Questions tagged [maseches-shabbos]

The first masechet in Seder Moed concerning bibliclal and rabbinical "Melacha" (forbidden work), and Kidush, meals etc that pertain to Shabbat

Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
0answers
39 views

How many times does the law follow Samuel in ritual practice?

The Talmud (Shabbat 22a) records the following: איתמר רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין רב אמר אין מתירין ציצית מבגד לבגד ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד רב אמר אין הלכה כרבי שמעון בגרירה ...
7
votes
1answer
160 views

Why can a baby get Tzaraas?

Reference in Gemora Shabbos 133a Daf Yomi recently to tzaraas (skin disease see Leviticus 13) on the foreskin regarding mila (circumcission). This implies babies can have tzaraas. If tzaraas is not ...
5
votes
1answer
74 views

Why is the name Mekom P'tur indicative of being entirely permissible?

In the introduction to Tractate Shabbat in his Commentary to the Mishnah, Rambam writes: אבל מקום פטור מותר להוציא ממנו לכל אחת משלש הרשיות ומהן אליו וזה מותר לכתחלה ולפיכך נקרא מקום פטור (...
4
votes
1answer
135 views

Did Rav Papa issue a halachic ruling in order to benefit financially?

In the Gemara Shab. 140b Rav Papa is recorded saying that one who drinks wine while able to drink beer violates “ba’al tashchit”. Maharsh”a comments that Rav Papa’s disapproval of consuming wine ...
0
votes
1answer
76 views

A puzzle in the Steinsaltz’ Talmud commentary

It is written in Shabbos 83a in the Steinsaltz edition of the Talmud that gentiles are designated the status of zav. The commentary explains that the reason is “So that a Jewish child will not grow ...
7
votes
1answer
237 views

Why does the Mishnah use the terms poor person and homeowner when discussing carrying on Shabbat?

This first Mishna in Shabbat (2a) describes the transfer of an item from a private domain to a public domain. The Mishna describes the individuals involved in this transfer as העני עומד בחוץ ובעל ...
4
votes
0answers
26 views

Haftorah Parshas Emor

Why would we institute the public haftorah reading for Emor, which includes one of the verses in Yechezkel that caused that seffer to almost be hidden away? See Shabbos 13b with Rashi. And while it'...
2
votes
0answers
58 views

Why is one who's influenced by a Persian priest liable to death?

It says in Shabbat 75b that if a magosh tries to influence a Jew to adopt even a single one of his customs, that Jew should be put to death: אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: ... והלומד דבר אחד מן ...
3
votes
3answers
135 views

What does the Shabbos Shel Mi mean?

In Maseches Shabbos, in between the perakim of Bameh Ishah and Bameh Beheimah, the Shabbos Shel Mi writes the following: דרשינן סמוכים פ' במה בהמה ובמה אשה כל הקרב הקרב כי לא לחנם הלך זרזיר אצל ...
2
votes
0answers
25 views

Is there an opinion that plowing and harvesting on Shabbos are not punishable by Kareis and Skilah? If not, why?

Shabbos 70a records a dispute between R' Nassan and R' Yosi on how to interpret the seemingly extra passuk (Shemos 35:3): לֹא־תְבַעֲר֣וּ אֵ֔שׁ בְּכֹ֖ל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶ֑ם בְּי֖וֹם הַשַּׁבָּֽת׃ Do ...
4
votes
1answer
61 views

Why would I have thought that healing contradicts the will of Hashem?

Bava Kamma 85a: תניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות It is taught in a Braisa: The academy of R’ Yishmael says: “Heal, he will heal” - from here [we ...
4
votes
1answer
111 views

Why is Joseph's pit mentioned amid all the Chanukah stuff in tractate Shabas?

In the middle of a lengthy discussion about Chanukah, the Bavli (the beginning of Shabas 22) sticks in this seemingly unrelated passage: And R. Kahana said: R. Nasan b. Minyome exegeted in the name ...
3
votes
1answer
110 views

Did the descendants of Esav literally taste soil?

The pasuk in Bereshit says (36:20) אֵ֤לֶּה בְנֵֽי־שֵׂעִיר֙ הַחֹרִ֔י יֹשְׁבֵ֖י הָאָ֑רֶץ לוֹטָ֥ן וְשׁוֹבָ֖ל וְצִבְע֥וֹן וַעֲנָֽה׃ Chazal explain that they are called the dwellers of the earth because ...
4
votes
1answer
173 views

Why did the nesiim give such tiny wagons?

The Torah describes how the nesiim gave wagons for the purpose of transporting the Mishkan. The Gemara gives the dimensions of those wagons: 5 amos long, 2.5 amos wide, with the 10-amah kerashim ...
0
votes
1answer
40 views

Is softening a linen garment the end of the laundry process and therefore forbidden on Shabbos (Shabbos 140a)?

Shabbos 140a. Rav Safra permits softening a laundered linen shirt. (Translation and elucidation of the Gemoro below according to Sefaria) - original is: מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן ...
2
votes
1answer
60 views

Chazal Heimlich Maneuver

The Gemara Shabbos (67a) records תני תנא בפרק אמוראי קמיה דרבי חייא בר אבין אמר ליה כולהו אית בהו משום דרכי האמורי לבר מהני מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד ...
2
votes
0answers
34 views

How far should one read into Megalgelin Zechus?

There is a concept called מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, that good things and bad things come via those who are fitting to be their messengers (Shabbos 32a). How far should one read into ...
5
votes
2answers
72 views

Does a Shli'ach for carrying adopt the sender's designation of the item?

Mishnah Shabbos 10,1 says about מלאכת הוצאה: "הַמַּצְנִיעַ לְזֶרַע וּלְדֻגְמָא וְלִרְפוּאָה, וְהוֹצִיאוֹ בְּשַׁבָּת, חַיָּב בְּכָל שֶׁהוּא. וְכָל אָדָם אֵין חַיָּב עָלָיו אֶלָּא כְשִׁעוּרוֹ.: " ...
5
votes
1answer
49 views

Proof from Arvos Moav to Har Sinai regarding who was there

גמרא שבת קמו עמוד א ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב (דברים ...
2
votes
3answers
94 views

Why do we burn Tamei and Passul Karbanos Pesach on the 15th?

The Mishnah in Pesachim (82a,83a) states: הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד. נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתו וישרף בט״ז. ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין. העצמות והגידין והנותר ...
5
votes
0answers
78 views

Why was Shimshon's fourth response to Delilah worse than the third?

When Delilah asked Shimshon where his miraculous strength came from, he gave four responses: tie me up with seven moist ropes no, they have to be NEW, THICK ropes put seven of my hairs into a loom ...
0
votes
1answer
77 views

Sinai and hatred

What is the exact meaning of this Gemara [Shabbat 89a]: דרב חסדא ורבה ברי' דרב הונא דאמרי תרווייהו מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו It is usually translated as: Rav Ḥisda and Rabba, son of ...
5
votes
2answers
299 views

Why isn't it considered Borer to use a spoon to take cholent from a cholent pot?

There are three requirements in Shulchan Aruch Orach Chaim 319 to separate food (or other needed articles) from a mixture on Shabbos without it being a melacha of borer. Good from the bad. With one’s ...
0
votes
2answers
116 views

The Gemara says (mesechet shabbat) that one can survive with a rivi'it of blood

The Gemara says (mesechet shabbat 31b) that one can survive with a rivi'it of blood. How is it possible when we know one can't even survive with a 40% blood loss?
3
votes
3answers
819 views

What does איברא mean?

The word איברא only appears a handful of times in the Talmud. (E.g. Pesachim 104a; Chulin 59b, 60a) it means something like its true, you’re right etc. What is the true meaning of this word, it’s ...
0
votes
1answer
43 views

What is the case of a burning thrown object?

The mishnah in Shabbos (102a) states that if one throws an object on Shabbos, forgetting that it's Shabbos, and it never reaches its intended target, he is not liable. One of the examples given is an ...
2
votes
0answers
42 views

Different things falling through the air

Rava has a question: What is the halacha regarding something which you throw through a house, that goes in one window and out the other? Do we say that something that passes through the house's ...
3
votes
3answers
164 views

Confusing Tes with Pei

The Gemara (Shabbos 103a) gives a list of letters that should be written very carefully to avoid being mixed up with other letters: "וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין ביתין ...
5
votes
3answers
126 views

How can Hashem judge a person לזכות, favourably, as in הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

The Gemoro Shabbos 127b brings three stories illustrating the principle, הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות “He who judges his neighbour in the scale of merit is himself judged favourably.”...
1
vote
2answers
89 views

What is the source that the תרמודאי were wood merchants?

In gemara Shabbat 21b it says עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי: The expression until traffic in the marketplace ceases is mentioned here, and ...
7
votes
1answer
114 views

Rashi's misquoting in Parashat Pinchas?

Shalom everybody, We read lately Parashat Pinchas. The parsha deals with the story of B'not Tzelofchad (Barmidbar 27:1-11). Rashi on verse 27:3 quotes the Gemara Shabbat 96b in order to identify who ...
1
vote
0answers
43 views

Mistaken identity of “Rabbi Chanina” in some siddurim

In the Kabbalas Shabbos service, which concludes with "Omar Rabbi Elozor," the previous paragraph is taken from Shabbos 12a. תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע"ש עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי ...
1
vote
0answers
37 views

Why the extra “בֶן” in חֲנַנְיָה's name?

The Mishna in Shabbos (1:4) references חֲנַנְיָה בֶן חִזְקִיָּה בֶן גֻּרְיוֹן, with two בֶן's, but when referenced in Menachos (45a): אמר רב זכור אותו האיש לטוב וחנינא בן חזקיה שמו the Tanna's ...
8
votes
2answers
182 views

Sukkos and Chanukah Connection

There are many parallels between Sukkos and Chanuka: The Gemara in Shabbos 21b gives an explanation for Beis Shammai's opinion that one should count down candles throughout Chanukah that it's just ...
1
vote
0answers
40 views

Is there a Halachic problem with cursing? [duplicate]

Our tradition mentions the serious transgression of "nivul peh" and the punishments that Hashem brings down on the world due to this sin (Shabbos 33a, Vayikra Rabba 24-7). What I want to know is if ...
4
votes
1answer
90 views

Kiddush written on the sukkah

I've seen canvas sukkot that have kiddush printed on the walls. Can you use the text to say kiddush? Generally we can't benefit from the sukkah walls. For decorations, you can make a stipulation ...
1
vote
2answers
101 views

In what sense is fear of God alone wisdom?

In the Mesilat Yesharim, the Ramchal brings the talmud in Shabbat 31b: "Hen fear of God - this is wisdom" (Job 28:28). Our Sages of blessed memory commented (Shab 31b), "'Hen' [hints to] 'one', ...
5
votes
2answers
417 views

Why 40 minus 1 - why not just say 39 Melachot?

In describing the Melachos of Shabbos, the Mishna in Shabbos 73a says that there are "40-1" Melachos. Why not say 39? Side note: There are some answers as to why Malkus is also described that way, ...
2
votes
0answers
103 views

to grate cheese with a saw not Toveled?

The mishna in Masechet Shabbat says: A man may take a hammer to split nuts, a chopper to cut [a round of] pressed figs, a saw for sawing cheese, a spade to scoop dried figs, a winnowing shovel and ...
4
votes
1answer
184 views

Beged ishah for non-ervah purposes

The reason given for the issur of beged ishah/beged ish is because it's a "toeivah" before Hashem (Devarim 22:5). The Gemara (Nazir 59a) learns from this that the issur is only for a man to dress up ...
4
votes
0answers
300 views

Are the talmudic “Prushim” the Rabbinic Pharisees?

In Masechet Sotah, 20a, the mishna details harmful forces and reads (translation from dafyomi.co.il) The following destroy the world - a foolish Chasid, a crafty evildoer, a woman who is Perushah, ...
1
vote
1answer
95 views

תיקו How can we rely on Eliyohu to decide halachic issues? The Torah is to be decided on earth.

Halachic discussions in the Gemoro can end with the word תיקו. According to one view in Hebrew Wikpedia it stands for תשבי יתרץ קושיות ובעיות. שמשמעותן: השאלה תעמוד ותוכרע רק כאשר יבוא התשבי -...
2
votes
3answers
88 views

Why “לא ידענו מה היה לו” if they saw his bier?

My kid asked: Ki Sisa 32:1 says that, when Moshe didn't return from Mount Sinai when the people expected him to, they said "this man Moshe who brought us up out of the land of Egypt, we don't know ...
3
votes
0answers
54 views

Why isn't כל הכשר להצניע…‏ in שלחן ערוך?

The seventh chapter of mishnayos Shabas has this general rule ("כלל"): Whatever is fit for storing and people store that [amount of it], and he carried it out on Shabas, he's liable therefor to ...
2
votes
0answers
32 views

On moist and dry plants (שבת פב ע״א)

The Bavli, Shabas 82 amud 1: If before him [after defecating] were a pebble and grasses — [the proper course of action was a matter of dispute between two amoraim,] R. Chisda and R. Hamnuna. ...
4
votes
2answers
115 views

Why must not we cry out/make petitions in Shabbat? (Shabbat 12a)

Why we must not cry out/make petitions in Shabbat? (Shabbat 12a) Our Rabbis taught: If one enters [a house] to visit a sick person [on the Sabbath], he should say, 'It is the Sabbath, when one ...
2
votes
1answer
153 views

Why say the rams are reddened?

Among the materials used for the mishkan were "reddened rams' hides" (T'ruma 25:5). There are two ways one can read that phrase: it can mean "reddened hides of rams", that the hides were reddened, or "...
4
votes
1answer
59 views

“This is R. M'nachem.” So? (שבת עה ע״ב)

The Bavli, Shabas 75 amud 2, quotes from a tosefta as follows: If he wrote a single large letter, in whose space there's room to write two, he's exempt [from offering a korban chatas]. If he erased ...
5
votes
0answers
32 views

Apartment buildings higher than the shul

Shabbat 11a states that a city in which houses (but not towers or castles/fortresses [unsure about the translation]) are built higher than the synagogue will eventually be destroyed. ואמר רבא בר ...
1
vote
4answers
101 views

How to translate העלם in the context of שבת

The beginning of the seventh chapter of Bavli Shabas (and its commentaries) speaks of instances in which someone forgets that the day is Shabas, forgets that there is such a thing as Shabas altogether,...