Hot answers tagged

13 votes
Accepted

Who was older, Miriam or Aaron?

Tosafot Bechorot 4a: דלא היה אהרן בכור דמרים גדולה ממנו ג' שנים כדאמר במדרש [ריש פ' שמות] כמו שהיה אהרן גדול ממשה ג' שנים Aharon was not the firstborn, because Miriam was three years older ...
 • 38.7k
10 votes

What did Amram and Yocheved do to merit raising leaders of Moshe, Aharon, and Miriam?

Firstly, there is a fascinating philosophical point that relates to this question. Maharal (Gur Aryeh to Shemot 1:15) points out that neither Yocheved, nor Amram's names were mentioned prior to Moshe'...
9 votes

Miriam's Death in the Midbar

The Meshech Chochmo here answers your question. He writes: ויתכן שמה שהזכיר במרים ותמת שם מרים ותקבר שם, להורות כי השבטים היו נשואים לקוברן בארץ, ומרים לא נשאו לקוברה בארץ, אעפ"י שהיא מתה בחו&...
 • 22.9k
6 votes

Did Moshe say that he had punished Miriam?

As is clear from, e.g., the preceding passage in the Sifrei, on the preceding words in the verse, the Person speaking in the Medrash is G-d: שוטים! כל עצמם של מלכים אין בוררים להם אלא לחם קל, שלא יהא ...
 • 17.3k
6 votes
Accepted

Children of the Exodus (families, names, ages)

Jochebed: I don't remember ever seeing a source whether she was alive or not. Based on the Midrash she would have been 210; even following the Ibn Ezra and others she had to be at least 100. But ...
 • 8,909
5 votes

Miriam as the Ancestor of King David

Caleb's brother is Ram (1 Chronicles 2:9), who is a direct ancestor of David (see the lineage there). As his brother, Caleb couldn't possibly be in the direct line of male ancestors of David, and ...
 • 23.8k
4 votes
Accepted

Why would it be disrespectful to G-d to say Miryam died "al pi Hashem"?

The way your question is phrased makes it seem like the fact that Moshe and Aharon died via "kiss" originates from the Talmud, while the fact that Miriam died via "kiss" and that it would be improper ...
 • 48.3k
4 votes

Why did Miriam become leprous?

Tzara'at, the skin affliction, is understood by Chazal as a punishment for lashon hara, evil speech. This article from Bar-Ilan University cites the Sifra (5:7), Avot D'rabbi Natan (version A Chapter ...
3 votes

Why did Miriam die in the desert?

On the pasuk (Bamidbar 20:1) וַיָּבֹ֣אוּ בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל כָּל־הָ֨עֵדָ֤ה מִדְבַּר־צִן֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הָֽרִאשׁ֔וֹן וַיֵּ֥שֶׁב הָעָ֖ם בְּקָדֵ֑שׁ וַתָּ֤מָת שָׁם֙ מִרְיָ֔ם וַתִּקָּבֵ֖ר שָֽׁם׃: The Bnei ...
3 votes

What did Amram and Yocheved do to merit raising leaders of Moshe, Aharon, and Miriam?

It writes in Shemos Rabbah 1:16: לְפִי שֶׁיָּרְאָה יוֹכֶבֶד מִפְּנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הֶעֱמִיד מִמֶּנָּה משֶׁה Because Yocheved feared Hashem, he brought forth Moshe from her. In addition, ...
 • 22.9k
3 votes

What do we learn from Miriam's demise being juxtaposed to the Red Heifer?

See Tanya Iggeres HaKodesh Epistle 28. As summaries in Lessons In Tanya: To revert to the question concerning the juxtaposition of the two passages, the Alter Rebbe explains that an offering connoted ...
 • 31.5k
3 votes
Accepted

What do we learn from Miriam's demise being juxtaposed to the Red Heifer?

According to R' Samson Raphael Hirsch's commentary on these sections of the Torah,1 the Red Heifer and the death of the righteous both accomplish the same spiritually educational mission: curing ...
 • 46.9k
3 votes

What do we learn from Miriam's demise being juxtaposed to the Red Heifer?

The Baal Haturim points out that Shom, there, is mentioned twice. Miriam died there and was buried there. The gematria of Shom is 300+40 = 340, the gematria of atones mechaper is 40+20+80+200 = 340. ...
2 votes

Who was Miriam responding to?

Torah Shelemah to Shemos 15:21 (note 240) cites the Midrash Sechel Tov (see also, Tanhuma Beshalach, 13) which says that the malachim complained about having to wait for women's song before they did. ...
2 votes

Drink fresh water after Shabbos coming from Miriam's well?

This custom is mentioned explicitly in the Rema, OC 299: וי"א לדלות מים בכל מוצאי שבת כי בארה של מרים סובב כל מוצאי שבת כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו [כל בו] ולא ראיתי ...
 • 22.9k
2 votes

How is the mitzvah to remember what Hashem did to Miriam a source for not speaking Lashon Hora?

Firstly, as noted above, thinking of the "what" will motivate people to think of the "why". But here are a couple of points in the Mefarshim that soften this question, if not answer it entirely: ...
2 votes

Who was older, Miriam or Aaron?

There's another Ramban which insinuates that Miriam was older than Aaron (shemot 2:1) at the end: ואע"פ שהיה אהרן קטן, נתן השם שמחה בלבו בענין זה, או מרים מלמדתו. The Gemara Sota says the 2 ...
 • 81
2 votes
Accepted

What is the meaning of the name "Miriam"?

According to Shir HaShirim Rabbah 2:11, the name is derived from the word מרר, bitter, and reflects the fact that the Jews’ slavery became harsher around the time of her birth. עִקַּר שִׁעְבּוּדָן ...
 • 33.6k
1 vote

Why wait to get water in the Z'chut of Miriam?

The Midrash explains that until that time, they had lived on water taken from amongst the rocks of the Yam Suf. Rabbeinu Bachaye quotes Rabbeinu Chananel who explains that though the Torah writes that ...
 • 1,354
1 vote

Did Tziporah sin in what she said about Moshe?

We see from her statement that Tzippora assumed that all neviim had to separate from her spouses. She probably considered her situation analogous to a baal teshuva and a convert where the baal ...
 • 8,909
1 vote

Who was Miriam responding to?

Rav Hirsch writes that the root "ענה" carries one of two meanings. The usual meaning is replying/rejoining -- if this is the sense of the word used here, then "להם" refers to Moshe and Israel, who ...
 • 18.7k
1 vote

What's the deeper meaning behind Miriam's punishment?

It's not so much leaving Mitzraim as it is being on the road traveling. See the Rashbam on Devarim 24 8-9. The basic azhara is against lashon hara and tzaras. The Torah singles out Miriam's storyto ...
 • 32.4k
1 vote

What do we learn from Miriam's demise being juxtaposed to the Red Heifer?

The phrase in Shabbos 33b and brought in Rashi on Ksubos 8b is בזמן שצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. Rashi goes on to quote a drasha he apparently had in Shabbos which quotes Yechezkel 9 6 ...
 • 32.4k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible