9

If eating is actually repulsive, at that point it is not considered halkhicaly eating and he will not fulfil his obligation of eating the third meal. See Mishna Berurah siman 291 #4. As far as making a bracha on just such a non-eating, see Mishna Berurah siman 204 #48 concerning a food which one finds repulsive but is eating for health reasons, being that ...


7

Shulchan Arukh OC 291:1 יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה בכביצה ואם אי אפשר לו כלל לאכול אינו חייב לצער את עצמו והחכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית:‏ One should be careful to fulfill The Third Meal, and even if he is satiated he can fulfill it with an egg's bulk. And if he is unable ...


7

R. Pinchas Zavichi quotes a source for this custom. He begins by quoting R. Yissachar Dov Rokeach who proved that the post-Shabbat meal must have been dairy in the times of Israel's wanderings in the wilderness, because based on various legal rules there would have been no meat available for consumption on Saturday night. R. Zavichi then goes on to quote ...


7

I have non-Jewish guests fairly often (board games are a good way to spend Shabbat afternoon...). Here are some things I do: Wine: just use mevushal. Why risk either offense or waste? Your human guests are way more important than having the nicest possible wine. I use a "night light" in each bathroom rather than leaving the regular lights on. It's way ...


7

dinonline responds to your question as such The idea of pas shel shacharis — morning bread, or breakfast — is not an “obligation,” but is stated by the Sages of the Gemara by way of good advice. The Gemara writes that no less than 83 ailments are countered by “morning bread,” and a number of additional benefits are also mentioned, such as the ability to ...


6

Nitei Gavriel Aveilus2 23:20 says that the father of the baby can participate in a Bris and Seuda for his son even during the Sheloshim. אבי הבן, כשהוא אבל עושה משתה ושמחה ביום המילה ומשתתף אף בתוך שלשים In the notes he mentions the Shach Yoreh Deah 394:2 quoting the Derisha in the name of the Rokeach that one should not make a Simcha and party on the ...


6

By talking about something really interesting that applies to your crowd. Know your audience is rule #1. NOTE Some people will tune out easily when hearing a regular scholarly vort on the Parshah or Halachah. You should not use such ideas on that crowd. You should instead focus on heartwarming stories and aggadata. By opening up with a statement that is ...


6

The Beur Halacha says that beshaas hadechak, in pressing circumstances, when you make kiddush you can have in mind to eat in another room in the same building. He concludes that if you can see the other room, then in all circumstances it's fine, so long as you had in mind to eat there. My guess has always been that in certain shuls the Rabbi is concerned ...


6

The source is a beraita quoted in Sanhedrin 23a: תניא נמי הכי כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין על השטר אלא א"כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בדין אלא א"כ יודעין מי יושב עמהן ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהן:‏ That is also taught: This is what the scrupulous people of Jerusalem would do: They would not sign a ...


6

This is an excellent question. Common knowledge would seem to indicate that there is no problem with eating cooked matza since you definitely can't use it for the seder and that Mezonot-foods seem to be preferred to other non-bread options for the Third Sabbath Meal generally. So why was this not the obvious solution for Erev Pesach (EP)? Why was no one ...


5

As far as I know the rule is: "If you eat kezais in kodesh you add special bench" Therefore, in all those cases you have to add Rtzei/Yaale Veyavo. After searching for sources Here is a booklet of R. Yosef Zvi Rimon. The paragraph that starts with the words "יעלה ויבוא בסעודת ר"ח שנמשכה לערב" gives lot of useful references on the topic. (I can't say for ...


5

As already discussed here , Halacha disallows inviting non Jews on Yom Tov (Shulchan Aruch Orach Chaim 512:1). However, it is allowed on Shabbat, (Tur Orach Chaim 325). However, there are technical issues that need to be taken into account when inviting non-Jews to a Shabbat tables. Here are some issues: Wine: If it's not cooked (Mevushal) then you have ...


5

The Rama (YD 391:2) quotes opinions both ways if a mourner may partake of the meal at a circumcision (the doubt is if it is considered "celebratory" like a wedding is), and notes the custom is to permit a mourner to eat at such a meal only if held in his house. So according to that they could just host the circumcision [meal] at home.


5

When everyone has to stop what they are doing in the meal and briefly be quiet for a dvar torah, it gives the impression that torah is apart from normal living. How do you avoid the presentation of the dvar torah as something separate to real life?… In a slightly different vein, how do you approach attempting to interweave divrei torah into normal ...


5

Here's an approach that I've found to be generally successful, when I've deployed it at my own table. Topic of interest As both previous answers indicated, and as multiple answers to this related question did too, pick a topic that you are personally interested in discussing. Your interest is absolutely necessary for anyone else to be interested. In ...


5

Magen Avraham (OC 529:2) writes that ideally one should eat Seudah Shlishit before Mincha Ketanah (9½ halachic hours after sunrise), but if he forgot to eat before, he may eat the meal even after Mincha Ketanah.


5

See Aruch Hashulchan 529:4 that one should have fish and meat on Yom Tov: ולקבוע כל סעודה על דגים ובשר, Mateh Ephraim 625:65/67 says similarly that one should have fish, meat, and wine: עתה נחזור לסדר הסעודה יש לו לענג את היו"ט בדגים ובשר ושאר המטעמים ויינות משובחים כפי עשרו ויכלתו See also Nitei Gavriel Hilchos Yom Tov Volume 2 Chapter 34 number 3 ...


4

Rivevos Ephraim 8:117:14 addresses this and says since there is no kiddush we don't cover the challahs.However,the Rambam(reasoning of the Tur )holds one does make kiddush. The Aruch Hashulchan 291:10.we are noheg not to cover them. The Ben Ish Chai Shana Beit Chayei Sarah 12 holds one has to cover the bread just like the night and day meal even though ...


4

HALACHIPEDIA has part of its entry on Birkat HaMazon that deals with the question. The numbers refer to the references – please see the original especially ref 21. It's not the distraction that matters so much as the time and how hungry you are - see below. How long does one have to say Birkat HaMazon? If one ate bread and is full, preferably ...


4

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Orahh Hayim 174:8) states (my translation): ואם התחיל לשתות או לאכול בתוך הסעודה, וממשיך לשתות או לאכול הדבר אחרי ברכת המזון, צריך לברך. And if one started drinking or eating during a meal and continues drinking or eating the item after Birkat HaMazon, one must make a blessing.


4

The source for cutting into the bread before making the blessing is in order to minimize the appearance of interruption between the blessing and the eating (S.A. O.C. 167:1 with Magen Avrohom 3). This cut should be made such that it is not deep enough that were you to lift the smaller part the larger part would not come up with it (ibid). However, that is ...


4

It's a safek if one is yotzei like this or not. It's best to be machmir and send more to a different person. Mikra'ei Kodesh - Hilchot Purim by Rabbi Moshe Harari, 12:24. המזמין את חברו לסעוד אצלו ביום פורים, ספק אם יצא בכך ידי חובת משלוח מנות. וטוב להחמיר ולשלוח מנה נוספת במקום מנה זו. He cites the Kaf Hachayim (OC 695:42) for this. The Kaf Hachayim ...


4

The Tur (orach chaim 291) quotes an opinion that 2 loaves are unnecessary for the third meal. The explanation offered is that from the double portion of Friday, four loaves were made. One was consumed on Friday itself, one was consumed on Friday night, and one was consumed at the first daytime meal. This means that only one loaf remained for the third meal. ...


4

One of my Rabbis put it like this: When I see a pretty, half-dressed (undressed?) girl get on the bus I also get excited. That is the way we were made and is nature. What makes the difference is what you do next. Do you stare or do you try to ignore her or avoid staring.


4

Below is part of an answer I posted with respect to another question, but it is directly applicable to your question: At [Yoma 29a][1], the Gemara quotes Rav Nachman who says that sinful thoughts are worse than sinful acts. Rabbi Adin Steinsaltz, in his [Daf Yomi notes][2], comments that here the Gemara is using the term aveira and when it does, it is ...


4

The source is in Mishna Sota 9, 11: מִשֶּׁבָּטְלָה סַנְהֶדְרִין, בָּטְלָה הַשִּׁיר מִבֵּית הַמִּשְׁתָּאוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כד) בַּשִּׁיר לֹא יִשְׁתּוּ יָיִן וְגוֹ':‏Bartenura דִּכְתִיב (אֵיכָה ה) זְקֵנִים מִשַּׁעַר שָׁבָתוּ בַּחוּרִים מִנְּגִינָתָם, בַּזְּמַן שֶׁבָּטְלוּ הַזְּקֵנִים הַיּוֹשְׁבִים בַּשַּׁעַר שֶׁהֵם הַסַּנְהֶדְרִין, בָּטְלוּ ...


4

The sefer Pidyon HaBen KeHilchaso 8:37 brings two customs. One is as you described. The custom of starting the meal first and then performing the pidyon haben is brought by the Maharil, Shu"t Mahari Bruna § 121, Be'er HaGoleh 305:10, Migdal Oz 9:5, and Chochmas Adam 150:7, amongst others. The Mahari Bruna gives the following reason for the custom: If the ...


4

Supposedly the compote (i.e., fruit-based dessert) symbolizes the highest world A't'z'ilus, which leads to the question: How could we then, given this understanding, make a new bracha on dessert because "it is not part of the meal"? I believe your question is based on a false premise; symbolic meaning does not automatically make it part of the ...


4

Sha'arei Teshuvah, Orach Chaim 188:8 quotes Ginat V'radim who writes that in such a case, even according to those who say we always follow the beginning of a meal, that only applies to mentioning the day's properties as part of birkat hamazon (i.e. in this case reciting r'tzei), but not to reciting sheva brachot.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible