23 votes
Accepted

Can I choose not to violate Shabbos for "pikuach nefesh"?

Short answer: NO. Long answer: also NO. Here's why: Rabbi Yosef Karo writes (Shulchan Aruch, Orach Chaim 328:2): מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֹלִי שֶׁל סַכָּנָה, מִצְוָה לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת; ...
user avatar
 • 18.6k
16 votes
Accepted

Story of love sick tree

Sounds like you are referring to this מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה א "ר תנחומא מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות אמר להם דקלי תמרה היא רואה ...
user avatar
12 votes
Accepted

Can you remove a tick on Shabbos?

If one has a flea on his skin and is biting him, he may remove it, but should not kill it. There is no violation of the melacha of tzad because these items are not generally hunted and are prohibited ...
user avatar
 • 7,410
12 votes
Accepted

Why did Chizkiyahu Hide the book of Refuos

Rashi in Pesachim 56a writes that Sefer HaRefuos was hidden because their hearts were not humbled over their illness but were, rather, healed immediately. Rambam in Peirush Hamishna (Pesachim 4:10) ...
user avatar
 • 7,410
12 votes

Torah response to epidemics

Bava Kamma 60b recommends quarantine. ת"ר דבר בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ואומר (ישעיהו כו, כ) לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך ואומר (דברים לב, כה) מחוץ תשכל חרב ...
user avatar
 • 33.4k
11 votes
Accepted

May we violate Shabbos to administer morphine?

Rav Shlomo Zalman Auerbach ruled that one may violate שבת for the injection of morphine. See שמירת שבת כהלכתה, chapter 32, footnote 150, where Rabbi YY Neuwirth writes that he heard from Rav Shlomo ...
user avatar
 • 18.6k
11 votes

Can you lie to a terminally ill child?

The Shulchan Arukh (YD 337) writes: חולה שמת לו מת -- אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו עליו. ואין קורעין חלוקו, ואין בוכין, ואין מספידין בפניו שלא ישבר לבו. ומשתיקין את המנחמין מפניו.‏ A sick ...
user avatar
 • 95.1k
9 votes

Is killing the terminally ill OK?

No, it does not mean that. It is definitely prohibited to hasten the death even of one who is about to die (ShA YD 339:1). One who murders a terminally ill individual doesn't receive statutory ...
user avatar
 • 95.1k
8 votes
Accepted

Could we drive an Ebola patient to quarantine on Shabbos?

To answer the questions, in order: שמירת שבת כהלכתה (Rabbi YY Neuwirth) in 32:13 writes that if someone has a "מחלה מידבקת," an infectious disease, and there is a concern that he will infect those ...
user avatar
 • 18.6k
7 votes

Tahara procedure for a body with an infectious disease

Regarding the spread of COVID-19, the National Association of Chevra Kadisha headed by Rav Elchonon Zohn stated the following guidelines: The following are suggested guidelines and precautions ...
user avatar
 • 12.5k
7 votes

Tahara procedure for a body with an infectious disease

I asked a member of the Greater Washington [DC] Chevra Kadisha about this, and she told me that when they receive a deceased person who had an infectious disease, they can be directed to do a ...
user avatar
 • 46.7k
7 votes
Accepted

What is the source for not using honorifics like "rav" or "hacohen" when reciting names for mishaberachs?

Sefer Chasidim siman 800: אדם שמתפלל על אביו אם הוא חולה לא יאמר תרפא אבא מארי או לאדוני אבא רפא One who is praying for his sick father should not say "Heal my father my master" or "To ...
user avatar
7 votes

Davening for the interminably ill

The Chazon Ish (Emunah UBitachon) and others hold that one can always daven for a sick person, no mater how serious his condition is and no matter how slim his chance of recovery is. The only ...
user avatar
 • 5,181
7 votes
Accepted

How to check blood sugar on Shabbos

Since this is a how-to question, I will answer it with practical advice. Questions about the particular halachos mentioned in passing may be asked separately. Here's what I've been told to do, with ...
user avatar
 • 18.6k
7 votes

Is there a prayer for seeing an ambulance?

R Telushkin asks exactly this question in one of his earlier books (I believe it is The book of Jewish values but can check if important to someone). He is quoted here Rabbi Telushkin mentioned ...
user avatar
 • 43.3k
7 votes

May someone say the prayer for the ill for someone who is emotionally "ill"?

One is exempt (from punishment) by extinguishing a flame on Sabbath for the sake of an emotionally ill person (cf. Rambam's commentary to Mishnah Shab. 2:5). Emotional instability/numbness also ...
user avatar
 • 11.7k
7 votes

How can I pray for Jewish people as they approach death? I am a hospice chaplain

Thank you for asking the question and performing this great action. In his book Mourning in Halacha (pp. 29-46), Rabbi Chaim Binyamin Goldberg has a number of recommendations based on Jewish law which ...
user avatar
 • 43.3k
6 votes

How sick does someone have to be to be put on "the cholim list"?

Sheilas Yaavetz 64 - column starting ונ"ל טעם discussing praying for a sick person on Shabbos, says that one should only pray for an ill person, whose illness has taken a turn for the worse. לכן ...
user avatar
6 votes

Why did Chizkiyahu Hide the book of Refuos

As Rashi explains in ברכות on 10b and in פסחים on 56a: שגנז ספר רפואות לפי שלא היה לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין מיד People would not take the illness as a stimulus to do Teshuva, rather they ...
user avatar
6 votes
Accepted

Source for Bless you

The Pirkei D'Reb Eliezer 52(starting from the words Mofes Arba) writes that from creation until Yaakov people would go out to the shuk and they would sneeze and then die without sickness beforehand.
user avatar
 • 39.5k
6 votes

I forget his name. Now what?

If you don't know his mother's name, you can use his father's name (Aruch Hashulchan 119:1, Orchos Rabeinu Vol 1, p 64). If you don't know his mother or father's name, you can use the surname (family ...
user avatar
 • 5,181
6 votes
Accepted

Can commandments be transgressed to prevent future illnesses?

TL;DR: According to some authorities, future danger to life allows for current intervention that violates biblical halakha if necessary. However, that may only apply in cases where the future danger ...
user avatar
 • 34.8k
6 votes
Accepted

Shabbat in Quarantine

See here for a transcription of Rav Heinemann's shiur yesterday on the relevant topics. Laining - One is not יוצא when he lains from a חומש. However, there is an ענין to have a זכר of laining and ...
user avatar
 • 12.5k
6 votes

Is it permissible for a convert to care for a sick parental figure at home?

Welcome to Mi Yodeya and thank you for sharing your question. May it be G-d's will to send a complete and speedy recovery to your Aunt and also to give you peace of mind, tranquility of spirit and ...
user avatar
 • 12.3k
6 votes

Must one fast if her stomach hurts?

On 17 Tammuz, like on Tzom Gedalyia and 10 Tevet, the law is that One who is ill, even if his life is not in danger, should not fast (Kitzur Shulchan Aruch 121:9) adds the Mishna Brura (550:4) ...
user avatar
 • 43.3k
5 votes

Leaving cities during plagues

The Bavli (Bava Kamma 60b) states that when a plague is in the city one should stay inside and when a famine is in the city one should leave. However, it is worth noting the words of the Arukh ...
user avatar
 • 95.1k
5 votes
Accepted

Praying for Multiple Sick People in Amidah

It seems clear from Shulchan Aruch (119:1) that you can use any text you like. I use the form found in the ArtScroll sidurim: ‫יהי רצון… שתשלח מהרה רפואה… ל[name] בתוך שאר חולי ...
user avatar
 • 73.4k
5 votes

Davening for the interminably ill

The Halichos Shlomo on tephila has a long footnote with relevant points. It's found in chapter 8 on siff 15 footnote #56. I'll quote a few points. The discussion starts by saying if one ended the ...
user avatar
 • 32.2k
5 votes

How often and for how long should one pray for a sick person?

Got this partial answer from Rabbi David Wolpe: "I have always heard that while there is no limit to personal prayers, a mi sheberach should be for four weeks unless requested longer. But I know of ...
user avatar
 • 1,487
5 votes

Source needed: Allowing one to pray for non-critical illness on Shabbat

R' Binyamin Shlomo Hamburger wrote an extensive and thorough survey of the issue of praying for the ill on Shabbat in Chitzei Gibborim vol. 6 including his characteristic historical geographic ...
user avatar
 • 95.1k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible