Hot answers tagged

12

Yekke Jews are of German ancestry. They have a number of very strong traditions that set them a bit apart from the rest of "Ashkenazi" Jewry, including, but not limited to, young men wearing a Tallith Gadol prior to marriage, and slightly different cantillation tunes than most Ashkenazim.


12

It refers to the Jewish community of Germany, especially of Frankfurt-am-Main and its vicinity, which (the community of Frankfurt) was later transplanted to other places, especially the Washington Heights neighborhood of New York City. Wikipedia has more.


10

In the siddur Sefas Yisroel from OpenSiddur it is written: שיר מזמור לאסף has been recited since the end of the Geonic period - a few hundred years before the introduction of the שיר של יום. Its first appearance in אשכנז was in the מחזור ויטרי,* most likely as a result of the צרות and גזירות that were imposed upon עם ישראל at the time. And indeed it is ...


7

The Siddur used by most German communities nowadays is the Sfas Emes Siddur published by Victor Goldschmidt Publishing. However, even at its first publication in 1799, the nusach had been changed to reflect some of the customs that were being practiced in Eastern Europe (Poland). You can get a copy of the Sfas Emes for yourself from Ephraim Rosenstock in ...


7

1) Keni was one of Yisro's names. (See Rashi who brings the Mechilta about his many names and Rashi further mentions there that he converted; Shmos 18:1) He is famous for exclaiming that now he knows that G-d is the greatest of any of the powers. (Shmos 18:11) The Midrash says that when Yisro said this, it was the final words G-d wanted to hear before ...


5

Note: most of this answer is based on content on the KAYJ web forum, however some is based on my growing up in a Jeckisch family. Note further that unlike most of my answers, I am transliterating Hebrew in Ashkenazis. As a general rule, we do not use minhogim brought in the Zauhar, which several noted Jeckisch rabbonim (including the Ya'avetz and the ...


5

In Tefiloh Sefas Yisroel 1 Shacharit, note 63 on פּוֹתֵ֥חַ אֶת־יָדֶ֑ךָ it says “The ancient מנהג of touching and kissing the תפילין during, ”פּוֹתֵ֥חַ אֶת־יָדֶ֑ךָ...“, is cited by רב משה מאינץ”. This siddur is to be found here and is a nusaḥ Ashkenaz siddur dedicated to the memory of the Bad Homburg Jewish community and so probably relates to ...


4

Based on my knowledge - having grown up in the Yekkish Kehilla of Johannesburg and Strasbourg: Yekkes do not wear a Kittel/Sargenes during their first year of marriage. Some Yekkes do not wear a Kittel/Sargenes on Rosh Hashono at all, others wear it during the day-time services. On Yom Kippour all Yekkes seem to wear their Kittel/Sargenes ; after their ...


4

This is the picture from my sefer, which experts have identified as either German or Czech. As you can see, there is a beis visible inside the Peh but it made neither in the style of the old European Bet Yosef ksav nor the Mishna Berurah's modification.


4

The Rosh says two answers: ור״י חילק משוס למזיגה היא בחמין צריך דקדוק גדול שלא יתסר ושלא יותיר ואיכא היסת הדעת טפי. ור"ת ירץ דהתם מיירי בחול ואם יתול ידיו תתלה לפעמים יתעסק בשאר צרכים ולא יאכל אלתר ואתי לאסוחי דעתיה אבל בשכח השלחן ערוך ליכא למיחש להכי The Ri: The argument between Beis Shammai and Beis Hillel is only when you have to mix the wine. If you'...


4

I'm a Jekke, so I think I can answer this from communal experience. Most Jekkes now use black-striped tallisaus during the year (only married men wear white stripes, and only then during Yomim Noroim). Historically, light blue stripes were common, as can be seen in Moritz Oppenheim's paintings, although this is no longer the case, as above. I personally wear ...


3

The Misha Berura may your question (SA 125:1:1). "ש"ע- אין הציבור אומרים עם הש"ץ "נקדש מ"ב- הטעם דניתקן שש"ץ יאמרנו בשביל הקהל ויהיה שלוחם וכשגם הצבור אומרים אותו איך יקרא הש"ץ שלוחם... כי על כ"א שבבהכ"נ החיוב לשתוק Shulchan Aruch- The congregation should not say "nekadesh" with the chazzan. Mishna Berura - The reason is that the chazzan ...


3

According to an ancient tradition attributed to Maseches Soferim and explicated in the works of the Ge’onim, Rishonim, and Acharonim, the wedding is divided into two chuppah (marriage canopy) ceremonies. The first chuppah is referred to as Chuppas Main and the second, in which kiddushin is performed and sheva berachos (seven nisuin blessings) recited, is ...


3

Rabbi Hamburger quotes the source as: Michtav Mei'Eliyahu, vol. IV, Yerushalayim 5745, pp. 129-30 He also goes on to quote Reb Yehuda HaChassid: Sefer Chassidim (siman #1101), `In most places, the conduct of the Jews reflects that of the local gentiles. If, for example, the gentiles behave morally, the Jewish youth born in that city will be the ...


3

In this blog from Treasures of Ashkenaz, the author brings a quote from a book from R' Lorch describing R' Josef Breuer's derech halimud: “Rav Breuer followed the derech halimud of his father, Rav Shlomo Breuer, who had been a close talmid of the Ksav Sofer….Rav Shlomo Breuer belonged to the school of the Chasam Sofer in his derech halimud…striving ...


3

This link is of a Chazan in Khal Adas Yeshurun Jerusalem singing a Birchas Nisim in honor of Purim Frankfurt. This is from 5767/2007.


2

The address for buying a white kaepchen in EY is: דינר, שמשון רפאל. נתיבות המשפט 44, מודיעין עילית 7182822 Telephone number 08-9742786


2

I have one original for sale. Can be contacted at +1-650-417-8552


2

The Shamshon Raphael Hirsch Yeshiva known as Breuer's learns in the classic Lithuanian yeshiva model, IE. Not in the Scholarly "Chochmat Yisrael" method that was taught in the Hildesheimer Seminary (Rav Dovid Z. Hoffman, and Rav Yechiel Yaakov Weinberg both Deans at the Seminary, taught in this method). The Majority of their Rebbeim has studied in ...


2

Most would tell you that it's not really "modern" at this point in that sense. The current official line is that Rabbi Hirsch was great enough to decide what amount of cultural integration was right in his time; but today in his absence, we follow "today's Gedolim" on the matter, who are more reluctant. Effectively it's more like an Agudah synagogue, with ...


2

If you look in the Goldschmidt Machzorim (for Rosh Hashanah, here, for Yom Kippur, here, and for Sukkos/Shemini Atzeres/Simchas Torah, here) you will see plenty of differences regarding the piyutim between Minhog Tzorfas and other Minhogim. Note: There is also a Goldschmidt Machzor for Pesach and another one for Shavu'os, where you will find more ...


2

Charnobyl dynasty followers wears kitel on Rosh HaShanah, it is their minchag.


2

The Title says that it is יוצא לאור ע"י תלמידים השלוחים דישיבת תות"ל פפד"ם In short, this is a book of Haoros and Pilpulim written by the student-emissaries (students of Brunoy that were sent to study for a year) in Frankfurt on-the Main.


1

This is the suffixed ך used to indicate a second-person direct object or possessor. Thus it's a כף (the letter of the alphabet) of כינוי (i.e. referring to someone or something).


1

While a lack of sources is unideal, as one of the resident Jekkes, I feel confident that I can provide an answer. The long and short of it is that it depends on the Jekke. If you listen to recordings of Benno Weis ז"ל, you'll hear very little distinction between segol and tzere (recorded here in שני זתים). On the other hand, R' Michael Friedman, chazzan of ...


1

These pesukim are said before all קדישים, however, as most older siddurim (such as most Rödelheim editions) usually indicated which קדיש is said, rather than printing it, there are only a couple of instances where it is written out (per my grandfather's Tefilloh VeTachanunim Rödelheim, they are printed in קדיש שלם for תתקבל, יתום, and דרבננן after ובא לציון ...


1

Some more sources: The Mishna (Nega'im 2:1) records that "in a German, the Bright Spot appears as dull white, and in an Ethiopian what is dull white appears as bright white." The German Ethopian pair is also recalled in Sifre of this passage and Bereshit Rabba 36:3 and the Midrash fragment Cambridge MS T-S C 1, 61. Tanhuma-Yelammedenu (Parashat `Eqev) (MS ...


1

This question was asked at kayj.net. The answer was: The original sargenes is similar to the tachrichim, closed from the front and from behind, and is put on over the head


1

I grew up in Alsace (France) which is geographically and culturally close to Germany. Definitely Yekke land. I only heard about Sargeness as a child. For what I can remember it is mostly the same: a while long fabric robe with a belt and long sleeves which is a reminder or the burial shrouds (or maybe the actual burial shrouds that will be used after 120 ...


1

There is no set location for the chuppah. Originally it was held in the home, but as the communities grew it was held outdoors in the synagogue courtyard. After the Emancipation, there were those who held the wedding in synagogue to emulate the gentile custom. The Chasam Sofer was adamantly against this innovation, but R’ Hirsch allowed it as an unavoidable ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible