0

משנה האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינות ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו הרי זה דרך החיצונים (Babylonian Talmud - Megila 24:)

Some of the interpretations say that בית אונקולי is the elbow (R.Chananel). Is this opinion supported by historical evidence? I mean, did we find in the history sects who put their Tefillin right there on the elbow?

  • Do you mean the inside of the elbow? – sabbahillel Apr 20 at 3:21
  • Probubly that what they mean. – The Glacier Apr 20 at 8:37
  • I have not seen that Rabbeinu Chananel. Just Rashi, Sfas Emes, sefaria.org and Art Scroll that translate it as outside the sleeve of his garment. – sabbahillel Apr 20 at 16:58
  • Thank you, but I'm asking about R.Chananel opinion (which you can see here, in the second page - last line: gemaramarkings.com/daf/megillah/megillah-024.pdf) rather than about Rashi opinion (which is by the way doesn't match the Rambam opinion too) – The Glacier Apr 20 at 18:59
  • I have found the Rabbeinu Chananel but the translation of אצילי ידיו in Sanhedrin does not seem to be elbow, the translation appears to be armpit. One of the translations into English from WordHippo is extremity which would seem to be on the hand. In order not to be the palm, that might be the back of the hand or on the lower arm. – sabbahillel Apr 20 at 21:52

You must log in to answer this question.

Browse other questions tagged .