Hot answers tagged

9

I heard once, do not remember from who, questioning the word נא from הלעיטני נא מן האדם האדם הזה - since when did Eisav say please? The answer I was told was Eisav was not saying please, Eisav was saying give it to me raw - like in Shemos 12:9 אל תאכלו ממנו נא. Thus this red lentil soup was still raw and it retained its color. See here from Rabbi Gershon ...


9

Very interesting question! However, Rashi is relying on the Midrash in Bereshit Raba (75:4): מלאכים - אלו שלוחי בשר ודם. ורבנן אמרי מלאכים ממש. Rashi, citing Rabanan, comments that the meaning is actual angels as opposed to messengers.


8

The Pirkei D'Rabbi Eliezer does indeed state that Esav killed Nimrod (ed. Higger ch. 31). This is also found in Yalkut Shimoni (Parashat Tol'dot 110) and Targum Pseudo-Jonathan (Parashat Tol'dot 25:27). It is further quoted by Rabbenu Hayyim Paltiel (Parashat Tol'dot 25:32) and Rabbenu Bahya (B'reshit 3:21) You are also correct that there is a Midrash that ...


7

The question is predicated on a joke which you missed or which wasn't properly explained. One of the grandsons of Esav was named Nachas, as we see in Bereishit 36:13: וְאֵלֶּה בְּנֵי רְעוּאֵל, נַחַת וָזֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה; אֵלֶּה הָיוּ, בְּנֵי בָשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו. And these are the sons of Reuel: Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah. These ...


6

There are basically two lists of wives and each one contains 3 names. Traditional sources differ on exactly how to answer the contradiction, with the opinions ranging from Esau having 3,4,5, or 6 wives all together. See http://jbq.jewishbible.org/assets/Uploads/424/jbq_424_Kleinwivesofesau.pdf for an article which summarizes these views.


5

The Ramban on that passuk writes that the food was red either from the lentils, or it was red from some other ingredient, but Esav did not know what it was, so he just called it red. So he does entertain the idea of a different ingredient that made it red, but does not identify it. On a different note, here is a chidush. Torah Temimah n Chukas chapter 19 ...


4

Apirion L'Shlomo brings the following in the name of the Imrei Emes. Rashi in Parshas Tazriah says that a Chasan that sees Tzora'as we wait until after the seven days of Simcha end before going to the Kohain. The Imrei Emes questions how it is possible for a Chasan to get Tzara'as when he was forgiven on all his sins? The Imrei Emes says that just like Yom ...


4

It can very well be taken literally, as it possible to taste soil to test soil by tasting it. Even today, while not recommended (soil-borne pathogens can be a danger to human health), this method is still used. As far as it being a common ancient belief, that was indeed the case(1, 2, 3), although being as it is uncomfortable to taste soil directly, they ...


4

To start with, there is the question of whether one accepts the Midrashic interpretation that he had a total of three wives who went by different names. However, whether or not one does, the question still stands. Genesis (36:2) states that his wives were from Canaan, while verse 3 says that בשמת was the daughter of Yishmael, who would not be thought of as a ...


4

To answer some of your questions, the Midrash Tanhuma (ed. Buber) to Parashat Vayetseh (12) explains that this was an arrangement that was made by their respective families: כיון שילדה רבקה עשו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות לאה ורחל, שלחו אגרות אלו לאלו והתנו ביניהן, כדי שיטול עשו את לאה, ויעקב רחל, והיתה לאה שואלת במעשה עשו, והיתה שומעת שמעשיו רעים, והיתה ...


4

Yes, the Manos Halevi brings what the actual Shtar said: אני המן בן המדתא מזרע אגג, שלח אותי מלך אחשורוש במלחמה על עיר הינדקא, ומנה אותי המלך על ששה רבוא אנשי הצבא, ונתן לי המלך צידה לפרנס אותם, וכן עשה למרדכי בן שמעי בן קיש משבט בנימין, ואני בזבזתי נכסי המלך ויצאו מתחת ידי, ולא היה בידי ממון לפרנס חיילי צבא המלך, הלכתי ללוות מן מרדכי בריבית, ואמר דאסור ...


3

Rashi in Bereishis 35,2 says that her real name (presumably her father called her) was Oholivomo but Eisav called her Yehudis to connote that she denied Idol worship and believed in One G-d to fool his father that he was righteous. אהליבמה. הִיא יְהוּדִית, וְהוּא כִנָּה שְׁמָהּ יְהוּדִית לוֹמַר שֶׁהִיא כּוֹפֶרֶת בַּעֲ"זָ כְּדֵי לְהַטְעוֹת אֶת אָבִיו: The ...


3

The Baal Haturim (citing Bereishis Rabah 83:4) explains that Mehetabel descended from powerful, wealthy people and it was only through marrying her that Hadar became King. Therefore it mentions her by name (and her lineage) in the context of his kingship.


3

Part of Ramban's comment on Breishit 32:21 offers some insight to this. He says that when Ya'akov sent messengers with a huge gift for Esav, the verse explains part of Ya'akovs thinking where he uses the term "kaparah" - a bit of an unusual term, here. Ramba"n explains that he sent servants before him and gave "kofer nafsho" (loose translation - redemption ...


3

Note that the definition of the seventy nations occurred in the Dor Hahaflagah (dispersion after the Migdal Bavel). As a result, the nations of Moav, Ammon, Yishmael, and Edom would not have been in existence at that time. I have seen references to the Vilna Gaon, such as in Nefesh Hachaim and this reference that the reference to ruling over 35 each, means ...


3

The Talmud derives from a verse (B'reishis 21:12) that only some of Yitzchak's offspring would be considered Israelites (though this future nation was not given the name "Israel" yet, as Ya'akov was not yet even born). This verse excludes Esav. The Talmud states specifically that descendents of Esav are not obligated in circumcision (Sanhedrin 59b). From a ...


2

I remember a medrash that because Eisav was so red, they thought that he would bleed too much if the circimcised him at eight days old (sakanas nefashot). As a result, they delayed until he was older. When he became older, he absolutely refused to become circumcized and his loss of the birthright cause him to be rejected. The mitzvah of circumcision became ...


2

See footnote 35 of this article (read the article for context): This is true with regard to each and every Jew, whatever his or her spiritual status may be, for all Jews form a soul connection with their spouses on their wedding day. In light of the above, something extremely puzzling is understood: The Torah derives from the marriage of Esav to ...


2

Radak (there) explains that besides for taking advantage of his hunger to get the birthright, he was now, once again acting with trickery: את בכורתי לקח - בנזיד עדשים, כשמצאוני רעב, ואין לך מרמה גדולה מזו, והנה עתה גם כן לקח ברכתי במרמה The claim seems to be about Yaakov's low down tactics, rather than the question of whether he was technically entitles ...


1

Because Ya'akov was not alone. The people with him included 13 children, 2 wives, 2 concubines, servants of his own, and servants for his wives and concubines. He also had huge amounts of cattle and sheep, and many tents and other posessions. See verse 32:6 "I have acquired cattle, asses, sheep, male and female slaves" His camp was so large that he was ...


1

The statement of Rambam in question, is Hilkhot Mamrim (6:1) כיבוד אב ואם מצות עשה גדולה, וכן מורא אב ואם--שקלם הכתוב בכבודו ובמוראו: כתוב "כבד את אביך, ואת אימך" (שמות כ,יא; דברים ה,טו), וכתוב "כבד את ה', מהונך" (משלי ג,ט); ובאביו ואימו כתוב "איש אימו ואביו תיראו" (ויקרא יט,ג), וכתוב "את ה' אלוהיך תירא" (דברים ו,יג; דברים י,כ). כדרך שציווה על כבוד שמו ...


1

The development of the term seems not related to Eisav particularly, Another common use of the word naches is in characterizing something as particularly Jewish or non-Jewish. If one wishes to say that a mode of entertainment or pleasure inducement is particularly goyish (i.e., no Jew would find it entertaining or pleasurable), one would call it goyishe ...


1

Double words will often connote an extreme, but not always. Rashbam: דרך אדם הממהר לשאול דבר מחבירו כופל את דבריו, וזה שהיה רעב הרי הוא כאומר תן לי מהרה לאכול. It's the way of someone who's quickly asking something from his friend to repeat his words, and this that he's hungry, it's as if he's saying 'give me quickly to eat'. Da'as zekeinim miba'alei ...


1

The Midrash Tanchuma gives the following statement of R' Levi on Chayei Soroh: אָמַר רְבִי לֵוִי, הוּא שֶׁאָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ, שֶׁיָּצָא הַיָּם בְּדוֹר הַפְלָגָה וְהֵפִיץ מִבְּנֵי חָם שְׁלֹשִׁים מִשְׁפָּחוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיָּפֶץ ה' אֹתָם. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מִמְּךָ אֲנִי ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible