7

The Medrash Breishis Rabsi Parshas Chaya Sara 23:1 lists 22* Nashim Kesheiros.

כ"ב נשים כשרות היו בעולם ואלו הן שרה, רבקה, רחל, לאה, סרח בת אשר, יוכבד, מרים, בתיה בת פרעה, דבורה, צללפונית אשת מנוח, חנה, אביגיל, מיכל, בת שבע, אבישג, חולדה הנביאה, יעל, אסתר.‏

What criteria does the Medrash use to decide who is an Isha Ksheira?

{*Note: Although the Medrash says there are 22, there are only 18 listed.}

0

בראשית רבתי פרשת חיי שרה עמוד 100 [כג, א]

כ"ב נשים כשרות היו בעולם ואלו הן שרה, רבקה, רחל, לאה, סרח בת אשר, יוכבד, מרים, בתיה בת פרעה, דבורה, צללפונית אשת מנוח, חנה, אביגיל, מיכל, בת שבע, אבישג, חולדה הנביאה, יעל, אסתר.

מדרש משלי (בובר) פרשה לא

[יא] בטח בה לב בעלה. זו שרה אמנו, שהעשיר אברהם בשבילה, שנאמר ולאברם היטיב בעבורה (בראשית יב טז).


[יב] גמלתהו טוב ולא רע. זו רבקה אמנו, שגמלה ליצחק בשעה שמתה שרה אמו.


[יג] דרשה צמר ופשתים. זו לאה אמנו, שקבלה ליעקב בסבר פנים יפות, דכתיב ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך וגו' (בראשית ל טז), לפיכך זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים.


[יד] היתה כאניות סוחר. זו רחל אמנו, שהיתה מתביישת על הבנים בכל יום, לפיכך זכתה ויצא ממנה בן, שהוא דומה לספינה, שהיא מלאה כל טוב שבעולם, כך יוסף נתקיים כל העולם בזכותו, וכלכל את העולם בשני רעבון.


[טו] ותקם בעוד לילה. זו בתיה בת פרעה, גויה היתה ונעשתה יהודיה, והזכירו שמה בין הכשרות, בשביל שעסקה במשה, לפיכך זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן.


[טז] זממה שדה ותקחהו. זו היא יוכבד, שיצא ממנה משה, שהוא שקול כנגד כל ישראל, שנקראו כרם, שנאמר כי כרם ה' צבאות בית ישראל (ישעי' ה).


[יז] חגרה בעז מתניה. זו מרים שקודם שנולד משה אמרה עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, כיון שנולד וכבד עליהם עול מלכות, עמד אביה וטפחה על ראשה, אמר לה היכן נבואתיך, ועמד וירק בפניה, ועם כל זאת היא מתאמצת בנבואתה, דכתיב ותתצב אחותו מרחוק (שמות ב ד).


[יח] טעמה כי טוב סחרה. זו חנה שטעמה טעם תפלה, שנאמר ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' וגו' (ש"א =שמואל א'= ב א), לפיכך זכתה ויצא ממנה בן שהיה זוג למשה ולאהרן, שהיו מאירין לישראל כנרות, דכתיב משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו (תהלים צט ו), וכתיב ביה בשמואל ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' (ש"א =שמואל א'= ג ג).


[יט] ידיה שלחה בכישור. זו יעל שלא הרגה את סיסרא בכלי זיין, אלא ביתד בכח ידיה, ומפני מה לא הרגתו בכלי זיין, לקיים מה שנאמר לא יהיה כלי גבר על אשה (דברים כב ה).


[כ] כפה פרשה לעני. זו אשה אלמנה הצרפית, שכלכלה לאליהו בלחם ובמים.


[כא] לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים. זו רחב הזונה, בשעה שבאו ישראל להחריב יריחו, לא נתיראה מהם, מפני שנתנו לה סימן, את תקות חוט השני (יהושע ב יח).


[כב] מרבדים עשתה לה. זו בת שבע, שיצא ממנה שלמה, שהיה מרוקם בשש וארגמן, ומלך מסוף העולם ועד סופו.


[כג] נודע בשערים בעלה. זו מיכל שהצילה דוד מן המיתה.


[כד] סדין עשתה ותמכור. זו אמו של שמשון שנושעו ישראל על ידו.


[כה] עוז והדר לבושה. זו אלישבע בת עמינדב שראתה ארבע שמחות [ביום אחד], אחיה נשיא, ובעלה כהן גדול, ואחי בעלה מלך, ושני בניה פרחי כהונה.


[כו] פיה פתחה בחכמה וגו'. זו אשה חכמה, שאמרה שמעו אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך (ש"ב =שמואל ב'= כ טז), שהצילה את העיר בחכמתה וזו היתה סרח בת אשר.


[כז] צופיה הליכות ביתה. זו אשתו של עובדיה, שהצילה בניה ולא עבדו ע"ז עם אחאב.


[כח] קמו בניה ויאשרוה. זו שונמית, שנקראת אשה גדולה, ומפני מה, מפני שהחזיקה באלישע לאכול.


[כט] רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. זו רות המואביה, שנכנסה תחת כנפי השכינה.


[ל] שקר החן והבל היופי. שהניחה אמה ואבותיה ועושרה ובאה עם חמותה וקיבלה כל המצות. תחום שבת, (באשר) [אל אשר] תלכי אלך (רות א טז), איסור יחוד עם איש, ובאשר תליני אלין (שם /רות א'/). תרי"ג מצות עמך עמי (שם /רות א'/). ע"ז ואלהיך אלהי (שם /רות א'/), ארבע מיתות בית דין, [באשר תמותי אמות] (שם /רות א'/ יז). ושם אקבר (שם שם /רות א'/) [אלו ב' קברות המתוקנות לב"ד, אחד לנסקלים ולנשרפים, ואחד לנהרגין ולנחנקין], לפיכך זכתה ויצא ממנה דוד שרוה להקב"ה בשירות ותושבחות, לפיכך נאמר [לא] תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. החזק במוסר, שמרו התורה, ותנצלו מיצר הרע.

  • You listed 21 different Midrashim. Who says these have anything to do with the question posed? – Double AA Jul 28 '13 at 11:12
  • He listed the reasons why each of these 12 were deemed "special". Maybe translating it would be useful. – Danny Schoemann Aug 27 '13 at 12:24

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .