15

Mishna Berura on SA OC 104 sk 2: ‏ (ב) בתפלתו ואפילו במקום הפסד ממון אין לו להפסיק. כתב הח"א כלל כ"ה סעיף ט' העומד בתפלה ונסתפק באיזה דין איך יתפלל כגון ששכח איזה דבר בתפלה מותר לילך ממקומו למקום מיוחד ולעיין שם בספר ואם מותר לשאול הדין צ"ע ונ"ל ‏דמותר (עד כאן לשונו של החיי אדם):‏ The Chaye Adam wrote (klal 25, paragraph 9): One who ...


14

Mishna in Makoth 2:7 וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג , אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם A Cohen Gadol who kills goes to the Ir Miklat forever. They would have to appoint another one, to do the Avoda on Yom Kippour, as the first one loses his job as Kohen Gadol, as the Rambam הלכות רוצח ושמירת נפש at (7:14) says about all those sentenced to Ir Miklat, after they ...


12

Rema ( OC 127:2): The Rema says that the custom is to say Sim Shalom during Shacharis and any other Tefillah that is fitting to have a Birkas Cohanim i.e. Mussaf (of Shabbos Rosh Codesh or Chag), and the Minchah of a Fast Day. Biur Halacha: a) The Minhag according to the Arizal (Chasidim) is to say Sim Shalom all the times. According to the ...


11

Rav Ovadia Yosef has a teshuva (Yabia Omer OC 7:54) on the former question (making up for a missed N'ila) dated 11 Tishrei 5748. He quotes Tosfot (Brachot 26a sv Iba'y) who gives two reasons that there is no tashlumin for a missed Musaf: because you can't say the verses related to the korbanot on the wrong day, and because Musaf was only established to take ...


11

Tzitz Eliezer 12:38:2 concludes that there is no connection of Shemiras Shabbos with Havdala. Therefore even a Mechalel Shabbos can and should make Havdala.


11

Klilos Chasanim - page 79 in the name of Mesechtas Kallah Rabsi 1:1, Shaalos U'Teshuvos Peer Hador 9, Igros HaRam 23, Tanya Rabsai 91, Beer Haitaiv 62:3, Knesses Hagedola 9:3, Sidur Bais Oved says that if one skipped a Bracha of the Sheva Brachos you just say the skipped Bracha at that point as the order is not Meakaiv.


11

Rav Eliezer Melamed says that if the meat meal is finished and it is a matter of waiting the prescribed time (6 hours) then one should taste the hershey bar (or ice cream in his example) and rely on the Rishonim that say you don't have to wait rather than make a Beracha for no reason. This does not apply when one is in middle of a meat meal, as there is no ...


10

The Chinuch (Mitzvah 380) says that celebrating Pesach is so important because it showed the whole world that G-d is in control and powerful, and has the power to renew/create the world ex nihilo. G-d gave us Pesach to celebrate this. Since this lesson is so important, if one missed the opportunity G-d gave him another opportunity to celebrate this.


10

R' Moshe Isserles, in Darchei Moshe 281 (in the middle of the paragraph), says one does not go back if they left out Nishmas. ועוד תקנו לומר נשמת ובמקהלות. ונראה דבכל זה אם לא אמר אין מחזירין אותו ויש לאמרו בקול נעים.‏ They also decreed that נשמת and ובמקהלות should be said. It appears that if they were skipped we do no make him go back. One ...


9

Rabbi Yair Hoffman has an analysis in the 5 Towns Jewish Times here (hat-tip to VIN for pointing me to it): The article views the question primarily around the issue of Onaah which it defines as 16.7% above or below market value (and possibly just a pricing mistake regardless). If that issue applied, then the sale would be invalid. The conclusion of the ...


9

"Purification?" No. (And this kind of thinking has unfortunately lead to OCD in some people.) Technically, if I eat a non-kosher-slaughtered chicken, that renders me "ritually impure", and I can't enter the Temple until I do a ritual bath and wait until nightfall; but those laws are generally moot with regards to the world in which we live today. Eating ...


8

I don't know of any prayers for such cases (other than ones regarding the lack of Temple services), there are many cases where one might be inclined to use something else instead (like using a lemon instead of an Esrog). In certain cases, it seems like it is better to 'fake it', so to speak, so as to do something even if it isn't the mitzvah, while in other ...


8

Kaf HaChaim in siman 89 #8 writes in the name of דע׳ק If one forgets and starts to eat cheese during the six hours, he may finish and he does not need to stop. He also does not need to fast because of this mistake, being that there is no issue of eating issur here, it is merely a safeguard. Chacham Ovadia Yosef in his commentary on the Ben Ish Chai called ...


8

The Mishna Berurah at the end of siman 282 brings the Darkei Moshe that one does not go back if he skipped Nishmas, but is allowed to say it after Shmonah Esrei if he wants. In the Biur Halacha he says if one remembers that he skipped it before he says Baruch atah Hashem Kel Melech etc, he should go back and say it in order.


8

The Be'er Hetev that you quote says that if Saturday night is before the third of the month, Kiddush Levana should be pushed off to the next Saturday night because it will still be before the 11th of the month (and we don't usually push off Kiddush Levana to Saturday night if it will be after the 11th of the month for fear of a few days of clouds). But he ...


7

To add a source to Shalom's answer: In The Kosher Kitchen, the author writes that it is a common misconception, but eating dairy after meat does not "break" the required waiting time (of whatever that person holds - e.g. 6 hours). The full amount of time must still elapse before eating more dairy.


7

The Shulchan Aruch writes (OC 215:2) that one should not respond amen to a bracha recited by an adult Jew if שינה ממטבע הברכות he changed the way the bracha was coined. The Mishna Berura there notes that this is due to the fact that if he changed it too much that he would not fulfill his obligation, it is then a bracha levatala to which one is forbidden to ...


7

Shulchan Aruch, Orach Chayim 104:5–6 reads: If he paused [even silently —MB] [amid of sh'mone esre enough time] to finish the entire [sh'mone esre], he goes back to the start [of sh'mone esre]; otherwise, he goes back to the start of the b'racha he paused in. But if he stopped in [one of] the first three [b'rachos], he goes back to the start; [in one of] ...


7

Yes, he makes one. Source: The Halachos of Brochos, by Rabbi Yisroel Pinchos Bodner, (self-published, distributed by Feldheim, 1989, second printing, March 1990), chapter 15, section C.2, citing Magen Avraham 172:2 and Mishna B'rura :3. (The Machatzis Hashekel there notes that this is obvious.)


7

I'd like to answer along two dimensions, one about capital punishment and one more broad. First, it is possible for the conditions to be met under which capital punishment can apply. Tractate Sanhedrin in the talmud discusses in great detail the relevant laws. We know that sentences of capital punishment were carried out in the past. They were rare, with ...


7

The Kaf Hachaim siman 117 siff 3 quotes a slew of achronim (yes, Ashkenazi ones like Elya Rabba) who say not to repeat shmoneh esrei. He brings a minority opinion that one may say Shmoneh esrei again as a nidava, but he suggests against this and says to rely on the majority opinion. The seffer Shmaatsa di'Moshe in the back section called Shmuos Moshe ...


7

The same rule applies both nights (ShA OC 422:1). (Indeed while this seems to be explicit in the Gemara (Brachot 30b), the Beit Yosef (ibid.) notes with amazement that the Orchot Chayim quotes two rabbis who disagreed and required going back on the second night.) Mishna Berura (ibid. sk 3) explains that each day of Rosh Chodesh doesn't affect the other as ...


7

The Shulchan Aruch, in Orach Chaim 472:10 says: מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו צריך לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצות ארבע כוסות:‏ Someone who doesn't drink wine because it hurts him, or he hates it, has to push himself and drink, to fulfill the commandment of the four cups. (translation mine) On this, the Mishna Berura (#37) comments: :וגם יכול ליקח ...


7

The first instance is in the Torah itself (Leviticus 10:16): טז וְאֵ֣ת ׀ שְׂעִ֣יר הַֽחַטָּ֗את דָּרֹ֥שׁ דָּרַ֛שׁ מֹשֶׁ֖ה וְהִנֵּ֣ה שֹׂרָ֑ף וַ֠יִּקְצֹף עַל־אֶלְעָזָ֤ר וְעַל־אִֽיתָמָר֙ בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֔ן הַנּֽוֹתָרִ֖ם לֵאמֹֽר׃ יז מַדּ֗וּעַ לֹֽא־אֲכַלְתֶּ֤ם אֶת־הַֽחַטָּאת֙ בִּמְק֣וֹם הַקֹּ֔דֶשׁ כִּ֛י קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הִ֑וא וְאֹתָ֣הּ ׀ נָתַ֣ן לָכֶ֗ם לָשֵׂאת֙ ...


7

While not precisely the same case, I believe this is included in this halacha (O.C. 268:6): הטועה בתפל' שבת והחליף של זו בזו אינו חוזר One who makes a mistake in the Shabbos prayers and switches one for the other (e.g. shacharis for mincha), he does not go back. The Mishna Brura there (14) explains: (יד) אינו חוזר - שעיקר ברכה רביעית היא רצה במנוחתנו וזה ...


6

Based on a statement from Pesachim 105a, if Kiddush was not said on Friday night either by accident or on purpose it can be said the entire next day (Rambam Shabbat 29:4, Shulchan Aruch OC 271:8), with the exception of the introductory paragraph of Vaychulu which is only said at night as that is when the creative work was originally finished (Rama, ad loc). ...


6

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד The above line was initially uttered by Ya'akov Avinu on his deathbed as a response to the unified proclamation of Shema Yisrael by his sons (Pesachim 56a). In the Temple, when the kohein gadol would pronounce the shem ham'forash, the people would respond by uttering this line (Yoma 66a). The Gemara explains this practice as ...


6

I heard in a recording of R' Akiva Tatz that it is a nice incorporation of a verse in Mishlei (3:3): כתבם על לוח לבך Write them on the tablet of your heart The curved top luchos are an interpolation of a heart onto the luchos.


6

One who errs in this regard must start over from the beginning (Shulchan Aruch, OC 582:1). The Beit Yosef implies that this applies to a sh'liach tzibbur, as well (OC 582:2). The Sha'arei T'shuvah, quoting the Z'kan Aharon (§ 6), rules explicitly that the sh'liach tzibbur must return to the beginning, and must repeat k'dushah, as well (OC 582:1).


6

Yes, the brachas don't always go hand-in-hand. For instance, let's assume (but check with your rabbi) that one piece of pizza is a "snack", and two makes a meal. Kitzur Shulchan Aruch rules (about pseudo-bread items, let's assume pizza is such an item) that if you decide you only want one piece of pizza, you make a mezonot then eat it. If you then change ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible