New answers tagged

1

Zev Eleff wrote an article about this story, here. In it he writes: It is not possible to verify the historicity of the legend. Rabbi Hayim did not record it, nor is the account mentioned by his disciples in the first decades of the nineteenth century. Jews in Eastern Europe were vaguely aware of the American Revolution but had little contact with the ...


1

Rabbi Halevi doesn't write that some Bible scholars thought that Shmuel wrote the Tanach, but that they claim that the Book of Shmuel along with most of the Tanach was made up during the time of Yirmiyahu (Dorot Harishonim vol. 6). Here are a few selected quotes: "...והלא לפי דברי החוקרים האלה אין לנו בכל כתבי הקדש ספרים יותר קודמים מדור ירמיהו, כי אם ...


7

This opinion of R. Sa'adia Ga'on is quoted by R. Avraham b. Hiyya HaNasi. In his Sefer Ha-Ibbur, he writes (ma'amar sheni, sha'ar shemini): ואמר הגאון ר' סעדיה בר' יוסף ראש הישיבה זצ"ל: קבוע היה מהר סיני שלא יהיה פסח יום שני כדי שלא יהיה יום הכפורים ערב שבת... וכן אם היה פסח יום רביעי היה יום הכפורים יום ראשון... וכן אנו אומרים על פסח שאינו ביום ששי ...


2

I found an interesting source about this which warns not to be too uptight about getting one's children to clean the house: יש לתמוה מה שכתוב בתורה והנה טוב מאד כמה פעמים במעשה בראשית. ובמשנה תורה כתיב ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע. מהיכן בא הרע. אבל אין לפרש כמו שאנו אומרים רע ממש אלא הרע הוא ג"כ טוב. רק שהוא מדריגה תחתונה מהטוב ...


4

I don't know about the rest of the week, but as a starting point, we are enjoined to make an effort before the onset of Shabbat. It writes in Shulchan Aruch (Orach Chayim 262:1): לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה: ובו ג"ס יסדר שלחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבה"כ: הגה ויהיה שלחנו ערוך כל יום השבת וכן המנהג ואין ...


6

Shabbat 152b א"ר אבהו כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל פליגי בה רבי חייא ור"ש ברבי חד אמר עד שיסתם הגולל וחד אמר עד שיתעכל הבשר מאן דאמר עד שיתעכל הבשר דכתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל מאן דאמר עד שיסתם הגולל דכתיב וישוב העפר על הארץ כשהיה וגו R. Abbahu said: The dead man knows all that is said in his presence until the top-stone [...


0

I haven't seen the gemara nor do I know oof levyem in alsace What I do know is that there are records of Jews living in speyer, worms and Mainz after the first destruction These are the source for some common Jewish names like Mintz or Spiro or spira


0

I've always wondered about this supposed name of God. I have to believe that it is a mistake because it is most certainly a Spanish language derived name. It translates directly to "fleshy God", which could either refer to a goddess of lust or, more likely, the god who became flesh, ie, the Christian God. I was told this by a local rabbi who speaks ...


-1

Some posit that Yosef's sale by his brothers, occurred on Yom Kippur. See Hebrew discussion here: https://simla.otzar.org/viewtopic.php?t=16134


3

It writes in Shemos Rabbah 1:16: לְפִי שֶׁיָּרְאָה יוֹכֶבֶד מִפְּנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הֶעֱמִיד מִמֶּנָּה משֶׁה Because Yocheved feared Hashem, he brought forth Moshe from her. In addition, the Gemara in Shabbos 55b tells us that Amram never sinned in his lifetime (he died only due to the counsel of the snake). The Maharal in Chiddushei Aggados (...


9

Firstly, there is a fascinating philosophical point that relates to this question. Maharal (Gur Aryeh to Shemot 1:15) points out that neither Yocheved, nor Amram's names were mentioned prior to Moshe's birth because Moshe was destined for this role from when G-d created the world. Had their names been mentioned, argues Maharal, it might cause people to think ...


4

"The Rash sided with the opponents of the Rambam in their disputes." and "reproached Rambam for not having indicated the Talmudic sources in his Mishna Torah" - possibly a reference to one of the letters Rabbeinu Shimshon sent to the Ramah on the subject of the Rambam dispute. In this letter, the Rash rebukes the Rambam for not checking ...


2

Sanhedrin 39a אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה כי קבריה למשה במאי טביל וכי תימא במיא והכתיב מי מדד בשעלו מים אמר ליה בנורא טביל דכתיב כי הנה ה׳ באש יבוא ומי סלקא טבילותא בנורא אמר ליה אדרבה עיקר טבילותא בנורא הוא דכתיב וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים A certain Min said to R. Abbahu: Your God is a priest, since it is written, ...


0

You might want to try shortvort.com - it is a website full of very nice, small divrei Torah covering the full gamut of Jewish thought. You can submit a 'vort' here where it also lists the site's policy.


6

In the book "Shu"t Ach Tov Leyisrael" by Rabbi Efraim Kachlon, he has a siman discussing the potential Avodah Zara status of Islam, and he mentions this claim about the Rogatchover (pg. 134-135): "ואשר ע"י השנ'י שכתב לערער ולומר שיש לישמעאלים דין עוע"ז הוא במה שראיתי בספר הרוגצ'ובי (עמ' 157), וזתו"ד שם פעם נסבבה שיחה עם ...


4

While your description is rather vague, I believe that you will discover a fair degree of success on Judaism Codidact's "Divrei Torah" section.


1

This discussion seems to be quite widely discussed online and varying conclusions have been adopted. The aim of this answer is to provide a hopefully comprehensive coverage of ideas discussed and not in any way to pasken Halacha. On Halachapedia it writes the following: Some poskim advise saying the bracha of Hatov Vehameitiv when receiving the vaccine ...


6

This saying is quoted in the name of the Chafetz Chaim on multiple websites: Here's a video in which Rabbi Ovadyah Yosef zt"l says it in his name (from 19:14). And the story is likewise told in this book about Rav Ovadyah's sayings and in this article by Rabbi Shlomo Aviner. His version is thus: "פעם נכנס החפץ חיים לישיבת ראדין, כולם תלמידי חכמים, ...


5

As far as I can tell, you didn't see it in a traditional "Midrash", since I've researched it pretty seriously and haven't come up with anything. However, in a fairly recent "Midrash", a book of Derashot by Rabbi Shlomo Fischer, "Derashot Beit Yishai" (page 242, in Siman #30, which is his Derashah for the 10th of Tevet; Otzar ...


3

Another image of this appears in the link that @interested posted. It's a Slichot for 20th of Sivan, printed around 1650, apparently by the Tosfot Yom Tov himself, brought in Otzar Hachochmah: It's hard to read, but I think it says: "גם מיד כשנודע פה ק"ק קראקא יא?בם הגזירה רעה ??? ?? ק"ק נעמרוב הגדולה אז כדי להסיר מכשול העון הגדול של שיחה ...


2

Rav Chaim Kanievsky shlita recently celebrated his 93 birthday K"H. He reportedly told people not to wish him a happy birthday becuase " Pharaoh is the only one in Tanach who celebrated a birthday" I also heard this in person from Rav Neventzal shlita.


-1

It would seem according to JT Rosh ha-Shanah 3:8 that this custom is traced to Amalek! Does that sit well with anyone?


8

Aruch Hashulchan YD 201:169 ויש מקוות בערים הגדולות שבשם הולכים המים מהנהרות לכל בתי העיר דרך צנורות וסלונות תחת הקרקע בעומק ונקרא בלשון המדינה וואד"א פראוואדי"ן וממשיכין גם למקואות המים האלו צריכים ליזהר או שיפלו למקוה מהצנורות והסילונות של ברזל המחוברים לקרקע או שקודם המקוה יעשו קצת סילון של עץ במשך ג' טפחים כמ"ש בסעי' קס"ד ובמים האלו ...


0

The source for R. Moshe (question 2) is the new editions of Darash Moshe that have more material on the parshah in the back. He does not say what his source is, or even that it is a midrash, but it is probably the Gemara quoted by Rashi to the passuk (sources) אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל [מה] שעשה ...


8

The Gemara in Brachos 9b mentions that if one davens in the morning at sunrise, " k'vasikin", he will not be harmed all day. Sounds like a good blessing to me :) I once saw this quoted : " HaRav Kanievsky points out that if a Tanna would appear in our days--one who we knew whose brachos were fulfilled--oh, how we would try to receive his ...


2

The answer is brought by Tosafos on Masechta Arachin 15a: כשם שאנו עולין מצד זה (אמרו) כך מצרים עולין מצד אחר - יש לתמוה איך היו ישראל באותו הדור כ"כ מקטני אמנה שסברו שכך יעשה הקב"ה נסים למצרים להעבירם מארצם לא"י ואומר ר' בשם אביו רבי שמואל שישראל לא עברו הים לרחבו מצד זה לזה שא"כ היו ממהרים ללכת אל א"י אלא רצועה אחת עברו בים לאורך ...


8

I just wrote about this topic for a devar Torah, which can be read here. In my Mafteach for Derashos Chasam Sofer they show that the Chasam Sofer addresses this Abudraham almost a dozen times in that work. I'm not sure what the person who wrote that article had in mind, but the following summarized point he writes in his Toras Moshe (top right corner). I ...


1

Aside from my comment above where I list a number of source that answer your question as to what Lilis represents, to answer your final question about where we know that she was first Adam's wife and then went to becomes Samael/Satan's wife: The Otzar Meforshim brings down the midrash of Ben Sira here It says that when Hashem states that it is not good for ...


6

I found the riddle written here, here and here (and mentioned in a couple of other places where it seems to have been written by memory and may not necessarily be the correct order of the riddle), but none of them say that it's from the Ibn Ezra. The Hebrew is thus: הארוך הקצר השחור הלבן הוא היא Translated, it's: "The long, the short, the black, the ...


-1

The biblical book of Isaiah 34:14 possibly describes lilith as a demon: “And the wild-cats shall meet with the jackals, and the satyr [the Hebrew is sei’ir, which means “goat”] shall cry to his fellow; yea, the lilith shall repose there, and find her a place of rest.” In the Dead Sea Scrolls (Qumran, 67 C.E.), the Seductress says: “I, the sage, declare ...


Top 50 recent answers are included