8

Yebamoth 63a states that Adam had intercourse with animals:

א"ר אלעזר מאי דכתיב (בראשית ב, כג) זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה

And Rabbi Elazar said: What is the meaning of that which is written: “This is now bone of my bones and flesh of my flesh” (Genesis 2:23)? This teaches that Adam had intercourse with each animal and beast in his search for his mate, and his mind was not at ease, in accordance with the verse: “And for Adam, there was not found a helpmate for him” (Genesis 2:20), until he had intercourse with Eve.

Did Adam actually have intercourse with animals? Should this be looked at as true or just the opinion of that rabbi? I always see people using this part of the Talmud to bash Judaism, I don't know how I should even respond to them.

13
 • 3
  That site you sourced from is devoted to Elizabeth Dilling's works bashing the Talmud and Judaism. She was a notorious right wing anti-Semite and anti-Communist activist. "To increase interfaith understanding" - yeah, right...
  – Gary
  Commented Apr 15, 2017 at 5:40
 • 1
  Bestiality is a very huge sin in Judaism. Adam didn't have intercourse with animals. He was the first person to have a high intellect. He was smarter than that and certainly no savage. The rabbi is simply wrong. Even Rambam, who I highly admire, can be wrong. They are only people. Wht cannot be wrong is the Torah, which is never wrong.
  – Turk Hill
  Commented Oct 26, 2019 at 21:54
 • Before the "fall", Adam would not have felt ashamed to have sex with animals. That it is a sin now is irrellevant. Commented Oct 27, 2019 at 1:06
 • Adam has nothing to do with Judaism. He wasn't Jewish.
  – Moshe
  Commented Oct 27, 2019 at 2:49
 • @TurkHill how can you say a Statement in the Gemara is wrong...
  – Moshe
  Commented Oct 27, 2019 at 2:49

3 Answers 3

10

There is disagreement about this among the commentators. Here is a quote from the Artscroll Rashi Chumash Bereishis 2:23 footnote 4:

Divrei Dovid...says that this prohibition [to have relations with animals] did not come into effect until after the creation of Eve. Gur Aryeh, Maharsha, and others strongly reject this position and take the matter of Adam having relations with animals in a figurative sense.

2
 • Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat.
  – msh210
  Commented Apr 14, 2017 at 10:50
 • 1
  Angels and demons also fall into the classification of 'animals' (חיות). When Adam and Chava separated, Adam had a kind of union with these types of animals. This is associated to the subject of Lillith. If you dig a little, you will find sources discussing this. This is the same idea as the recital of the HaMapil prayer and what precedes it. Commented Apr 14, 2017 at 11:34
6

The vast majority of classical Jewish sources, including all the Geonim, and most Rishonim, state that the Midrashim (exegetical rabbinic literature) reflect the views of individual rabbis; not the unanimous consensus of Judaism as a whole. Accordingly, one is free to independently evaluate them.

For example R. Sherira Gaon quoted by the Sefer HaEshkol (Hilkhot Sefer Torah) writes:

ואמר מר [רב] שרירא הני מילי דנפקי מפסוקי ומקרי מדרש ואגדה אומדנא נינהו, ויש מהן שהוא כך...והרבה יש שאינו כן, כגון מה שאמר ר' עקיבא דמקושש היינו צלפחד...והם הזכירו דעתו של כל אחד ואחד, ואנו לפי שכלו יהולל איש. וכן...תנחומא...וזולתם, רובם אינו כן, ולכך אין אנו סומכין על דברי אגדה. והנכון מהם מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא מדבריהם,

These words that are derived from verses and are called midrashim or aggada are estimations (umdena)...Some are indeed correct, but many are not correct...And they mentioned the views of each individual, but we follow our own blessed minds... Therefore we do not rely on aggada...Accept as reliable only those that follow from logic or from the verses. (Also cited in the introduction to Menorat Ha-Maor)].

R. Hai Gaon cited there writes:

הגדה ומדרש אף על פי שכתובין בתלמוד אם לא יכוונו ואם ישתבשו אין לסמוך עליהם, כי כללינו הוא אין סומכין על ההגדה

Haggada and Midrash; even if they are written in the Talmud, if they do not make sense disregard them, for we have a principle that we do not rely on the aggadot.

Furthermore, Rav Hai Gaon is quoted (Otsar HaGeonim Berakhot; Peirushim: 67) as saying that not only do the aggadot reflect at most individual views, rather than the views of Judaism, but that even these ideas were often mere suggestions; not definitive ideas.

הוו יודעים כי דברי אגדה לאו שמועה הם, אלא כל אחד דורש מה שעלה על לבו כגון אפשר, ויש לומר, לא דבר חתוך

Know that words of aggada are not based on tradition, rather each person would expound what would enter his mind, such as conjectures, and possibilities; not set things.

For a lengthy survey of classical approaches to the nature and veracity of these sorts of stories found in the Talmud and other works, see here.

Many of these anti-Semitic sites, falsely claim that the Jews agree with everything in the Talmud, that it is their Bible and the like. While that is largely true in the legal realm, in the non-legal realm, that certainly is far from the dominant Jewish view.

Additionally, many commentators primarily the Spanish Rishonim of the 11th-15th centuries, and their successors, frequently suggest that non-literal Midrashim are not to be taken literally.

In this case, for example, the Spanish school explained this non-literally and were horrified by the simple presentation of this Midrash.

R. Isaac Arama, for example, writes in his Akedat Yitshak (Genesis: Sha'ar 8) that certainly the intent is not that he engaged in intercourse with the animals, but rather that he mentally probed them and evaluated them, and found them all lacking:

וזו היא כוונתם ז"ל באמרם שבא אדם על כל בהמה חיה ועוף ולא נתקררה דעתו בהם (יבמות ס"ג א). ירצה שבא בדעתו וטוב התבוננותו עליהם ועל טבעם ולא נתקררה דעתו שיהיה זווגו

And this is their intent in that which thy said that Adam came upon all the animals and wasn't satisfied by them. That is, that he came to them through mental evaluation and deep contemplation of them and their nature, and he was not satisfied any could serve as a match for him.

R. Abraham Saba writes very similarly in his Tseror HaMor to Genesis. As do R. Don Isaac Abravanel in his commentary to Genesis (end of 2:19), and R. Samuel Almosnino (23).[i]

Similarly, R. Isaac Karo writes in his commentary to Genesis (2:23):

חס ושלום שבא בפועל

Heaven fore-fend that he literally engaged in intercourse.


[i] Cited in Prof. Eric Lawee's The Reception of Rashi’s Commentary on the Torah in Spain: The Case of Adam’s Mating with the Animals, p. 57. In The Jewish Quarterly Review, Vol. 97, No. 1 (Winter 2007).

0
2

Although the vast majority of commentators take the view that Adam didn't have physical relations with the animals, there is a minority view that he did.

R. Ovadia MiBartenura - http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40021&st=&pgnum=4 - assumes the animals must have been pregnant beforehand, as Adam's actions would have disabled them from conceiving.

The Taz (R. Dovid Halevi Segal) clearly takes Rashi literally. In his comments he points out that the animals pre-sin were more refined than they are today. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14717&st=&pgnum=24&hilite=

This also seems to be the view of the Rivan (son-in-law of Rashi) "זאת הפעם", (though one might argue it is not explicit) - http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=16157&st=&pgnum=57

I also believe that the Tosfos Chachmei Angliah also understood Rashi literally and give an alternate answer to the Bartenura's question. (Unfortunately, I don't currently have access to a copy to verify this.)

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .