4

Bava Kamma 85a:

תניא דבי ר' ישמעאל אומר (שמות כא, יט) ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

It is taught in a Braisa: The academy of R’ Yishmael says: “Heal, he will heal” - from here [we learn] that permission is given to a doctor to heal.

Tosfos there:

וא"ת והא מרפא לחודיה שמעינן ליה וי"ל דה"א ה"מ מכה בידי אדם אבל חולי הבא בידי שמים כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך קמ"ל דשרי:

If you ask: But from “heal” alone we would hear [that a doctor can heal - why do we need “heal, he will heal”]? There is to say: I might have thought that these words are by a wound caused by man, but for an ailment that comes from Heaven, when he heals, it appears like he’s contradicting the decree of the king; it comes to teach us that it is permitted.

There seems to be two problems with Tosfos’ logic:

1. Why isn’t healing a wound caused by man also an issue of “it appears like he’s contradicting the decree of the king”?

Contrast with Shabbos 32a:

תנא דבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

The academy of R’ Yishmael taught: “For the one who falls will fall from it” - this one is fitting to fall since the six days of creation. For he has not fallen, yet the passuk calls him “the one who falls.” Except that good things comes by one who is innocent and bad things come by one who is guilty. [Therefore, build a fence so that it doesn’t come by your hands - Rashi to Devarim 22:8.]

(Notice that this Gemara was also taught by the academy of R’ Yishmael!)

By the same logic that the one who would fall was destined to fall anyway, just don’t be the messenger by which it occurs, why can’t one say that this person was destined to be injured anyway, just one shouldn’t be the messenger? In other words: Even injuries caused by man are decrees of the king, and if one heals such a wound, it should be no different than if one heals an ordinary illness! Therefore, once we see that wounds caused by man aren’t an issue from ורפא alone, we don’t need an additional teaching that it’s permissible to heal ailments from Heaven, since it’s all the same thing anyway.

2. “It appears like he’s contradicting the decree of the king” isn’t a valid argument

Contrast further to Bava Basra 10a:

תניא היה רבי מאיר אומר יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם

It was taught in a Braisa: R’ Meir used to say: There is for an opponent to argue to you and say to you: “If Hashem your G-d loves the poor, why doesn’t He sustain them?” Say to him: “So that we may be saved through them from the judgement of Gehennom.” This is the question that the wicked Turnus Rufus asked R’ Akiva, “If Hashem your G-d loves the poor, why doesn’t He sustain them?” [R’ Akiva] said to [Turnus Rufus], “So that we may be saved through them from the judgement of Gehennom.”

אמר לו [אדרבה] זו שמחייבתן לגיהנם אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא כועס עליו ואתם קרוין עבדים שנאמר (ויקרא כה, נה) כי לי בני ישראל עבדים

[Turnus Rufus] said to [R’ Akiva], “To the contrary, that’s what obligates you to the judgement of Gehennom! Let me pose to you a parable. To what is this comparable? To a human king who became angry at his servant, imprisoned him, and commanded that nobody give him to eat or drink. A man went and gave him to eat and drink. When the king hears, should he not be angry at him? And you are called servants, as it says, ‘For to me are the Jews as servants’!”

אמר לו ר"ע אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא דורון משגר לו ואנן קרוין בנים דכתיב (דברים יד, א) בנים אתם לה' אלהיכם

R’ Akiva said to [Turnus Rufus], “Let me pose to you a parable. To what is this comparable? To a human king who became angry at his son, imprisoned him, and commanded that nobody give him to eat or drink. A man went and gave him to eat and drink. When the king hears, should he not send him gifts? And we are called sons, as it says, ‘You are sons to Hashem your G-d’!”

אמר לו אתם קרוים בנים וקרוין עבדים בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין עבדים ועכשיו אין אתם עושין רצונו של מקום אמר לו הרי הוא אומר (ישעיהו נח, ז) הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית אימתי עניים מרודים תביא בית האידנא וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך:

[Turnus Rufus] said to [R’ Akiva], “You’re called sons and servants. When you do the will of Hashem, you are called sons. When you don’t do the will of Hashem, you’re called servants. And now you are not doing the will of Hashem!” [R’ Akiva] said to [Turnus Rufus], “Behold, it says, ‘Is it not to break bread for the hungry and bring the poor that are cast out into your house?’ When do we bring the poor that are cast out into the house? Now [that the Roman soldiers are occupying them]! And it says, ‘Is it not to break bread for the hungry?’”

Why should healing be any different than giving Tzedakah? The same way that Hashem gives poverty in order to provide merit for others on the poor’s behalf, so too, we should argue that Hashem gives ailments in order to provide merit for others on the sick’s behalf. The same way that we bring them in to help them monetarily, we should bring them in to help them medically. (Sanhedrin 73a provides precedent for such a comparison, deriving that one is obligated to save someone’s life a fortiori from the obligation to save someone’s property.)

TLDR

If Tosfos are not providing a valid line of logic, then, well, it’s not a valid line of logic. And if they are providing a valid line of logic, then why does it only apply to ailments by Heaven and not to wounds by man? As such, their original question - why are both terms “Heal, he will heal” necessary - returns. How can Tosfos be defended?

10
 • I scanned this long question, so, excuse my not exploring your sources in depth. But, I didn't notice mentioning of a simpler source that may indicate a prohibition - namely, in parshat Beshalach where it says "I am G-d your healer (doctor)."
  – DanF
  Commented Jan 29, 2019 at 15:34
 • @DanF Likewise in Mishpatim itself. As it happens, I’m looking into this because of that discussion itself. Maybe I’ll ask that separately, but right now I’m just focusing on Tosfos’ opinion.
  – DonielF
  Commented Jan 29, 2019 at 15:37
 • This is a great question but please retitle, as the only proper answer is an unsourced "Because you were mistaken" or something along those lines Commented Jan 30, 2019 at 16:20
 • 1
  @JoshK The "why would I have thought..." in the title isn't asking you to get into his head. It's just the colloquial translation הווה אמינא
  – Daniel
  Commented Feb 4, 2019 at 21:21
 • 1
  I suppose a more explicit way of phrasing it for people who are unfamiliar with the terminology would be "why do Tosfos think that I would have thought..."
  – Daniel
  Commented Feb 4, 2019 at 21:50

1 Answer 1

2

Regarding the first issue, I think a key point that has to be noted is the precise wording used by Tosafos, particularly at the end. When discussing ailments that are directly God-inflicted, Tosafos does not say you might think that healing them is contravening the decree of the king. Rather, Tosafos says that you might think that healing them appears like contravening the decree of the king. The word "appears" is of the utmost importance here, because it tells us that the entire issue might be about appearances rather than objective reality. Even if the objective reality is that man-inflicted wounds ultimately come from God just as much as God-inflicted ailments, it does not appear that way. If a fellow man wounds you it appears as if the injury came from the fellow man, whereas if you simply contract a disease it is much more obviously from God. Thus, healing a man-inflicted wound simply looks like you are undoing the damage caused by another human being, while healing a sickness directly appears to be contravening the decree of God. In point of fact, you are allowed to heal in both cases because it's not actually contravening the decree, but if not for the extra word in the verse we might have thought that the type of healing which appears to contravene the decree is forbidden.

As for the second issue, one could argue that there is not a real contradiction from the Talmudic passage about charity. This is because Tosafos agrees that giving charity does not contravene the decree of the king, just like healing diseases does not actually contravene the decree of the king. As mentioned above, Tosafos's only suggestion is that it would appear like healing diseases contravenes the decree of the king. Indeed, giving charity also appears to be contravening the decree of the king — that was precisely Turnus Rufus's argument to R. Akiva. Yet the Torah allows us (and even obligates us) to give charity despite the fact that it might appear to be contravening the decree of the king. Similarly, the Torah allows us to heal diseases even though it might appear to be contravening the decree of the king.

(Note, though, that as I mentioned in this answer, R. Abraham Ibn Ezra seems to accept something similar to Tosafos's suggestion even after the additional word was used in the verse.)

1
 • Why should appearing like anything be potentially assur without the passuk?
  – DonielF
  Commented Jan 29, 2019 at 4:26

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .