Questions tagged [contradiction]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
2
votes
0answers
31 views

Apparent contradiction if Elul was made full when necessary

The Gemara Rosh Hashanah 19b says: והאמר רבי חיננא בר כהנא א"ר מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר לא מצינו דלא איצטריך הא איצטריך מעברינן ליה Didn’t Rabbi Chinana bar Kahana say that Rav said: ...
9
votes
3answers
180 views

Did Moses throw or drop the tablets?

The Yerushalmi, corroborated by Tanhuma, says that the tablets were two large sapphire stones, and weighed too much to be possibly carried by one person. The letters God engraved on them miraculously ...
0
votes
1answer
71 views

Rav Kapach on Rambam's view on the identification of Keneh bosem

As a follow up to this question, there seem to be two contradictory conclusions on what Rambam holds to be the keneh bosem. First it is said that (Rav Kapach's notes to) Rambam's commentary in the ...
1
vote
1answer
84 views

Was there an exception for Joshua to allow him inside the Tabernacle?

Related to this question, I’m wondering was there a special exception to allow Joshua into the Tabernacle? Some areas such as Numbers 1:51 say that any non-Levite who approaches it should be executed. ...
3
votes
0answers
55 views

Inconsistent sifrei Torah for the required number of aliyos

Different groups (Ashkenazim, Sefaradim, Teimonim) have different traditions for spellings of different words in the Torah. Practically, while each group writes according to their own mesorah, we ...
4
votes
0answers
43 views

Is weeping at death a bad omen (סימן רע) or not?

The Talmud (Kesubos 103a; see Avos Rebbi Nason 25:2) says: מת מתוך השחוק סימן יפה לו מתוך הבכי סימן רע לו If one dies from laughter it is a good omen for him, but it is a bad omen to die from weeping....
6
votes
1answer
69 views

Why do we ask for Hashem to rule us alone, and then ask for a human king?

In the weekday sh’moneh esrei we ask HaShem to rule over us by himself: וּמְלֹךְ עָלֵינוּ מְהֵרָה אַתָּה י-הוה לְבַדְּךָ and reign over us- You HaShem, alone And yet, a few b’rachos later, we ...
2
votes
3answers
175 views

Does Ezekiel 44:22 contradict the Torah?

Ezekiel 44:22 states: "Neither shall they [the priests] take for their wives a widow, nor her that is put away; but they shall take virgins of the seed of the house of Israel, and a widow that is the ...
4
votes
1answer
61 views

While it says in Kiddushin 40b that torah is the more important than Mitzvot in Pirkei Avot it says otherwise?

It says in Kiddushin 40b נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה (Rabbi Akiva answered and said: Study is greater. Everyone answered and said: Study is greater, as ...
0
votes
0answers
29 views

Loshon Hora: Believing that circumstances permit slander

When the Chofetz Chaim (Klal 2, §3) codifies the allowance to relate slander heard b'apei t'lasa (a statement made in front of three people, which is considered avidi l'geluei and therefore already ...
6
votes
0answers
80 views

Contradiction in the Taz between early Shavuos and early Shemini Atzeres

In his disagreement with the Maharshal's ruling not to start Shemini Atzeres early, the Taz's first objection is a long poetic rendition about why we shouldn't forbid something that isn't mentioned in ...
4
votes
2answers
142 views

How do we rationalize a person's sins being solely their own when we have traditions that blame entire nations for certain acts?

This is something I always found to be a bit of a contradiction. The Torah states that a person's sins are their own to bear and that no one may die for the sins of another. Parents shall not be ...
6
votes
1answer
134 views

In what order were the works of the Rashba written?

Rabbi Shlomo Ibn Aderet wrote a huge number of responsa, as well as a commentary on much of the Talmud, and a couple of Halachic works. I would assume that the responsa were written over a long ...
5
votes
1answer
119 views

Why does the Gemara say Chizkiyahu didn't sing?

The Gemara in Sanhedrin 94a says that the reason Chizkiyahu was not the Mashiach is that he didn't sing after Hashem did miracles for him (Rashi adds that this refers to saving Yerushalayim from ...
1
vote
1answer
119 views

Do Hillel & R Akiva contradict Mamrim 3 & Y"D 158:2?

How do you reconcile Hillel (1) and Rabi Akiva (2) with the Mishnah Torah (3) and Shulchan Aruch (4)? "What is hateful unto you, do not do unto your neighbor. That is the whole Torah, all the rest is ...
2
votes
2answers
93 views

Apparent contradiction in the law of Hotza’ah (carrying) on shabbath

On Peninei Halakha halachot shabath about Hotza’ah it's written: Many maintain that as long as one did not stop walking while in the reshut ha-rabim, the prohibition is only rabbinic, because as ...
5
votes
1answer
103 views

Does a prophet win halachic debates according to R. Yosef Albo?

In Sefer HaIkkarim 1:18, R. Yosef Albo writes the following: כמו שנזכר בבבא מציעא בענין מחלוקתו של רבי אליעזר שנעקר חרוב ממקומו וחזר אמת המים לאחוריו וזולת זה ואף על פי כן לא קבעו הלכה כדבריו לפי שלא ...
4
votes
0answers
70 views

Did Ralbag's predecessors help him, or make things more difficult for him?

At the end of his commentary to Parshat Bereishit, Ralbag writes that he had difficulty composing his commentary to this parshah because the earlier commentaries practically pushed him away from ...
5
votes
1answer
107 views

Did Noach live 950 years or 951 years [duplicate]

Did Noach live 950 years or 951 years? At the begining of the flood Noach was 600 years old Bereishis 7,6: ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ The flood lasted 1 year as Rashi says ...
5
votes
2answers
92 views

Apparent contradition in parshat Noach: How to reconcile? [duplicate]

Chapter 10 says Noah's sons go to various lands where they speak different languages. But Chapter 11 says "the entire earth was of one language". How do we reconcile these statements?
3
votes
1answer
90 views

Has Elul Been Made Full Since the Time of Ezra?

In the Gemara in Rosh Hashanah (19b) it says: והאמר רבי חיננא בר כהנא א"ר מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר לא מצינו דלא איצטריך הא איצטריך מעברינן ליה Didn’t Rabbi Chinnana bar Kahana say ...
3
votes
0answers
37 views

Adjust the selicho “מַשְׂאַת כַּפַּי" when the kehillo is not fasting on Yom Kippur Koton?

Related: Who observes Yom Kippur Katan, and how? In the mincha service of Yom Kippur Koton, the selicho “מַשְׂאַת כַּפַּי” is said: 1 חזן מַשְׂאַת כַּפַּי מִנְחַת עֶרֶב רְצֵה נָא בְכֹשֶׁר, ...
5
votes
1answer
72 views

Proof text in Rosh Hashanah for month of mating season

The Gemara in Rosh Hashanah on 11a says: ר' יהושע אומר מנין שבניסן נברא העולם שנא' (בראשית א, יב) ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ עושה פרי איזהו חדש שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא פירות הוי ...
1
vote
1answer
66 views

Did the Moabites give water and food to B'nai Yisra'el or not? Contradictory verses?

Devarim 23:4 - 5 says that we should not accept a Moabite into the nation of Israel because they did not give B'nai Yisra'el food and water as they left Egypt. But, there is a seemingly contradictory ...
5
votes
1answer
118 views

How does Hashem relate to the bitachon (faith) of a wicked person?

Chovos Halevavos - Shaar Habitachon Chapter 3 - חובות הלבבות שער הביטחון פרק שלישי מי שיבטח על הבורא והוא ממרה אותו, כמה הוא סכל וכמה דעתו חלושה והכרתו! כי הוא רואה כי מי שנתמנה לו מבני אדם על דבר, ...
4
votes
0answers
136 views

Rambam's seemingly contradictory statements about one who denies the Oral Law

Rambam clearly and explicitly states on a number of occasions that one who denies the Oral Law is a heretic, and that this includes Tzadok and Baythus and their followers (Sadducees and Boethusians). ...
5
votes
1answer
83 views

Contradiction in Chelkas Yoav regarding lifnei iver when the aveira is done by oness

The Chelkas Yoav (vol.1:1) says that when a katan (minor) eats a forbidden food his enjoyment of the food is considered an aveira. The reason that he is not punished is since he is unresponsible for ...
3
votes
2answers
103 views

Contradiction in Rambam's laws of Talmud Torah and Shevet Levy (end of Shmitah)

Rambam Talmud Tora 3,5 writes (my bold): "5 מי שנשאו ליבו לקיים מצוה זו כראוי לה, ולהיות מוכתר בכתרה של תורה - לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד... "7 ...
3
votes
1answer
88 views

Zevulun or Yissachar: Who Goes First?

In Devarim 33:18 Rashi cites Breishit Rabbah 99:9 saying that Zevulun preceded Yissachar in receiving Moshe’s bracha because that shevet enabled Yissachar to learn Torah by providing for their ...
8
votes
0answers
139 views

Aruch Hashulchan's comments about the form of a fetus

In his discussion of the sin of wasting seed, R. Yechiel Michel Epstein writes that scientists using microscopes have found that the drop of semen contains the entire image/form of a person, thus ...
3
votes
1answer
171 views

Does God need to find out what happened? – Ralbag's seemingly contradictory comments

(Quick summary if you don't want to read the whole question: In Parshas Noach Ralbag seems to claim that God already knew what happened, while in Parshas Vayeira he seems to claim that God did not ...
4
votes
3answers
200 views

Rambam's view of worship in order to attain olam haba

Rambam writes in Hilchos Teshuva 8:3 referring to Olam Haba: וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו והטובה שאין אחריה טובה והיא שהתאוו לה כל הנביאים This is the reward above which there is no higher ...
0
votes
0answers
89 views

Sefer haKabbalah: How long did Jehoshaphat reign?

In the book of Melachim Alef 22:42 it says: Jehoshaphat was thirty and five years old when he began to reign; and he reigned twenty and five years in Jerusalem. Seder Olam (see here) agrees with ...
7
votes
1answer
241 views

Rashi contradiction in B.M. 95b-96a

The Gemarah in Bava Metziah 95b bring an argument of Amoraim between Abaye and Rava who base their respective opinions on the Tanaim Rav Yoshiya and Rav Yonasan. The Gemara tells how they hold of ...
0
votes
2answers
143 views

Paradox of the Evil Inclination: Hashem commands to disobey Himself?

I understand that to make this world spinning (to get to its purpose of bestowing the world to come), the Evil Inclination (Yetzer Harah) is commanded by Hashem to constantly drag us to do ...
8
votes
3answers
287 views

Rambam on the relationship between oneness and incorporeality

One of Rambam's arguments for the existence of only one god is that the existence of multiple gods by definition implies some form of corporeality. Hilchos Yesodei HaTorah 1:7 אלוה זה אחד הוא ...
4
votes
1answer
54 views

What happens when you have conflicting conditions?

Eruvin 3:8: מַתְנֶה אָדָם עַל עֵרוּבוֹ וְאוֹמֵר, אִם בָּאוּ גוֹיִים מִן הַמִּזְרָח, עֵרוּבִי לַמַּעֲרָב. מִן הַמַּעֲרָב, עֵרוּבִי לַמִּזְרָח. ... אִם בָּא חָכָם מִן הַמִּזְרָח, עֵרוּבִי לַמִּזְרָח. ...
2
votes
3answers
157 views

An apparent contradiction in Ralbag's philosophical methodology

This discussion about Ralbag reminded me of an apparent contradiction in Ralbag's Torah/Philosophy methodology. At the end of his introduction to Wars of the Lord ('מלחמות ה) he writes: The reader ...
6
votes
2answers
287 views

Rambam's View on Attaining Olam Haba with One Mitzvah

The last Mishnah in Maseches Makkos states that God wanted to benefit Israel so He gave them many mitzvos. ר' חנניה בן עקשיה אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצות שנ' ה' חפץ ...
2
votes
1answer
63 views

When was Yitzchok supposed to be born?

In Parshas Vayeira, there is the Besurah of the birth of Yitzchok in the coming year: לַמּוֹעֵ֞ד אָשׁ֥וּב אֵלֶ֛יךָ כָּעֵ֥ת חַיָּ֖ה וּלְשָׂרָ֥ה בֵֽן This means exactly one year later to the day, as ...
1
vote
0answers
14 views

Why is there a dagesh in the כּ in מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ [duplicate]

Rashi tells us in Devarim 11:30 by the words הֲלֹא־הֵ֜מָּה בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֗ן אַֽחֲרֵי֙ דֶּ֚רֶךְ מְב֣וֹא הַשֶּׁ֔מֶשׁ that "אַחֲרֵי" נָקוּד בְּפַשְׁטָא, וְ"דֶרֶךְ" נָקוּד בְּמַשְׁפֵּל, וְהוּא דָּגֵשׁ, ...
11
votes
2answers
255 views

Rambam's view of Moses's miracles

The Rambam writes in Hilchos Yesodei hatorah (chapter 8), משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר ...
4
votes
0answers
133 views

Maimonides on the purpose of animals?

In the intro to his commentary to Mishnayot the Rambam writes אך על דרך כלל יש לדעת, שכל הנמצאים שתחת גלגל הירח נמצאו בשביל האדם לבדו. וכל מיני החיות, יש מהם למאכלו, כצאן ובקר וזולתם, ויש ...