New answers tagged

3

From Rabbi BenYamin Hamburger בפסוקים הבאים קוראים בניגון איכה: 'וכלים מכלים שונים' 'אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל' 'והמלך והמן' עד 'ומרה' | 'אבל גדול' עד 'לרבים' | 'וכאשר אבדתי אבדתי' 'כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי' ... כפי שהובא בספר נוהג כצאן יוסף (תל אביב ...


Top 50 recent answers are included