83
reputation
4

Kidor

Devarim 32:20:

וַיֹּאמֶר, אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם‏ אֶרְאֶה, מָה אַחֲרִיתָם.‏
כִּי דוֹר תַּהְפֻּכֹת הֵמָּה,‏ בָּנִים לֹא-אֵמֻן בָּם:‏

Yoma 83b:

ר "מ ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר ש"מ אדם רשע הוא שנאמר (דברים לב) כי דור תהפוכות המה ר' יהודה ור' יוסי אשלימו ליה כיסייהו ר"מ לא אשלים ליה כיסיה אזל אותביה בי קיבריה דאבוה אתחזי ליה בחלמיה תא שקיל כיסא דמנח ארישא דההוא גברא למחר אמר להו הכי אתחזי לי בחלמאי אמרי ליה חלמא דבי שמשי לית בהו ממשא אזל ר"מ ונטריה כולי יומא ואייתיה למחר אמרו לו הב לן כיסן אמר להו לא היו דברים מעולם אמר להו ר"מ אמאי לא דייקיתו בשמא אמרו ליה אמאי לא אמרת לן מר אמר להו אימר דאמרי אנא חששא אחזוקי מי אמרי משכוהו ועיילוהו לחנותא חזו טלפחי אשפמיה אזלו ויהבו סימנא לדביתהו ושקלוהו לכיסייהו ואייתו אזל איהו וקטליה לאיתתיה היינו <דתנן> [דתניא] מים ראשונים האכילו בשר חזיר מים אחרונים הרגו את הנפש

0
answers
1
question
~497
people reached
  • Member for 8 years, 1 month
  • 30 profile views
  • Last seen Jan 4 '13 at 7:23

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Top tags (5)

Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1

Top posts (1)

Badges (4)

Gold

Silver

Bronze

4

Rarest