15

The Mahara"l of Prauge, in his commentary to Megilas Esther called Ohr Chadash, (after offering the more basic suggestion that this denotes something Mordechai would do on a constant basis), explains that even when Mordechai had an option to use an alternate route, he would make a point of going in front of Haman and not bowing down. The Ohr Hachayim ...


11

Ohr Chadash - Maharal M'Prag asks this question and answers that Mordechai intentionally made sure to be in the areas where Haman was going to show he was not going to bow down. לא יכרע, זהו אף שהיה יכול מרדכי ללכת בדרך אחרת שלא יהיה פוגע בו ולא יכעס המן


11

Leviticus 19:32 מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man The Talmud (Kiddushin 32b) understands this to refer (in addition to the elderly) to any Torah scholar, and so it is codified in Shulchan Arukh (YD 244:1) that one must stand to honor a Torah scholar who passes ...


10

Even if you purposefully didn't bow, you still fulfilled your obligation (Rambam Tefillah 5:1).


9

According to the Beit Yosef (OC 123; citing Rav Hai Gaon), the custom is based on the idea that the tefillos correspond to the tamid offerings. When the kohen would go up to the altar, he would go up on the right side, go around, and descend on the left side. We face left first, then right, because we are orienting ourselves according to the Shechina's ...


7

Generally a Dojo has a soft mat on which you kneel, and the bowing is done as a form of greeting to a person. As long as you are not kneeling on a stone floor, it's not strictly a problem. (Halacha commentary 14) As for fears of Avodah Zarah in regards to Kung Fu, you should in general not be exposed to anything. If you are exposed to concepts and ...


6

One is allowed to bow before a king, even a secular king. Halacha does not forbid bowing to a king or, by extension, an important official in the king's court. In Tanach, we find a number of instances when prominent Jews bowed to kings, such as the prophet Natan bowing to David (Melachim 1:1:23) and Yosef's brothers bowing to Yosef (Bereishit 42:6). ...


6

In North Korea the ruling class is (strangely) treated like a deity according to this Wikipedia article similar to Nevuchadzezzar and the idol he built. As such, bowing is assur (even without prostration - pishut yadaim veraglayim). Even removing one's hat in deference is assur (cf Yoreh Deah 150:3 Rema) If one is bowing down to a person who is not treated ...


6

Biur Halacha 113 (hakoreah) says it is based on Divrei haYamim I 29:20: וַיֹּאמֶר דָּוִיד לְכָל-הַקָּהָל, בָּרְכוּ-נָא אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם; וַיְבָרְכוּ כָל-הַקָּהָל, לַיהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיהֶם, וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ לַיהוָה, וְלַמֶּלֶךְ. And David said to all the congregation: 'Now bless the LORD your God.' And all the congregation blessed the ...


6

According to the Art Scroll Siddur bend the knees at kor'im (bend the knee), bend at the waist at mishtachavim (bow) and straighten up after modim (acknowledge) before lifnei melelech. I do not know where Rabbi Nosson Scherman got the original psak that this is the method. It is also the way that I was taught to daven in cheder (lo those many years ago) but ...


6

The Babylonian Talmud (Yoma 53b) states that one should bow to one's left first: המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל שנאמר מימינו אש דת למו ואומר יפול מצדך אלף ורבבה מימינך מאי ואומר וכי תימא אורחא דמילתא היא למיתב בימין ת"ש יפול מצדך אלף ורבבה מימינך רבא ...


6

Rivivos Efraim 3:421 brings reasonings that woman should bow down on Yom Kippur and reasonings that woman should not bow down on Yom Kippur. He discusses whether woman bowed down in the temple and says that they did not as they were not there, however had a lady been in the courtyard of the temple and heard the Kohain Gadol say Hashem's name they would be ...


6

While I've yet to see a source that says that one shouldn't bow, sources that say that one should include the following (in rough chronological order): • Emek Berakha (§40, here), by R' Avraham ben Shabbetai Horowitz, with notes by his son, the Shnei Luchot haBrit. No reason is provided for the bowing, save that the whole host of heaven is listening. • ...


6

The source of the Rambam's ruling is Taanis 14b: אמר ר' אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון שנאמר (יהושע ז, י) ויאמר ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך R. Elazar said: A important person should not fall upon his face unless he is confident that he will be answered like Yehoshua, as it is written, And the Lord ...


6

The Rosh and Chizkuni (in his second explanation) and Daas Z'kenim answer that the maidservants' sons didn't bow, as they thought that they, as freemen, were more important than their mothers. That's why it says "bowed" in the feminine: only women bowed. [Presumably "and their children" in the verse refers to approaching.] Chizkuni's first explanation is ...


5

The Rambam is referencing a Gemara (Megillah 22b) which says: אמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, דכתיב +יהושע ז:י+ ויאמר ה' אל יהושע קם לך [למה זה אתה נפל על פניך]‏ Rabbi Elazar said: An important person is not allowed to fall on his face unless he is [sure to be] answered like Yehoshua bin Nun, as it ...


4

Vayikra 26:1 says: You shall not make idols for yourselves, nor shall you set up a statue or a monument for yourselves. And in your land you shall not place a pavement stone on which to prostrate yourselves, for I am the Lord, your God. This teaches us (See Chinuch, Mitvah 349) that one is not allowed to prostrate oneself on stone outside the Beit ...


4

For Lecha Dodi yeshiva.org.il says: Regarding bowing, R. Yakov Emdin brings that his father, the Chacham Zvi, would bow three times when saying Bo’ee Kalah, to his left, then his right and then in front. This is identical to the bowings mentioned when we finish Shmoneh Esreh. The idea is because the Shchina (Divine Presence) is, as if it were, ...


4

I am not in a place to be able to check sefarim or give sources, but I think that the discussion is concerning the Amidah and it is referring to 4 times "per Amidah." The Kohen Gadol would bow at every bracha ending. Chazal told us that this was appropriate only for the Kohen Gadol and everyone else should limit bowing to the four times per Amidah ...


4

The Malbim says that it wasn't about idolatry, but about a lack of fear for Haman -- Mordechai didn't rise out of fear for any consequence which is why this verse simply indicates that Haman was filled with anger, not anger at the Jews אין לו שום יראה ופחד במה שיודע כי בנפשו הוא The Ralbag says that Mordechai wasn't showing any respect at all ר״ל שלא ...


3

The answer is that it isn't supposed to mean "And Mordechai will not bow and will not kneel," but it is supposed to mean, "And Mordechai would not bow and would not kneel." If it was in past tense, it would be "And Mordechai did not bow and did not kneel."


3

We bend the knees during the words "ואנחנו כורעים" and bow during the word "ומשתחוים" (Shulchan Shlomo: Siman 132, Sif 2 - as cited in sefer "Ishei Yisrael"). Furthermore, it is important to note that the Rema (in Siman 132, Sif 2) teaches that after reciting the phrase "שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע" (which notes how others pray to their ...


3

This site has a response regarding bowing with the Chazzan: ראה לדוגמא בפירושי התפילה לרוקח, קדיש עמוד רמט 'על כן הקהל כופפין הקומה בשעה שהחזן אומ' ברכו על שם עבדו את ה' ביראה' עכ"ל.‏ It claims the source is a Rokach, who was a Rishon, and he cites a Pasuk as the source of the custom in his work on the Siddur. This site has an answer to the bowing ...


3

Shulchan Aruch OC 123:1 says first left, then right. כּוֹרֵעַ וּפוֹסֵעַ ג' פְּסִיעוֹת לְאַחֲרָיו, בִּכְרִיעָה אַחַת, וְאַחַר שֶׁפָּסַע ג' פְּסִיעוֹת בְּעוֹדוֹ כּוֹרֵעַ, קֹדֶם שֶׁיִּזְקֹף, כְּשֶׁיֹּאמַר עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוֹפֵךְ פָּנָיו לְצַד שְׂמֹאלוֹ; וּכְשֶׁיֹּאמַר הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ, הוֹפֵךְ פָּנָיו לְצַד יְמִינוֹ; וְאַחַר כָּךְ ...


3

I can answer some of the question but not the real halachic bit. This sounds just like the Cambridge graduation ceremony. It is quite common and I think officially accepted for people there who don't want to kneel to just go and stand and lean forwards instead. It may be common practice among Jewish students in your place to make use of this kind of ...


3

Thanks to @sabbahillel's hint from aish.com that the source is from the Baalei Tosafos, I was able to find an earlier source. The author there copied from the DBS Torah database for Devarim 33:8 (it starts there and continues to discuss verse 12). פירוש בעלי התוספות על דברים פרק לג פסוק ח ידיד ה' ישכון לבטח עליו מה טעם שכינה בחלק בנימין לפי שהוא לבדו ...


2

Here's an excerpt of a teshuva of Rav Ovadia Yosef that I came across that addresses this issue of bowing during Barechu: יחוה דעת ח"ג סי' ד ועיין למרן הגאון רבי יוסף חיים בספר עוד יוסף חי (פרשת ויחי אות י') שכתב, שבעירו בגדאד היו נוהגים רוב המון העם לקום מעט כשאומר השליח צבור ברכו את ה' המבורך, ולא מצא מנהג זה בשום ספר ע"כ. והגאון משאוול בשו"ת ...


2

Actually, Or Letzion is against it (although some question if this is really the opinion of Rav BenTzion Abba Shaul, see comments), and Yalkut Yosef (57:9 O"H) writes that those that do it have sources to rely on. I believe this custom has a source in the Ben Ish Hai though. HaRav Musafi Shelit"a (Q&A 3176) says because we can only bow where the Hachamim ...


2

The Sefer Ishei Yisrael brings in the footnotes on aleinu that one bows either a little bow(Kitzur Hilchus Moadim) or a Atzumah bow(Siddur Yaavetz) .


2

From my experience of davening in a few shuls for Rosh Hashanah and Yom Kippur (I live in Boro Park, which is predominantly hossidim) it is not done during the silent 3amidho (עמידה), but only during the repetition. Also, during the repetition, it depends on the minhag of the shul. I davened at a few places where everyone falls coree3m (כורעים) on Rosh ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible