realize that this question (order of operations for donning Tzitzit and Tefillin) is a "modern" question which is a side effect of the modern practice of wearing a Tallit and Tefillin exclusively in Shul. In principle, these Mitzvot have ...


9

dailyhalacha explains the context and writes that Halacha requires that the Tzitzit be affixed to the garment and its knots be tied "Lishma" – meaning, with the intention that this is being done for the purpose of the Mitzva of Tzitzit. Although the Rambam held that this is not necessary, normative Halacha follows the view that one must affix and ...


8

This is addressed explicitly by the major codes in the last siman of hilchot tzitzit. Tur O.C. 24 אע"פ שאין אדם חייב לקנות טלית בת ארבע כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתכסות בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית מ"מ טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצות ציצית שיהיה לו בגד קטן מצוייץ שילבש אותו כל היום כי עיקר מצותה על זכירת המצות ובכל ...


8

The religious significance in wearing a prayer shawl lies specifically in the tzitzit fringes themselves. Technically any garment of four corners can be used as a prayer shawl, so long as it has the tzitziyot on them. As for a non-Jew wearing tzitzit, there is nothing offensive or wrong with your wearing tzitzit so long as you are aware that you do so on a ...


8

In Pesil Techeiles the Sixth Point (פתיל תכלת פרט הששי) the Radzyner Rebbe cites this Gemara as one of his proofs to the opinion of Rambam that one string is half techeiles and half white. The proof is that the Gemara asks what the Mishnah meant by "distinguish between techeiles and lavan", and rejects the possibility that it is referring to the ability to ...


8

I think your questions reverses things. We wear a tallit because we want the mitzva of tzitzit. Therefore we look for a garment which is obligated in the mitzva, i.e., has four corners (MT Hilchot Tzitzit 3:1) The reason we want the mitzva of tzitzit is that it is an important mitzva. In the words of the Rambam (Hilchot Tzitzit 3:12) since the Torah ...


8

The Gemoro Menachos 43b says תניא היה רבי מאיר אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב ופשעו שניהם ולא הביאו איזה מהן עונשו מרובה הוי אומר זה שאמר לו הבא לי חותם של טיט ולא הביא It is taught in a baraita that Rabbi Meir would say: The punishment for ...


7

They are still woolen. Since tallitot and tzitziot are under strict supervision, they are (wrongly?) assumed to be safe. Source: My uncle, a Toldos Aharon chassid.


7

As already source by Noach miFrankfurt in his answer, the German Minhag and likely original minhag Ashkenaz, was only to hold the front corners. This is also the practice of the Vilna Gaon (as recorded in the siddur Eizor Eliyahu), because he strongly felt that it was important for tzitzis to be worn with two of them in front and two in back. The Shulchan ...


7

I don't know if this is precisely what is meant by "running", but the Radziner Rebbe mentions that techeiles is supposed to be able to be washed out with soap, and the dye can also fade due to other factors (e.g. exposure to sunlight). The Radziner Rebbe cites the last Tosafos in Zevachim 95a as a source, as Tosafos there says that the dye in the High Priest'...


7

No you don't, you only make shechiyanu on a new Tallit (when you put on the tzitzit), but never on an old one. See Mishna Berura OC 22 sif katan 2, אם עשה ציצית בבגד שהיה לו מכבר אף שלא היה בו ציצית מעולם אין צריך לברך שהחיינו If one makes (attaches) tzitzis on a garment that he already had, even if tzitzis had never been attached to it, one ...


7

In the first piece in Rav Herschel Schachter book on the minhagim of Rabbi Soloveitchik entitled פניני הרב, Rav Schachter writes that Rabbi Soloveitchik did wear tzitzis on shabbos


7

This passage also appears in Yalkut Shimoni, and in that version there are indeed only five things. Number 4, "opinions of heretics" in your translation, does not appear. The supporting verse cited in the Talmud for it also does not appear: פרשת ציצית מפני מה קבעוה בק"ש מפני שיש בה חמשה דברים מצות ציצית ויציאת מצרים ועול מצות והרהור עבירה והרהור אלילים ...


7

Rav Moshe Heinemann says One should kiss his ציצית and תפילין through his mask at the places where he is נוהג to kiss them.


7

Mishnah Berurah 18:7 אבל אם איחר להתעטף עד לילה שוב לא יברך דשמא הלכה כהרמב"ם ומשמע מדברי המ"א בסק"ד דאפילו בין השמשות מותר לברך עד צה"כ וטעמו דהלא בציצית לא כתיב יום רק וראיתם אותו משמע כל זמן שנוכל לראות וכן פסק בעל דרך החיים ובספר מטה אפרים ראיתי שמחמיר בזה אך אם זה גופא הוא מסתפק אם כבר הגיע בין השמשות נראה דבודאי יוכל לברך דבלא"...


6

I have never heard of a need to wear the same pair of tzizit for 24 hours. The assumption lends itself to a lot of questions and suffice it to say that the question would be enhanced if you can ask this bachor to provide sources for his statement. As to your question if you can wear a pair of tzizit specifically for bed and change in the morning before the ...


6

Rav Ahron Felder zt"l was a talmid muvhak and spent many years serving Rav Moshe Feinstein. Among the seforim he authored is the multi-volume Rishumei Aaron, which contains rulings and halachic opinions from Rav Moshe that are not found anywhere else. In Volume II O"C Siman 8 He states that Reb Moshe held there is no obligation to wear ones tzitis ...


6

The Gemara in Menahot 39a implies that the bare minimum Biblical obligation is only one knot. However, Tosfot there understand that this single knot mentioned by the Gemara is actually (what we would call) a double knot, because a single knot doesn't hold tight. However, there are other traditions of how to make this knot, such as in the example all the way ...


6

R. Schachter's sefarim are available at the annual YU Seforim Sale that takes place every February or so. Most of them can be read electronically through the Otzar Hachachmah database. However, if you're just interested in the article on techeiles, which is only six pages long, those pages are available online via the techelet website: page 13 page 14 ...


6

From http://tekhelet.com/tekhelet/ask-ptil-tekhelet/ Q. Who is the mashgiach on the process making sure it's lishma, etc.? Who gives the official hechsher? A. R. Eliyahu Tavger is the Rav of the Amuta. The workers doing the dyeing, spinning, twining of the threads are all yirei shamayim Jews who are very careful to state explicitly before every ...


6

See Shulchan Aruch, Orach Chaim 8, with Mishnah Berura. Here are some excerpts from that siman that should help with your question. The translations here are my own. 2: סדר עטיפתו, כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכתם, פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי הראש. ונכון שיכסה ראשו בטלית The עטיפה (wrapping, which is part of putting it on) should be ...


6

Gur Tefillin: Square knot (edit: some wear single dalet) , Shel Yad Ashkenaz, Wrapping also Ashkenaz way, Brachos on both must be said standing. Ksav: Ari Zal with Shin of Beys Yosef which is called a Polnisher Shin. Ratzuos from shel rosh goes down, and behind the gartel then we wrap once and going "outside" way Gartel must be tight high, on the level ...


6

According to Tefilloh Sefas Yisroel (p. 33), while the halacha (or more accurately, minhag) as brought in Shulchan Aruch and numerous other sources is to hold the two front tzitzit, it is brought in the name of the Yosef Ometz (R' Juspa Hahn of Frankfurt a/M) that holding all four corners is a chiddush of R' Yitzchak Luria Ashkenazi (see also יוסף אומץ רפ”ט, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible