Podcast #128: We chat with Kent C Dodds about why he loves React and discuss what life was like in the dark days before Git. Listen now.

Hot answers tagged

21

Here is a sampling of the interpretations offered by the commentators (all taken from commentaries to the verse in question): Rashi God inscribed (part of) His name on Cain's forehead: חקק לו אות משמו במצחו Ibn Ezra God gave Cain a horn: ויש אומרים כי האות קרן God gave Cain courage and removed his fear: ואחרים אמרו שנתן חוזק בלבו והסיר פחדו ...


18

Midrash, Bereishit Rabbah 22:12 וַיָּשֶׂם ה' לְקַיִן אוֹת, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי נְחֶמְיָה. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר הִזְרִיחַ לוֹ גַּלְגַּל חַמָּה, אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה לְאוֹתוֹ רָשָׁע הָיָה מַזְרִיחַ לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גַּלְגַּל חַמָּה, אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁהִזְרִיחַ לוֹ הַצָּרַעַת, הֵיךְ מָה דְאַתְּ אָמַר וְהָיָה אִם לֹא יַאֲמִינוּ לָךְ ...


12

I just discovered that many Rishonim address this question. For example: Tosafos to Taanis 11a s.v. אסור לאדם אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון - ואם תאמר הרי יוכבד נולדה בין החומות ואותו העת עת רעב היה וע"כ שימשו מטותיהן בשני רעבון ויש לומר דלכ"ע לא הוי אסור אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ויוסף לא שימש אבל שאר בני אדם שימשו If you ask, Yocheved, who ...


10

R. Ezekiel Landau discusses this aspect of the tale in his commentary there. He explains that the spirit cannot leave the body until the body decomposes, and that is why we conduct burials in a manner that will quicken the process, by burying directly in the ground and using linen shrouds. A mat of reeds slows the rotting process and therefore the body of ...


8

According to the Midrash Tanchuma (Lech Lecha #8) the Dead Sea apparently became salty due to the sins of those involved in the war of the four kings against the five kings. הוא ים המלח שבעונם נעשה אותו עמק למים מלוחים וכן הוא אומר ארץ פרי למלחה למה מרעת יושבי בה It is the Dead sea, for in their sins that valley was made into salty waters. And so it ...


8

The same text appears in Chagigah 18a. Rashi there commments: ששת ימי בראשית - ימי כל שבוע ושבוע בין שתי שבתות הן יושבין הרי קדושה לפניהן ולאחריהן:‏ The six days of creation - Every set of weekdays are between two shabbatot, thus they have holiness before and after them. So, according to Rashi it's simply a reference to the six weekdays in ...


8

The Kad Ha'Kemach by Rabeinu Bachyei ben Asher, seems to imply that Avraham saw Noach (see footnote ג). It is very possible he met him later on on life since they were from different locations. As was mentioned already in the comments Noach died when Avraham was 58 (siman נ"ח). The Ramban 10:5 also explains that Avraham and his sons knew Noach and the ...


7

R. Yosef Chaim of Baghdad discusses this in his commentary to this Talmudic passage. His answer is that the whole thing was a mere ploy. The Sages actually knew that Shlomo was a worthy person and they never entertained the notion that he was in the same category as those who have no share in Olam Haba. However, the verse in I Kings 11:6 states that Shlomo ...


7

No answer is complete without the Kabbalistic interpretation Tikkunei Zohar 118,2: הָכָא תָב בִּתְיוּבְתָּא וְאִתְחַרַט, בְּגִין דָּא וַיָּשֶׂם יהו"ה לְקַיִן אוֹת (שם, טו), הָכָא רָמַז אוֹת בְּרִית מִילָה דְקַבִּיל יִתְרוֹ, דְאִתְּמַר בֵּיהּ (שופטים א, טז) וּבְנֵי קֵנִי חוֹתֵן מֹשֶׁה שֶׁנִּפְרַד מִקַּיִן, (צ"ל: (שם ד, יא) וחבר הקני נפרד מקין), וּבְיִתְרוֹ ...


7

Sanhedrin 52A (Sefaria) בי אלעזר אמר אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים Rabbi Elazar says that there is a different source for this method of burning: It is derived from a verbal analogy between the burning that is described in this context and the burning that is described with regard to the deaths of ...


7

I can't tell you how much pain a metzora would suffer, but a couple of Mefarshim indicate that they did experience some amount of pain. Abarbanel to Vayikra 13:1 explains why Tzara'as is called a Nega ("plague"): ונקראו אלו החליים נגע מפני שהיה העור נגוע בכאב These illnesses are called "plagues" because the skin is plagued with pain. Based on this ...


7

The Beis Yosef attributes this to the Orchos Chayim in Orach Chayim 32 (2/3 down here) without mentioning a midrash. כתב בארחות חיים: לפיכך עושין שי"ן יותר משאר אותיות, כדי לרמוז הימים שאדם מניחם בשנה שהם ש׳.‏ Thanks to @YaacovDeane for the superior citation from Orchos Chayim (T'filin 27), which brings this idea (that the Shin hints to the number of ...


7

A helpful source in this discussion is (the ever-rational) Ibn Ezra, in his second commentary to Shemot 16:13: ירקב שם חיוי שאמר כי המן הוא הנקרא בלשון פרס: תרנגבין, ובלשון ערב: מן, ובלשון לעז: מנא. כי קושיות רבות יעמדו עליו: האחד – כי אינו יורד היום במדבר סיני, כי ההר ידוע. ואני ראיתי זה הדומה למן במלכות אלנצי״ר, והוא יורד בניסן ובאייר, לא בחדשים אחרים. ...


6

Midrash Tanhuma (Shemini, 12): אלא יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה כמה נוראות וכמה נפלאות, ששלח האש כשני חוטין לכל אחד ואחד בחטמן ושרף את הנפשות, ובבשרם לא נגע ולא במלבושם, ויקרבו וישאם בכתנתם. ...He sent the fire like two strings to each and every one, in their nostrils, and burned their souls; but He did not touch their ...


6

Maybe you heard of a story reported in "Legends of Old Testament Characters, from the Talmud and other sources" by a Rev. S. Baring-Gould, chapter 14 There left the ark two sorts of animals which had not entered it the pig and the cat. These animals did not exist before the Deluge, and God created them in the ark because it was full of filth and human ...


6

Yes they Avraham stayed together with Noach for 39 years Midrash Sefer Hayashar parshas Noach states explicitely: ויהי בצאת אברם מן המערה וילך לו אל נח ושם בנו וישב בביתם ללמוד את מוסר ה ואת דרכיו... ויהי אברם את נח שלשים ותשע שנים When Avraham went out of hiding from the cave He went to Noah's house where Noach and Shem were, and he learrnt the ...


5

Niddah 9a תניא נמי הכי דם נעכר ונעשה חלב דברי ר"מ רבי יוסי אומר אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבע חדש א"ר אלעאי מאי טעמא דר"מ דכתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד So it was also taught: The menstrual blood is decomposed and turns into milk; so R. Meir. R. Jose stated: Her limbs are disjointed and her natural strength does not return before ...


5

The following appears in Megillah 15b (translation from Sefaria) אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו אמר לה הקדוש ברוך הוא ישראל עסקו בתורה אומות העולם לא עסקו בתורה The Gemara continues with an episode associated with a verse in Isaiah. The Attribute of Justice said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, how ...


5

Yes, the Manos Halevi brings what the actual Shtar said: אני המן בן המדתא מזרע אגג, שלח אותי מלך אחשורוש במלחמה על עיר הינדקא, ומנה אותי המלך על ששה רבוא אנשי הצבא, ונתן לי המלך צידה לפרנס אותם, וכן עשה למרדכי בן שמעי בן קיש משבט בנימין, ואני בזבזתי נכסי המלך ויצאו מתחת ידי, ולא היה בידי ממון לפרנס חיילי צבא המלך, הלכתי ללוות מן מרדכי בריבית, ואמר דאסור ...


5

The original text is in Pirkei d'Rebbi Eliezer 48: והחביאוהו בבית שלשה חדשים, ולאחר שלשה נתנו אותו בתיבת גומא והשליכוהו על שפת היאור, והכל צפוי לפני הב"ה, והיתה בת פרעה מונגעת בנגעים קשים ולא היתה יכולה לרחוץ בחמין, באת לרחוץ ביאורה וראתה את הנער בוכה, ושלחה ידה והחזיקה בו ונתרפאת. And [Yocheved] hid [Moshe] in the house for three months, and after ...


4

This is the opinion of Rabbeinu Bachya/Bechayei to Shemos 18:9, who says that Yisro was a grandson of Avraham, through Avraham's son, Midyan: וכשם שהיו עשרה דורות מנח ועד אברהם כך תמצא עשרה דורות מחם בן נח עד מדין בן אברהם ועשרה דורות ממצרים בן חם עד יתרו שהוא מבני מדין Edit: It's also found in a midrash on this same verse. Edit: and here's a source ...


4

See Rashi (Shemos 13:9): על ידך: יד שמאל, לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה (פסוק טז) לדרוש בה, יד שהיא כהה upon your hand: On the left hand. Therefore, in the second section, (Verse 16) יָדְכָה is written with the full spelling, to explain thereby [that it means] the hand (יָד) that is weaker (כֵּהָה). [ie. יָדְכָה is a contraction of two words: יָד-כֵּהָה]...


4

Roughly speaking, it can at least be argued but we'd be dishonest if we equated it to the idea of a mainstream society "guardian" angel. Outside of Judaism, you hear this idea that every person has a personal angel assigned to them who is invested in their outcome. The "guardian angel" of modern society (roughly speaking) In Judaism, angels are specific ...


4

The Midrash Tanchuma when explaining Korach's argument calls it a טלית שכולה תכלת, a garment made entirely of techeiles. Later it says לקח טליתו which may indicate that he confronted Moshe with his own garment. That said, there are some who have explained his argument as referring to the me'il. R. Yisrael Ariel suggests this in Ma'alin Bakodesh Vol. V p. 24:...


4

Yes Samael (the Satan) the accuser had 12 wings Yalkut Shimoni Bereishis 3,1: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: "מה אדם ותדעהו? אדם להבל דמה"...והיה סמאל שר גדול בשמים, וחיות מארבע כנפים ושרפים משש כנפים וסמאל משתים עשרה.מה עשה סמאל? לקח כת שלו וירד The angels said "whom is man that he should be known? man is futile".. Samael was greatest among those angels, ...


4

This comment is taken from Sefer HaYashar, but Rabbi Zitrom is reading it or recalling it incorrectly. The actual text in Hebrew reads: ויערוך אנגיאס אל כל עמו עם רב כחול אשר על שפת הים, וישם פניו ללכת מצרימה למלחמה. ושם היה נער אחד מעבדי אנגיאס בן חמש עשרה שנה בלעם בן בעור שמו, והנער חכם מאוד ומבין בחכמת הקסם. ויאמר אנגיאס אל בלעם, קסום לנו בקסם ונדעה מי ...


4

A quick search on Sefaria turned up a piece of §567: כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' לעבדו, אמר ליה קיסר לרבי תנחומא תא נהוי כלנו עמא חד דכתיב כי אז אהפוך וגו'. א"ל לחיי מיהו אנן דמהלינן לא מצינן דנהוי כוותייכו, אתון מהולו והוו כוותין, אמר ליה מימר שפיר קאמרת מיהו כל דזכי למלכא לישדיוה לביבר, שדיוה לביבר לא אכלוהו, א"ל ההוא אפיקורוס הא דלא ...


4

Their lives did overlap. Abraham was born in 1948 (by the way, I love that fact given the events that happened in the secular 1948). Noah died in 2006. So Abraham was 58 years old on Noah’s death. An easy theory could be simply that most of us do not have a tradition knowing who our 9x great-grandfather is in eras where history was so much more easily ...


3

The Sforno seems to say that the vav "you will then enjoy doing things which are pleasing to Him when you understand that there is nothing in this world which is more worth doing." The kitzur Bal Haturim says that the vav is necessary so that the word v'ahavta has the same letters as "ha'avot" (the forefathers) so it can invoke them and their lives. The ...


3

Yalkut Shim'oni, Shmuel II, 145: האתה תבנה לי בית וכתיב לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת כיון ששמע דוד כך נתיירא אמר הרי נפסלתי מלבנוות בית המקדש. א"ר יהודה בר' אלעאי אמר לו הקב"ה דוד אל תירא חייך כי הם לפני כצבי וכאיל ... ד"א חייך הם לפני כקרבנות ... אמר לו ואם כן למה איני בונה אותו, אמר לו הקב"ה שאם אתה בונה אותו הוא קיים ואינו חרב, אמרו לו והרי יפה א"...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible