Stack Exchange Network

Stack Exchange network consists of 175 Q&A communities including Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.

Visit Stack Exchange

Questions tagged [maseches-shabbos]

The first masechet in Seder Moed

4
votes
1answer
51 views

Why would I have thought that healing contradicts the will of Hashem?

Bava Kamma 85a: תניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות It is taught in a Braisa: The academy of R’ Yishmael says: “Heal, he will heal” - from here [we ...
4
votes
1answer
89 views

Why is Joseph's pit mentioned amid all the Chanukah stuff in tractate Shabas?

In the middle of a lengthy discussion about Chanukah, the Bavli (the beginning of Shabas 22) sticks in this seemingly unrelated passage: And R. Kahana said: R. Nasan b. Minyome exegeted in the name ...
3
votes
1answer
92 views

Did the descendants of Esav literally taste soil?

The pasuk in Bereshit says (36:20) אֵ֤לֶּה בְנֵֽי־שֵׂעִיר֙ הַחֹרִ֔י יֹשְׁבֵ֖י הָאָ֑רֶץ לוֹטָ֥ן וְשׁוֹבָ֖ל וְצִבְע֥וֹן וַעֲנָֽה׃ Chazal explain that they are called the dwellers of the earth because ...
4
votes
1answer
81 views

Why did the nesiim give such tiny wagons?

The Torah describes how the nesiim gave wagons for the purpose of transporting the Mishkan. The Gemara gives the dimensions of those wagons: 5 amos long, 2.5 amos wide, with the 10-amah kerashim ...
2
votes
1answer
55 views

Chazal Heimlich Maneuver

The Gemara Shabbos (67a) records תני תנא בפרק אמוראי קמיה דרבי חייא בר אבין אמר ליה כולהו אית בהו משום דרכי האמורי לבר מהני מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד ...
2
votes
0answers
30 views

How far should one read into Megalgelin Zechus?

There is a concept called מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, that good things and bad things come via those who are fitting to be their messengers (Shabbos 32a). How far should one read into ...
5
votes
2answers
67 views

Does a Shli'ach for carrying adopt the sender's designation of the item?

Mishnah Shabbos 10,1 says about מלאכת הוצאה: "הַמַּצְנִיעַ לְזֶרַע וּלְדֻגְמָא וְלִרְפוּאָה, וְהוֹצִיאוֹ בְּשַׁבָּת, חַיָּב בְּכָל שֶׁהוּא. וְכָל אָדָם אֵין חַיָּב עָלָיו אֶלָּא כְשִׁעוּרוֹ.: " ...
5
votes
1answer
33 views

Proof from Arvos Moav to Har Sinai regarding who was there

גמרא שבת קמו עמוד א ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב (דברים ...
1
vote
3answers
62 views

Why do we burn Tamei and Passul Karbanos Pesach on the 15th?

The Mishnah in Pesachim (82a,83a) states: הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד. נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתו וישרף בט״ז. ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין. העצמות והגידין והנותר ...
5
votes
0answers
69 views

Why was Shimshon's fourth response to Delilah worse than the third?

When Delilah asked Shimshon where his miraculous strength came from, he gave four responses: tie me up with seven moist ropes no, they have to be NEW, THICK ropes put seven of my hairs into a loom ...
-1
votes
1answer
55 views

Sinai and hatred

What is the exact meaning of this Gemara [Shabbat 89a]: דרב חסדא ורבה ברי' דרב הונא דאמרי תרווייהו מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו It is usually translated as: Rav Ḥisda and Rabba, son of ...
5
votes
2answers
268 views

Why isn't it considered Borer to use a spoon to take cholent from a cholent pot?

There are three requirements in Shulchan Aruch Orach Chaim 319 to separate food (or other needed articles) from a mixture on Shabbos without it being a melacha of borer. Good from the bad. With one’s ...
0
votes
2answers
106 views

The Gemara says (mesechet shabbat) that one can survive with a rivi'it of blood

The Gemara says (mesechet shabbat 31b) that one can survive with a rivi'it of blood. How is it possible when we know one can't even survive with a 40% blood loss?
3
votes
3answers
751 views

What does איברא mean?

The word איברא only appears a handful of times in the Talmud. (E.g. Pesachim 104a; Chulin 59b, 60a) it means something like its true, you’re right etc. What is the true meaning of this word, it’s ...
0
votes
1answer
39 views

What is the case of a burning thrown object?

The mishnah in Shabbos (102a) states that if one throws an object on Shabbos, forgetting that it's Shabbos, and it never reaches its intended target, he is not liable. One of the examples given is an ...
1
vote
0answers
37 views

Different things falling through the air

Rava has a question: What is the halacha regarding something which you throw through a house, that goes in one window and out the other? Do we say that something that passes through the house's ...
3
votes
3answers
137 views

Confusing Tes with Pei

The Gemara (Shabbos 103a) gives a list of letters that should be written very carefully to avoid being mixed up with other letters: "וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין ביתין ...
4
votes
3answers
109 views

How can Hashem judge a person לזכות, favourably, as in הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

The Gemoro Shabbos 127b brings three stories illustrating the principle, הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות “He who judges his neighbour in the scale of merit is himself judged favourably.”...
1
vote
2answers
68 views

What is the source that the תרמודאי were wood merchants?

In gemara Shabbat 21b it says עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי: The expression until traffic in the marketplace ceases is mentioned here, and ...
4
votes
0answers
60 views

Rashi's misquoting in Parashat Pinchas?

Shalom everybody, We read lately Parashat Pinchas. The parsha deals with the story of B'not Tzelofchad (Barmidbar 27:1-11). Rashi on verse 27:3 quotes the Gemara Shabbat 96b in order to identify who ...
1
vote
0answers
41 views

Mistaken identity of “Rabbi Chanina” in some siddurim

In the Kabbalas Shabbos service, which concludes with "Omar Rabbi Elozor," the previous paragraph is taken from Shabbos 12a. תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע"ש עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי ...
1
vote
0answers
35 views

Why the extra “בֶן” in חֲנַנְיָה's name?

The Mishna in Shabbos (1:4) references חֲנַנְיָה בֶן חִזְקִיָּה בֶן גֻּרְיוֹן, with two בֶן's, but when referenced in Menachos (45a): אמר רב זכור אותו האיש לטוב וחנינא בן חזקיה שמו the Tanna's ...
6
votes
1answer
97 views

Sukkos and Chanukah Connection

The Gemara in Shabbos 21b gives an explanation for Beis Shammai's opinion that one should count down candles throughout Chanukah that it's just like the karbanos of Sukkos which also counted down. ...
1
vote
0answers
36 views

Is there a Halachic problem with cursing? [duplicate]

Our tradition mentions the serious transgression of "nivul peh" and the punishments that Hashem brings down on the world due to this sin (Shabbos 33a, Vayikra Rabba 24-7). What I want to know is if ...
4
votes
1answer
89 views

Kiddush written on the sukkah

I've seen canvas sukkot that have kiddush printed on the walls. Can you use the text to say kiddush? Generally we can't benefit from the sukkah walls. For decorations, you can make a stipulation ...
1
vote
2answers
87 views

In what sense is fear of God alone wisdom?

In the Mesilat Yesharim, the Ramchal brings the talmud in Shabbat 31b: "Hen fear of God - this is wisdom" (Job 28:28). Our Sages of blessed memory commented (Shab 31b), "'Hen' [hints to] 'one', ...
4
votes
2answers
215 views

Why not say 39?

In describing the Melachos of Shabbos, the Mishna in Shabbos 73a says that there are "40-1" Melachos. Why not say 39? Side note: There are some answers as to why Malkus is also described that way, ...
4
votes
1answer
140 views

Beged ishah for non-ervah purposes

The reason given for the issur of beged ishah/beged ish is because it's a "toeivah" before Hashem (Devarim 22:5). The Gemara (Nazir 59a) learns from this that the issur is only for a man to dress up ...
1
vote
1answer
83 views

תיקו How can we rely on Eliyohu to decide halachic issues? The Torah is to be decided on earth.

Halachic discussions in the Gemoro can end with the word תיקו. According to one view in Hebrew Wikpedia it stands for תשבי יתרץ קושיות ובעיות. שמשמעותן: השאלה תעמוד ותוכרע רק כאשר יבוא התשבי -...
2
votes
3answers
88 views

Why “לא ידענו מה היה לו” if they saw his bier?

My kid asked: Ki Sisa 32:1 says that, when Moshe didn't return from Mount Sinai when the people expected him to, they said "this man Moshe who brought us up out of the land of Egypt, we don't know ...
3
votes
0answers
54 views

Why isn't כל הכשר להצניע…‏ in שלחן ערוך?

The seventh chapter of mishnayos Shabas has this general rule ("כלל"): Whatever is fit for storing and people store that [amount of it], and he carried it out on Shabas, he's liable therefor to ...
2
votes
0answers
31 views

On moist and dry plants (שבת פב ע״א)

The Bavli, Shabas 82 amud 1: If before him [after defecating] were a pebble and grasses — [the proper course of action was a matter of dispute between two amoraim,] R. Chisda and R. Hamnuna. ...
4
votes
2answers
101 views

Why must not we cry out/make petitions in Shabbat? (Shabbat 12a)

Why we must not cry out/make petitions in Shabbat? (Shabbat 12a) Our Rabbis taught: If one enters [a house] to visit a sick person [on the Sabbath], he should say, 'It is the Sabbath, when one ...
2
votes
1answer
145 views

Why say the rams are reddened?

Among the materials used for the mishkan were "reddened rams' hides" (T'ruma 25:5). There are two ways one can read that phrase: it can mean "reddened hides of rams", that the hides were reddened, or "...
4
votes
1answer
50 views

“This is R. M'nachem.” So? (שבת עה ע״ב)

The Bavli, Shabas 75 amud 2, quotes from a tosefta as follows: If he wrote a single large letter, in whose space there's room to write two, he's exempt [from offering a korban chatas]. If he erased ...
5
votes
0answers
30 views

Apartment buildings higher than the shul

Shabbat 11a states that a city in which houses (but not towers or castles/fortresses [unsure about the translation]) are built higher than the synagogue will eventually be destroyed. ואמר רבא בר ...
1
vote
4answers
84 views

How to translate העלם in the context of שבת

The beginning of the seventh chapter of Bavli Shabas (and its commentaries) speaks of instances in which someone forgets that the day is Shabas, forgets that there is such a thing as Shabas altogether,...
3
votes
1answer
83 views

Does חי נושא את עצמו apply only when the human being is conscious?

The concept Gemoro Shabbos 94a that חי נושא את עצמו - a living being “carries itself” - means that someone who carries a living being out on Shabbos unwittingly is not liable to bring a sin offering. ...
0
votes
0answers
67 views

Moshiach and three meals

The Gemara Shabbos 118a says, "Whoever has three meals on Shabbos... will saved on from the birth-pangs of Moshiach." Why specifically 3 meals? Is the Gemara saying that one who specifically eats ...
0
votes
1answer
39 views

Why “בשלמא לרבי יוחנן” on שבת דף סט ע״א?

Various types of m'lacha (labor) are forbidden on the sabbath, and the punishment is a particular form of death called kares (if the perpetrator doesn't get killed by a human-run court). However, if ...
4
votes
0answers
91 views

Did Elisha get his tefillin back?

The story of אלישע בעל כנפים (Elisha-the-man-of-the-wings) is told on Shabbos 130a: דא"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים [...] ואמאי קרו ליה אלישע בעל כנפים שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה ...
9
votes
1answer
515 views

Is the Gemara (Shabbos 116b) quoting the New Testament?

The Gemara in Shabbos (116b) seems to have two quotes from the New Testament, but I'm not sure. ברא וברתא כחדא ירתון - sons and daughters should inherit together and אנא לא למיפחת מן אורייתא ...
1
vote
1answer
33 views

“The סיפא is about a coin.” But so is the רישא‎! (‎שבת דף ס״ה‎)

The mishna Shabas, daf 65 in the Bavli: Medeans [may go out on Shabas] with p'rifa. Anyone [may], but the rabbis spoke about what occurs. That is, Medeans do p'rifa, so the rabbis mentioned that ...
2
votes
1answer
105 views

Explanation of Mishna in Shabbat

The Mishna in Shabbat (1: 7) states that: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין מוֹכְרִין לַנָּכְרִי וְאֵין טוֹעֲנִין עִמּוֹ וְאֵין מַגְבִּיהִין עָלָיו, אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְמָקוֹם קָרוֹב. וּבֵית ...
3
votes
2answers
61 views

Why is a shepherd's sack better than a treasuress's ring?

The Bavli, Shabas 62 amud 1, as explained by Rashi, continues a long discussion regarding what objects are considered clothing (or adornments), so may be worn outside (an eruv) on Shabas, and what ...
2
votes
1answer
35 views

Help with רש״י ד״ה שנעקרו on שבת דף ס ע״ב

The rabbis enacted a decree: one may not wear shoes with nails in them on Shabas. The Bavli, Shabas 60, has a lengthy discussion in which it tries to pin down the exact parameters of that decree, i.e. ...
1
vote
0answers
64 views

Source of the first verse of the sectarian

It has been proposed that Rabban Gamliel quoted from Matthew 5 17 in his debate with a sectarian in maseches Shabbos 116a-b. See here http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6495-gamaliel-ii My ...
1
vote
1answer
63 views

How are we kings' children and why does it matter?

The mishna, Shabas 14:4 (daf 111 amud 1), cites R. Shim'on as stating that "all Jews are children of kings" (and therefore can use a certain oil on their skin on Shabas). In what sense is it the case ...
6
votes
1answer
294 views

Why do women wear ponytail elastics on Shabas?

So I was studying the start of Bame Isha in the Bavli (Shabas 57), and it seems a woman can't wear a tight strap or string in her hair outside (of an eruv) on Shabas (lest she remove it out of doors ...
2
votes
0answers
17 views

Why “ומייתי להו בשגגה” for a סולם and not for other equipment?

The fifth chapter of Shabas in the Bavli discusses various things an animal can wear in the street on Shabas. Some of them are forbidden because the item may fall off the animal and a person may come ...