New answers tagged

2

Here's one place... It says in Zecharia 4:14 וַיֹּ֕אמֶר אֵ֖לֶּה שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־הַיִּצְהָ֑ר הָעֹמְדִ֖ים עַל־אֲד֥וֹן כָּל־הָאָֽרֶץ׃ And he said, “These are the two anointed dignitaries who attend the Lord of all the earth.” And Rashi over there writes: שני בני היצהר. יצר טוב ויצר הרע מתהפך לטוב בזכות התורה A good inclination, and a bad inclination can ...


0

Since the other nations of the world (even those close to us like Yishmael) are only spoken of when they relate to Bnei Yisrael, there is no need to mention where Yishmael is buried. The only need to reference that location would have been if the Bnai Yisrael had camped nearby or if a nevua had been made nearby and it was used as a reference. As a result, ...


1

This isn't a source but it is an explanation for the reasoning. I ended up asking Chief Rabbi Lau what the deal was, and he explained: a. The reason that they didn't use Trump's father's full name is because they didn't know it. 'Fred' was the name given to them by the ambassador. So, something of a hiccup on his part. b. The reason they used his father's ...


2

The source for short woman is in Tuvia Harofe's book (fourth part, Olam Katan, chapter 2): It says that the short people have small space between heart and brain. The short people are usually flattering and very perceptive. בספר "מעשה טוביה" לטוביה הרופא (בחלק רביעי עולם הקטן פרק שני) כתב בדרך שאלה ותשובה "מדוע קצרי הקומה רובן חנפים וטובי ...


1

Nitei Gavriel Aveilus2 75:1:1 brings the following sources for Yarzheit candles. Minhagei Vermaisha Volume 2, Page 112 Maharshal Chapter 46 Magen Avraham 261:6 Nachalas Shiva Chapter 73 Kitzur Shulchan Aruch 221:1 Mishmeres Shalom Note 10:10 Gesher HaChaim 32:4 Will try to add more customs and sources later.


0

See the Ritva רבי זירא אמר מהכ׳‎ וסוכ׳‎ תהיה לצל יומם. הקשו בתוספות א״כ נילף מהת׳‎ נמי דבעי סוכ׳‎ ראויה להיות מחסה ומסתור מזרם וממטר ולאו מלתא דהא בקרא נקיט ב׳‎ לישני צל סוכה ומחסה מזרם ומסתור ממטר וכיון דמיחד צל לסוכה שמעי׳‎ אגב אורחיה דלא איקרי סכך אלא בשראוי לצל. ותו דלישנ׳‎ יתירא דייקינן דהול״ל וסוכה תהיה יומם מחורב כלומר שהסוכ׳‎ סוככ׳‎ יום מחורב כדכתיב ...


2

Daas Sofrim on the first verse you cited says that indeed Eli wasn't able to serve as Kohen Gadol once he started going blind. So he says that Eli had expected that one of his sons would take over as Kohen Gadol, but then on that very same day (or rather, that night) Shmuel received his first prophecy, that Eli's sons wouldn't be worthy of that position, and ...


0

The word sukkah is a remez to the 3 ways one can build a kosher sukkah; the ס is the most mehudar way- 4 complete walls. The כ represents a sukkah of three walls. And the ה represents the bare minimum of 2 walls with a tefach of a third wall.


0

You're extrapolating more from the verse than necessary. It doesn't say that a halachic sukkah should be protection from storm and rain. It's also not even talking about a sukkah that you sit in during Sukkos. Let's see the verse which precedes this one (Chabad translation): וּבָרָ֣א יְהֹוָ֡ה עַל֩ כָּל־מְכ֨וֹן הַר־צִיּ֜וֹן וְעַל־מִקְרָאֶ֗הָ עָנָ֚ן | יוֹמָם֙ ...


1

I heard in the name of Rav Ruderman z"l that this idea has no source in Torah literature. (For the record, he was known to have a photographic memory of all of Torah.) This fits with what @yishai wrote that it actually started with Menachem Ussishkin.


2

Two that spring to mind are the following: In Gemara Succah 3a (amongst other places) there is a reference to Succah as being a מטללתא as in "אפומא דמטללתא" - the entrance of the Succah. See the Jastrow below for the source of the word: מַטְלָלָא, מְטָלָא m. (טְלַל I) shelter, hut, booth. Targ. Ps. X, 9 (Ms. מְטַלְלָא).—Y. Succ. III, beg. 53ᶜ ...


5

Yeshiva World News reported that Rav Zilberstein shlita said to do so in the name of the Maharshal. This was originally reported by Kikar Shabbat, who asked Rav Zilberstein and he responded as reported. I searched all over and failed to find this Maharshal... What I don't get is Donald Trump's father's name was Frederick. If they used Donald's full name why ...


0

Rav Elchonon Wasserman (דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט סימן ג - הודפס בסוף קובץ הערות) quotes the mesilas yesharim ch. 4 as the source for this idea (as @Joel K wrote). I believe that this is also the intent of the opening words of the Shaarei Teshuva (Rabbeinu Yona of Girundi - perhaps the most authoratative work on the subject of Teshuva): "מן ...


6

Adding to @Dov's answer, Yosef the Shed was a shed who would assist the sages by giving them info on shedim, as Sforno writes on Vayikra 17:7: "חקת עולם תהיה זאת שלא יזבחו לשעירים אף על פי שלא היו מקבלים אותם לאלוה בשום פנים אבל היו חפצים בחברתם להיות השדים להם משרתים ומסייעים בעסקיהם או שליחותם אל ארץ רחוקה כמו שהזכירו (חולין פרק כל הבשר) על יוסף שידא ...


8

The Midrash says: שאלו לחכמה החוטא מהו עונשו, אמרה להם וחטאים תרדף רעה (משלי יג: כא). שאלו לנבואה החוטא מהו עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות (יחזקאל יח: ד). שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. שאלו להקב"ה החוטא מהו עונשו, א' להם יעשה תשובה ויתכפר לו, הדא היא דכת' טוב וישר י"י וגו' (תהלים כה: ח) Translation (Pesikta de-Rab ...


3

Not from Chazal, but this probably counts as sefarim hakedoshim. Mesillat Yesharim 4: לפי שורת הדין ממש: היה ראוי שהחוטא יענש מיד תיכף לחטאו בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו. ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה?...


2

It could be written in other places, but in Kochavei Ohr 3:12 Rav Yitzchak Blazer says definitively: אוּלָם כְּכָל אֲשֶׁר יַרְבֶּה הָאָדָם לְהַכִּיר וּלְהַבְחִין אֶת מִשְׁקַל כֹּבֶד עָו‍ֹן. וּלְהָבִין וּלְהַשְׂכִּיל אֶת גֹּדֶל הָרָעָה וְהָאַשְׁמָה הָרַבָּה שֶׁל חֵטְא וְעָו‍ֹן. לְהַמְרוֹת אֶת רְצוֹן ה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ־...


4

There doesn't seem to be much to work off. The only thing I have to add is the following: As has been noted, he also appears in Pesachim 110a - Interestingly, in both instances Rav Steinsaltz zt"l interprets his name to mean that he was a sheid/demon himself. See here for Eiruvin 43a and here for the above case in Pesachim. However, it is worth noting ...


Top 50 recent answers are included