13

Your friend here is the commentary called "עין משפט נר מצוה -- Ein Mishpat Ner Mitzva" located in the upper corner of any standard Talmud page that has a legal ruling on it which is brought by either Maimonides or the Shulchan Arukh. It should be right next to the page number. The mark in the text which references to it is a superscript non-rashi-...


9

I heard once from Rabbi Dovid Fohrman that this was exactly the question that the sons of Yaakov were challenging him with. Bereishis 37:32 וישלחו את-כתונת הפסים, ויביאו אל-אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו: הכר-נא, הכתונת בנך היא--אם-לא And they sent the cloak to him, and it was brought to their father, and they said, "We found this. Recognize, please, is ...


6

While you are correct that a convert inherits from his father, this is just a rabbinic enactment to prevent the convert from returning to his gentile roots in order to get the money (Rambam Nachalot 6:10). The issue of inheriting forbidden objects via this enactment is not a new one and is dealt with already in the Talmud (Kiddushin 17b). The discussion ...


6

The question in 36:1-4 was not brought by the Bnos Tzelaphchad but by the leaders of the tribe of Menasheh. The daughters of Tzelaphchad had been told that they could marry whomever they wanted. The tribals leaders realized that if they married outside the tribe, then the land that the women inhertited would become part of their husbands' tribes (when their ...


5

The verses strongly indicate that not only did Avraham not give a double portion to Yishmael, he gave (basically) everything to Yitshak. For example, right before stating that Avraham died, Genesis (25:5) states that he gave all of his possessions to Yitshak: וַיִּתֵּ֧ן אַבְרָהָ֛ם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־ל֖וֹ לְיִצְחָֽק And Avraham gave all he had to ...


5

The Kitzur Shulchan Aruch (65:9-10) seems to say pretty clearly that anything that is an honor to the lender (that you wouldn't have done if not for the loan) is in violation of Ribbis (quoting the most relevant bit below): אִם לֹא הָיָה הַלֹּוֶה רָגִיל לְהַקְדִּים לְהַמַּלְוֵה שָׁלוֹם בְּפַעַם אַחֶרֶת, אָסוּר לְהַקְדִּים לוֹ, וְאָסוּר לְכַבְּדוֹ ...


5

The first place is when they come to Moshe with the original request. At that time, Moshe asks Hashem whether they are right, and Hashem tells him that yes, they are. However, at this point, it is still completely theoretical. Later on, the Torah actually starts talking about dividing the land, more-specifically, the land on the East Bank, part of which ...


5

Yes. Lost property belongs to the heirs. The Shulchan Aruch - Choshen Mishpat - סימן רס - המוצא דבר שמוכח שהנח שם - mentions by the way that lost property belongs to the heirs. אוֹ שֶׁהָיָה יוֹרֵשׁ שֶׁאָנוּ טוֹעֲנִין לוֹ, שֶׁמָּא שֶׁל אָבִיו הָיָה (Normally, one has to claim that a found item originally belonged to one. For example, an item is found in ...


5

The sages discuss on Bava Basra 109a that the uncles would only inherit by the virtue of the father, so it is impossible that they precede him. Confirming with this idea, the Rambam clearly states the order in Nachalos 1:3, where he says: אם הניח בן יורש הכל. לא נמצא לו בן לעולם מעיינין בזרעו של בן אם נמצא לה זרע בין זכרים בין נקבות עד סוף העולם הוא יורש ...


4

These things can get complicated, but generally speaking the children are obligated to pay off the father's debts from either land or chattel IF the father left them an inheritance of at least that size. If the father did not leave any inheritance, the children are not obligated to pay anything. (Shulchan Arukh CM 107:1) If the debt is from a loan which was ...


4

@moses in this answer refers to Edgar J. Goodspeed, who in "The Possible Aramaic Gospel", pg. 335, brought Hermann Strack's suggestion that: "It is probably, as Strack suggested, a projection of Paul's teaching in Gal. 3:28: "There is no room for 'male' and 'female'; for in union with [CJ] you are all one." This would mean that the ...


4

The sources that I have seen would consider the inheritance as income. For example, someone gives a gift from money that had paid ma'aser on it. This is still considered complete income, because you have not paid any money for it. However, see below that you do not need to pay the ma'aser until you actually liquidate (sell) the property and obtain cash for ...


4

Tziporah was definitely allowed to get married From Hashem's testimony as Yevamos 122a says: A woman who hears from a BasKol (heavenly voice from a Malach communicating Hashems wishes Sotah 33a) that her husband died can get remaried according to Beis Hillel. ומשיאין על פי בת קול מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת הלכו ולא ...


3

"Kol Yisrael areyvim zeh lazeh" "All Israel are responsible for one another" (see Talmud Sanhedrin 27b; Shavuos 39a) This talmudic dictum is the source that we are responsible as Jews to make sure (to the best of our ability) that our fellow Jews also keep Torah and mitzvos. Rashi in his commentary to Deut. 29:28, explains that once Israel crossed the ...


3

Indeed, in Devarim 21:16 - 17 it states that the father cannot favor the son of the beloved wife over the older son of a hated wife. But that is with all else being equal, with the only reason one favors the younger firstborn being love for the more beloved wife. Reuven lost his firstborn rights for sleeping with Bilhah, his father's concubine. This is ...


2

See Rabbeinu Bachya on Bamidbar 36:7 ולא תסב נחלה וגו' ממטה אל מטה אחר. מצוה לשעה קודם שינחלו ישראל הארץ. והיו י"ב שבטים למטה כנגד י"ב שבטים של מעלה, כל שבט ושבט בפני עצמו, ואילו היה שבט זה מוכר נחלתו לאחד משאר השבטים היה בזה ערבוב הכחות, אבל בארץ ישראל שהוא כלל כל הכחות לא הקפיד. “So that ancestral property will not make the rounds from tribe to ...


2

By the standard laws of the Torah, a daughter does not inherit the parents where there are male, though unmarried daughters may be supported from the estate. There are two methodologies that may be used to ensure that female children have an "inheritance" of sorts. The first is simple - one who is not yet dead, even if they are terminally ill and/or dying,...


2

Try http://jewishhistory.huji.ac.il/links/maps.htm#biblical Links to Many Maps... Probobly a Martin Gilbert map could be your best bet. Hope this helps..


2

The case of The Oven of Akhnai in Bava Metzia 59a-b involves a psak Halacha. The Rabbis had all the facts in front of them and were arguing what the halacha should be. As a result, the bas kol could not over rule the final psak. In the case of Moshe Rabbeinu, the actual facts were unknowable. As a result, Hashem could let the Bnai Yisrael know what the ...


2

I'd dare to give a hint on solving this mystery: In the Halachah, we should differentiate between "ownership" and "possession". Let me elaborate, it is on the Drush side, as usual, but might shed some light on the topic. Let's visualize three pictures: a Jew holding a gold watch, a gentile holding a gold watch and a raven holding a gold watch. All three of ...


2

This article (Hebrew) contains a nice explanation in its introduction. Here is a summary in my own words: A woman does not (on a biblical level) inherit from her husband. However, she is entitled to claim her ketubah-obligations from his estate. If the husband had obligated himself in a particularly large ketubah, this could mean that she takes the ...


2

R. Yehuda, expounding on Gen. 25:5, extrapolates from a different verse that Abraham bequeathed the birthright to Isaac (Devarim Rabba, beg. Ch. 11). In Midrash Sekhel Tov (end of Chayei Sara §13) a midrash is recorded saying that בכר (firstborn) is written by Ishmael lacking a vowel to indicate that he did not inherit the birthright.


2

See mishna Avot 4, 22: והוא בעל דין, והוא עתיד לדון; שאין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד--שהכול שלו.‏ G-d has a special status of witness regarding the accomplishment of the Divine Justice. But I. Bet din it's different. Concerning the death of someone the kol that he's dead is sufficient. Or one posul witness to reach this ...


2

Indeed the laws of Torah inheritance are still valid and, at the same time, many parents wish for their daughters and sons to inherit equally. Even in countries where the law of the land would make it illegal to follow Torah law, many still want to respect the letter of Torah law and structure a will that complies with both. Therefore, over the years, ...


2

Chazal instituted that, in some situations at least, a daughter should inherit (Gemara Ketubos 68a): אמר רבי בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים Rabbi Yehuda HaNasi said: With regard to an orphan daughter who is sustained from the inheritance held by her brothers, she takes one-tenth of the estate for her dowry. (As was pointed out to me on the comments ...


1

The point of the Rashba, broadly, is that dina d'malchusa dina concerns matters in which the state has an interest; most notably the Gemara talks about taxes and drafts. If two parties can agree to any terms they like on a matter between them, then the state may write a law which applies to the default case -- or a case where the two sides don't/can't agree -...


1

Two things I found. First, taking someone to secular court over a personal matter violates halacha: "When a case is between two Jews [ben adam l’chavero], we judge it with Jewish law only." [Chazon Ish C.M. Likkutim 16:1] The Talmud says: "Rabbi Tarfon used to say: In any place where you find non-Jewish law courts, even though their law is the same as the ...


1

UPDATE Behar 25:1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר: RASHI on Mount Sinai: What [special relevance] does the subject of Shemittah [the “release” of fields in the seventh year] have with Mount Sinai? Were not all the commandments stated from Sinai? However, [this teaches us that] just as with Shemittah, its general principles and ...


1

Mishnayot Demai, 6, 9 & 10: A Chaver and an Am HaAretz [one who is lax in observing purity laws] who inherited from their Am HaAretz father: he [the Chaver] can say to him: "You take the wheat from such-and-such area and I the wheat from such-and-such area, you the wine from such-and-such area and I the wine from such-and-such area." However, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible