Questions tagged [maseches-shabbos]

The first masechet in Seder Moed

0
votes
1answer
62 views

A puzzle in the Steinsaltz’ Talmud commentary

It is written in Shabbos 83a in the Steinsaltz edition of the Talmud that gentiles are designated the status of zav. The commentary explains that the reason is “So that a Jewish child will not grow ...
6
votes
1answer
130 views

G-d's Divine Presence vs Omnipresence?

In Shabbat 12b, G-d is called the Omnipresent several times, implying to me that G-d is present everywhere. But then it says this: אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי שאני חולה דשכינה עמו "...
6
votes
1answer
220 views

Why does the Mishnah use the terms poor person and homeowner when discussing carrying on Shabbat?

This first Mishna in Shabbat (2a) describes the transfer of an item from a private domain to a public domain. The Mishna describes the individuals involved in this transfer as העני עומד בחוץ ובעל ...
2
votes
0answers
57 views

Why is one who's influenced by a Persian priest liable to death?

It says in Shabbat 75b that if a magosh tries to influence a Jew to adopt even a single one of his customs, that Jew should be put to death: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: ... והלומד דבר אחד מן ...
4
votes
0answers
21 views

Haftorah Parshas Emor

Why would we institute the public haftorah reading for Emor, which includes one of the verses in Yechezkel that caused that seffer to almost be hidden away? See Shabbos 13b with Rashi. And while it'...
1
vote
3answers
69 views

Why do we burn Tamei and Passul Karbanos Pesach on the 15th?

The Mishnah in Pesachim (82a,83a) states: הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד. נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתו וישרף בט״ז. ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין. העצמות והגידין והנותר ...
16
votes
5answers
733 views

How could Rabbi Shimon bar Yochai eat from the carob tree?

The gemarah (Shabbat 33b) states that when Rabbi Shimon bar Yochai and his son Rav Elazar were hiding in a cave a carob tree miraculously sprouted from which they ate. How could they eat from this ...
5
votes
2answers
386 views

Why did the angels object to the Torah being given to Moshe – what did the angels think?

The well-known Gemoro Shabbos 88b reports the angels protesting against HKB”H giving the Torah to Israel. HKB”H tells Moshe to answer the angels and Moshe shows that the Torah is only applicable to ...
0
votes
1answer
39 views

Is softening a linen garment the end of the laundry process and therefore forbidden on Shabbos (Shabbos 140a)?

Shabbos 140a. Rav Safra permits softening a laundered linen shirt. (Translation and elucidation of the Gemoro below according to Sefaria) - original is: מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן ...
4
votes
1answer
343 views

In what sense is Hanukkah “a Yom Tov like other yamim tovim”?

The Machzor Vitry (§234) finds a scriptural source for Hanukkah in Leviticus 24:2. That the stipulation that Israelites should collect pure olive oil for the menorah should follow on from a ...
5
votes
2answers
311 views

Why 40 minus 1 - why not just say 39 Melachot?

In describing the Melachos of Shabbos, the Mishna in Shabbos 73a says that there are "40-1" Melachos. Why not say 39? Side note: There are some answers as to why Malkus is also described that way, ...
2
votes
0answers
24 views

Is there an opinion that plowing and harvesting on Shabbos are not punishable by Kareis and Skilah? If not, why?

Shabbos 70a records a dispute between R' Nassan and R' Yosi on how to interpret the seemingly extra passuk (Shemos 35:3): לֹא־תְבַעֲר֣וּ אֵ֔שׁ בְּכֹ֖ל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶ֑ם בְּי֖וֹם הַשַּׁבָּֽת׃ Do ...
4
votes
1answer
53 views

“This is R. M'nachem.” So? (שבת עה ע״ב)

The Bavli, Shabas 75 amud 2, quotes from a tosefta as follows: If he wrote a single large letter, in whose space there's room to write two, he's exempt [from offering a korban chatas]. If he erased ...
1
vote
1answer
53 views

How is this a proof that the Rabbis hold that one cannot continue a stopped circumcision on Shabbat (Shabbat 133b)

The gemara (Shabbat 133b) is trying to identify the Tanna of the Braita above: המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה. פירש על ציצין ...
4
votes
1answer
38 views

How is scraping a leaf erasure? (שבת נ ע״ב)

The Bavli, Shabas 50 amud 2 says (according to Rashi's understanding) that one can stick a knife between tightly foliated leaves on a branch on Shabas. Rashi explains: ואין חוששין שמא יגרור הקליפה ...
4
votes
1answer
57 views

Why would I have thought that healing contradicts the will of Hashem?

Bava Kamma 85a: תניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות It is taught in a Braisa: The academy of R’ Yishmael says: “Heal, he will heal” - from here [we ...
4
votes
1answer
97 views

Why did the nesiim give such tiny wagons?

The Torah describes how the nesiim gave wagons for the purpose of transporting the Mishkan. The Gemara gives the dimensions of those wagons: 5 amos long, 2.5 amos wide, with the 10-amah kerashim ...
4
votes
1answer
101 views

Why is Joseph's pit mentioned amid all the Chanukah stuff in tractate Shabas?

In the middle of a lengthy discussion about Chanukah, the Bavli (the beginning of Shabas 22) sticks in this seemingly unrelated passage: And R. Kahana said: R. Nasan b. Minyome exegeted in the name ...
3
votes
1answer
94 views

Did the descendants of Esav literally taste soil?

The pasuk in Bereshit says (36:20) אֵ֤לֶּה בְנֵֽי־שֵׂעִיר֙ הַחֹרִ֔י יֹשְׁבֵ֖י הָאָ֑רֶץ לוֹטָ֥ן וְשׁוֹבָ֖ל וְצִבְע֥וֹן וַעֲנָֽה׃ Chazal explain that they are called the dwellers of the earth because ...
5
votes
2answers
277 views

Why isn't it considered Borer to use a spoon to take cholent from a cholent pot?

There are three requirements in Shulchan Aruch Orach Chaim 319 to separate food (or other needed articles) from a mixture on Shabbos without it being a melacha of borer. Good from the bad. With one’s ...
2
votes
1answer
56 views

Chazal Heimlich Maneuver

The Gemara Shabbos (67a) records תני תנא בפרק אמוראי קמיה דרבי חייא בר אבין אמר ליה כולהו אית בהו משום דרכי האמורי לבר מהני מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד ...
6
votes
1answer
103 views

Sukkos and Chanukah Connection

The Gemara in Shabbos 21b gives an explanation for Beis Shammai's opinion that one should count down candles throughout Chanukah that it's just like the karbanos of Sukkos which also counted down. ...
4
votes
3answers
112 views

How can Hashem judge a person לזכות, favourably, as in הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

The Gemoro Shabbos 127b brings three stories illustrating the principle, הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות “He who judges his neighbour in the scale of merit is himself judged favourably.”...
2
votes
0answers
32 views

How far should one read into Megalgelin Zechus?

There is a concept called מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, that good things and bad things come via those who are fitting to be their messengers (Shabbos 32a). How far should one read into ...
2
votes
4answers
763 views

Torah attitude toward drinking alcohol

What is the attitude of Chazal toward drinking alcohol? It seems to be have been common practice to drink at night (see Shabbos 10a), was this frowned upon? If so, was it only frowned upon in excess? ...
5
votes
2answers
70 views

Does a Shli'ach for carrying adopt the sender's designation of the item?

Mishnah Shabbos 10,1 says about מלאכת הוצאה: "הַמַּצְנִיעַ לְזֶרַע וּלְדֻגְמָא וְלִרְפוּאָה, וְהוֹצִיאוֹ בְּשַׁבָּת, חַיָּב בְּכָל שֶׁהוּא. וְכָל אָדָם אֵין חַיָּב עָלָיו אֶלָּא כְשִׁעוּרוֹ.: " ...
5
votes
1answer
43 views

Proof from Arvos Moav to Har Sinai regarding who was there

גמרא שבת קמו עמוד א ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב (דברים ...
5
votes
0answers
72 views

Why was Shimshon's fourth response to Delilah worse than the third?

When Delilah asked Shimshon where his miraculous strength came from, he gave four responses: tie me up with seven moist ropes no, they have to be NEW, THICK ropes put seven of my hairs into a loom ...
-1
votes
1answer
61 views

Sinai and hatred

What is the exact meaning of this Gemara [Shabbat 89a]: דרב חסדא ורבה ברי' דרב הונא דאמרי תרווייהו מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו It is usually translated as: Rav Ḥisda and Rabba, son of ...
0
votes
2answers
111 views

The Gemara says (mesechet shabbat) that one can survive with a rivi'it of blood

The Gemara says (mesechet shabbat 31b) that one can survive with a rivi'it of blood. How is it possible when we know one can't even survive with a 40% blood loss?
3
votes
3answers
780 views

What does איברא mean?

The word איברא only appears a handful of times in the Talmud. (E.g. Pesachim 104a; Chulin 59b, 60a) it means something like its true, you’re right etc. What is the true meaning of this word, it’s ...
5
votes
1answer
43 views

Why the different wording for the three proofs atop שבת דף מ ע״א?

The Bavli, Shabas 40 amud 1, cites a disagreement between Rav and Sh'muel. It then brings three proofs to Sh'muel's view. Each proof quotes what appears AFAICT to be a b'raysa, and each proof is ...
0
votes
1answer
42 views

What is the case of a burning thrown object?

The mishnah in Shabbos (102a) states that if one throws an object on Shabbos, forgetting that it's Shabbos, and it never reaches its intended target, he is not liable. One of the examples given is an ...
1
vote
0answers
40 views

Different things falling through the air

Rava has a question: What is the halacha regarding something which you throw through a house, that goes in one window and out the other? Do we say that something that passes through the house's ...
3
votes
3answers
154 views

Confusing Tes with Pei

The Gemara (Shabbos 103a) gives a list of letters that should be written very carefully to avoid being mixed up with other letters: "וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין ביתין ...
1
vote
2answers
70 views

What is the source that the תרמודאי were wood merchants?

In gemara Shabbat 21b it says עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי: The expression until traffic in the marketplace ceases is mentioned here, and ...
2
votes
1answer
149 views

Why say the rams are reddened?

Among the materials used for the mishkan were "reddened rams' hides" (T'ruma 25:5). There are two ways one can read that phrase: it can mean "reddened hides of rams", that the hides were reddened, or "...
4
votes
0answers
61 views

Rashi's misquoting in Parashat Pinchas?

Shalom everybody, We read lately Parashat Pinchas. The parsha deals with the story of B'not Tzelofchad (Barmidbar 27:1-11). Rashi on verse 27:3 quotes the Gemara Shabbat 96b in order to identify who ...
1
vote
0answers
41 views

Mistaken identity of “Rabbi Chanina” in some siddurim

In the Kabbalas Shabbos service, which concludes with "Omar Rabbi Elozor," the previous paragraph is taken from Shabbos 12a. תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע"ש עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי ...
1
vote
0answers
37 views

Why the extra “בֶן” in חֲנַנְיָה's name?

The Mishna in Shabbos (1:4) references חֲנַנְיָה בֶן חִזְקִיָּה בֶן גֻּרְיוֹן, with two בֶן's, but when referenced in Menachos (45a): אמר רב זכור אותו האיש לטוב וחנינא בן חזקיה שמו the Tanna's ...
7
votes
3answers
191 views

Why are Chazal asking if words are spelled with א or ע?

In Shabbos 77a-77b, Chazal ask about the spelling of a series of words, questioning whether the words are spelled with an alef - as in גראינין - or with an ayin - as in גרעינין. Wasn't ayin vocalized ...
4
votes
0answers
65 views

Lighting on Chanuka for advertising the mitzva?

The Bavli, Shabbos 21b, discusses lighting the Chanuka lights out of doors; Rashi gives the reason for outdoor lighting as משום פרסומי ניסא / for advertising the miracle. Further down the amud, ...
1
vote
0answers
38 views

Is there a Halachic problem with cursing? [duplicate]

Our tradition mentions the serious transgression of "nivul peh" and the punishments that Hashem brings down on the world due to this sin (Shabbos 33a, Vayikra Rabba 24-7). What I want to know is if ...
4
votes
1answer
89 views

Kiddush written on the sukkah

I've seen canvas sukkot that have kiddush printed on the walls. Can you use the text to say kiddush? Generally we can't benefit from the sukkah walls. For decorations, you can make a stipulation ...
2
votes
1answer
96 views

What is known about the Sage מונבז?

מונבז is mentioned in Shabbos 68b. I know there were two Kings of this name. What is known about the Sage of this name?
1
vote
2answers
88 views

In what sense is fear of God alone wisdom?

In the Mesilat Yesharim, the Ramchal brings the talmud in Shabbat 31b: "Hen fear of God - this is wisdom" (Job 28:28). Our Sages of blessed memory commented (Shab 31b), "'Hen' [hints to] 'one', ...
4
votes
1answer
159 views

Beged ishah for non-ervah purposes

The reason given for the issur of beged ishah/beged ish is because it's a "toeivah" before Hashem (Devarim 22:5). The Gemara (Nazir 59a) learns from this that the issur is only for a man to dress up ...
3
votes
2answers
83 views

Why is a shepherd's sack better than a treasuress's ring?

The Bavli, Shabas 62 amud 1, as explained by Rashi, continues a long discussion regarding what objects are considered clothing (or adornments), so may be worn outside (an eruv) on Shabas, and what ...
2
votes
2answers
431 views

Source for “Ein Mazal B'Yisroel”

I know that there is a Gemarah (somewhere in Shabbos I think), that discuses birth signs, based on days of the week and month. The Gemarah ends with Ein Mazal B'Yisroel and a few stories that ...
1
vote
1answer
89 views

תיקו How can we rely on Eliyohu to decide halachic issues? The Torah is to be decided on earth.

Halachic discussions in the Gemoro can end with the word תיקו. According to one view in Hebrew Wikpedia it stands for תשבי יתרץ קושיות ובעיות. שמשמעותן: השאלה תעמוד ותוכרע רק כאשר יבוא התשבי -...