22

Here is a sampling of the interpretations offered by the commentators (all taken from commentaries to the verse in question): Rashi God inscribed (part of) His name on Cain's forehead: חקק לו אות משמו במצחו Ibn Ezra God gave Cain a horn: ויש אומרים כי האות קרן God gave Cain courage and removed his fear: ואחרים אמרו שנתן חוזק בלבו והסיר פחדו ...


19

Midrash, Bereishit Rabbah 22:12 וַיָּשֶׂם ה' לְקַיִן אוֹת, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי נְחֶמְיָה. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר הִזְרִיחַ לוֹ גַּלְגַּל חַמָּה, אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה לְאוֹתוֹ רָשָׁע הָיָה מַזְרִיחַ לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גַּלְגַּל חַמָּה, אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁהִזְרִיחַ לוֹ הַצָּרַעַת, הֵיךְ מָה דְאַתְּ אָמַר וְהָיָה אִם לֹא יַאֲמִינוּ לָךְ וְלֹא ...


17

Her name was אמתלאי בת כרנבו. ואמר רב חנן בר רבא אמר רב אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי וסימניך טמא טמא טהור טהור Bava Basra 91a (I knew it existed, but will admit to having resorted to Google to find it fast.)


15

There is no record of the membership of Beis Shammai, or Beis Hillel for that matter. The Babylonian Talmud tells us a bit about Beis Hillel -- e.g. Sukkos 28a and Bava Basra 134a record the number of Hillel's disciples as 80 (see also Yeurshalmi Talmud, Nedarim 39b), and both sources mention two of them by name, Yonasan ben Uzziel and Yochanan ben Zakkai, ...


15

Gitin 57b says that the grandchildren of Sisra taught children in Yerushalayim. Rabbi Tzadok HaCohen in Poked Ikrim - Os 5 - page 36 - line 3 - second columm says that this Gemara, according to the teachings of הרמ"ע is talking about grandchildren that came from the relations Yael had with Sisra. I do not know whether she had a son or daughter nor whether ...


14

Tosfos in Bava Basra 141a writes: בת היה לו ובכל שמה. וא"ת ולמה לא השיאה ליצחק למ"ד בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:) דבן נח מותר באחותו וי"ל דשמא קטנה היתה ולא רצה עדיין להשיאה ליצחק אי נמי מהגר היתה לו ולא משרה ולכך לא רצה להשיאה ליצחק Tosfos asks, if Avraham Avinu had a daughter why didn't Yitzchak marry her, according to the opinion that a ben ...


14

There are not very many references to Saul in the liturgy. Here is one that portrays him somewhat negatively, in the context of his failure to destroy Amalek (from Yotser for Zachor): זָכוֹר נָגִיד לְחָמְלוֹ הִסְכִּים. סָר מִמְּלוּכָה מִבֵּין נְסִיכִים. עוֹלֵל הַנּוֹתָר עָמַד לְשִׂכִּים: ‏ Remember the noble who agreed to have mercy on him [Agag]. He left ...


13

The Tzla'ch in Berachot 26b says the גמרא can't ask on Rebbe Yehoshua ben Levi from a ברייתא because he lived at the end of the Tannayic era and, therefore can argue on a ברייתא


13

Three entries in the Otzar Ishei Tanach. Novach was born in mitzrayim and died after Moshe rabbeinu, sedder olam rabba 9. When knas was captured, Novach called it by his own name, in order to have a memorial, being that he didn't have sons, medrash agadda bamidbar 32 38. That name didn't last, Rus rabba 5 5. Also of interest rav Hirsch discusses the ...


13

Bava Metzia 87a: Until Abraham there was no old age; whoever wished to speak to Abraham would speak to Isaac, and the reverse. Thereupon he prayed, and old age came into existence, as it is written, And Abraham was old and well-stricken in age. So during the age when people lived 200+ years, they showed no signs of age.


13

147zcbm made what even 147zcbm thought was a wild inference from how things are ordered in the Aruch Hashulchan. You'll never believe what happened next. The Aruch Hashulchan was written by R' Yechiel Michel Halevi Epstein. His son, R' Baruch Halevi Epstein, author of the Torah Temima, also wrote an autobiographical work called Mekor Baruch. His research, ...


13

According to the International Standard Bible Encyclopedia (here): In accordance with the suggestion of the late Professor Eb. Schrader, he is almost universally identified with the AMRAPHEL of Genesis 14:1, etc. Here's a source in the Jewish Encyclopedia: The identity of the name has long been a subject of controversy among Assyriologists, and is not ...


12

Kli Yakar - Shmuel 2 says he was called Hachiti, either because he was a convert from Chais or he lived amongst the Bnei Chais. Either way he was a Jew.


12

Prof. Yedidya Alter Dinri records in his Hakhmei Ashkenaz B'Shilhi Y'mei HaBeynayim (pp. 278-9) as cited by R. Yisrael Peles in Yeshurun (20 p. 890) that many Aharonim held that Likkutei Maharil (aka Sefer Maharil) is not a fully reliable work. For example, the Yad Malakhi (klalei HaPoskim: Klalei Shaar HaMehabrim V'HaMefarshim: 33) cites R. Sh'muel Bachrach ...


12

Rashi, a renowned 11th Century commentator on the Bible and Talmud, wrote that this "little horn" in Daniel 7:8 that is "speaking arrogantly" refers to Titus, the one who destroyed the Holy Temple and Jerusalem. He writes thus: :ממלל רברבן. דברי גאוה, הוא טיטוס שאחז"ל שחרף וגדף ונכנס להיכל בעזות פנים "Speaking arrogantly." Words of arrogance. He is ...


11

As a student of early Christology, Patristic theology, biblical hermeneutics, textual criticism of the bible, and the history of the bible and the early church, I can answer this question the way I wish it had been explained to me. The Jewish messiah is expected to be and do many things, but Jesus simply doesn't fit the description, and he certainly didn'...


11

As explained here on chabad.org: The Rebbe, of righteous memory, stood for hours distributing dollars and blessings to thousands of people every Sunday, and on other occasions. The Rebbe’s intention was that the recipient should give the dollar to charity. In this way, explained the Rebbe, when two meet, it should benefit another. Usually, instead of giving ...


11

In his article "'What' Hath Brisk Wrought? The Brisker Derekh Revisited," R. Moshe Lichtenstein argues that, the basic change wrought by R. Hayyim was the refocusing of the learning process upon the hard halakhic data that emerge from a sugya, instead of upon the mechanisms by which they were derived. To state the point in more technical terms, the ...


11

The story is brought down in Chagiga 15b: When Acher died, they said, "We cannot judge him to punishment [in Gehinnom], but we cannot enter him into the World to Come. We cannot judge him to punishment, because he toiled in Torah; we cannot enter him into the World to Come, because he sinned." Rabbi Meir said, "It is better that they sentence him [so as ...


10

Concerning Og, see Numbers Raba Hukat 32: ... that no strong one in the world arose that that was more fierce than he, (קשה הימנו‏)... And he remained from the mighty ones who were killed by Amrafel and his friends, (Gen 14)... And he was a husk of them, like peels of olives in the olive waste. So from this saying, it would seem that Og was the ...


10

I have heard the same rumour. I found the following by Rav Aviner. He was asked that whether the Kiddush cup of the Chafetz Chaim was like the measurement of Ha-Rav Chaim Naeh and not like that of the Chazon Ish.   His answer was This is brought by Ha-Rav Moshe Karp as testified by the Chafetz Chaim's grandson, Ha-Rav Hillel Zacks, the Rav of the ...


10

The Gemara in Kiddushin says that he was Jewish - Kiddush 76b: אמר רב יהודה אמר רב כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן והאיכא (שמואל ב כג, לז) צלק העמוני מאי לאו דאתי מעמון לא דיתיב בעמון והאיכא (שמואל ב כג, לט) אוריה החתי מאי לאו דאתי מחת לא דיתיב בחת (Summary) As a member of Dovid's army, Uriah had impeccable lineage. He was called "Hachiti" ...


10

Yalkut Shimoni Shemos 168 does indeed record the story of Moshe being appointed the King of Kush (Kush = modern Ethiopia) and leading them in war, and that he married the Kushite princess. However, the Yalkut Shimoni says explicitly that Moshe did not cohabit with her because she was a descendant of Cham, and Moshe remembered the vow that Avraham had ...


10

Shaul was great beyond the imagination of the people in his Generation (and how much more so ourselves) and cannot be Judged. Yalkut Shimoni Shmuel II 157: שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני (Tehilim,9,1), א"ל הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר לפני על מפלת של שאול אלמלא אתה שאול והוא דוד אבדתי כמה דוד מפניו והיינו דכתיב שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי ...


9

No, there are no extant texts from Jewish scholars on meeting Mohammed. There has been much academic scholarship on the Jewish presence of Saudia Arabia during the formation of Islam. A good place to begin is The Jews of Arab Lands by the brilliant scholar Norman Stillman. But the history is complicated and this is a serious question, so the long answer that ...


8

There is a conflict in the Midrashim as to who she was buried by. According (to the footnotes in) Seder Olam (Bereishis 1) she was buried by Chanoch. This presumes that she outlived Adam. Yet, the Sefer Tziyoni (Chayei Sarah) writes that it was Adam, so she clearly died first.


8

Let's answer one at a time. Major rabbis have signed a [document][1] declaring Rabbi Schneerson as Messiah, so do other Jews who do not hold this position become apostates? Let's see what the Rambam says in הלכות מלכים ומלחמותיהם Ch. 11:1 א הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ עָתִיד לַעֲמֹד וּלְהַחְזִיר מַלכוּת דָּוִד לְיָשְׁנָהּ לַמֶּמְשָׁלָה הָרִאשׁוֹנָה. וּבוֹנֶה ...


8

Daat and tsel are both religious websites - I don't know if you count them as "publishers". Maccabees I http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hashmonaim-a-2.htm http://www.tsel.org/torah/macab/ Maccabees II - http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hashmonaim-b-2.htm They're all based on "Ketuvim Achronim" by Yitzchak Frankel. I'm having a hard time digging ...


8

It is the Rivmats, Rabbi Yitzchak Ben Malki Tzedek, from Siponto in Italy. A little more about him in the Wikipedia entry about him. The following source helped me find him (top of page 126).


8

No answer is complete without the Kabbalistic interpretation Tikkunei Zohar 118,2: הָכָא תָב בִּתְיוּבְתָּא וְאִתְחַרַט, בְּגִין דָּא וַיָּשֶׂם יהו"ה לְקַיִן אוֹת (שם, טו), הָכָא רָמַז אוֹת בְּרִית מִילָה דְקַבִּיל יִתְרוֹ, דְאִתְּמַר בֵּיהּ (שופטים א, טז) וּבְנֵי קֵנִי חוֹתֵן מֹשֶׁה שֶׁנִּפְרַד מִקַּיִן, (צ"ל: (שם ד, יא) וחבר הקני נפרד מקין), וּבְיִתְרוֹ ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible