New answers tagged

0

The issue of Brov Am is only a consideration if there's no other overriding reason. As mentioned in comments, Reb Moshe felt many smaller minyanim in more shuls was preferable. In fact the Magen Avrohom 90:15 seems to be an early source for this when it comes to davening with a minyan, and yet he himself states that bittul torah would override it והוא ...


0

In the בני יששכר Nissan 2:5 he says that the tzadikim in each generation are hidden, sometimes being woodchoppers or water carriers; ויש לפרש. דרצו לדרוש. החדש הזה לכם ראש וכו' מהו לכם. לגם כל הענין כפל. דהרי כתוב מבואר אח"כ ראשון הוא לכם. ע"כ דרש דהש"י הראה למשה סימן שכבר נשלם הגלות. והסימן הוא. מיד גילו הצדיקים את ראשיהם. דהנה בכל דור ודור ...


0

Great question, your absolutely correct, that from the Gemora in Suka there is no indexation of them, of even some of them being hidden. However, there is a similar Gemora in Chullin 92a, but over there the sages tell us that their are 45 Tzadikim in the world. Some in Eret Yisroel and some in the diaspora. From that Gemora it seems that we learn that the ...


10

You're perhaps referring to the Sefer Hayashar on Chayei Sarah: ויכתוב אברהם את הדבר הזה בספר ויחתום, ויעד ארבעה עדים. ואלה שמות העדים: אמיגל בן אבישוע החתי אליחורף בן אשונה החוי, עדון בן אחירע הגרדי, עקדיל בן אבודיש הצידוני. And Abraham wrote this matter in a scroll and signed, and four witnesses witnessed. And these are the names of the witnesses: Amigal ...


0

The lubavitcher Rebbe indeed was never presented with Murex Tcheiles, and he only wrote regarding the Radziner's Tcheiles, which the Rebbe Rashab had written about. However the Rebbe basically said that we only have what the Rebbe Rashab wrote, reiterating that Tcheiles is irrelevant as per the AriZal's words, thus I think he would say likewise also to the ...


1

The Seforim Blog has an article discussing it. Rabbi Dovid Cohen who is the Administrative Rabbinic Coordinator of the CRC of Chicago has a shiur on this topic here. (It's part of a longer series of shiurim on kosher meat.)


1

Refer to the Sifrei in Devarim 32 where it writes: ועוד, יהא אדם שמח בייסורים יותר מן הטובה, שאלו אדם בטובה כל ימיו - אין נמחל לו עון שבידו. ובמה נמחל לו? ביסורים נמחל לו! And, what is more, one should rejoice more in affliction than in good. For if one lived in (the midst of) good all of his life, his transgression is not forgiven (thereby). And by what is ...


3

The Ramchal discusses this in Derech Hashem, part 2, chapter 2, where he writes that suffering allows to purify a mostly righteous person and get him ready for the World to Come God gave suffering the power to dispel the insensitivity in man, allowing him to become pure and clear, prepared for the ultimate good at its appointed time. The amount of suffering ...


2

Berachos 5a וְהַיְינוּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: נֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּמֶלַח, וְנֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּיִסּוּרִין, נֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּמֶלַח, דִּכְתִיב: ״וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית״ וְנֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּיִסּוּרִין, דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית״, מַה ״בְּרִית״ הָאָמוּר בְּמֶלַח — מֶלַח מְמַתֶּקֶת ...


3

The Rebbe's answer to the question is here: https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/17/6382.htm?q=%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA


6

It writes here the following: May one read stories of Tzaddikim in a bathroom?1 Stories from Tanach and the Talmud are forbidden to be read in a bathroom as they are actual words of Torah. However stories of other Tzaddikim and Gedolei Yisrael seemingly may be read in a bathroom.2 1Piskeiy Teshuvos 85/3; Vayivarech David 15 2 ibid; To note that the sons of ...


4

R Avrohom Ehrman, writing in his book The laws of interpersonal relationships, explicitly addresses your case and calls it leitzanut (mockery). Based on Rabbeinu Yonah in Shaarei Teshuva, he describes five categories of leitzanut. The fifth category [and less grave] involves making fun of people or their behavior simply for the sake of amusement, even if it ...


-1

Shulchan Aruch Siman 616, Mishna berura 1 and 3 מותרים בכל אלו - ברחיצה וסיכה ואכילה ושתיה שלא גזרו על הקטנים. ומותר לגדול להאכילו ולהשקותו ולסוכו ולרחצו ודוקא רחיצה בצונן אבל לא ירחצנו בחמין כל גופו אפילו הוחמו מבע"י שהרחיצה בחמין אינה אסורה משום מצות עינוי בלבד שהרי גם בכל שבתות השנה אסור לרחוץ בחמי דסתם תינוק הוא כחולה אצל חמין אבל אסור לומר לעכו&...


3

Try here https://alhatorah.org/Purposes_of_the_Egyptian_Bondage/2/en#Formative There are 2 sources quoted there as taking this approach. Here is the earlier one (פסיקתא חדתא, אוצר המדרשים אייזנשטיין עמ׳ 48) אמר הקדוש ברוך הוא היאך אעשה להם שיקבלו בני השפחות, אורידם למצרים ויהיו כולם עבדים ובשעה שאגאלם אתן להם מצות פסח שיעסקו בה הם ובניהם ובני בניהם ויאמרו ...


2

I found a close iteration of this segula here "Segulos for Zera Kayama – Better Than a Segulah" https://www.betterthanasegulah.org/free-services/segulos/segulos-for-zera-kayama/ Number 23: If a woman is having difficulty with child raising or she doesn’t have children altogether, it is a segulah to say the haftorah of the first day of Rosh Hashanah ...


2

The Rashbam in Bava Basra 121A, says that all holidays are called Shabbos Shabooson (and they are made by bais din when they are mekadesh the chodesh) therefore they called the weekly shabbos, shabbos bereishis since it's been made holy from the six days of creation as the passuk says "vayikadesh"


1

HaRav Tzadok HaKohen of Lublin זצ"ל writes in דובר צדק (last paragraph on page) that binah is a female trait that is rooted in the heart, whilst חכמה, wisdom, belongs to the male consciousness and stems from the brain. Quoting the זוהר he writes, "חכמה ובינה הם אבא ואימא" – “Wisdom and understanding – they are the father (i.e. wisdom) and the ...


3

The Ramban to Exodus 20:13-14 says this idea. I'm not sure if he is the first. והנה עשרת הדברות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם, כי כבד את אביך כבוד האל, כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה, ונשארו חמשה לאדם בצרכו וטובתו. And behold, the Ten Statements (Commandments) are five for the glory of the Creator and five for the benefit of man - as Honor ...


9

It's from Rambam, Hilchot Teshuva 3:4: "..לְפִיכָךְ צָרִיךְ כָּל אָדָם שֶׁיִּרְאֶה עַצְמוֹ כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ כְּאִלּוּ חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. וְכֵן כָּל הָעוֹלָם חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. חָטָא חֵטְא אֶחָד הֲרֵי הִכְרִיעַ אֶת עַצְמוֹ וְאֶת כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ לְכַף חוֹבָה וְגָרַם לוֹ הַשְׁחָתָה. עָשָׂה מִצְוָה אַחַת הֲרֵי ...


0

I came across now an interesting suggestion brought in the book "Hidden Women in the Tanach, vol. 3: Daughters" by Miriam Samuel. In footnote 37 on pg. 229 she brings a suggestion by Rivka Lubitz that Yiftach's daughter's name was "Tanot", as the verse says: "מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח...". The idea seems to be ...


Top 50 recent answers are included