32

According to R' Dr. David Shabtai, in a 2013 Times of Israel blog post, there is no such source: The religious exemption exists to protect people whose religion forbids vaccination, to allow religious practice without governmental intervention. The basis for this exemption is to protect people whose religion prohibits vaccinations. This is not true for ...


23

Short answer: NO. Long answer: also NO. Here's why: Rabbi Yosef Karo writes (Shulchan Aruch, Orach Chaim 328:2): מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֹלִי שֶׁל סַכָּנָה, מִצְוָה לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת; וְהַזָּרִיז, הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח; וְהַשּׁוֹאֵל, הֲרֵי זֶה שׁוֹפֵךְ דָּמִים Someone who has a life-threatening illness is commanded (מצוה) to violate the ...


15

R. Akiva Eger’s letter regarding the cholera epidemic of 1831 can be seen in Iggerot Soferim, 29. You can see a translation of a slightly different version of the letter here.


14

Shemiras Shabbas K'hilchasa 32:62 -- one is allowed to inject vaccines where there is a concern that the patient will become dangerously sick. If a doctor feels that this is urgent, then even biblical transgressions such as driving a car or writing a script are allowed, where necessary. In footnote 160, there, Rav Neuwirth cites what he wrote earlier, in ...


13

No. Pigs are singled out by the Torah (Leviticus 11:7) as one of the unkosher animals that have a single kosher sign (they have split hooves but don't chew their cud), and as such, are Biblically prohibited. A Biblical prohibition cannot be overturned (Rambam's Laws of Foundations of the Torah 9:1). (According to some,) the kashrut laws were not instated ...


11

In short, you need a Jewish person to do the circumcision לכתחילה. The basis for this is Shulchan Aruch Yoreh Deah Siman 264: "Every Jew is eligible to perform circumcision, including someone who is himself uncircumcised because his brothers had dies as a result of circumcision. If an adult Jewish male is present who knows how to circumcise he takes ...


11

Rabbi Moshe Isserlis (OC 149) writes: ובמקומות שמצניעין אותו בהיכל, שהוא הארון בבהכ"נ, מצוה לכל מי שעוברת לפניו ללוותה עד לפני הארון שמכניסין אותה שם (ד"ע ומהרי"ל). וכן הגולל ילך אחר הס"ת עד לפני הארון, ועומד שם עד שיחזירו הספר תורה למקומה (הגה' מיימוני פ' י"ב מה"ת) וכן נוהגין במגביה הס"ת, כי הוא עיקר הגולל וכמו שנתבאר; ...


11

Rav Shlomo Zalman Auerbach ruled that one may violate שבת for the injection of morphine. See שמירת שבת כהלכתה, chapter 32, footnote 150, where Rabbi YY Neuwirth writes that he heard from Rav Shlomo Zalman that since זריקת מורפיום (morphine injection) does not have any healing properties, and it's just for the relief of pain, it should be forbidden; however, ...


11

There is an Agadic opinion brought in Or Hachaim in parshas Shmini 11:7 that after the arrival of Moshiach, the pig will begin to chew its cud, and will at that point be Kosher.* Until that day, the Torah clearly gave two signs which we base our dietary laws upon which cannot be ignored. Whether or not Rabbis throughout the ages have tried to make keeping ...


11

If I understand correctly, your argument goes something like this: A.) The Halacha is to always wait (>=5) + 7. B.) Doing so on a natural routine can be inconvenient, e.g. for vacations. C.) People use the pill to deal with it. D.) Using the pill this way is: 1. A cancer risk. 2. Unnatural and therefore against God's will. 3. Emotionally messy. You ...


9

The Lubavitcher Rebbe wrote the following letter: By the Grace of G-d Teveth, 5738 MEMORANDUM It is well known that certain oriental movements, such as Transcendental Meditation (T.M.), Yoga, Guru, and the like, have attracted many Jewish followers, particularly among the young generation. In as much as these movements involve certain rites and rituals, ...


9

No, pigs will not be kosher food, not even when pigs learn to fly -- well, at least not until the Messiah comes or science finds a way to change the pig from a pig into something else a bit different. The Torah prohibits animals that can be eaten based on physical characteristics. Leviticus 11:1-32. A kosher animal among mammals must have a cloven hoof ...


8

To answer the questions, in order: שמירת שבת כהלכתה (Rabbi YY Neuwirth) in 32:13 writes that if someone has a "מחלה מידבקת," an infectious disease, and there is a concern that he will infect those around him (and besides for the hospital, he cannot otherwise be kept in a מקום מבודד, a quarantine), he may be driven by car to the hospital on Shabbos, out of ...


8

This discussion is basically the entirety of Bava Kama. There's way too much to source directly, but I'll try to point to a couple things. The source for Chovel (recently came up in a Daf Yomi Shiur for Kesuvos 32) is derived from the possuk that ossurs a shaliach beis din from adding to the malkus. Chazal point out that Beis Din is given the authority to ...


8

First, the concept of killing a non-guilty party in self defense is learned from the Gemara in Sanhedrin 82a. (See also the commentary of the Rosh to this Gemara; 9:4) When Pinchas was (doing the right thing; hence not guilty; see Numbers ch. 24) chasing after Zimri, to kill him with a spear, the Gemara explains that Zimri was allowed to kill Pinchas in self ...


7

Regarding adult Brit for conversion where the man is not previously cirucumcised at least according to some people they do. Rav Mordechai Eliyahu writes such in his sefer on Milah Ozer Eliyahu 264:4. Rav Shlomo Shochet also writes that it is necessary in his sefer Milah Shleimah, 4:29(also see the Teshuvot he brings in chapter 12 and 13). His text is the ...


7

R. Akiva Eiger (Igrot Sofrim 29) was asked whether minyanim should be held during a cholera outbreak or whether public gatherings should be avoided altogether. His response was that they should continue holding minyanim but in an open area, in groups no larger than 15, where the same 15 people always daven together. This is a compromise where one limits ...


7

I asked a member of the Greater Washington [DC] Chevra Kadisha about this, and she told me that when they receive a deceased person who had an infectious disease, they can be directed to do a procedure called a "lay-over." In this case, they do not wash or dress the body or otherwise come in contact with it. Instead, they say the appropriate prayers and ...


7

Regarding the spread of COVID-19, the National Association of Chevra Kadisha headed by Rav Elchonon Zohn stated the following guidelines: The following are suggested guidelines and precautions necessary to protect Chevra Kadisha members as they perform a taharah: Strictly follow the general list of universal precautions recommended by the CDC ...


7

www.shut-halacha.co.il reports a Teshuva from Rav Avigdor Nebenzahl which says: מי שעבר ניתוח בהרדמה כללית צריך לברך הגומל, כיון שהרדמה כללית הנה סכנה. Someone who underwent surgery with a total anesthetic should say Hagomel since a total anesthetic is a danger. ADDITION Yeshiva.org's article on Birkas Hagomel distinguishes between the views of the ...


7

My Rebbe Rav Shmuel Dishon (mashgiach ruchni Karlin Stolin) once asked us how do we think Kashrus organizations are allowed to issue "kosher" status on things that are damaging to the human body (unhealthy foods etc.) ? We didn't know. So he answered, that all foods can be good in measure. Sugar can be good sprinkled here and there. Even a fattening sugary ...


7

I know this is essentially a repeat of the other answers, but this is a matter of life and death, chalilah! The floating wicks you are using are designed for OIL - not paraffin. To quote the Amazon link you provided: FOR CHANUKAH & SHABBAT: Perfect for your Hanukah Menorah or to use to light Shabbos candles, these wicks fit almost any oil cup. ...


6

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA advises: Preventing the Flu: Good Health Habits Can Help Stop Germs Avoid close contact. Avoid close contact with people who are sick. When you are sick, keep your distance from others to protect them from getting sick too. 2. Stay home when you are sick. If possible, stay home ...


6

This is found in a gloss of the Maharsham on Orchos Chayim (OC 532:3): ולמאי דאיתא בסוטה י״ח ע״א השקה בסיב ובשפופרת מהו דדלמא אין דרך שתייה בכך אם כן היה מקום להתיר לשתות דרך שפופרת גם בשבת במקום צער באופן זה דבדרבנן כל תיקו להקל ועוד די״ל דבעושה על ידי שינוי ל״ש למיגזר כדאיתא כה״ג בביצה י״ח ע״א מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו זכור הוא ...


6

Judaism believed that God commanded us not to eat pork, and that this will not change. (It is one of Maimonides' 13 Fundamentals of Belief that the Torah will not be exchanged for another.) It's true that some of the classical commentaries observed that avoiding pork may have certain health benefits, but that was icing on the cake. Irrespective of the ...


6

The short answer is found in Kitzur Shulchan Aruch, 32:1, which is based on what we learn from Rambam in the Mishnah Torah, Hilchot De'ot, chapter 4, which states clearly that it is impossible to know G-d or to understand how to serve Him if one is not healthy. That said, what is 'healthy' is different from one human being to another. So there is room for ...


6

You are probably referring to the "Sovev" - ledge half way up the Mizbeach, which was six Amos above the floor. The Tiferes Yisroel (צורת המזבח אות יד) writes that there was probably a Ma'akoh - fence so the kohanim should not fall off. I have not seen this brought by other meforshim, or illustrated in any diagram of the Mizbeach (other than in בית השם on ...


5

Rav Shach once said that in order to make a Mi Sheberach one needs to know the mother's name. It is most common that one does not know the name of his animal's mother. In addition Rav Shach implied that it is inappropiate to do so. אחד מרבני רמת גן הוצרך להוועץ במרן הרב שך זצ"ל בענין נחוץ. הזמין מונית ומסר את הכתובת. בדרך ספר לנהג אל מי הוא נוסע: רב ...


5

I see that Ohr Somayach was asked the question and replied quoting the Rambam. In particular it says, Regarding what type and how much exercise one needs, the Torah approach is to rely on the advice of the experts. The Rambam defined exercise as "vigorous or gentle movement, or a combination of the two, which increases one’s breathing rate." ...


5

The Bavli (Bava Kamma 60b) states that when a plague is in the city one should stay inside and when a famine is in the city one should leave. However, it is worth noting the words of the Arukh HaShulchan (576:12): כתבו הגדולים דכשאבעבועות שקורין פקי"ן פורחים בתינוקות ומתים – יש לגזור תענית. וכל אחד מחוייב להרחיק מן העיר בניו ובנותיו הקטנים, ואם לא עשה ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible