15

Probably the most famous story about a group that gave up their lives instead of doing Gilui Arayot is the story about 400 boys and girls that gave up their lives, as brought down in the Talmud Gittin 57b: מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן (תהלים סח, כג) אמר ...


13

Megillah 28b (English) ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר there was a certain man who used to repeat halachoth, Sifra and Sifre and Tosefta, and when he died they came and said to R. Nahman, Sir, will you deliver a funeral oration for him, and he said, How are we to deliver ...


13

The shortest amud is Nazir 33b which contains precisely zero words of gemara.


13

Shortest Amud 1st place: Bava Kama 77a has 9 words of gemara on it and is thus the shortest amud with words of gemara on it in shas. The Tosfos that fills the page is very VERY big. A close 2nd place is Yoma 56a with 12 words. Shortest Daf The Shortest Daf in shas that has words on both pages is Nedarim 45a-b which has 69 words (not including Hadran Alach). ...


12

The simple explanation is that this is how the printers typeset it (open up almost any book on your shelf and you will notice that the first page of the actual book not page one). However, the Lubavitcher Rebbe (Sichas Erev Shavuos 5745) notes that everything in the world is hashgacha protis, and if the printers decided to add a title page with the name of ...


12

In their introduction to Yerushalmi Brachot, artscroll adress this question and write that Bavli is better edited, more complete, better commented, easier to understand and less prone to alternative readings. They note that The period of the Bavli lasted 150 years more than the Yerushalmi, allowing the former to be redacted, edited, its text refined and ...


11

The story is brought down in Chagiga 15b: When Acher died, they said, "We cannot judge him to punishment [in Gehinnom], but we cannot enter him into the World to Come. We cannot judge him to punishment, because he toiled in Torah; we cannot enter him into the World to Come, because he sinned." Rabbi Meir said, "It is better that they sentence him [so as ...


11

Kiddushin 39b: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו עשה אין לא עשה לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה Rav Tuvi bar Rav Kisna raises a contradiction to Rava and asked: We learned in the mishna that anyone who performs one mitzva has goodness bestowed upon ...


11

First of all congratulations for wanting to grow in your Jewish learning. Learning Talmud means different things. One approach is to learn the structure of the Talmud, its way of approaching issues, the various elements of logic it uses, key elements of language (the Talmud is written in Aramaic). This is best accomplished by picking a few pages and learning ...


11

Pesachim 113b: ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנם Four types of people cannot be endured by anyone: An arrogant pauper; a wealthy person who denies monetary claims against him; a lecherous old man; and a leader who lords over the community for no cause.


10

This immediately follows another statement of R. Kahana's, which also quoted an exegesis of R. Nasan b. Minyome's in the name of R. Tanchum. Quoting another statement from the same people is pretty common in the Bavli. But there can be a deeper explanation also: Tora T'mima (ad loc.) shows that the brothers must not have known that the pit had snakes and ...


9

Look at the Haga'ot HaGRI"V 26 on the "Klalim B'Rashi", printed after the Mavo LaTalmud, at the end of Masechet Berachot. He says: ‫דרך רש״י בהרבה מקומות לפרש המשנה כס״ד דמקשן כדי להבין המשנה כס״ד טרם בואו אל המסקנא וזהו אך דרך‬ ‫רש״י לא כן שאר מפרשים תוי״ט פ״ב דפאה מ״ב‬ ‫ It is Rashi's way in many places to explain the Mishna according to the ...


9

I do not have a single edition to recommend, but here are some things to look for when choosing a Shas. My credentials: I use a huge 35-year old "yellow" Greenwald edition of the Shas daily in my Daf Yomi shiur, a tiny Oz Vehadar to prepare on the bus (5 days a week) and whatever is available in the various shuls that I learn in. Pesukim - Verses ...


9

http://www.themercava.com/dafyomi This is a website which has the translation of each phrase in gemara as one hovers over the phrase, not sure how much of the Gemara they have done though.


9

Masechet Menachos 29b states that Moshe Rabeinu was allowed to sit in the bais medrash of Rabbi Akivah, but could not follow the learning there. They told that when Moses went above to receive the Torah, he found the Holy One, blessed be He, sitting and attaching crowns to the letters. (Of course, G‑d doesn’t sit, neither does He need to use cut and paste ...


8

Here is what I could dig up about him: He lived sometime in the (late) second century. This is evident from Shabbos 23b which places him at the same time as Rav Huna who passed away in 296 (wikipedia). He had two children named Rav Iddi and Rav Chiya (Gemora there). He lived in Bavel as is evident from the story with Rav Huna. Rav Huna began lecturing in ...


8

The Taamei HaMinhagim (729) says that it's so that if you finish all of Shas you don't brag, because you didn't even learn page 1 (like what msh210 says he was told).


8

R' Alfasi's laws of Niddah are actually hidden in the second chapter of tractate Shevuos. If you don't have a printed tractate handy, then see pages 767 through 778 of hebrewbooks.org's Sanhedrin-Makkos-Shevuos PDF. As a courtesy to the reader ש”ס נהרדעא also includes a second copy of R' Alfasi's laws of Niddah inside tractate Niddah. This second copy is ...


8

The commotion is part of a verse in Jeremiah 46:17. קָרְא֖וּ שָׁ֑ם פַּרְעֹ֤ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֙יִם֙ שָׁא֔וֹן הֶעֱבִ֖יר הַמּוֹעֵֽד׃‏ There they called Pharaoh king of Egypt: “Braggart (or: Master of commotion) who let the hour go by.” Though not everybody agrees that it refers to Pharaoh making a commotion, Rashi and the Metzuda David do explain the verse in ...


8

Assuming you are asking regarding the standard (Christian) chapters, there are many chapters that are never cited in the Babylonian Talmud, such as Exodus 37, Joshua 23, Ezra 5, Chronicles I chapter 6, and Chronicles II chapter 8 (see e.g. here). That said, he would have covered an overwhelming majority of Tanach.


8

From what I can tell off of Sefaria's Connections visualization, by skimming through each Sefer individually and noting the Perakim with no connections, the chapters one will not learn with this method are: Shemos 37 Yehoshua 23 Shmuel I:27, I:29, and II:4 Melachim II:1 and II:16 Yeshaya 15 Yirmiya 20, 35, and 45 Yechezkel 6, 12, 30, 35, and 42 Nachum 3 ...


7

It is not all in Shevuot, there is some in Yevamot. I think the reason is that there is only about one or two perakim that are הלכה למעשה (like הרואה כתם) in Niddah, so the Rif wrote down the halachos thereof on masechtos that he was writing on anyway that have sugyas related to Niddah, like the end of the second perek of Shevuot.


7

The context is as follows: ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעה ואידך אשה רעה מצוה לגרשה ואידך זימנין דכתובתה מרובה אי נמי אית ליה בנים מינה ולא מצי מגרש לה למאי נפקא מינה לקבולי מאהבה Three kinds of person do not see the face of Gehenna, viz., [one who suffers from] oppressive poverty, one who is ...


7

Yeshivish mesechtos are typically the masechtos learned in high school because they are the ones that are more involving (lots of lomdus) and can train a person how to properly learn gemara. Very often yeshivos have a machzor, cycle of 8 masechtos; יבמות (1,2)כתובות (1,3)נדרים (1,2,10)גיטין (1,4,6,8)קידושין (1,2,3)בבא קמא (1,2,3,9)בבא מציעא (1,2,3,9)בבא ...


7

Yaavetz address this. He suggests that the tipcha on the word לא in לא תשכח hints to an allowance to mention the name in order to remember Torah. In accordance to the Gemara 'to bring the disgusting one into the study hall', in order to release the holy sparks that are contained within. He also points to the Gemara stating Haman's children taught Torah in ...


7

The three categories of biblically prescribed oaths are 1) an oath of a bailee ("Shevuat haShomerim"), 2) an oath to defend a partial monetary rejection ("Modeh beMiktzat"), and 3) an oath to counter a solitary witness ("Eid Echad"). See Rambam, Laws of Shevuot 11:5


7

This is a good book for a beginner and also for last. Learning tosfot is really learning talmud. All the mefarshim, rishonim and acharonim address the limud of tosfot. In yeshivot people say that if you don't understand the Maharsha, this is a proof that you didn't read accurately the tosfot. So Maharsha (called chidushe halachot) is the main relevant book ...


7

Sefaria doesn't translate these. But artscroll identifies nehashim with conjurers or soothsayers (see Rambam MT Avodat Kochavim 11:4) habarin as snake charmers bukion and mukion as the characters Bucco and Macchus in a Roman farce (see here) Salgurin as the name of this farce (see here)


7

Edit: The longest section of Gemora between Mishayos in the Bomberg edition of Shas is from the first Mishna in Chelek 90a till second Mishna Chelek 107b (about 17.5 daf) The first mishna in Sanhedrin 2a- 2b till the next Mishna in the second chapter 18a is the second longest gap (16.5 daf). Pesachim 99b- 114b (14.5 daf) Bava Basra 42b- 56a (14 daf) Rosh ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible