18

Short answer -- it's allowed. You'll find a discussion elsewhere on this site about if someone impregnated a woman, do we recommend that he marry her. Which implies that the rabbi can certainly do such a wedding. The discussion becomes a little more complicated if the pregnant fiancee was not Jewish at the time, and the rabbi now wants to convert her and ...


15

Kesubos 72a תניא נמי הכי המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה Someone who imposes a vow on his wife that she may not borrow or lend her kitchen utensils like sieve, mill, oven etc. must divorce his wife and pay her Kesuba because he makes a bad name for his wife among her neighbours


15

Sotah 44a: תנו רבנן אשר בנה אשר נטע אשר ארש לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשה ואף שלמה אמר בחכמתו (משלי כד, כז) הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם אחר ובנית ביתך זו אשה The Sages taught (Tosefta 7:20-21): The Torah states: “What man is there that has built” (Deuteronomy 20:5),...


14

No. See Mishnah Sotah, 5:1: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל, כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) נִטְמְאָה, וְנִטְמָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, כָּךְ הָיָה דוֹרֵשׁ זְכַרְיָה בֶן הַקַּצָּב. רַבִּי אוֹמֵר, שְׁנֵי פְעָמִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה אִם נִטְמְאָה נִטְמָאָה, אֶחָד לַבַּעַל וְאֶחָד לַבּוֹעֵל: Just as [the ...


13

Based on certain midrashim and assuming they're compatible, Naamah was Noach's wife and was born, at the latest, in 129. Noach was born in 1056. That makes her at least 927 years (+/- rounding errors) older than him.


13

Tosfos, Ketubot 4a: בעילת מצוה. קרי לה בעילת מצוה משום דכתיב כי בועליך עושיך ואמרי' (סנהדרין דף כב:) אין אשה כורתת ברית אלא למי שעושה אותה כלי וע''י כך מידבק בה ובאין לידי פריה ורביה ולהכי קרי לה לבעילה ראשונה בעילת מצוה Commandment Intercourse It calls it "commandment intercourse" because Scripture says "who has intercourse with you makes you" ...


12

Both the first relationship and the second one would have to be formal marriages (the kind that requires a Get to dissolve) for the prohibition of remarrying your divorcée to come into effect. (ShA EH 10:1) איזו גרושה מותרת לחזור לבעלה ובו ז סעיפים:‏ המגרש את אשתו ואח"כ זינתה מותרת לחזור לבעלה:‏ הגה וכן אם זנתה עם הראשון ונתקדשה לשני ...


12

From the day she is born (Shulchan Arukh EH 37:1).


9

Non-halachic Reform Jews are those whose mother was not Jewish, yet they consider themselves Jewish because of either a heterodox conversion or patrilineal descent. We can mostly figure out the demographics from particular questions asked in certain surveys. According to the 2013 Pew Study on American Jews, 10% of American adults who identify their religion ...


9

Torah Temimah (text here) cites the Sifri here (my loose translation): גם דור עשירי – נאמר כאן דור עשירי ונאמר להלן בעמוני ומואבי דור עשירי (פ׳ ד׳) מה דור עשירי דלהלן עד עולם אף דור עשירי שבכאן עד עולם It says here "the tenth generation" and it says later "the tenth generation" (verse 4), just as "the tenth generation" later [may not marry in] forever, ...


9

The gemara in Moed Kattan 18b would seem to advise against it: כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתא א"ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא אזלא מינך ואי לא כפרת בה' בתר הכי שמעיה דקאמר או איהו לימות מקמה או איהי תמות מקמיה א"ל לאו אמינא לך לא תיבעי עלה דמילתא This is like this incident, in which Rava heard a certain man asking for ...


8

The Beis Shmuel does not mean to say that in general nisuin is Rabbinical. He is referring to the Mordechai which the Rema on which he is commenting refers to, which explains that since the father is dead, the nisuin in this case is Rabbinical, while the kiddushin performed before the father died is Biblical. Language of the Mordechai, תקטז: כי אמרו אפילו ...


8

I did a quick and dirty search and came up with this quote תוספות מסכת כתובות דף עא עמוד ב " פירש ר"ח דרגל ראשון היא רגילה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה " It is in the last Tos on the page, 5 lines up from the bottom, D"H כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה


8

Rashi on 21b points to the continuation of the gemara on Moed Katan 23a which provides the answer ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן And if he does not have children, he is permitted to marry another wife immediately due to the need to not neglect the mitzva to be fruitful and ...


6

Shemot 22:15 states: וְכִֽי־יְפַתֶּ֣ה אִ֗ישׁ בְּתוּלָ֛ה אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־אֹרָ֖שָׂה וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ מָהֹ֛ר יִמְהָרֶ֥נָּה לּ֖וֹ לְאִשָּֽׁה If a man seduces a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall provide her with a marriage contract as a wife. If pregnancy is assumed as a possibility of sex, this should mean this is not only permissible ...


6

Siftei Chachamim elaborates on both possibilities listed in this comment of Rashi: יש אומרים לא הוסיף ויש אומרים לא פסק. ה"פ מ"ד לא הוסיף סבר דעתו של יהודה לא היה שיבא אליה אלא כדי להקים זרע על שם המת וכיון שקיים לא בא עליה עוד. ומ"ד לא פסק סבר כיון שראה יהודה שמתאוותה להוליד בנים ממנו והיה כוונתה לש"ש לכך לא פסק מלדעת:‏ Some say he did not ...


6

The simple answer to the question in your title is yes. As Rambam explains in Mishnah Torah, Hilchot Tefillah v'Birchat Kohanim, Chapter 1, halacha 2: וּלְפִיכָךְ נָשִׁים וַעֲבָדִים חַיָּבִין בִּתְפִלָּה לְפִי שֶׁהִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא אֶלָּא חִיּוּב מִצְוָה זוֹ כָּךְ הוּא שֶׁיְּהֵא אָדָם מִתְחַנֵּן וּמִתְפַּלֵּל בְּכָל יוֹם ...


6

The Mishna says you marry first, then work for a living: At five years of age the study of Scripture; At ten the study of Mishnah; At thirteen subject to the commandments; At fifteen the study of Talmud; At eighteen the bridal canopy; At twenty for pursuit [of livelihood]; [Avot 5:21] Bartenura clarifies: "Twenty [is the age] for pursuit": of his ...


6

The line that comes to mind is "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" - "It's better to sit as two than to sit as a widow," which is asserted on Kiddushin 7a: ... דאי אשמועינן קידושין משום דהא איתתא ניחא לה בכל דהו כדריש לקיש דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ... ... The Gemara elaborates: As, had he taught us only the case of betrothal, one would have ...


5

In a lecture at YU's Gruss Kollel (I think this one) R. Aaron Rakeffet described how this question was asked by the high school students in the 1960s, and the answers they were given: I always tell the story of what happened in YU in the early 60s when the rebbeim were set up by the students. Every rebbe got the same question. We were teaching Masechet ...


5

The Rambam writes how the Minhag of Klal Yisrael is to use Kesef or Shaveh Kesef, not Shtar; although, shetar is also an option. Rav Hershel Schachter (Kiddushin 5777 - Pesichah) quotes Prof. Simcha Assaf (from a book he found in his father's library) who thinks this is one of the Rambam's attacks on the Karaites, emphasizing how we believe in Torah Shebaal ...


5

If the Naara seduces the man and her father is not alive he does not pay the penalty as she wanted it and she has forgiven the money (but if she was raped he would have to pay her) Mishne Lemelech Naaro Besula 2,14: ואם אין לה אב הרי הן של עצמה. פי' דוקא באונס אבל מפותה אין לה כלום שכבר מחלה However when the father is alive she is in his jurisdiction ...


5

The simple answer is that the eidei kiddushin witness the chupa, bideken and yichud, which between them constitute nissuin too. However, there is very convincing argument that nissuin does not require eidim lkiyum. Although by all chaluyos of dovor sh'berva we need eidim lkiyum (like gerushin and kiddushin, and others), there are two reasons why nissuin is ...


5

Levirate marriage today would seem to be very rare today. Reason being it's virtually never done in the Ashkenazi world and while more acceptable in the Sefardi, it seems to rarely ever takes place. From the "History" section in the Wikipedia entry on Yibbum: By Talmudic times the practice of levirate marriage was deemed secondary in preference to ...


5

Adultery, or Arayot in Hebrew, in Jewish law is (according to yeshiva.co here) the prohibited sexual relations a man or woman, married or not, can't have. The list appears in Torah, Vayikra 18 and 20. All those listed, will be punished with "Karet" and in addition, some carry the death penalty by Beth Din as well. The prohibition is not only on ...


5

R. Eliezer Melamed writes in Peninei Halakhah, Simhat HaBayit uVirkhato 5:8 (Hebrew) as follows: According to R. Yosef Karo, Beit Din can force a twenty year old man to get married either by beating him (Rif, Rambam) or by rebuking or fining him (Tosafot, Rosh) until he agrees to marry. In practice, this would only happen in rare cases, such as if a man was ...


4

If it is at the time of wedding, under the chupa, it's good. Mishna in maaser sheni 4.7 היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקדושיה ונתן לה גיטה וקדושיה ולא פרש רבי יוסי אומר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש Bartenura שעסוקים באותו ענין ומתוך אותם הדברים עמד וגירש או קידש אין צריך לפרש, והלכה כרבי יוסי.‏ Gemara kiddushin 6a אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ...


4

The following question was asked at yeshiva.org.il of הרב ש. יוסף וייצן אני ובן זוגים מאורסים, אנו כעת בני 17 ובעוד פחות משנה כשימלאו לנו 18 אנו מתכננים להתחתן. ייתכן וזה יגרום להתנגדות מצד ההורים, לכן היינו רוצים לדעת ביתר פרטיות על נישואים בסתר, לאן לגשת? מהו התהליך? מה נדרש לשם כך? כמה זה יעלה וכו’... My partner and I are engaged. I am 17 ...


4

Whether there is Malkus (39 lashes) for a Zonah/Gerusha/chalala having relations with a Cohen outside marriage is a Machlokes (dispute) between the Rambam and Raavad based on Gemora Kidushin 78a, Hilchos Issurei Bia 17,2. The Rambam holds there is no Malkus as the prohibition is only on relations when Marrying the Zonah/Gerusha/Chalala: כל כהן שנשא אחת ...


4

Tosafot Bava Batra 21a write that Yehoshua b. Gamla was wholly righteous (צדיק גמור), and that the implied criticism in Yevamot is simply because there were other more qualified priests available for the position of high priest. Thus, I suggest, your option b) may in fact be correct. This story is being cited as a proof to the quoted halachah, in the sense ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible