13

Rambam, Hilchos Nezirus 8:5: נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנותיו וישתה ויטמא ואם הביא קרבנותיו ולא גלח ראשו אין התגלחת מעכבת A bald nazirite does not have to pass a razor over his head. Even though [a nazirite] does not have hair or does not have a palm, he may still bring his sacrifices. He [may] ...


8

The Sefer Hachinuch in mitzva 174 writes: משרשי המצוה. קצת מן הטעם שאמרנו למעלה (מצוה קעג) במים כדי שיראה האדם כאלו היום נברא והיום מתחיל שערו לצמח ויחדש מעשיו לטוב, A partial explanation of the root of this mitzva is that as a person emerges from his state of uncleanliness of a metzora, he should view himself as if he is reborn and only today his hair ...


7

In המתיבתא - 2001 תשס"א אייר there is an article by Rav Matisyohu Blum who asks your question as follows: יש מקשים. איך יתכן שיהיה כהן גדול נזיר; הלוא מבואר בסנהדרין(כב:) דכהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, והרי נזיר אסור להסתפר - רק עליו לגדל פרע ראשו, ואין נזירות פחות משלשים יום, וא״כ איך אפשר שיקבל כהן גדול נזירות על עצמו? You may ask how is ...


6

Makkot 20b: אחד המקיף ואחד הניקף לוקה both the one who rounds and the one who is rounded are lashed The Gemara is then troubled how someone who is rounded is lashed and gives a few possible answers (he leaned in to assist in the rounding, he rounds himself, or it's the opinion that prohibitions without actions get lashes) but the important thing here ...


6

The Rama himself actually forbids haircuts starting on the 17th of Tammuz (ShA OC 551:4). In his Darkei Moshe, he cites Minhagim Tirna on Tammuz (written ~1400 CE) which mentions this custom.


4

The Shulchan Aruch writes that it is forbidden for a woman to get a haircut like a man (literally, to shave her head like a man). The Shulchan Aruch also writes, earlier, that even though the halochoh is that a man is not allowed to shave his pubic hair and armpit hair, if in that place men also do it, one doesn't get lashes for doing so. Meaning, it is not ...


4

Rama OC 493:3 בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חדש אייר, ואותן לא יספרו מל"ג בעומר ואילך, אעפ"י שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו. ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל"ג בעומר ואילך, לא יסתפרו כלל אחר פסח עד ל"ג בעומר In many places they are accustomed to take a haircut until Rosh Chodesh Iyar, and they shouldn't take a haircut from Lag ...


3

In Talmud Menochos 100a and Nozir 48b, both R' Akiva and R' Yishmael hold that a Nazir who is also a (Cohen) Cohen Gadol, may become impure for the sake of burying an unattended corpse (Mes Mitzvah). They learn this from extra words in pesukim (drashah). Therefore, the fact exists that there can be a Nazir Cohen Gadol. The prohibition in Taanis 17 (and see ...


3

Some say at the time which you hold of sefira one may not give haircuts to others who do not refrain from certain activities in that time (Piskei Shmuos page 60, Doleh U’mashka page 193). Others are lenient if the haircutter does not hold of the sefira during the time that he giving a haircut to someone who does, but one should initially not do this (Harav ...


3

Based on my experience, the general stance on Lev. 19:27 ("you shall not round the corners of your heads") in Conservative communities is that it's not observed, and left to the individual to decide what he thinks of the mitzvah and how he wants to observe it. However, all Conservative Jews I've ever met haven't had peyot; it's just not a thing ...


2

ShamanSTK showed me the following from the Hebrew Stiensaltz Talmud which claims that it is a Machlokes Rishonim of what it actually looked like. That being said I would like to verify if what is written here with sources cited. Which are not present here1. But still insightful nevertheless! 1It is to be noted that my concern stems from a compelling ...


2

Giluach is shaving The word is used in Nazir in Metsora (lepers) parashiot. Shaving is admitted as not beautyfull for a women, see Mishna in nazir. 4, 5. A husband can stop the Nezirut of the wife, justifying that he do not want a shaved women because this make a women ugly. {At the end of Nezirut, nazir need to shave.} נִזְרַק עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַדָּמִים, ...


2

R' Eliezer Melamed discusses this in the Zmanim volume of פניני הלכה. He writes that the generally accepted approach to all of the minhagim of avielut of the omer is to be lenient with those things which would actually reduce the simcha of the day. For example, forbidding music and dancing would reduce the simcha so those are muttar but not allowing ...


2

Shulchan Aruch (YD 181:5) states that one who cuts the sideburns of a child is liable for violating this mitzvah. Obviously then, one who cuts the sideburns of an adult would also be liable. Rema adds that one may cut the sideburns of a non-jew or a woman, and that some forbid even this.


2

Sanhedrin 22b discusses the haircut of a Kohen Gadol, which should be 'rosho shel zeh b'tzad ikaro shel zeh'. (I'm not translating as I don't fully understand what this means.) I am unaware of any references in the Talmud to a King's haircut.


2

Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 181.1 פאות הראש הם שתים סוף הראש הוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל:‏ The peot (borders) of the head are two: the place of the temporomandibular joint. It's not linked to the skin and hair, to bones only.


2

I really can't see an issue here. There's a discussion of a woman getting "a man's haircut", but that's not what this is. There is a Talmudic concept of chashad -- don't do things that will likely cause an average person to think you're violating the Torah, even though you aren't. One example is a house that faces two different streets -- back when ...


2

Kaf Hachaim (493:28) presents a discussion in the context of cutting hair on Lag Baomer. He does present a stringent opinion which forbids it all year round, and certainly during the days of Sefirah. He grapples with the same question earlier as well (ibid. 18). כח) שם. בהגה. ואין אומרים בו תחנון. גם בערב של יום ל"ב וכ"כ במנהגים בדין התחנון שכן נוהגין ...


1

Cutting hair after lag bomer Rabbi David Sperling from Yeshiva University states that Ashkenazim can cut their hair during the day of lag baomer but not the previous night. Others, however, start their semi-mourning from Rosh Chodesh Iyar and continue it until 3 days before the festival of Shavu'ot. (There is a variation on this custom that counts ...


1

According to dinonline and their sources below, "it is not permitted for a man to receive a haircut from a woman. Because the need for a haircut is not considered a state of “illness”, and because the close contact with a woman is liable to cause the man hirhurim, a long list of authorities has written that it is prohibited." Sources: Yalkut Yosef (EvenHa’...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible