Questions tagged [maseches-kiddushin]

Tractate of Talmud dealing with the laws of marriage

Filter by
Sorted by
Tagged with
6
votes
0answers
56 views

Berachot 7a – Is there a connection between R. Meir and Acher?

In Berachot 7a we find the following passage: וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלשה דברים בקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו בקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו שנאמר הלוא בלכתך עמנו בקש שלא תשרה שכינה על עובדי ...
9
votes
2answers
626 views

Who is rich in matters of courtship?

The Mishna says: If a man says to a woman, "Marry me. I am rich.", and she agrees, but it turns out he is poor, the betrothal is not valid. If a man says to a woman, "Marry me, even though I am poor."...
10
votes
2answers
157 views

Eating outside at a restaurant

The Gemara in Kidushin 40b writes that if one eats in the marketplace (public) is considered like a dog, and his testimony is not accepted. The Rambam in Hilchos Edus 11:5 codified this as halacha. ...
10
votes
1answer
1k views

Minimum age of קידושין for a female?

What is the minimum age of kiddushin (that is Dioryta) that the father can effect via כסף or שטר?
3
votes
0answers
34 views

What does the Gemara mean that anything given to the heart, it says by it “and you will fear your G-d”?

Kiddushin 32b: יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו ת"ל תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו (ויקרא יט, יד) ויראת מאלהיך I might have thought he can close his eyes like one who did not see [the elder]; ...
5
votes
2answers
243 views

“A y'vama acquires herself through chalitza”, really?

The first mishnayos of Kidushin, in Sefaria's Silverstein translation, bracketed remarks omitted: A woman is acquired in three ways, and she acquires herself in two ways. She is acquired by money, ...
2
votes
1answer
37 views

R. Yehudah's suspicion on Kiddushin 82a

The mishna on Kiddushin 82a presents R. Yehudah's opinion that an unmarried man should not be a shepherd or share a blanket with another unmarried man. The chachamim allow it. In the gemara, the ...
3
votes
0answers
45 views

Which of the 9 Parah Adumahs that have existed was from Dama ben Nesina?

Kiddushin 31a teaches us the famous story of Dama ben Nesina, ie a gentile who refused to sell the Chachamim a precious stone for the ephod since doing so would wake up his father. The gemara ...
4
votes
1answer
48 views

While it says in Kiddushin 40b that torah is the more important than Mitzvot in Pirkei Avot it says otherwise?

It says in Kiddushin 40b נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה (Rabbi Akiva answered and said: Study is greater. Everyone answered and said: Study is greater, as ...
6
votes
1answer
82 views

Meaning of komemiyyut (קוֹמְמִיּוּת)

The word "komemiyyut" (קוֹמְמִיּוּת) appears only once in the Torah: אֲנִ֞י יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם אֲשֶׁ֨ר הוֹצֵ֤אתִי אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם מִֽהְיֹ֥ת לָהֶ֖ם עֲבָדִ֑ים וָאֶשְׁבֹּר֙ מֹטֹ֣ת ...
1
vote
0answers
93 views

Does acting “for G-d's sake” override Arayos prohibitions?

The Gemmorah in Kiddushin 81b describes the story of a Rabbi seemingly overriding the [as most agree, Biblical] prohibition of Kiruv Ervah. After a short debate, he finds an excuse that he was acting "...
5
votes
1answer
74 views

Kiddushin via a valuable coin that's literally worth less than a perutah

Suppose one were to mekadesh a woman using a valuable coin that is literally worth less than a perutah, but the same coin technically carried an additional value. For example: a 1943 1 cent Lincoln ...
6
votes
2answers
231 views

Who is Rabbi Shimeon who discusses with Rabbi Yochanan in Gemara

Gemara Kiddushin 66b: אמר ליה רבי שמעון לרבי יוחנן כללא הוא דכל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר Rabbi Shimeon said to Rabbi Yochanan, it is a general principle!? I assume that ...
0
votes
0answers
33 views

If giving tzedakah money to parents is a “disrespectful matter” (Talmud, Kiddushin 32a), is giving tzedakah to other relatives a bad idea as well?

My question is going to be a bit complicated so stay with me before you mark it as a duplicate. In my previous question Is giving money to parents considered a tzedaka?, I received answers that it's ...
5
votes
0answers
40 views

God's Nichum Aveilim

Asking for a friend: On Kiddushin 38a, Tosfos s.v. Tzei, explain that Hashem didn't approach Yehoshua until after the 30 days of mourning for Moshe had elapsed, since the Shechinah does not descend ...
1
vote
1answer
488 views

Is a car considered movable or immovable property?

The Mishnah (Kiddushin 1:5) differentiates between how one acquires movable and immovable property (translation follows Yachin): נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחֲרָיוּת נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר ...
6
votes
2answers
141 views

For kiddushin, why does Rambam say kesef is “mi'divrei sofrim” but doesn't say that for shtar?

In Hilchos Ishus 1:2, the Rambam writes: לִקּוּחִין אֵלּוּ מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל תּוֹרָה הֵם. וּבְאֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים אֵלּוּ הָאִשָּׁה נִקְנֵית. בְּכֶסֶף. אוֹ בִּשְׁטָר. אוֹ בְּבִיאָה. ...
4
votes
1answer
51 views

How can a convert be a Na'arah Me'orasah?

Kesuvos 4:3 discusses various cases of a convert who commits adultery as a Na'arah Me'orasah. In response to my other question on this Mishnah, Heshy raised an intriguing question: Wait... how can ...
5
votes
2answers
170 views

Why don't people ever get married via a shtar kiddushin?

The Mishnah on Kiddushin 2a lists 3 ways a woman can be mekudeshet (betrothed): via money, via the act of intercourse, via a shtar (document). Now I understand 2 of the acquisition methods: ✅ money-...
4
votes
1answer
103 views

Could a secular marriage contract conceivably be considered a shtar kiddushin?

Suppose a secular Jewish couple got civilly married- no halachik ceremony- and they get their marriage license. Could this marriage license serve as a Halachik Shtar, ie they'd need a Get if they ...
6
votes
0answers
43 views

Which region took the majority of wealth?

Avos d’Rebbi Nassan 28:1: רבי נתן אומר [...] ואין לך חכמה כחכמה של ארץ ישראל. ואין לך יופי כיופי של ירושלים. ואין לך עושר כעושר של מדי. ואין לך גבורה כגבורה של פרס. ואין לך זנות כזנות של ערביים. ...
3
votes
1answer
58 views

Money obtained by selling Tikrovet avoda zara

Talmud Kiddushin 58a says that Avoda Zara 'catches its value' (תופס דמיו) to be forbidden as itself: the money obtained from its sale is also forbidden. Now, what with tikrovet avoda zara (offerings ...
6
votes
0answers
67 views

The application of the dispute about the borders of Babylon

The Talmud (Kiddushin 71b) discusses the differences in the lineage of people from different places in the vicinity of Bavel (Babylon) by analogy of health. Bavel is healthy (has a good lineage), ...
0
votes
1answer
76 views

Is a kiddushin valid if one just gives a ring but doesn't say “harei at mekudeshes li?”

If someone were to just give a ring and not say anything (everything else is Kosher- witnesses etc) would this be considered a valid kiddushin or do we require the saying of "harei at" to make it ...
4
votes
2answers
149 views

Understanding תוד״ה תפילין on קידושין דף לו ע״א

The Talmud (Kiddushin 36a) cites a view that women are exempt from the prohibition on balding themselves in mourning. Rava there says that we know of this exemption because the same words "between ...
1
vote
2answers
82 views

How it it possible to use different words and yet still be a Gezeira Shava?

I can understand how a gezeira shava would work when the word used is similar, like "kicha kicha m'sdei Ephron" in the beginning of Maseches Kiddushin. But logically speaking, how can we have a 4 way ...
0
votes
1answer
68 views

Do women always love their husbands?

Following the previous question: "obligation-to-see-a-woman-prior-to-kiddushin" the Gemmorah (Kiddushin 41a) states that: "אבל בהא איסורא לית בה כדר"ל דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ...
1
vote
1answer
60 views

Clarification on obligation to see a woman prior to kiddushin

Kiddushin 41a: "דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר "ואהבת לרעך כמוך" Rav Yehuda says that Rav says: It is forbidden for a ...
2
votes
0answers
89 views

Yichud, shomer by night?

For yichud issues, a (Jewish) man and his wife are mutually considered shomer: אשתו משמרתו. But do this apply by night? Basis for this question, the Gemara Qidushin 81a רב ביבי אקלע לבי רב יוסף, ...
3
votes
2answers
78 views

Anyone not redeemed doesn't redeem: what about second-borns?

A father is required to redeem his firstborn son by paying some money to a kohen. A mother is not. The Bavli, Kidushin 29 amud 1, asks, "How do we know she's not commanded?" and answers: [In the ...
1
vote
0answers
45 views

Mitzvot that “are practiced” vs Chayav and Patur

The Mishnah Kiddushin (1:8-9) and the following Gemmorah (35-36) use the word "מצוות נוהגות" instead of the accepted "אנשים חייבים" or "נשים פטורות": "הַסְּמִיכוֹת,..., וְהַקַּבָּלוֹת, נוֹהֲגִין ...
3
votes
1answer
69 views

Similarity between Eisov and Dama ben Netina for honoring parents

Eisov = Red = Edom = Romi (Rome) Eisov excelled in honoring Yitzhok (B"R 65) Dama B"N was a senator (? or a general) in Rome's province in Ashkelon (according to Yerushalmi) דמא is the letters אדום He ...
4
votes
0answers
43 views

Understanding the parameters of translating the pesukim

In Kiddushin 49a R' Yehuda makes the following statement ר' יהודה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף One who translates a verse literally is a liar, one who ...
3
votes
1answer
104 views

What is a Madoni

Kiddushin 26b:3 mentions this term - what type of person is this? ת"ש אמר ר' אלעזר מעשה במדוני אחד שהיה בירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע מה עשה ...
0
votes
1answer
81 views

Chalitza to wife? (Qidushin 3b)

Talmud Qidushin 3b סד''א תיתי בקל וחומר מיבמה מה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה, אשה שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה בחליצה ... ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה [You could think ... if a yevama that ...
2
votes
0answers
37 views

Question on Kiddushin 7a (Rashi)

On Kiddushin 7a, Rashi writes (d.h. וכן לענין ממונא) about 3 principles where monetary transactions are supported by either the din of the guarantor (ערב) or the din of the eved ca'ani, or by both ...
1
vote
1answer
123 views

“You're married to my half” (Kiddushin 7a) - how come?

The Gemorah (Kiddushin 7a) renders the expression "You're married to my half" valid for kiddushin, deciding that she's acquired to him as whole for the sake of kiddushin itself, but does not add ...
4
votes
2answers
142 views

Why do the best of doctors go to Gehinnom according to the Maharsha?

Says the final Mishnah in Kiddushin 82a: טוב שברופאים לגיהנם The best of doctors go to Gehinnom If your name is followed by MD, you may leave now. The Maharsha is puzzled by why this should ...
1
vote
1answer
64 views

Why did chiya bar ashi seperate from his wife?

In the gmara kidushin 81b according to the translation http://www.dafyomi.co.il/kidushin/points/kd-ps-081.htm the following story happened (h)Whenever R. Chiya bar Ashi would fall on his face in ...
2
votes
0answers
35 views

Why does the good inclination come in 13 years late?

To paraphrase Avos D'Rebbi Nassan 16:2: The evil inclination grows when a person is born, while the good inclination enters at Bar/Bas Mitzvah. As a minor, if he desecrates Shabbos, his inclination ...
2
votes
1answer
51 views

Why an עבד עברי's ear is awled

Rashi comments on שמות כא,ו, quoting the מכילתא and קידושין דף כב עמוד ב, that an עבד עברי who was sold into slavery due to stealing has a hole put in his ear for not listening to לא תגנוב and one in ...
1
vote
0answers
31 views

A gift on condition that I could take it back

The Gemara in Kiddushin 6b says that one may not marry a woman with money given on condition that she return it afterwards, as it's like chalipin which is invalid for marriage. Say that a man gives a ...
1
vote
1answer
83 views

Why doesn't the Gemara learn kiddushei kesef from Eliezer initiating kiddushei kesef as a shaliach for Yitzchak?

I'm learning Kiddushin this year and while I haven't yet gotten to the Sugya which delves deeply into the issue of how to derive kiddushei kesef from the gzera shava "Kicha Kicha" I know that ...
2
votes
1answer
38 views

Keeping your right to an object but delaying your purchase

The reason behind the idea of עני מהפך (קידושין נט עמוד א) is a argued (תוס רש״י). The רמ״א explains that in a case of buying and selling the only time there is a case of עני מהפך is when both sides ...
1
vote
0answers
26 views

Excluding a case in קנין but קנין remains valid

I heard of an idea that when it comes to קנינים (Acquisitions)if the קנין cannot be done in every instance, the קנין does can not apply at all. Example: (Forgetting רש"י or other commentaries) In ...
3
votes
2answers
209 views

The 5th Commandment - Who should be financially supported first - children or parents?

During a recent Pirkei Avot shi'ur in my synagogue, our rabbi discussed two concepts. Jewish Virtual Library citing of Talmud, Tractate Kiddushin 31B Our Rabbis taught: What is "revere" and what ...
2
votes
0answers
54 views

If someone never met their father, but has various information about him (e.g last name, profession etc.), are they a shetuki?

In Kiddushin mishnayos 4:2, it says: And which are the shetukim? Anyone who knows [who] his mother [is], but does not know [who] his father [is]. And which are the asufim? Anyone who was gathered ...
4
votes
1answer
149 views

Onkelos Commentary

Rashi on the talmud (kidushin 49a) says the aramaic translation/commentary on the torah was given at sinai, forgotten and brought back by Onkelos. Where did Onkelos obtain the correct text?
4
votes
4answers
623 views

Can you acquire land merely by using it?

The mishna in Kiddushin 26a talks about how one acquires property. It considers two cases, property that can be used for security (collateral) and property that can't. Land is in the first category. ...
6
votes
1answer
131 views

נשים דעתן קלה versus נזמי הזהב אשר באזניהם

The Mishna, Kidushin chapter 4: A man cannot be alone with two women, but one woman can be alone with two men. The Bavli thereon, 80 amud 2: What's the reason? A Mishna-explainer of the house ...