15

Kesubos 72a תניא נמי הכי המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה Someone who imposes a vow on his wife that she may not borrow or lend her kitchen utensils like sieve, mill, oven etc. must divorce his wife and pay her Kesuba because he makes a bad name for his wife among her neighbours


14

סנהדרין פב א קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא The reader of the letter (that contains the orders), let him be the one to carry it out. The context there is Pinchas telling Moshe, didn't you taught us that if one is having intercourse with Aramine women, is to be killed by zealots? and that's Moshe answer to him.


13

The shortest amud is Nazir 33b which contains precisely zero words of gemara.


13

Shortest Amud 1st place: Bava Kama 77a has 9 words of gemara on it and is thus the shortest amud with words of gemara on it in shas. The Tosfos that fills the page is very VERY big. A close 2nd place is Yoma 56a with 12 words. Shortest Daf The Shortest Daf in shas that has words on both pages is Nedarim 45a-b which has 69 words (not including Hadran ...


11

Kiddushin 39b: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו עשה אין לא עשה לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה Rav Tuvi bar Rav Kisna raises a contradiction to Rava and asked: We learned in the mishna that anyone who performs one mitzva has goodness bestowed upon ...


11

First of all congratulations for wanting to grow in your Jewish learning. Learning Talmud means different things. One approach is to learn the structure of the Talmud, its way of approaching issues, the various elements of logic it uses, key elements of language (the Talmud is written in Aramaic). This is best accomplished by picking a few pages and learning ...


11

Source Gittin 8a which is regarding what part of the mediteranien sea is obligated in Maaser (see 7b-8a) (Bold is translation everything else is Research) הנסין שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"י The Islands in the Mediteranean sea within ...


10

אוקימתא (from להקים - to put up) is putting a statement in a specific more elaborate way. In short, when there are two (or more) contradicting sources that bring seemingly opposite opinions, Ukimta is used to limit each statement's application to a specific, non-overlapping situation that eliminates the contradiction. For example, Brochos 45b: תני חדא ...


9

Chagiga 3b is the main place in Talmud. This text does not easy lead to clear conclusions. But this is the main source. in psychiatry today perhaps those symptoms are included in the term "disorganized behavior". The Sages taught: Who is considered an imbecile (who has no duty to fulfill mitsvot, has no punishment, who cannot make valid acquirement or ...


9

The gemara on Yoma 26a explains that there was just one lottery that covered both services: א"ר יוחנן אין מפייסין על תמיד של בין הערבים אלא כהן שזכה בו בשחרית זוכה בו ערבית Rabbi Yoḥanan said: They did not hold a separate lottery for the slaughtering and sacrifice of the daily afternoon offering. Rather, the same priest who won a particular ...


9

Praise be the Lord Food to poor award Doubtful tithes just to be sure Mixing seed's a no Seventh year don't grow Heave offerings must stay pure One tenth to Levi's kin Another to Jerusalem From each dough a loaf apart Three years per tree First fruits I can see Weekly rests we surely guard Defining the domains Annual paschal lambs Half a coin the Temple's ...


8

From what I can tell off of Sefaria's Connections visualization, by skimming through each Sefer individually and noting the Perakim with no connections, the chapters one will not learn with this method are: Shemos 37 Yehoshua 23 Shmuel I:27, I:29, and II:4 Melachim II:1 and II:16 Yeshaya 15 Yirmiya 20, 35, and 45 Yechezkel 6, 12, 30, 35, and 42 Nachum 3 ...


8

Tosefos to Berachos 44a, s.v. על העץ, cites the ספר המיימוני. ובס' המיימוני מצריך להזכיר בה מעין המאורע בשבת ובי"ט


8

According to a quote from Rav Chaim Kanievsky, there are only 3 places in Shas where Rambam is mentioned in Tosfos (brought down in the stories at the end of the 29th chapter of the Artscroll English Orchos Yosher, Page 400. Including the 2 already mentioned for the sake of completion): 1: Berachos 44a, Dibur Hamaschil על העץ ועל פרי העץ : ובס' המיימוני ...


8

The (Hebrew) Wikipedia entry on "chiddush" has a chart that lists 20 such instances in Shas where the principle of "chiddush"is invoked. NOTE: for English translation of this list, please see below said image 1) חיוב קרבן בשבועת ביטוי - an “oath of expression” about a future or past event (ie NOT an oath of testimony) chiddush- a negative commandment ...


8

I did a quick and dirty search and came up with this quote תוספות מסכת כתובות דף עא עמוד ב " פירש ר"ח דרגל ראשון היא רגילה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה " It is in the last Tos on the page, 5 lines up from the bottom, D"H כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה


7

Maharsha in Bechoros Daf 57b quotes a Tosfos not sure where the Tosfos is. וטבעה ס' כרכים כו' גוזמא קאמר כמ"ש התוספות בכמה דוכתי דמנין ס' בכל מקום לאו דוקא


7

The Tosfos Yom Tov explains that the very fact that woman wouldn't go out at night on their own out of fear, led them to form groups in order to provide safety in numbers, where they would be able to spin flax at night at times of the month when the moon was bright enough to use it's light. Inevitably once together, any rumors about local bad behavior would ...


7

Edit: The longest section of Gemora between Mishayos in the Bomberg edition of Shas is from the first Mishna in Chelek 90a till second Mishna Chelek 107b (about 17.5 daf) The first mishna in Sanhedrin 2a- 2b till the next Mishna in the second chapter 18a is the second longest gap (16.5 daf). Pesachim 99b- 114b (14.5 daf) Bava Basra 42b- 56a (14 daf) Rosh ...


7

Most of the commentators agree with the premise you state: there is no need to study the Mishna alone. The Mishna clearly held no independent standing in the eyes of Rashi as in his commentary he would not flesh out the concepts presented in the Mishna, but rather said “it is explained in the Gemara,” ("בגמרא מפרש"); in other words, the concepts and ...


7

Rabbi Aaron Pessin has an entire sefer dedicated to all the "teiku"s that appear in Shas. The entire Sefer can be found online here. R' Pessin lists 317 times in Shas Bavli from Brachos 8a to Nidda 63a. There is a complete listing which is too large to copy here, but I can at least copy the breakdown by Mesechta.


7

A messianic interpretation of the "suffering servant" passages was known in Jewish tradition, as you point out from Sanhedrin 98b. This interpretation is also found in the Targum on the verse, as well as Midrash Tanchuma, Toledot 14. In other words, this has been interpreted as a passage about the Messiah for a long time. This isn't the only place that a ...


7

From this site: "This celebration is commonly referred to as the "Siyum HaShas," but technically speaking, this term is inaccurate. The word "Shas" is an acronym for the words, "Shisha Sedarim," referring to the six sections of the Mishna. The Daf Yomi program completes the entire Talmud Bavli, but the Talmud Bavli does not cover all six sections of the ...


6

R. Yehuda Amital is quoted as saying in a sicha: אחת הבעיות של החוטא היא שהוא רואה את עצמו כשפל ואינו תופש כמה כוח טמון בו. גם אלישע בן אבויה חשב שלא יוכל לחזור בתשובה. הוא שמע קול מאחורי הפרגוד " 'שובו בנים שובבים' - חוץ מאחר" (חגיגה טו ע"א); איש מלבדו לא שמע קול זה - הוא בעצם שכנע את עצמו שזה מצבו.‏ One of the difficulties facing a sinner is ...


6

Absence of proof is not proof of absence, but it is a strong indicator of absence The degree to which "לא ראינו" is an indication of absence depends on the size of the domain. If we are dealing with the whole planet as the domain, but our area of observation is only our local vicinity, then absence of proof is a very poor indicator for the whole domain. If ...


6

I am not aware of an istus but there a closely related concept word: an istenis is indeed a delicate person. It appears in a number of different contexts in the Talmud, for instance someone who is disgusted by drinking from a cup where someone else drank (Tamid 27b) someone too delicate to work (Sotah 11a) someone too delicate to bathe in cold water (Yoma ...


6

Here's the list of the longest to shortest Masechtot in the Talmud Yerushalmi based off the amount of daf per Masechta. (Source: Sefaria, which uses the text of Mechon Mamre, which is based on the Pietrkov edition.) Shabbos - 92 (1a-92b) Yevamos - 85 (1a-85a) Ketubot - 72 (1a-72a) Pesachim - 71 (1a-71b) Berachos - 68 (1a-68a) Eruvin - 65 (1a-65b) Terumot -...


6

Bava Metzia 83b, Sanhedrin 82a, and Sanhedrin 96a.


5

Major caveat: mechon-mamre's edition of Yerushalmi on Nezikin and on doesn't include the parentheses to indicate a biblical citation. So my scripts didn't "see" any citations there. (Fun fact: as it appears in mechon mamre, both Bavli and Yerushalmi occasionally reference a chapter that doesn't exist (e.g. Shemos 46); most likely a typo on the chapter ...


5

As noted in this answer by Moshe Steinberg, Rashbam on Pesachim 119a writes that three hundred is always used as an inexact number throughout the Talmud.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible