12 votes

Why were מִישָׁאֵל and אֶלְצָפָן chosen to remove Nadav and Avihu?

1) Netziv (Vayikra 10:4) says: אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן – כבר נדרש בת״כ למאי כתיב דד אהרן. ולפי הפשט משמעות דד כמו ידידות מלשון כי טובים דדיך. ובא לפרש למה קרא לבני עוזיאל יותר מבני ...
רבות מחשבות's user avatar
8 votes
Accepted

Why don’t Sheretzs made into a Streimel convey tumah?

Once a hide is tanned, even a bit, it no longer conveys impurity (Chullin 9:2).
Double AA's user avatar
 • 98.7k
8 votes
Accepted

Crying when reading about Aaron's sons' deaths

Mishnah Berurah 621:2 quotes this idea in the name of the Zohar. (I believe the relevant piece of Zohar is to be found in Vol. III 57b.)
Joel K's user avatar
 • 42.7k
7 votes

What is the midrash about Nadav and Avihu being burned from within?

Sanhedrin 52A (Sefaria) בי אלעזר אמר אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים Rabbi Elazar says that there is a different source for this method of ...
Daniel Ross's user avatar
 • 1,931
7 votes
Accepted

R. Saadia's position on mythological beasts

Rav Kapach wrote in פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה, p. קכה, n. 7: "כתב ראב"ע טעה הגאון [...] ונראה כי הראב"ע הוא שטעה. והנכון כדברי הגאון, כי "ענקא" סתם הוא שם מציאותי ידוע,...
Harel13's user avatar
 • 25.4k
6 votes

What is the midrash about Nadav and Avihu being burned from within?

Midrash Tanhuma (Shemini, 12): אלא יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה כמה נוראות וכמה נפלאות, ששלח האש כשני חוטין לכל אחד ואחד בחטמן ושרף את הנפשות, ובבשרם לא נגע ולא ...
Renato S. Grun's user avatar
3 votes
Accepted

The connection between the parshios of Shimini and Tazria - the purity of children

אגרת הקודש לרמב"ן - הדרך השלישי – המזון הראוי לחבור והנה אם כן כשאמרו (נדה עא א) שצריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמיש, הנה גם המזון כלול בקדוש הזה כי ראוי לאדם לאכול מזונות ראוים והגונים ממוצעים בין ...
Deuteronomy's user avatar
 • 7,611
3 votes

Why does Rashi in fifth reading of Shmini change from the source?

The two citations are not in the original (ie. the publisher added them in). If we look at the two sources we see that they differ in exactly the spot you're noticing: Zevachim 101a: ‮וישמע משה וייטב ...
magicker72's user avatar
 • 9,871
3 votes

Why did Nadav and Avihu specifically not wear the Me'il?

The Alshich and the Kli Yakar both note that the Meil atones for speech ,namely loshon harah,and it is hinting to the idea that they spoke loshon harah on Moshe Rabbeinu and Ahron Hakohein. So in ...
sam's user avatar
 • 41.5k
3 votes

Questions regarding unusual trope combination

William Wickes writes on page 101 of his A Treatise on the Accentuation of the Twenty-one So-called Prose Books of the Old Testament: In five passages, Gen. v. 29; Lev. x. 4; 2 Ki. xvii. 13; Ezek. ...
Joel K's user avatar
 • 42.7k
3 votes

Questions regarding unusual trope combination

The Baal Haturim discusses this in the one in Shemini. He says that the two different trop indicate that they went in part of the way, then used spears to pull them out, as the Midrash says. The ...
Heshy's user avatar
 • 9,126
2 votes

Ruining the celebration of the Mishkan but not Har Sinai

Awesome question! Rav Yisroel Reisman quotes Rav Schwab who asks this very question and explains that simcha is absolutely crucial for learning Torah. The Almighty couldn't have Nadav and Avihu die at ...
NJM's user avatar
 • 14.2k
2 votes

Are all fish in Tanach merely called "דג"?

Basically, I think you're right. But, for what it's worth, the 19th century linguist Emmanuel Löw suggested that the last two words of Tehillim 74:14, "אַתָּה רִצַּצְתָּ רָאשֵׁי לִוְיָתָן ...
Josh's user avatar
 • 239
2 votes

Are all fish in Tanach merely called "דג"?

Besides for perhaps the very first animal mentioned in Tanach, the תנינים (Genesis 1:21), overall, there do not appear to be any fish given other names in Tanach (see e.g. here). Some commentators ...
Loewian's user avatar
 • 17.7k
2 votes

After Nodov and Avihu died what was done with the Shulchan which became tomei?

We take extra precautions to prevent the shulchan from becoming tamei, because if it becomes tamei we'll have to interrupt the continuous presence of the lechem hapanim (not to mention disqualifying ...
Heshy's user avatar
 • 9,126
2 votes

The connection between the parshios of Shimini and Tazria - the purity of children

I have searched for this Ramban the whole day since you posted the question. Unfortunately, I haven't found it either. Maybe there is an old manuscript from the Ramban's commentary that Rav Biderman ...
Shmuel's user avatar
 • 9,620
2 votes
Accepted

Question about Leviticus 11:43

The verse refers to negative spiritual effects of eating non-kosher food. This does not equal the ritual uncleanliness that forbids entering the Temple, etc. described in other verses. As with all ...
N.T.'s user avatar
 • 8,561
1 vote

Aaron's sons and intoxication

The משכיל לדוד writes, based on a Midrash brought down in Rashi (ויקרא ט״ז,א), that the actual warning of not drinking wine was given before, only the punishment wasn’t known yet
שלום's user avatar
 • 3,262
1 vote

How did Moshe, Ahron and all the Jews find out about Nadav and Avihu's death?

The Daat Zkenim in his commentary on this pasuk mentions this. He says: 'וימותו לפני ה, “as a result they died before the Lord.” We find a dispute recorded in the Torat Kohanim concerning the meaning ...
Shmuel's user avatar
 • 9,620
1 vote
Accepted

Noam Elimelech and the meaning of Vayikra 9:23

Reads as follows: "And Moshe and Aharon came to the tent of meeting" - There are many types of tzaddikim (righteous people). There is a great tzaddik named "Moshe", and there is a ...
Dov's user avatar
 • 31.8k
1 vote

Listing kosher creatures

See Chulin 59a: For a Tanna of the school of R. Ishmael taught: It is written: The camel because it cheweth the cud. The Ruler of the universe knows that there is no other beast that chews the cud ...
Alex's user avatar
 • 49.2k
1 vote
Accepted

Can a non-kohen touch non-kosher animals (dead or alive)?

Today no one's doing Temple stuff, so it's a moot point. Live animals are never "ritually impure." Dead kosher species are ritually impure if they die of anything other than kosher slaughter;...
Shalom's user avatar
 • 132k
1 vote

Why Fins and Scales?

According to Rambam, fins and scales have nothing inherently to do with fish being kosher or not. There’s just a perfect correlation between fins/scales and being kosher. Guide for the Perplexed 3:48 ...
Alex's user avatar
 • 49.2k
1 vote

Questions regarding unusual trope combination

The Masorah Katanah states that in five places are there words which appear with these two ta'amim. And the Masorah Gedolah goes on to explain about the Mesorah Katanah, that these two ta'amim in a ...
Yaacov Deane's user avatar
 • 14.6k
1 vote

Questions regarding unusual trope combination

A note regarding question (3): I. Yeivin notes that "in printed editions, the telisha sign is marked at the beginning of the word, and the geresh sign on the stress syllable, even though the reader ...
Argon's user avatar
 • 3,566
1 vote

Understanding the Gemara and Ramban on the four one-siman animals

It seems to me that despite Double AA's saying that Min in the Torah is very narrow, according to Pirkei D'rav Eliezer, it is very broad: Hence thou mayest learn that there were 366 kinds of cattle ...
TheAsh's user avatar
 • 225

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible