Questions tagged [rashi]

Rabbi Shlomo of Troyes, 1040-1104, and his works

Filter by
Sorted by
Tagged with
2
votes
1answer
85 views

Why does Rashi explain where yoke of Mitzvos is discussed in Parshas Tzitzis?

Berachos 12b: פָּרָשַׁת צִיצִית מִפְּנֵי מָה קְבָעוּהָ? אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲמִשָּׁה דְּבָרִים: מִצְוַת צִיצִית, יְצִיאַת מִצְרַיִם, עוֹל מִצְוֹת, וְדַעַת ...
4
votes
1answer
55 views

Kavana or Ma’aseh? What Matters?

Ohr Hachaim explains Breishit 50:20 by way of a mashal: someone intended to give his fellow poison but ended up giving him wine. The perpetrator is not deemed to be chayav for what he intended to do. ...
-1
votes
0answers
30 views

Rashi to Bereishis 41:1

41:1 Rashi says keitz always means at the end. What about Chizkuni’s counter examples of Bereishis 47:2 where Yosef presents some of his brothers and Yirmiyahu 34:14 where it means the beginning? ...
3
votes
1answer
61 views

Can eilu veilu apply to historical/factual reality or not?

This answer by @Alex says Rashi (כתובות נז. ד"ה הא) already notes that "eilu v'eilu" is only applicable in a machlokes in sevarah, where sometimes one sevarah can be correct while at other times ...
1
vote
1answer
154 views

Num. 11:5 What is Rashi's identification of הָאֲבַטִּחִים (commonly translated “the melons”)?

Rashi's note on Num. 11:5 הָאֲבַטִּחִים is בורק"ש per http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=4&perek=11&mefaresh=rashi, accessed Dec. 2019. How is this read and what ...
6
votes
2answers
752 views

Why did Esav nickname his wife Yehudis?

In Breishis 36:2, Rashi says Oholibamah: She is [identical to] Judith (mentioned above 26:34). He (Esau) nicknamed her Judith (יְהוּדִית) to imply that she denied the validity of idolatry, so that ...
1
vote
0answers
60 views

Why does Rashi change a claim of holiness made by his supposed source or switch sources midstream?

Follow up to this question about Bereishit 31:53. A word from the "eloh" root is used 3 times in that pasuk. In the Artscroll, there is the word "chol" in the margins for 2 of them, which echoes ...
2
votes
3answers
231 views

Did Rashi learn Kabbalah?

On Bereishis 27:27, Rashi makes the following comment: כריח שדה אשר ברכו ה'. שֶׁנָּתַן בּוֹ רֵיחַ טוֹב וְזֶהוּ שְׂדֵה תַּפּוּחִים, כָּךְ דָּרְשׁוּ רַזִ"לִ: The Artscroll Chumash Rashi set ...
1
vote
0answers
31 views

Pesukim in Chumash where Rashi adds in extra words or switches order

I have been trying to remember examples in chumash where Rashi uses dikduk rules to significantly change the order of words or add words to a passuk so that it has another meaning. What are some ...
5
votes
0answers
62 views

How should Rashi's comment about Noah's belief be parsed?

Rashi in his commentary to Genesis 7:7 writes: אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים I see (at least) two ways to read this: Noah believed in general (...
6
votes
2answers
346 views

Rashi's explanation of why we are told that Avram was 86 at the birth of Yishma'el

Bereishit 16:16: וְאַבְרָ֕ם בֶּן־שְׁמֹנִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים בְּלֶֽדֶת־הָגָ֥ר אֶת־יִשְׁמָעֵ֖אל לְאַבְרָֽם׃‏ Avram was eighty-six years old when Hagar bore Yishma'el to Avram. ...
6
votes
0answers
68 views

How did Noah react to being childless?

Rashi to Genesis 5:32 reads: אמר רבי יודן מה טעם כל הדורות הולידו למאה שנה וזה לחמש מאות אמר הקב״ה אם רשעים הם יאבדו במים ורע לצדיק זה ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה כבש את מעיינו ולא ...
7
votes
0answers
61 views

Why did people under 100 die in the mabul?

On Bereishis 5:32, Rashi brings an explanation that Noach had children when he was 500 so that Japheth, his eldest son, should not be liable for punishment before the Flood, as it is written (Isa. ...
2
votes
0answers
28 views

Beracha and Kedusha referring to the generation of the desert

Rashi in his commentary on Bereishis 2:3 explains that the beracha of shabbos is in the future when the mannah fell during the week and an extra portion fell on Friday and kedusha is also in the ...
4
votes
3answers
902 views

Why cannot a convert make certain statements? I feel they are being pushed away at the same time respect is being given to them

It is stated that a convert is in the same regard considered a Jew as a native born. Rashi on Dvarim 26:11 states that a convert cannot recite the declaration כי באתי אל הארץ נשמע ה׳ לאבתינו לתת לנו. ...
0
votes
2answers
83 views

Tamim tihye and predicting the future

On the pasuk "Tamim tihye im Hashem Elokecha" (Devarim 18:13), Rashi says : Conduct yourself with Him with simplicity and depend on Him, and do not inquire of the future; rather, accept whatever ...
2
votes
0answers
41 views

What does Rashi mean by the words “לחבר ולפטרון”?

In Parshas Vayigash (פרק מה פסוק ח), Yosef tells his brothers to tell Yaakov Avinu that וישימני לאב לפרעה "[G-d] made me a father to Pharaoh". Rashi comments and says that this means לחבר ...
-1
votes
1answer
43 views

Hebrew text of Ramban on Leviticus 19,19

The reason for forbidden mixtures is that God created species in the world - in all of those with spirits, in plants and in animate beings - and gave them the ability to reproduce, such that the ...
4
votes
0answers
70 views

Rashi on Adam and on the Snake cunningness

The snake was able to speak from its creation (Likutei Sichos (10) p. 13) so why is man singled out as being capable of speech (דעה ודבור acc. to Rashi) if the snake already had it?
4
votes
2answers
89 views

Rashi's commentary on Deut. 4:19

I'm having trouble understanding how Rashi is reading Tehillim 36:3 in his commentary on Deut. 4:19. In Rashi's commentary on Deut. 4:19, he puts forward two possible interpretations of "asher ...
4
votes
1answer
137 views

How is it “well-known” that Esav hates Ya'akov?

Rash"i in Breishit 33:4 cites Sifrei, by stating: הֲלָכָה הִיא בְּיָדוּעַ שֶׁעֵשָׂו שׂוֹנֵא לְיַעֲקֹב It is a well-known halacha that Esav hates Ya'akov How is this "well-known"? Based on ...
-1
votes
1answer
57 views

Understanding Rashi's opinion regarding who said the book of Devarim

The Gemara (Megilla 31b) says: "[In reading] the curses that are in Deuteronomy one may pause [it may be broken up into several aliyot]. Why? Those [that are in Leviticus, which must be read in one ...
8
votes
1answer
228 views

Rashi quoting Yerushalmi on Kodshim

I haven't learned Seder Kodshim before, and I understand there's no Talmud Yerushalmi on Seder Kodshim, but I saw in a bunch of places in maseches Temurah where Rashi quotes "loshon Yerushalmi" (...
4
votes
0answers
83 views

Why did Rashi choose Hebrew over Aramaic?

Rashi chose a form of Medieval Hebrew to write his commentaries, which facilitates the life of many students, as the Aramaic content in his writing is very low compared to the Gemara or contemporary ...
0
votes
1answer
39 views

Whose spirit and whose lips are referred to in Psalms 106:33?

32וַיַּקְצִיפוּ עַל־מֵי מְרִיבָה וַיֵּרַע לְמֹשֶׁה בַּעֲבוּרָם ׃ 33: כִּי־הִמְרוּ אֶת־רוּחוֹ וַיְבַטֵּא בִּשְׂפָתָיו׃ 32: They provoked wrath at the waters of Meribah and Moses suffered on ...
0
votes
0answers
71 views

Parshas Korach: Why does the Torah say Moshe got very angry, and Rashi translates it as Moshe got very distressed or pained

In Parshas Korach (Bamidbar 16:15), the Torah says ויחר למשה מאוד. Rashi translates it as Moshe was distresed a lot. Rashi doesnt say Moshe was very angry. Why doesnt Rashi translate it the way the ...
5
votes
1answer
46 views

Why does Rashi preface his comments by saying “The Medrash Explains This Well”?

The first Rashi in Parshas Korach contains an introduction, where Rashi says that the Medrash explains this section well: ויקח קרח. פָּרָשָׁה זוֹ יָפֶה נִדְרֶשֶׁת בְּמִדְרַשׁ רַבִּי תַנְחוּמָא: ...
3
votes
0answers
33 views

Why didn't Moshe apply the rule that stam mittah in the Torah, if not specified otherwise, is henek?

Rashi explains (14:34) that Moshe knew that the "mekoshesh eitzim" was mehuyav mittah, but he didn't know which one because it wasn't said anywhere befeirush.  Why didn't Moshe apply the rule that ...
0
votes
1answer
48 views

Explain usage of “kaved” re Moshe's raising his hands w/ war of Amaleq

In Shemot 17:12 it says: וידי משה כבדים Targum (and Rash"i in a sense) translates כבדים as יקרן, which I gather means "precious". I don't know where or how this translation fits here. Doesn't כבד ...
5
votes
4answers
141 views

Did Rashi make halachic rulings?

Did Rashi issue any halachic rulings? (Examples?) Or did he simply provide useful and succinct explanations, drawn from the Sources, for those studying Torah?
-5
votes
1answer
29 views

Commentary on Psalm 23:4 is this accurate? [closed]

raashi commentary on the verse in psalm "Valley of the shadow of death" Good nefeshim do not suffer the pangs of death as much as evil nefeshim suffer, for the hazaruth ha mautim touches the ...
5
votes
4answers
63 views

Why was Shmitta specifically chosen to teach that the intricacies of all mitzvot were given at Har Sinai?

(related to "Ma Inyan Shmitta Eitzel Har Sinai" but not the same) Parshas B'Har starts off saying Hashem spoke to Moshe on Har Sinai and instructed Moshe about the mitzvah of Shmitta. Rashi (s.v. ...
1
vote
1answer
46 views

The twelve plagues of Rashi

The Vilna Gaon (Gra) has a quite challenging comment on Midrash Seder Olam Rabbah 3:2 that Rashi says the Makkot were twelve: I haven't found this Rashi anywhere explicitly in him Chumash peirush. ...
2
votes
1answer
65 views

What is the meaning of “וְדַעַת קְדֹשִׁים בִּינָה”?

The book of Mishlei contains deep wisdom with many layers of meaning which is often hard to grasp. Fortunately, such great commentators as Rashi provide clear explanations of the true meaning. However,...
1
vote
0answers
62 views

“Vaishakehu” Extra Points over entire word? or some letters?

Shalom! The famous Passuk on which Esav and Jaacov ran, hug, kiss and cry. The Word VAISHAKEHU has points-dots over every leter. Siftei Chakhamim seems to have VAISHAKEHU וישקהו with 5 nekudot, ...
1
vote
0answers
22 views

Why does Rashi translate בירה differently in different places?

In some places, Rashi translates בירה as a "מגדל [גדול]‏", a "[large] tower" (Bava Kamma 61b, Taanis 16a). In other places he translates it as a "בית גדול", a "large house" (Bava Kamma 22a, Gittin ...
3
votes
1answer
70 views

Giving credit where credit is due [duplicate]

-The Talmud says, in two places, "He who reports a saying in the name of its author brings deliverance to the world." [Megillah 15a; Chullin 104b] -The Talmud is very careful to always attribute its ...
5
votes
0answers
43 views

We need ten consolers; why not ten mourners?

The mishna, M'gila 23 amud 2 as described by Rashi, says we don't say the mourners' outdoor blessing without the presence of ten people, and the mourners themselves don't count toward the requisite ...
3
votes
1answer
68 views

“Amar Rabbi Yitzchak” - Who is Rabbi Yitzchak?

Rashi opens his commentary to the Chumash with the words Amar Rabbi Yitzchak, "Rabbi Yitzchak said." However I am unsure the identity of this Rabbi Yitzchak. I have been unable to find a source for ...
0
votes
0answers
31 views

Parahas Ki Sisa Rashi

In Parshas Ki Sisa by the sin of the golden calf, Moshe says to Hashem "if you don’t forgive the Jews, wipe me out of your Torah" . Rashi then says that Moshe said to Hashem, “if you dont forgive them,...
1
vote
0answers
54 views

Additional differences of Rashi's Torah scroll

Rashi on Shmot 25,20 interprets the Vav we don't have in our Torah scrolls: "ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל. הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא" Siftey Chachamim explains: "אע"פ שאין ...
3
votes
1answer
28 views

Why, according to Rashi, do the words Aron Ha-Elokim refer to the Urim Ve-Tumim, and not the Aron Ha-Kodesh in I Shmuel 14:18?

Rashi comments to the words "Aron Ha-Elokim" in Shmuel I 14:18, saying that these words refer to the Urim Ve-Tumim. Why does Rashi understand these words to be referring to the Urim Ve-Tumim, when ...
0
votes
1answer
129 views

What is the horn of Amalek?

Tehillim 75:11 states וכל־קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק All the horns of the wicked I will cut; but the horns of the righteous shall be lifted up. Rashi explains that the horns of the ...
2
votes
1answer
81 views

How does Rashi's explanation of Gen. 19:3 work?

In Parashat Vayera, we read that Lot gives the angels matzah (19:3). Rashi's explanation for this detail is that it was Pesach. The connection between matzah and Pesach is obvious, but I am confused ...
1
vote
0answers
20 views

Theoretically, may a Sidra begin in the middle of a Parsha, besides for Vayechi? [duplicate]

Rashi at the beginning of Vayechi (Bereishis 47:28) asks: לָמָּה פָּרָשָׁה זוֹ סְתוּמָה Why is this Parsha “closed”? As Sifsei Chachamim ad. loc. explains: למה פרשה זו סתומה כו'. כלומר ...
8
votes
1answer
141 views

Who wrote Ikar Siftei Chachamim?

Siftei Chachamim (שפתי חכמים) is a super-commentary on Rashi's commentary on the Torah, written by the 17th-Century CE Polish scholar Shabbethai Bass. It tends to be included in Mikraot Gedolot ...
1
vote
0answers
46 views

Why would it be better for Rashi to say nothing than to say he doesn’t know?

This question previously asked why Rashi sometimes says he doesn’t know what a passuk comes to teach us. Both the questioner there and the various sources cited in this answer there seem to assume ...
4
votes
1answer
55 views

Why is there no Rashi on Maseches Nedarim, Nazir, most of Bava Basra etc?

A similar question asked "Which masechtot don't really have Rashi?" which proceeded to list the Masechtot (Nedarim, Nazir, Moed Kattan) & parts of Shas (most of Bava Basra, last 4 daf of Makkos) ...
10
votes
1answer
162 views

How are we to understand the first Rashi in the Torah?

How can we understand the first Rashi in the Torah? בראשית. אָמַר רַבִּי יִצְחָק לֹֹֹֹֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵהַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, שֶׁהִיא מִצְוָה רִאשׁוֹנָה ...
1
vote
1answer
32 views

Was there a parasha beginning at Exodus 18:21?

Rashi to Exodus 18:1 says that Yisro was also called Yeser because he added (yasar) a parasha in the Torah: "And you see…" [from 18:21]. We don't have a parasha break before verse 21. Did ...