16

Sounds like you are referring to this מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה א "ר תנחומא מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות אמר להם דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בלבה והביאו ממנה והרכיבו אותה מיד עשתה פירות כך כל תאותן וצפויין של צדיקים הקב"ה the gist is that there was a tree which would not produce ...


13

Megillah 28b (English) ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר there was a certain man who used to repeat halachoth, Sifra and Sifre and Tosefta, and when he died they came and said to R. Nahman, Sir, will you deliver a funeral oration for him, and he said, How are we to deliver ...


11

The story is found in מדרש שוחר טוב to Tehillim (39:2). (Menachem's comment [now deleted]) This is probably the earliest source. It is also quoted in the אורחות צדיקים (in שער כ"ה, שער לשון הרע) [on that page, toward the bottom in blue text] (from Menachem, in another deleted comment) According to he.Wikipedia, this story is also quoted in אגדות המלך שלמה ...


10

You may be thinking of this similar passage in Talmud Bavli (BB 91b) with Sefaria trans.: ואמר רבי יוחנן נהירנא כד הוו מטיילין טליא וטלייתא בשוקא כבר שית עשרה וכבר שב עשרה ולא הוו חטאן And Rabbi Yoḥanan said: I remember when a boy and girl, of sixteen and seventeen years of age, would walk together in the market, and they would not sin The Rashbam explains ...


9

In her book about the family heritage, Shulamit Soloveitchik Meiselman writes this exact story about her great-grandfather¹, Rav Yoshe Ber Soloveitchik². Also known as the Beis HaLevi. The book is titled: The Soloveitchik Heritage: A Daughter's Memoir (the story begins towards the bottom of page 57) I couldn't select the words to copy, so here are ...


8

This is an example of how a little information can generate a great deal of confusion. It appears to be the blending of several different elements from the Torah into a single story. As Wasserstein states in the article you linked to, the "kikayon" (קיקיון) is not a bird at all. Rather, it is a desert plant that is mentioned in the book of Yonah, chapter 4....


8

From here: I once heard a great story about Rav Solovetchick, from R’ Motty Berger of Aish. Isidor Rabi developed a theory in the 30’s that was a harbinger of the Big Bang theory. Arno Penzias was one of the scientists who discovered proof of it in the 60’s. Rabi was born frum but went off, and in his autobiography he tells a story in which he ...


8

לב אליהו חכמה ומוסר עמ' רסב בשם החפץ חיים ז"ל: "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ". התורה נקראת "אשת חיל", א"כ מי הוא הבעל של "אשת חיל? - הת"ח העוסק בתורה! והנה יש לך ת"ח כשמדברים אתו בד"ת מביא הרבה מאמרים של תנאים ואמוראים, וחושבים שהוא בקי בש"ס, אבל האמת הוא שגמרא זו הוא יודע, שהקצות מביאה, וגמרא זו הוא יודע מהנתיבות, והשלישית מהפני יהושע, כל זה ...


8

This is from an old Jewish Polish folk tale. A man's house is too crowded, so the rabbi tells him to bring in all his animals, one species at a time. When there are no more to being in, he tells him to take them all out. All of a sudden, the house feels so much roomier, despite staying exactly the same. Links: http://www.amazon.com/It-Could-Always-Be-Worse/...


8

I read this story in an essay from R. Schechter entitled ‘Ego and Humility in Torah Study’: During the Second World War, when the students of the Mirrer Yeshiva were traveling for a week and a half on the transcontinental railroad towards Vladivostok, there were non-Jewish passengers traveling on the same train. One of the Polish non-Jews on the train later ...


8

This sounds very similar to the story with R' Levi Yitzchak of Berditchev, but that story is about Tzedakah, not immigration. (Which makes sense, because I don't think there was a restriction against immigrating to Sedom. After all, Lot did it, and was even appointed judge there). Here's the story (Sippurei Chassidim link. I copied it from here) When Reb ...


8

I believe the story you’re looking for is in Bava Metzi’a 83b: אשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי דיקולי דתרבא They gave him a sedative to drink, and they brought him into a house of marble, and cut open his belly. They removed baskets upon baskets of fat from it.


6

The Gemara in Bava Metziya 85a writes: איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון א"ל יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה ...


6

The bells rung for me are in the Rashi on Bamidbor 27 (13) . Verse 13 says And when you have seen it, you too will be gathered to your people, just as Aaron your brother was gathered. Verse 14 starts, Because you disobeyed My command in the desert of Zin when the congregation quarreled, [when you were] to sanctify Me through the water before ...


6

You're probably thinking of the story in tractate Semachos, one of the minor tractates וכשבאו רשב״ג ורבי ישמעאל גזרו עליהם שיהרגו והיה רבי ישמעאל בוכה ור״ש אמר אברך בשתי פסיעות אתה נתן בחיקם של צדיקים ואתה בוכה [א״ל (וכי) אני בוכה על שאנו נהרגין](אלא על שאנו נהרגים) כשופכי דמים וכמחללי שבתות אמר לו שטא בסעודה היה יושב וישן ובאה אשה לשאול על נדתה על טהרות ...


6

The source is Shalshelet Hakabala p. 111 (published 1587), who quotes it from an old manuscript. Unlike the story you linked, he says that the priest wanted to buy it from him to use for the eye of an idol (I assume that's what עין פלו[ני] means), not for a cross. This version also doesn't have the heavenly voice compare his wisdom to King Solomon.


6

From the Encyclopedia.com entry on Joseph Della Reina: JOSEPH DELLA REINA , hero of a kabbalistic legend who attempted to bring an end to Satan's power and thus lead to the redemption. The earliest version of the story, which evolved between the 15th and 17th centuries, is recorded by *Abraham b. Eliezer ha-Levi in his treatise Iggeret Sod ha-Ge'...


6

Maybe you heard of a story reported in "Legends of Old Testament Characters, from the Talmud and other sources" by a Rev. S. Baring-Gould, chapter 14 There left the ark two sorts of animals which had not entered it the pig and the cat. These animals did not exist before the Deluge, and God created them in the ark because it was full of filth and human ...


6

R. Gedaliah ibn Yachya (d. 1587) writes in his Shalsheles Hakabbalah (starts second line from the bottom) that he read this בקונטריס ישן, in an ancient pamphlet. (It should be noted, though, that R. Gedaliah is in general known to not be that historically accurate in his writings. In this case, in fact, the story goes on to say that Rashi met the Rambam - ...


5

At the minimum, the Rishonim mention this in their commentaries to Shabbat (23a), regarding the statement that women were included in the Hannukah miracle. The earliest of these Rishonim, is Rashi there (s.v. Hayu B'oto HaNes) who states: שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה He is followed by other Rishonim such as Rabbenu Perahya and ...


5

The Previous Lubavitcher Rebbe wrote: Once, Reb Pinchas was deeply engrossed in a handwritten notebook. When Reb Henoch saw his son studying the manuscript so intently, he assumed that it must be a collection of Reb Pinchas’ novel insights, and he asked to see them. He expressed satisfaction that his son was finally committing his novel insights to writing. ...


5

It's in the Hakdomoh to דברי יואל - שו"ת - חלק א שאל אותו אחד מן המתחדשים שרצה להתעולל עמו, כיון שהאותיות ״ ס ׳ ש׳ ת׳״ שוין הם במבטא מה צורך יש בשלשת! והי׳ די באחד מהם, ורבינו מבלי לחשוב אפילו רגע השיב לו מיד, א״כ איך הי׳ נכתב הפסוק ״וכסילים מתי תשכילו״


5

You're looking for Avoda Zarah 17a: אמרו עליו על ר''א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה They said about R. Elazar ben Dordaya that ...


5

According to this link: According to the Minchas Elazar of Munkacs (Divrei Torah, eighth edition, 31), his grandfather, the Bnei Yissaschar, had a tradition that the greatest Baalei Tosafos (most of whom were killed al kiddush Hashem) wrote their long tosafos on perek Meruba of Bava Kamma the night before being called to judgment by their wicked enemies. ...


5

This text can be viewed here, in Sefer Shem HaGadolim, in a footnote about the second Raavid. It in turn is quoting from Sefer HaEmunot.


5

Your card with the footnoted source from Shem HaGadolim is to provide a source for the statement in chapter 81 on page 49 of Sefer HaDat v'HaChinuch cited and linked in your question. It is discussing an educator of Jews who has the negative intention of nullifying and disqualifying the Jewish faith of those he is teaching. It states there: The teacher ...


5

1 - The sefer הגאון החסיד מוילנא pg. רל - רלב. brings this story. 2 - According to this sefer, the reason the maskil got lashed by Beis Din, was because he degraded the words of Torah sages. He was disrespectful to the GR"a, but even more so, he made a disrespectful comment about Rashi.


4

Sukka (49a-b) describes this and mentions that the young Kohanim would clear out the congealed wine from the shitin (a large cavern beneath the altar, into which the libations would run, see Rashi 49a s.v. שיתין) every 70 years. In a b'raisa, Rabbi El'azar bar Tzadok describes the "congealed wine" as "similar in form to cakes of pressed figs": אמר רבה בר ...


4

His name was Abba Chilkiya the grandson of Choni HaMe'agel. The story is in Taanis 23a-b. אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל הוה וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה ובעי רחמי ואתי מיטרא זימנא חדא איצטריך עלמא למיטרא שדור רבנן זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי דניתי מיטרא אזול לביתיה ולא אשכחוהו אזול בדברא ואשכחוהו דהוה קא רפיק יהבו ליה שלמא ולא אסבר להו אפיה ...


4

This is not really a good answer as this isn't an actual non "story" source (as requested by the question), but I'm putting this down as the text below seems to be shared in a number of places, mentions the Yiddish Theater as the source and the cast of characters is slightly different (VG+SA instead of CC+CO). If anyone comes up with a better source, I'll ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible