Hot answers tagged

18

Stuff that grows by itself on public property is exempt from the rules of orla. Source: Radvaz's commentary to Rambam, Maaser Sheni 10:6 (though it's pretty clear from the Rambam himself, 10:5).


16

Sounds like you are referring to this מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה א "ר תנחומא מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות אמר להם דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בלבה והביאו ממנה והרכיבו אותה מיד עשתה פירות כך כל תאותן וצפויין של צדיקים הקב"ה the gist is that there was a tree which would not produce ...


13

Answer to question regarding benefiting from the fragrance of blossoms of an orlah tree: The Radbaz (Shu"t 1:44) discusses this topic and rules that, if the tree was not planted for its fruits or if only the blossoms are present and the fruit has not yet grown, the fragrance is permitted (i.e. there is no problem of orlah preventing enjoyment of the ...


13

The Lubavitcher Rebbe brings this idea in Likkutei Sichos (vol. 36 pg. 75 - free translation): The ultimate purpose in creating the Tree of Knowledge was not merely to serve as a test to Adam HaRishon that he should not eat from it, but rather for man to transform the Tree of Knowledge and elevate it above the concept of death. It is explained in seforim ...


12

At the 2014 International Bible Contest for Adults (חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים תשע"ה) televised finals1, celebrated grammarian2 Dr. Avshalom Kor (אבשלום קור) posed this question among a series of short vignettes about "Ma'oz Tzur" that he presented while the next contestant was getting into place. He answered that the 'ו' preceding "his possessions" is ...


12

Most commentaries render this as some sort of thorny bush (see Rashi, Ibn Ezra). In terms of identifying which exact species it may have been, a great resource is Rabbi Kaplan's Living Torah commentary to Exodus 3:2, which states: S'neh in Hebrew. This is most probably the black raspberry (rubus sanctus), which has berries that turn red and then black (...


11

Another answer (suggested here in the Sefer "Kerem Efraim") is that because the tree was created through a miracle, it was not obligated in Orlah. He brings support from the Radak (Malachim Beis 100:4) who writes that the oil that was miraculously created for the wife of Ovadia did not require Maaser to be separated from it. He explains that for the first ...


8

The source for this is Torath Kohanim 26:5 [ה] מנין שהעץ עתיד להיות נאכל? תלמוד לומר "עץ פרי"; אם ללמד שהוא עושה פרי, והלא כבר נאמר "עושה פרי"!? אם כן למה נאמר "עץ פרי"? אלא מה פרי נאכל, אף העץ נאכל. BTW, I think that your statement "as in Gan eden" is incorrect. Rashi on Bereshit 1:11 clearly states that the trees didn't do like Hashem commanded (...


7

In a comment to the OP's question Fred cites the well-known Rashi (see above). The Bartenura on the Torah expands on this Rashi (text borrowed from Sefaria.org, produced here in full): ותתן גם לאישה שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אשה אחרת. קשה למה נתכונה להרוג את אישה כדי שלא ישא אשה אחרת הרי היא מוספת על חטאתה פשע ללא תועלת י"ל שהיתה סבורה לומר אם יאכל גם ...


7

In the discourse "Bila Hamaves Lanetzach" (printed in Sefer Hamamorim Melukat vol. 2 pg. 277) the Lubavitcher Rebbe presents the following question: Before the sin of the Tree of Knowledge man was supposed to live for ever. It was only as a result of the sin that death was introduced to the world. If so why did G-d banish Adam from the Garden of Eden, "Lest ...


7

Rashi's understanding is only one, as Michoel said, of the "70 faces of Torah". The syntax of this pasuq is inherently ambiguous, and it is not clear whether the correct reading of the verse is as a rhetorical question or a statement. Ibn Ezra explains that the Torah is in fact equating people and trees: ולפי דעתי: שאין לנו צורך לכל זה וזה פירושו כי ממנו ...


7

It is a dispute in Bereishis Rabbah 33:6 whether Eretz Yisrael was flooded. According to R’ Beivai, who holds that it was flooded, the inhabitants obviously died. According to R’ Abba bar Kahana and R’ Levi, who hold that it was not flooded, there was still a massive amount of water coming in from neighboring lands; what the Midrash means is that it wasn’t ...


6

Verse 3:22 would seem to indicate the former: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים, הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ, לָדַעַת, טוֹב וָרָע; וְעַתָּה פֶּן-יִשְׁלַח יָדוֹ, וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים, וְאָכַל, וָחַי לְעֹלָם Here, עץ החיים is not modified with בתוך הגן, so evidently that is not part of its name, but rather a geographical indicator.


6

See here Rambam (Melachim 6:8) writes that if the tree is causing any type of damage, one may destroy it. While the Kaf Hachaim (YD 116:85) writes that one shouldn't destroy a fruit tree to build an extension, most poskim allow one to (See Rosh, Bava Kama 91b; Aruch Hashulchan ibid; Yabia Omer ibid). R’ Ovadia Yosef (Yabia Omer YD 5:12:5) writes that even ...


6

R Eliezer Melamed (Rosh Yeshiva in Har Bracha) writes that it is We have already learned that the mitzvah of settling the Land of Israel does not involve only conquering it, but also requires the settling and developing of every part of it. The Ramban stresses this point that "We should not leave the Land under foreign rule or desolate, as it says:...


6

R. Jacob Reischer addresses this in a responsum: Shu"t Shevut Yaakov 1:159 גם על הטור אין תימא כל כך דאף דלאו בפירוש אתמר מכללא אתמר כיון דאיסור לקצוץ אילנות הוא לאו דוקא אלא ה"ה כל המאבד דרך השחתה עובר בלא תשחית כלשון הרמב"ם ואיסורא דבל תשחית מוזכר כמה פעמים בטור וכמבואר בי"ד הל' אבילות סי' שמ"ט וסי' ש"ן ע"ש והיתרא דמותר ...


6

Rabbi Eliezer Melamed brings in his Pninei Halacha Hilchot Brachot ch.15 the following: וכך הוא נוסח הברכה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם" (ברכות מג, ב). Translation: And such is the nusach (version) of the blessing: "...Ilanot Tovim..." (Brachot 43b). And noted there: בנוסח ...


5

The simple reading of the verse is, as you stated, the Torah is saying "no it's not, so don't attack the trees." But because the Torah chose to word it in such a fashion, the commentaries saw that as poetic license to draw similarities between humans and trees. (But not in such a way as to violate the halachic interpretation of the verse, namely, don't cut ...


5

Tosefos to Berachos 36b, s.v. ברטיבא, writes that sap gets a העץ based on a verse, יערי עם דבשי (Shir Hashirim ch. 5).


5

http://www.yeshiva.co/ask/?cat=554 Question: I would think the bracha on Maple syrup would be ha’etz. They are often planted specifically to harvest the syrup; this, then, is their fruit. The liquid state is, of course, irrelevant. Rabbi Yoel Lieberman answers: It seems to me that maple syrup would not be much different than sugar extracted ...


5

The question was asked by the Satmer Rav quoted here. As cited there he answered The customs are indeed appropriate. On the day when trees are “judged,” we are interested in determining the success of the tree during the previous year. That is done by assessing what it has produced. On the other hand, when our focus is on the fruit and we want to assess ...


4

Assuming your observations are correct and there is indeed some special fervor associated with this blessing, perhaps it is due to the following statement of R. Yecheiel Michel Morapchik: Seder Berachot הזהיר בזה עליו נאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ויתן לך וגו One who is diligent about this, of him it is said "see the smell of my son is like the ...


4

Pesachim 111b - If one steps over a [fallen] palm tree - if it was cut down, he will be killed; if it was uprooted, he will die. If he put his foot on it, there is no problem. doesn't say about sitting but this is probably the root of that statement. Furthermore, I was told that all the demons were banished by the maharsha, so this does not seem to apply ...


4

Zichron Yitzchok brings a dispute between those who hold that Odom was supposed originally to live forever (Shabbos 55b, Koheles Rabboh on Bereishis 3:18) but because of his sin, was condemned to die and those who hold that it is impossible to live forever (Ibn Ezra and others) and the punishment for eating the forbidden fruit must mean that he was condemned ...


4

It is only prohibited to cut down trees for no purpose, but what "purpose" includes is hard to define. Rambam Laws of Kings 6:9 deals with your case directly, however: כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו. וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו. מותר לקוץ אותו. It is permissible to cut down any non-fruit bearing ...


4

Yes, there are several books you can read — if you have an iPad, you can download The Natural Bible: the encyclopedia of Judaism and the environment which has an entry for all the trees you mentioned and many more. I would also recommend anything by Nogah haReuveni (e.g. The Tree in Our Biblical Heritage) or Yehuda Feliks (e.g. Nature and Man, or his many ...


4

The כלי יקר seems to discuss both your approaches - making it seem that Chazal didn't voice a [strong] opinion either way. He first mentions the popular approach that עִמָּהּ means that she intended him to share her fate. ותתן גם לאישה עמה. מלת עמה. פירשו המפרשים כדי שיהיה עמה תמיד ולא ישא אחרת כשתמות היא. ‏ He then tries 2 approaches to make the ...


4

The Kli Yakar on 3:1 writes (courtesy of sefaria): There is a big question in this matter: If the woman added the command of "do not touch" by herself; behold, she knew the truth that God did not command about the touching. And if so, how was the woman seduced by these empty words, saying that in the same way as there is no death penalty from touching, so ...


3

Ohr HaChaim asks this question, how can inanimate objects disregard a heavenly command, and they do not even have a evil inclination? Ohr HaChaim answers that the trees misunderstood Hashem's will thinking that Hashem meant two different types of trees. Ohr HaChaim finishes off saying that he will explain elsewhere why the trees got cursed if it was a ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible