24

This is a valid way of inserting missing words, as the Shulchan Aruch in Yoreh De'ah in סימן רעו - דין תלית הדלוג Paskens: א: טָעָה וְדִלֵּג תֵּבָה אוֹ יוֹתֵר, יָכוֹל לִתְלוֹתָהּ בֵּין הַשִּׁיטִין אֲבָל לֹא בָּרֶוַח שֶׁבֵּין דַּף לְדַף.‏ If he erred and missed a word or more, he can hang it between the lines, but he may not put it in the space ...


12

The Talmud (Gittin 45b) says: תני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת תפלין ומזוזות שכתבן אפיקורוס עובד כוכבים ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה R. Hamnuna the son of Raba of Pashrunia learnt that a scroll of the Law, phylacteries and mezuzoth written by... a heathen, a ...


8

Bava Batra 13b: אמר רבי מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום Rebbi said: one time they brought before us Torah, Neviim and Ketuvim stuck together like one and we declared it Kosher.


7

According to the general psak it is not a psul, although not mehudar, See מ'ב סימן לב ס'ק קיב אם בתחלת הכתיבה ממשיך רגל התחתון של הנו”ן והצד”י וכותב האות הסמוכה לתוכה כגון פני או ארצי כשר כיון דבתיבה אחת נכתבו ומ”מ לכתחלה אין נכון לעשות כן להבליע אות בתוך אות כי יש מחמירין בזה: עירוב אותיות according to the רמב"ן is the case you are describing, ...


6

As it happens, I'm now in the middle of reading a book called "Mevo Lekitvei Hakodesh" (Introduction to the Holy Scriptures) by Shmuel Shrira, which discusses the creation and canonization of the Scriptures, but there are many books on the subject1. There's also an excellent lecture by Rabbi Prof. Shnayer Leiman on the subject. Naturally, as with ...


4

This may be a reference to what his son writes in the first section of שיחות החפץ חיים דרכיו נמוקיו ושיחותיו מחיי אבא in #27: לא ישר היה בעיניו דרכי בימי נעורי ששקעתי בעניני חסד ובעניני צבור לכונן ולתקן דברים הרבה ובשביל זה בטלתי מלמודי הרבה זמנים באמרו לי כי לתקן ולספק צרכי עדה הקטנה ביותר אף של חמישים משפחות לא יספיק זמן של כל החיים והאם זוהי דרך הישרה ...


3

The question is important and need to be asked. The following answer is based on Jewish Tradition. The topic is treated in Gemara (Babylonian Talmud) Sanhedrin in which we find three opinions. The first opinion is that the Ashuri writing was given by an angel at the time of Ezra, as a second step of the Torah revelation (according to Rashi). The second ...


3

The midrash tanchuma below brings this posuk shir hashirim 5.11 his locks are curled, [they are as] black as a raven Rashi black as a raven: All these are beauty for a young man It seems that black is beautiful It is conected with the idea of Black fire on white fire Talmud yerushalmi shekolim. התורה שנתן לו הקב"ה למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש ...


2

The Rambam writes in the Introduction to Mishne Torah: רבינו הקדוש חיבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. ומדברים שנתחדשו ...


2

Rambam list some things which would not give a Torah Scroll not a drop of sanctity and would be like a printed book: If someone who wrote it is an Apikores or any other type of prohibited person. If someone wrote it without concentrating on Divine names. שכתבו אפיקורוס או כיוצא בו משאר פסולין שכתב האזכרות בלא כוונה Computers seem to fall under that ...


1

You can get ready made training sets which often include instruction manuals - for example here You might also want to explore a sofrus supplies shop which often have a great deal of books and supplies to get started or even like yourself, for those who have a vague interest. For example Mercaz HaSofrim which also has a cool 'ask the sofer' portal. There are ...


1

This site offers some general ideas on where to find lessosn and books, etc. as well as equipment suggestions. The site recommends Izzy Pludwinski’s Mastering Hebrew Calligraphy as a starter as well as thorough book on the art of Hebrew calligraphy. This course is an online course in safrut. Granted, that isn't your goal according to what you stated. ...


1

If you have access to Margolios Hayam on Sanhedrin, see on daf 21b starting from #37 onward. He brings many opinons from Rishonim that even according to the opinion that the Torahwas given in ksav ivri, there was always holiness associated with ksav ashuri. For instance, one of his sources, the Radvaz, IIRC, said the original luchos were given in ashuri. He ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible