7

Although it does not list a source - Luach Davar Be'ito says (29 Kislev 5755): המדקדקים מכינים כבר עתה את פתילות נרות החנוכה שלמחרת ליל מוצש׳׳ק, למען ימצאון מוכנות בבואם מחר מביהכ׳׳נ ויהיו זריזים מקדימים.‏ Those that are careful prepare before Shabbos the Chanuka candles in order to light as soon as possible after Shabbos. (abridged ...


6

I once heard someone ask Rabbi Shlomo Halberstam Zatzal of Bobov - what Kavanos one should have when he puts on his Tallis? He responded the main Kavana one should have is that he is not hitting the person beside him with the Tzitzis when he is wrapping himself in the Talis. Based on this I would say the Kavana one should have is not to hurt anyone nearby, ...


5

The best thing to do, by far, is to work with your boss to rearrange your schedule so you're not cutting it anywhere near that tight. But for theory's sake, if you somehow find yourself stuck: the most-common practice in North America is to publish candle-lighting times that are 18 minutes prior to sunset. (Among other things, this is to accommodate one ...


4

Strictly speaking, as Shalom wrote, you can probably* rely on the 18 minute "window". Many people do. I have, whenever necessary, arranged with my employers and/or clients to allow me to leave work at a time deemed (by me) adequate to allow me to commute home and prepare for Shabbath and (deemed by them) adequate to allow me to complete my work. This has ...


4

The custom to sharpen one's knife on Erev Shabbos comes from the Kolbo (Siman 31) and Sefer Chayei Olam from Rabbeynu Yona (Siman 309) and is quoted by the Beis Yosef (OC 250 "V'yashkim") and Rama (250:1). The Rama explains that it is considered honoring Shabbos to prepare for the meal, and the Mishna Berura (S"K 5 based on Rokeach) adds that if the knife is ...


4

According to the OUKosher.org website if the Challa is completely wrapped up one may bake other items in the same oven. This is based on Shach (Yoreh Deah 108:1) who quotes from the Issur V’heter that one may bake bread in the oven while the challah (even uncovered) is burning. However, the Aruch Ha’shulchan (108:9) and others disagree and feel that the oven ...


4

What you are referring to is found in Simman 551:16. The Rema writes .ואפילו בערב-שתב של 'חזון' אסור לרחוץ כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן .ויש מקלים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך כל שבת On that statement the באור הלכה ד"ה בחפיפת הראש בחמין writes ואפילו חל ערב-שבת של 'חזון' בערב תשעה באב [ומכל מקום בזה יזהר לכתחילה שיהיה קדם חצות ,ובדעבד גם אחר חצות ...


3

These Pesukim start with the letters יעקב. This is generally said by Sephardic people (not sure about Ashkenazim/Temanim) who didn't have time to say Shir HaShirim, but Moroccans seem to always say it. The Avodat hashem Sephardic Siddur contains this passage and an explanation. The Pe'er Yisrael Moroccan Siddur also has this passage. AFAIK, no online siddur ...


3

Rav Yehuda Leib Maimon discusses this question here. The earliest explicit source he finds is in Chemdas Yamim (he acknowledges the controversy around this sefer but indicates his defense of the work), who simultaneously mentions a "wide spread" custom to use musical instruments for Kabbalas Shabbos. He finds no corroboration for the latter custom, but ...


3

Per Shmiras Shabbos Khilchasa 42:61 on Erev Shabbos during the Nine Days, you may also taste the food. However, one should try not to swallow food containing meat ingredients


2

The Eshel Avraham from Buchach (OC 260:1) makes almost exactly the points that you do in Q1. Here are 2 separate quotes from him that although unrelated, both apply: נראה שאין גם מצוה מן המובחר לרחוץ כל גופו בחמין דוקא כל שרוחץ כל גופו... ...בצונן, וכן הוא מנהג כל עם בני ישראל ...כי עיקר הרחיצה היא משום תענוג, ולא כשהוא ענוי לו... Regarding Q2, see ...


2

In the sefer Tshuvos Avigdor Halevi (Rav Nebontzal) page 390:24 he holds even to taste is assur.


2

R' Eliezer Melamed discusses this in the Zmanim volume of פניני הלכה. He writes that the generally accepted approach to all of the minhagim of avielut of the omer is to be lenient with those things which would actually reduce the simcha of the day. For example, forbidding music and dancing would reduce the simcha so those are muttar but not allowing ...


1

This sounds like you're referring to the Mishna in Eruvin 4:7 מִי שֶׁבָּא בַדֶּרֶךְ וְחָשְׁכָה לוֹ, וְהָיָה מַכִּיר אִילָן אוֹ גָדֵר, וְאָמַר, שְׁבִיתָתִי תַחְתָּיו, לֹא אָמַר כְּלוּם. שְׁבִיתָתִי בְעִקָּרוֹ, מְהַלֵּךְ מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִקָּרוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמֵעִקָּרוֹ וְעַד בֵּיתוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה. נִמְצָא מְהַלֵּךְ מִשֶּׁחֲשֵׁכָה ...


1

This is passim in mishnayos maseches Eruvin, indeed it's the fundamental idea in that maseches[1]: that one has, on Shabas (or yom tov), 2000 amos to walk in around where he started Shabas. If he started in a city, he has the entire city plus 2000 amos. See details there. [1] Well, in the part of it that deals with eruve t'chumin.


1

Challah is one of the matnas kehuna - gifts given to the Kohanim in recognition of their holy, dedicated service; while this is a mitzvah d'oraysa within the borders of Eretz Yisrael (considered to be a mitzvah talui ba'aretz) there is a rabbinic extension to chutz l'aretz as well. Additionally, kohanim as well as foodstuffs are assumed to be tamei nowadays ...


1

I don't know if it's recommended to have a guest or a meal at that time, but it doesn't seem that it is prohibited, as Rabban Gamliel and R' Yose had a meal together on erev Shabbos (Pesachim 100b), and they even went into Shabbos: מעשה ברשב"ג [ורבי יהודה] ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום Any meal at this time should not be larger than your ...


1

Per Shulchan Aruch HaRav Orach Chaim 260 One should not take a haircut on Rosh Chodesh, even if it comes out on Friday and the haircut will be taken in honor of the Shabbat. Yechaveh Daas 4:36 says that one may take a haircut on Rosh Chodesh Av, on whichever day of the week it occurs.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible