New answers tagged

5

The Aruch Hashulchan, when discussing birchat hamazon (ערוך השולחן אורח חיים סימן קפז) writes in se'if 4: ולי נראה שנוסחתינו מכוונת יותר דהכוונה של חן חסד רחמים נ"ל דהנה ג' מדרגות יש בבני אדם יש עשירים גדולים וזהו בחן על דרך ונח מצא חן כלומר השפעה יתירה ויש בעלי בתים ממוצעים שכל מה שצריכים משיגים בנקל ואין להם מותרות וזהו בחסד שהש"י משפיע לו חסדו שכל מה ...


1

B'feirush davka Torah. The source for mentioning the name of the individual's mother is King David's entreaty (Psalms 116:16): "Please, O Lord, for I am Your servant; I am Your servant the son of Your maidservant," wherein he specifies his mother (although his father was also a very righteous person). https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/761128/...


2

I found the following here from the Yalkut Yosef authored by Rabbi Yitzchak Yosef sefardi Chief Rabbi of Israel. ד נוהגים ליתן יד ימין על העינים בקריאת פסוק שמע ישראל, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שימנע ממנו לכוין. וגם איטר יד יניח יד ימין על עיניו בקריאת שמע. ואין צריך להסיר המשקפיים בעת שנותן ידיו על עיניו בקריאת שמע. וגם סומא בשני עיניו יניח יד ימינו ...


4

Since the simple, traditional reason for covering the eyes is in order not to be distracted [while reciting the Shema (proclaiming God’s kingship)], as stated in SA O.C. 61:5, therefore if one cannot see, due to a visual impairment, and covering the eyes won’t enhance focus there would be no reason to do so.


1

Regarding the main prayer - the Amidah. Yes and no. Prayers are two-fold, they have two [contradicting] aspects (as per Gemmorah in Brochos 26b): They are personal requests They reflect/replace public offerings Following the first approach, we'd say that a person is free to modify the text according to his personal needs. Following the second, we'd say the ...


5

The simple answer to the question in your title is yes. As Rambam explains in Mishnah Torah, Hilchot Tefillah v'Birchat Kohanim, Chapter 1, halacha 2: וּלְפִיכָךְ נָשִׁים וַעֲבָדִים חַיָּבִין בִּתְפִלָּה לְפִי שֶׁהִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא אֶלָּא חִיּוּב מִצְוָה זוֹ כָּךְ הוּא שֶׁיְּהֵא אָדָם מִתְחַנֵּן וּמִתְפַּלֵּל בְּכָל יוֹם ...


2

This is a post in progress, as time permits, based on research מקום קבוע on Sefaria In Tur O"C 90 there may be a basis for saying Tehilim in the same location since we see he quotes King David, as per Yerushalmi (and not Avraham like the Bavli) coming back to the same location: ויקבע מקום לתפלתו שלא ישנהו אם לא לצורך גדול (ס"א לצורך מצוה) דאמר רב הונא כל ...


0

Well, it depends. If you always daven with the sunrise, then - as has been pointed out in the comments - and discussed here, you should daven with the sunrise even without a Minyan. If you're not in the habit of davening at sunrise, then the Shulchan Aruch paskens in the next Siman (90:9) that you should always pray with a Minyan. However, the Siman ...


0

In many places it is customary to have Shabbos Mincha service in the Aveil's house in which case it would not be appropriate to Say Tzidkoscho as we are supporting G-d's Judgement for returning the Sinners to Geihenom after Shabbos as the Abudraham Explains: צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת כנגד דינה של גהינם ששואלין תחלה למת למה לא עסקת בתורה שנקראת אמת This ...


0

The Shulchan Aruch (Orach Chaim 91:5) seems to be of the opinion that one should not wear shorts while davening if that would seem inappropriate: לא יעמוד באפונדתו [טאסקא בלעז] ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולים אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני הגדולים אלא בבתי רגלים: A person should not stand with their money-belt ["taska" in the language of this ...


4

I found it on the OU site: Tachanun is not recited in a house of mourning even if the mourners are not present (Shaarei Teshuva OC 131:10).


2

The Siddur Tzelusah D'Avraham has a commentary on the Siddur called "Emek Bracha". This Siddur is based on the practices of Rav Avraham Landau (1784 - 1875) and it was put together by his grandson Rav Menachem Mendel Chaim Landau. It writes as follows: וממליכין את שם העולם נהגו להפסיק בין וממליכין לאת שם ולהמתין על הש"ץ והוא על פי הטור שכתב בסימן ס"א שלא ...


0

Perhaps mentioning Moshe Rabainu arouses his merit or kvyachol reminds HKBH of his tefilos after the chet haeigel?


7

The Shulchan Aruch rules (O.C. 294:1) that in general one need not repeat Shemonah Esrei for forgetting Atah Chonantanu. The exception where one does have to repeat it is if he also ate before making havdalah on wine: ואם טעה ולא הבדיל משלים תפלתו ואינו חוזר מפני שצריך להבדיל על הכוס ואם טעם קודם שהבדיל על הכוס צריך לחזור ולהבדיל בתפלה Given that if ...


Top 50 recent answers are included