Questions tagged [rashi]

Rabbi Shlomo of Troyes, 1040-1104, and his works

Filter by
Sorted by
Tagged with
1 vote
0 answers
30 views

Rashi on Devarim 6:8

In Devarim 6:8 Rashi says, והיו לטטפת בין עיניך: אלו תפילין שבראש ועל שם מנין פרשיותיהם נקראו טטפת. טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתים: Rashi's English translation is: and they shall be for ornaments ...
user avatar
3 votes
0 answers
64 views

Rashi's Six Question types

I heard (possibly in the name of the Beer Mayim Chaim) that all of Rashi's commentary al hatorah addresses one of six questions: קושי בדקדוק, סמיכת הענינים, לשון מיותר, סתירה, שינוי בלשון, קושי הבנה I ...
user avatar
 • 31
0 votes
0 answers
103 views

Judaica press edition of shmuel aleph: errata

Can someone who has the Judaica Press edition of Shmuel Aleph look in the back of the book where the errata are listed, listing the missing Rashis that were not translated in the main body of the book ...
user avatar
2 votes
0 answers
36 views

Why does Sanhedrin 95a not list the Kefitzas HaDerech example of the 10 spies in Shelach

Question inspired by R. Elchanan Shoff Oneg Shelach 2019 p.6 Rashi on Bamidbar 13:25 states "They returned from scouting the Land at the end of forty days: But does not the Land measure four ...
user avatar
0 votes
1 answer
63 views

Where is the Rashi found on וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵֽעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ?

I don't mean in the Chumash but which Gemera and where does Rashi say what this means precisely? It has been suggested to me that Rashi says רֵֽעֲךָ refers to Hashem. Where might that be?
user avatar
 • 4,005
0 votes
1 answer
84 views

Does Rashi say that cats are more Tzanua than dogs?

My friend says there is a Rashi that says this, but I couldn't find it.
user avatar
1 vote
2 answers
139 views

English translation of Rashi Talmud Commentary

Are there any Rashi commentaries in English on Moed Katan? If not, does anyone know where I can find an accurate (non-Google translate) rendition of this: אפילו בספר עזרא - ספר תורה של עזרא ואני שמעתי ...
user avatar
0 votes
0 answers
52 views

Meaning of a phrase in the Chiddushei R Nachum

I'm looking at the Chiddushei R Nachum on Bava Kama 20b פט Rami bar Chama says that there is a case from the Mishna of an animal eating in a rishus harabim and being chayav ma shnehes that proves ze ...
user avatar
 • 415
2 votes
1 answer
269 views

Where is this Rashi quote from?

I think that I once read something attributed to Rashi that was along the lines of "Any person can say that something is forbidden, but it takes a great person to say that it is permitted". ...
user avatar
1 vote
1 answer
75 views

"Reverend" as title for a Rabbi?

I came across a Chumash Rashi with the supercommentary of Dr. Silbermann and "Rev." Rosenbaum. Does this abbreviation mean "Reverend"? Am I correct to assume that Dr. Rosenbaum was ...
user avatar
2 votes
0 answers
14 views

Devarim 20: division of roles

Devarim 20:1-9 is a list of instructions that must be given orally to soldiers before setting out to battle. Rashi (on verse 8) explains that a priest says the words in verses 3-4, and that they also ...
user avatar
 • 1,528
3 votes
3 answers
273 views

Does The Entire Orthodox World Hold Rashi In The Same Regard?

I know how integral Rashi’s Torah Commentary is in the Askenaz community (in their Yeshivot they begin teaching it pretty much as soon as kids can read). I was wondering if this was also true in the ...
user avatar
 • 149
1 vote
1 answer
68 views

First Rashi on Vayikra 25:46

According to Rashi's first commentary on Vayikra 25:46, what would be the distinct meaning of the verse with "והנחלתם" vs. with "והתנחלתם"? והתנחלתם אתם לבניכם means, you may hold ...
user avatar
1 vote
0 answers
119 views

Question about Rashi being taught by angels

Is there a Torah source (or sources) claiming Rashi was taught his Torah commentary by malachim? I remember hearing this many years ago from one of my uncles, but I haven't been able to find any ...
user avatar
 • 197
2 votes
2 answers
153 views

טירטוריו"ש in Rashi

In his commentary to Nazir 49b (heading קנטרנין), Rashi gives one word: טירטוריו"ש What does this word mean please?
user avatar
 • 1,528
4 votes
1 answer
99 views

Why did the Chachamim change this Passuk?

The Gemara brings in the incident of a king gathering 72 sages to translate the Torah to Greek. They all came with the idea to change some Psukim. One of them was זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בְּרָאָ֑ם ...
user avatar
1 vote
1 answer
244 views

How did Rashi know Ben-Temalion was a small shed (שד)?

In Meilah 17b there's a story about a shed (שד) named Ben-Temalion who assisted Rashbi. Rashi there writes: "בן תמליון - שד שקורין נוטיו"ן". Translation: Ben-Temalion - a type of ...
user avatar
 • 20.8k
2 votes
0 answers
57 views

Why is a lulav from עיר הנדחת pasul because it lacks a shiur?

In לולב הגזול, the first Mishna says a לולב של עיר הנדחת is pasul. Rashi explains that this is because it "lacks" the minimal length of 4 tefachim, since it is supposed to be burned and is ...
user avatar
 • 381
3 votes
1 answer
280 views

How can Rashi (Makkos 5a) suggest that a murderer could escape the death penalty by admitting liability?

In Maseches Makkos 5a , Rashi D.H. מאי טעמא דבעידנא דקא מסהדי maintains that ואילו הוה אתי ומודה הוה מיפטר that the accused who stands to be executed by Beis Din could have got out of the punishment ...
user avatar
4 votes
0 answers
111 views

Angels visiting Abraham during Pesach

I start it from the end: regarding Lot it is written (Bereishit 19:3): וַיִּפְצַר־בָּ֣ם מְאֹ֔ד וַיָּסֻ֣רוּ אֵלָ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בֵּית֑וֹ וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וּמַצּ֥וֹת אָפָ֖ה וַיֹּאכֵֽלוּ׃...
user avatar
 • 7,025
3 votes
0 answers
58 views

New print of Minchas Yehuda

The popular commentary Sifsei Chachamim is a digest of supercommentaries on Rashi on Chumash. One of the commentaries I've frequently noticed he quotes is the Minchas Yehudah, by Rav Yehudah Leib ben ...
user avatar
 • 18.5k
1 vote
0 answers
102 views

How could Batya convert without a Jewish court?

A follow up to "how-did-batya-know-that-tevilah-is-part-of-conversion". Rashi in place (Sota 12b) proposes that by dipping in the Nile Batya converted (presumably to Judaism). For Rashi, how ...
user avatar
 • 24.7k
2 votes
1 answer
40 views

When did עבודה זרה start?

Rashi says on the posuk (בראשית,ד,כ) of: וַתֵּ֥לֶד עָדָ֖ה אֶת־יָבָ֑ל ה֣וּא הָיָ֔ה אֲבִ֕י יֹשֵׁ֥ב אֹ֖הֶל וּמִקְנֶֽה וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה בּוֹנֶה בָתִּים לַעֲ"זָ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר סֵמֶל ...
user avatar
 • 522
1 vote
2 answers
453 views

How did Rashi come to the conclusion that the heavens were created from fire and water?

In his commentary of Beresheith/Genesis 1:1, Rashi states: And a further proof that the heavens and earth were not the first thing created is that the heavens were created from fire (אש) and water (...
user avatar
3 votes
2 answers
245 views

How and why does a Jubilee year cause Rosh Hashanah to take place on the 10th day of the month?

How and why does a Jubilee year cause Rosh Hashanah to take place on the 10th day of the month? Ezekiel 40:1 reads "on Rosh Hashanah, on the tenth of the month". Rashi asks and answers, &...
user avatar
 • 545
2 votes
1 answer
60 views

Apparent contradiction in Bamidbar 35:1-5

I am aware that Sotah 27b and Rashi do not not regard these verses as self-contradictory, although they point to the apparent contradiction. The verses in English: The LORD spoke to Moses in the ...
user avatar
 • 1,042
0 votes
1 answer
63 views

דברה תורה בלשון בני אדם

There is a well-known machlokes among Tanaim if דברה תורה בלשון בני אדם. I want to know if there is a final psak on this machlokes, especially according to Rashi. Does Rashi ever say which way to ...
user avatar
 • 6,044
4 votes
0 answers
72 views

Gemara with Rashi in "regular" script [duplicate]

I am overseeing the creation of a beis medrash program for high schoolers with zero exposure to traditional texts, and am looking for editions of the gemara--with the standard vilna layout--but have ...
user avatar
7 votes
1 answer
77 views

What is the difference when Rashi says בגמרא מפרש and מפרש בגמרא?

When Rashi comments on a Mishna telling us that the gemara will explain, sometimes he uses the phrase בגמרא מפרש and sometimes he uses the phrase מפרש בגמרא. (see here) Why would Rashi use one over ...
user avatar
 • 1,521
0 votes
1 answer
54 views

Where Can I find this Machlokes about the 13 Middot of Drush?

Several years ago, I came across the following machlokes between Rashi and Tosfot in Shas Bavli. Rashi said that all 13 middos of drush require a mesorah except for Kal Vachomer, and Tosfot said all ...
user avatar
2 votes
1 answer
119 views

Did Isaiah deserve to be killed?

In Yevamot 49b the Sefaria translation adds the following words: He was punished for referring to the Jewish people in a derogatory manner. (As far as I can see, this isn't mentioned in the original ...
user avatar
 • 514
3 votes
1 answer
104 views

Why does Rashi bring the gematria hint of בזאת?

It says on Rashi beginning of Acharei https://www.chabad.org/dailystudy/torahreading.asp?tdate=4/18/2021 with this: בְּזֹאת. Its gematria [numerical value] is 410, an allusion to [the number of years ...
user avatar
0 votes
0 answers
53 views

Death of Nadav & Avihu/ Human Sacrifice?

According to Rashi the death of Nadav and Avihu was (as earlier to to Moshe by G-D) in order to sanctify the Mishkan. So in a sense the sanctification of the Mishkan (i.e. G-D's indwelling within it) ...
user avatar
2 votes
1 answer
171 views

What does the Gemara mean by שֶׁמְּמָאֲנִין אֶת הַקְּטַנָּה?

Brachot, Perek 4, daf 27, amud A, says רִבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא הֵעִיד חֲמִשָּׁה דְּבָרִים שֶׁמְּמָאֲנִין אֶת הַקְּטַנָּה וְשֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד וְעַל תַּרְנְגוֹל ...
user avatar
 • 23
6 votes
3 answers
181 views

Meaning of the word "Devash"

Sometimes, when Devash is mentioned in scriptural passages, Rashi observes that the Hebrew word is general and included many sweet fluids. For example, Leviticus 2:11 commands “For you shall not cause ...
user avatar
 • 2,059
2 votes
0 answers
45 views

Megilla: 2nd runners overtake first set that left 70 days earlier (Rashi). How?

In Esther 3:12 it records that Homon sent out his runners with the decree on 13th Nissan. Mordechai sent out his runners on 23rd Sivan to mitigate the decree. Rashi in 8:14 tells us that these second ...
user avatar
1 vote
1 answer
86 views

How does Rashi elucidate on this passage?

Moed Katan 16b states that a righteous person can nullify the decree of God. How does Rashi explain this? Rashi says: צור ישראל - מושל באדם אני מי מושל בי צדיק מושל בי ומבטלה I have a vague idea of ...
user avatar
 • 514
0 votes
3 answers
127 views

Translate Rashi's commentary regarding Rabbi Sheila

Rabbi Sheila says: And the Torah said: If one comes to kill you, kill him first. He struck him with the staff and killed him. Yet, Rabbi Sheila does not provide any verse from the Torah. Could ...
user avatar
 • 514
2 votes
0 answers
117 views

Pseudo-Rashi on the third scroll in the Temple

Slightly related. Pseudo-Rashi on Divrei Hayamim 1:8:29 writes: "...This is what is explained at the end of Megillath Yerushalmi. Ezra found scrolls: the scroll of מְעוֹנִים (Me'onim), the ...
user avatar
 • 20.8k
4 votes
1 answer
141 views

Can someone translate this excerpt?

Could someone translate the following from Rashi's commentary on the Talmud: במחשכים הושיבני - שאין נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידם I'm interested in what Rashi has to say regarding Rabbi Yirmeya's ...
user avatar
 • 514
3 votes
1 answer
170 views

Why did Rashi deduce Keruvim faces look like human infants (כְּר֨וּב = כְּיֶּ֔לֶד)?

Rashi on Shemot 25:18 כרבים CHERUBIM — They had the form of a child’s face (Sukkah 5b) כרבים. דְּמוּת פַּרְצוּף תִּינוֹק לָהֶם While no description of the Keruvim faces is given : Shemot 25:18 "...
user avatar
 • 1,228
3 votes
2 answers
935 views

Why does Judaism believe in דולפנין Mermaids? [duplicate]

Why does Judaism believe in דולפנין Mermaids? Rashi on Bekhorot 8a:1:1 The Dulfanin reproduce with people - if a person lies with one of them, they can produce offspring. ( ה"ג הדולפנין פרים ורבים ...
user avatar
 • 1,228
-1 votes
1 answer
75 views

Understanding a Gemara in Pesachim

In the Gemara, Mascheta Pesachim it brings a case on daf 9b which I am rather puzzled, baffled with regards to what the case is. The Rashi which is at the top of Daf 9b I also find puzzling. Who is ...
user avatar
 • 654
0 votes
1 answer
75 views

Break down this Rashi for me

I'd like to understand pshat in this Rashi. This is Sota, 2b. Rashi reads as follows: והא מדכתיב ״והיא לא נתפשה״ מכלל דפשיטא לך דנטמאה והיכי קאמר והיא לא נתפשה אועד אין בה נהי דרישה דקרא איכא למימר ע״...
user avatar
3 votes
1 answer
44 views

Rashi quoting Targum more in Mikeitz

Although Rashi ordinarily quotes old French every now and then throughout his commentary on the Torah, it seems like the beginning of Mikeitz is particularly filled with those translations. For ...
user avatar
 • 12.6k
2 votes
2 answers
367 views

Three times Moshe begged to enter אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל‎

According to Rashi to Devarim 3:24 (here): לאמר TO SAY (i.e. that God should say) — This is one of the three occasions where Moses spoke before the Omnipresent: I will not let You go until You tell ...
user avatar
6 votes
0 answers
82 views

Why is there no דגש in the כ״ף of הכזונה in פרשת וישלח לד:לא?

I know that the rule of ה״א התימה is that it usually takes a הֲ unless it precedes a שוא, such as here in הַכְזוֹנָה, where it then just takes a הַ and the following letter doesn't have a דגש in order ...
user avatar
2 votes
1 answer
235 views

Source for a Rashi gem story

There's a well-known and widely repeated story that Rashi's father Reb Yitzchak deliberately threw a jewel into the sea, intending to make this appear accidental. What's the origin of this story?
user avatar
 • 2,059
0 votes
1 answer
52 views

Why was Rivka asked for consent after closing the deal?

Then Laban and Bethuel answered, “...Here is Rebekah before you; take her and go, and let her be a wife to your master’s son...” ... The servant brought out objects of silver and gold, and garments, ...
user avatar
 • 24.7k
0 votes
1 answer
44 views

One to announce to Sarah

Rashi in parshas Va'eira states: והנה שלשה אנשים. אחד לבשר את שרה This is translated as one to announce to Sarah the birth of a son, see Sefaria there, for instance. Artscroll translates similarly ...
user avatar
 • 32.3k

1
2 3 4 5
9