Skip to main content
11 votes

Why do we leyn before mincha but after shacharis?

This question was asked on kipa.co.il. The answer given by R. Ronen Lebovitz was: וזאת משום שבשחרית יש לסמוך את קריאת שמע לעמידה, ולכן קריאת התורה באה רק לאחר העמידה. טעם נוסף הוא שהתפילות תוקנו ...
Joel K's user avatar
 • 43.8k
9 votes

Wearing tefillin during mincha, would someone get a mitzvah for it?

The Shulchan Arukh (OC 37:2, echoing the Tur ibid.) writes: מצותן להיות עליו כל היום אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול ליזהר בהם נהגו שלא להניחם כל היום ומכל ...
Double AA's user avatar
 • 99.8k
9 votes
Accepted

Why don't we say "Ashrei" for Mincha of Yom Kippur?

Actually there is a debate in Orach Chayim 622:1 between the Sefardi and the Ashkenazi practice (as pointed out by DoubleAA in comment): למנחה אומר אשרי ובא לציון ואין אומרים ואני תפלתי אפילו אם חל ...
Kazi bácsi's user avatar
 • 7,724
8 votes

Why is the afternoon prayer called minchah?

Tosafot on Pesachim 107a explain that it refers to the menachot offered up in the afternoon (minchat tamid and minchat chavitin). Although these menachot were offered up in the morning as well, we ...
Joel K's user avatar
 • 43.8k
7 votes

Mincha torah reading before a chag

Shulchan Arukh OC 292:1 במנחה אומרים אשרי ובא לציון ואני תפלתי וגו' ומוציאין ספר תורה וקורין ג' אנשים י' פסוקים מפרשה הבאה ואפילו חל יום טוב להיות בשבת קורין בפרשה הבאה ולא בשל יום טוב. At Mincha ...
Double AA's user avatar
 • 99.8k
6 votes

Tachanun on 'erev Yom Ha'Atzmaut'

[Collected from the writings of Ha-Rav Aviner] Tachanun on Erev Yom Ha-Atzmaut It is proper to recite Tachanun at Minchah of Erev Yom Ha-Atzamaut, as the Chief Rabbinate of Israel has decreed this ...
Raf's user avatar
 • 61
6 votes
Accepted

Mincha ketana vs just before shekia

Aruch HaShulchan Orach Chaim 233:7 writes that ideally, one ought to pray mincha between mincha ketana (9:30) and plag hamincha (10:45). This is based on Rambam Hilchot Tefilla 3:4. Aruch HaShulchan ...
Joel K's user avatar
 • 43.8k
6 votes
Accepted

Does it count as "praying with a minyan" you are saying a different service?

The Minchas Yitzchak (2:132) brings the Magen Avraham in Orach Chayim 90:17 and 235:2 with an understanding that not only isn't it considered תפילה בציבור but it is not even considered בשעה שהציבור ...
Yoreinu's user avatar
 • 2,559
5 votes

Contradiction between Beit Yosef and the Shulchan Aruch in O.C. תקנז

The Beit Yosef doesn't say to say it only at מנחה. He brings opinions on both sides and doesn't state his own opinion. I think this might have caused the confusion: When he says ושפשט המנהג כדברי ...
b a's user avatar
 • 24.8k
5 votes

Wearing tefillin during mincha, would someone get a mitzvah for it?

Yes, it is allowed, and yes, one can fulfil the obligation of tefillin by wearing them during mincha – or indeed any other time of the day. I have often seen, especially chassidim, wear tefillin at ...
Adám's user avatar
 • 6,811
5 votes
Accepted

What's the best way to learn how to lead mincha?

I had the same question years ago. I have used http://virtualcantor.com/ I liked the versatility of the site. But also its clarify for newcomers. I did not know the structure of the tefilla and ...
RonP's user avatar
 • 1,946
4 votes
Accepted

A grammatical question about Shabbes davening

@DoubleAA alluded to Aruch Hashulchan. Indeed, p. 3 of this article cites Aruch Hashulchan 268:14 explaining the reasons of the feminine and masculine aspects of Shabbat. In Mincha, the uses of בם is ...
DanF's user avatar
 • 70.7k
4 votes

Tachanun on 'erev Yom Ha'Atzmaut'

R Eliezer Melamed in Peninei Halacha (Tefila 21:7) writes we do not say Tachanun on Erev Yom Haatzmaut Today, ever since Hashem began to bring forth our redemption, Tachanun is not recited on Yom ...
mbloch's user avatar
 • 53.1k
4 votes
Accepted

Why is there no Kaddish after Torah reading at mincha on a fast day?

See Magen Avrraham OC 292 SK 2 The reason is that there is nothing between the eventually (and not existing) kaddich after the third ole and the kaddich before Tefilah shmona esre. The source is in ...
kouty's user avatar
 • 22.8k
4 votes

Tefillin at chatzos on Tisha BAv

The Shulchan Aruch (558:1) mentions that the Beth HaMikdash was set on fire towards the evening of the 9th and burnt until sunset the next day. א בְּתִשְׁעָה בְּאָב לְעֵת עֶרֶב הִצִּיתוּ אֵשׁ ...
Danny Schoemann's user avatar
4 votes
Accepted

Why dont we copy Yitzchak when praying Mincha

Rambam (Tefillah 3:2-4) and Shulchan Arukh (OC 233:1) indeed rule that Mincha Ketana is preferable to Mincha Gedola. Others (Rashi, Rosh, Tur, Gra (see Beit Yosef and Gra ibid.)) disagree and think ...
Double AA's user avatar
 • 99.8k
4 votes
Accepted

Why not use the Yamim Nora’im tune when reading the Torah at Yom Kippur mincha?

I've heard two answers from a respectable rabbi, zt"l. Even after death, I'd rather keep his name and location anonymous. One answer I heard is that the High Holiday tune has a "mode" of "royalty" ...
DanF's user avatar
 • 70.7k
4 votes

Is it better to daven a"tartei desasrei" mincha/maariv with a minyan or in the correct time without a minyan?

In 233 he is talking about those communities which always pray mincha and ma’ariv together after plag, because they cannot gather a minyan otherwise. In 267 he’s talking about a community which ...
Joel K's user avatar
 • 43.8k
4 votes

No tachanun after shkiah?

(Sources here.) Shulchan Aruch (Orach Chaim 131:3) writes: ‏אין נפילת אפים בלילה...: There is no "Nefilat Apayim" [what we consider to be "Tachanun"] at night... Mishnah Berurah ...
רבות מחשבות's user avatar
4 votes

Saying Shir Shel Yom at Mincha

The Mishna berura 132:16 explains that by Mincha it sometimes went into the night and they did not say the Shir: שחרית לבד - אף דבמקדש היו אומרים שירה על נסכי היין גם על תמיד של בין הערבים אכן מפני ...
Chatzkel's user avatar
 • 13.1k
3 votes

Why is "Yismechu VeMalchutcha" omitted in the Shabbat Mincha Amidah (Nusach Sefard)?

Ta'amei HaMinhagim 390 writes: טעם שאין אומרים ישמחו במלכותך בתפילת מנחה מחמת היות עת פטירת הצדיקים ערבה השמחה The reason that we don't say yismechu vemalchutcha during minchah is since it is ...
Joel K's user avatar
 • 43.8k
3 votes

Tachanun on 'erev Yom Ha'Atzmaut'

The Koren Yom Haatzmaut Machzor says to say tachanun at mincha of erev yom haatzmaut if you daven during mincha gedola, but that one skips tachanun during mincha ketana.
Yosef Mordechai Coleman's user avatar
3 votes

Why is the afternoon prayer called minchah?

I heard from a rav several years ago a "drash" on this. "Mincha" means "gift" or "present". It is relatively easy to daven Shacharit as that's the first thing one does in the morning (after washing, ...
DanF's user avatar
 • 70.7k
3 votes

Wearing Talit and Tefillin at Mincha

Yes, there are groups who wear tallit and tefillin at mincha. These include Jews who follow the teachings of the Arizal who specifically says to wear tallit and tefillin for mincha, and on Shabbat (...
Gershom Menachem's user avatar
3 votes
Accepted

Why do we say LeDavid Mizmor while returning the Torah at Mincha on Shabbat?

Peri Megadim (Eshel Avraham), Orach Chaim 134:6 writes: בשבת אומרים [תהילים] מזמור כ"ט הבו לה' כו', וביום טוב וחול מזמור כ"ד, עיין טור [סימן] רפ"ד וב"ח [שם ד"ה ונוהגין] ואליה ...
רבות מחשבות's user avatar
3 votes

Korbanot only at Beis Hamikdash ? Don't have to recite korbanot at mincha?

To answer your first question: Reading the Torah portion and studying the laws of korbanot is like fulfilling the mitzvah. So it is like one brought the korban in the Beis Hamikdash according to all ...
N.T.'s user avatar
 • 8,837
2 votes

Is davening a "late" mincha in contradiction with counting an "early" sefira?

This question is good. The study of this topic begin with a Mishna in Brachot. Time for Mincha and time for Arvit תְּפִלַּת הַמִּנְחָה עַד הָעֶרֶב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד פְּלַג הַמִּנְחָה. ...
kouty's user avatar
 • 22.8k
2 votes
Accepted

Anenu if planning to break the fast

The Mechaber and Rema in Shulchan Aruch (O.C 562:1) say the following: ואם דעתו לאכול קודם לכן אינו מתפלל עננו: הגה מיהו נוהגין להתפלל עננו אע"פ שאין משלימין עד צאת הכוכבים וכן דעת מקצת רבוותא (...
aBochur's user avatar
 • 3,869
2 votes
Accepted

Is Mincha an עת רצון?

The Shitta Mekubetset to Bava Kamma (82a) (middle of the first paragraph) cites a Gaon that it is an "et ratson". This is found in Otsar HaGeonim Megillah (23b) in the name of R. Sar Shalom Gaon. ...
mevaqesh's user avatar
 • 35.7k
2 votes

Tachanun on 'erev Yom Ha'Atzmaut'

In addition to the Peninei Halacha (Tefila 21:7) cited by @mbloch in his answer above with regard to Tachanun at Mincah on Erev Yom Haatzmaut, Yom HaZikaron often occurs on 5 Iyar - this year 5784 / ...
Edward B's user avatar
 • 1,581

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible