15

Shemot 2:11 says how Moshe went out to see the suffering of his people:

וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃

And it came to pass in those days, when Moses was grown up, that he went out unto his brethren, and looked on their burdens; and he saw an Egyptian smiting a Hebrew, one of his brethren.

But growing up in the king's palace as an Egyptian, how would he know that he was of Bnei Yisrael?

The Ramban explains that they (the Egyptians) told him, but why would they do that? "Hey, i know you think you're the prince, but actually, your people are those slaves..."

Totally lame source, but The Prince of Egypt's explanation is that he saw it in a dream, and then Pharaoh admitted it. Could this be what Ramban meant?

14
 • 3
  Him being white would automatically result in some questions... Commented Jan 4, 2015 at 20:17
 • 7
  Are you asking "How did Moshe know he was Jewish?" or "Why would the Egyptians tell him?" The former is easier than the latter: Pharaoh's daughter exclaimed, "A child of the Hebrews!" on seeing him, and sent for a Hebrew nursemaid for him. We see straight out in the text that they brought Moshe's own mother, and that he was not "brought to Pharaoh's daughter to be as a son" until he had grown up somewhat. "ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה" Seems like enough time for them to tell him.
  – Rish
  Commented Jan 4, 2015 at 20:21
 • 5
  @ShmuelBrin Who said anything about him being white?
  – Scimonster
  Commented Jan 4, 2015 at 20:21
 • 4
  Yocheved raised him for two years. By then he would likely be enough to teach him that he's Jewish - and certainly old enough that he'd know that Basya's not his real mother.
  – Ypnypn
  Commented Jan 4, 2015 at 22:03
 • 2
  @Rish and Ypnypn: your two comments make an answer. Commented Jan 5, 2015 at 8:52

3 Answers 3

7

Four possible ways for Moshe to have known he was Jewish:

 • His mother/family told him.
 • The daughter of Pharaoh told him.
 • He found out by supernatural means.
 • It was just known, generally.

(@WAF's answer covers the last possibility, as well as the first in more detail; I mention them here only for completeness, and am answering separately to add the middle two as well as a source for the first.)

Abarbanel offers the first answer, that Moshe learned of his origins from his mother, who raised him for the first part of his life:

לפי שמשה תמיד דבקה נפשו ביוכבד אשר גדלתו, ובבניה. ואחרי שנתגדל, ידע מהם אמתת ענינו, ושהוא מילדי העברי ... והנה משה, כשנתקיים בשכלו, וידע על נכון את אביו ואת אמו והכיר את אחיו, חם לבו בקרבו לראות ענינם.

Moshe was always connected to Yocheved who raised him, and to her children, and after he grew up, he knew from them the truth of the matter, that he was a Hebrew child.


The 'מעשי ה disagrees with this suggestion, and believes that Pharaoh's daughter told him:

עוד כתב שמשה בהיותו בבית יוכבד ידע מולדתו, ואני לדעתי אין הדברים כן. וטרם בואנו אל הנרצה בענין זה נקדים שיפלא מה שאמר הכתוב ויהי לה לבן, כי לא מצאנו בכל הסיפור מה שנתנהגה עמו כאם לבן ואם כן מה הוצרך לומר שהיה לה לבן, ועוד יפלא שכיון ששמו של משה נגזר מהויתו משוי מן המים א"כ תכף כשמשתה אותו מן המים היה לה לקוראו בשם זה. אבל נראה שבאשר הביאה יוכבד את משה לבת פרעה כאשה מניקת שמביאה הילד לאמו, חשב משה שהוא בנה של בת פרעה, וזהו שנאמר ויהי לה לבן שמשה חשב שהיא אמו, וע"כ קראה אותו אז משה בלשון הקודש כדי שידע משה שמילדי העברים הוא ושאינה בנה, וזהו שהסמיך הכתוב ואמר ויצא אל אחיו כאלו יאמר שאמר שנודע אליו היותו מילדי העברים יצא אל אחיו.

It's also been written that when Moshe was in the house of Yocheved he knew the details of his birth, but in my opinion this is not correct. ... It seems to me that when Yocheved brought Moshe to the daughter of Pharaoh, as a nursemaid brings a child to his mother, Moshe thought that he was the son of Pharaoh's daughter, and this is the meaning of ויהי לה לבן, "and he was to her a son;" and to correct this impression of his, she then named him Moshe, in Hebrew, that he should know that he is a child of the Hebrews, and not her son.


The שפתי כהן offers a possibility that actually resembles your dream-suggestion somewhat: He proposes that "And Moshe grew up" may be understood as "grew into prophecy" (by parallel with a similar description of Shmuel) and says that it was by his newly-acquired prophetic power that he knew that the enslaved people were his brothers.

עוד נאמר כי ויגדל הוא בנבואה, כמו שאמר בשמואל (שמואל-א ג' י"ט) ויגדל שמואל וה' היה עמו שהיה גדול לנבואה כן כאן ויגדל שניבא וידע שאותם שהם בגלות הם אחיו

He prophesied, and knew that the exiled ones were his brothers.

(Credit for neat summary of possibilities goes to R'Y.Kolatch, who gave a shiur including this.)

1
 • The Shadal writes (on 2:12) כי הגידו לו את מולדתו והיה חפץ לראות את אחיו (רמב"ן), אולי כי אמו אשר היניקתו היתה הולכת כפעם בפעם לראות את שלום הנער כדרך המיניקות, וכשגדל מעט הגידה לו שהוא יהודי ושהיא אמו. but it all seems like guess work and speculation.
  – rosends
  Commented Nov 21, 2017 at 16:39
7

Presumably his family told him. In other words, what makes us think it was a secret?

The Torah gives us this (paraphrased) timeline:

 • Par'o's daughter finds Moshe, saying "this baby is a Hebrew!" So she knows and is doing nothing close to hiding it.
 • Moshe's sister (who is known to Par'o's daughter) suggests finding a Hebrew nurse for him. The cat remains decidedly out of the bag.
 • She gets approval and fetches Moshe's (and her) own mother to nurse him.
 • Some chunk of Moshe's childhood passes with him in his mother's care, presumably in the presence of his other family members, two of whom have been mentioned thus far in the immediate context (father and sister). Lots of time to inform him of his heritage.
 • Then he returns to the palace.

It was evident from the beginning that he was an Ivri. (See Rash"i or Rashba"m ah"a for how.) Then he spent all of that formative time being raised in the presence of his own family. I think that even the words you quoted from Ramba"n support this. Note that he uses the arbitrary "they told him" he was a member of the slave nation, whereas the only antecedents in that snippet are singular. He is not specifying that Par'o's daughter informed Moshe of his parentage, but rather that he had been told. Again, the simplest assumption would be that he was told by people he knew, and that would be his Ivri family members and acquaintances, interaction with whom I see no reason to assume were limited.

0

Why cant it be because he had a brit milah, which the egyptians didnt have?

3
 • But Yosef had all the Egyptians circumcised in his day, as per the Midrash. So there were Egyptians with brit milah.
  – ezra
  Commented Jan 4, 2018 at 16:48
 • Some men are just born looking circumcised.
  – Double AA
  Commented Jan 4, 2018 at 17:30
 • @DoubleAA As Moshe, indeed, was, according to some Midrashic opinions.
  – DonielF
  Commented Jan 4, 2018 at 17:33

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .