0

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְ־הֹוָ־ה בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת יְ־הֹוָ־ה וַיַּאֲמִינוּ בַּי־הֹוָ־ה וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ:

What Big Hand are we talking about and why did this HAND cause a belief in Moshe?

1 Answer 1

0

An answer is said that the big hand is Basyaha's hand which grew when she stretched out to reach for Moshe.

2
 • 1
  Do you have a source for this explanation? Why would the Jews now believe in Moshe because of a story that happened 80 years before?
  – Menachem
  Commented Jun 21, 2011 at 17:42
 • 1
  what story? Some miracle happen 80 years ago?
  – user4951
  Commented Nov 25, 2011 at 7:33

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .