8

Talmud Bavli in Chagigah 15a says:

ת"ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו אמר לו מאיר חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת א"ל אף אתה חזור בך א"ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר

The Gemara cites a related story: The Sages taught: There was once an incident involving Aḥer, who was riding on a horse on Shabbat, and Rabbi Meir was walking behind him to learn Torah from him. After a while, Aḥer said to him: Meir, turn back, for I have already estimated and measured according to the steps of my horse that the Shabbat boundary ends here, and you may therefore venture no further. Rabbi Meir said to him: You, too, return to the correct path. He said to him: But have I not already told you that I have already heard behind the dividing curtain: “Return, rebellious children,” apart from Aḥer?

(Sefaria)

I'm focused on the text "חוץ מאחר" ("apart from Aher"). In the Talmud Yerushalmi there is a similar story but the wording is slightly different.

א"ל דייך מאיר עד כאן תחום שבת א"ל מן הן את ידע א"ל מן טלפי דסוסיי דהוינא מני והולך אלפיים אמה א"ל וכל הדא חכמתא אית ביך ולית את חזר בך א"ל לית אנא יכיל א"ל למה א"ל שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביה"כ שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול יצאה מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי (Sefaria)

Rather than saying "except for Aher" it says "except for Elisha ben Abuya". Is there any significance here between the voice using his actual name in Talmud Yerushalmi versus using the term "Aher" in Talmud Bavli?

Also, how do we reconcile the voice saying that Aher or Elisha ben Abuya (depending on which account you are reading) cannot repent. The Rambam says in the Mishneh Torah, Teshuva 3 that someone who denied Hashem his entire life can repent before his last breath and have a share in the World to Come:

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁכָּל אֶחָד מֵאֵלּוּ אֵין לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא כְּשֶׁמֵּת בְּלֹא תְּשׁוּבָה אֲבָל אִם שָׁב מֵרִשְׁעוֹ וּמֵת וְהוּא בַּעַל תְּשׁוּבָה הֲרֵי זֶה מִבְּנֵי הָעוֹלָם הַבָּא שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁעוֹמֵד בִּפְנֵי הַתְּשׁוּבָה. אֲפִלּוּ כָּפַר בָּעִקָּר כָּל יָמָיו וּבָאַחֲרוֹנָה שָׁב יֵשׁ לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה נז יט) "שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה' וּרְפָאתִיו". כָּל הָרְשָׁעִים וְהַמּוּמָרִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן שֶׁחָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה בֵּין בְּגָלוּי בֵּין בְּמַטְמוֹנִיּוֹת מְקַבְּלִין אוֹתָן שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ג יד) "שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים".

That is saying, that none of these will have a share in the World to Come, if he dies without repentance; but if he repent from his wickedness and died in a state of repentance, he is, indeed, of the sons of the World to Come, as there is not a thing to stand in the way of repentance. Even if one who denied the existence of God all of his life but in the end repented, has a share in the World to Come, for it is said: "Peace, peace, to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord; and I will heal him" (Is. 57.19). All of the wicked, and apostates and their like who turned in repentance, whether publicly or secretly, should be accepted back into the folds of Israel, even as it is said: "Return ye backsliding children" (Jer. 3.22) (Sefaria)

I've tried to reconcile this and perhaps in Talmud Bavli the reference to Aher means something more significant (as he did not say "Elisha ben Abuya" could not repent, but rather the "Aher" or "other" could not repent; i.e., if he stops being an "Aher" then he can).

Are there any commentaries that discuss this or perspectives?


In sum: 1) Do any commentaries address the difference between Talmud Bavli and Yerushalmi as I described? 2) Do any commentaries address the idea that the Talmud seems to suggest that he cannot repent which runs contrary to the idea that all can repent? 3) Anywhere else in the Talmud or any other perspectives that anyone here thinks would be helpful in understanding this?

Thank you!

4
 • See Gemara about Eliezer Ben dordea
  – kouty
  Commented May 24, 2019 at 16:11
 • I'm sorry, it is not completely clear what you're asking. Try to rephrase the question more clearly - is the question about the person or about the validity of Teshuva?
  – Al Berko
  Commented May 25, 2019 at 18:18
 • 2
  R YB Soloveitchik says your attempted resolution. Pit very poetically. When I find something to cut-n-partse, or copy manually, I will post as an answer. Commented May 26, 2019 at 3:00
 • @AlBerko I am asking a few questions: 1) Do any commentaries address the difference between Talmud Bavli and Yerushalmi as I described. 2) Do any commentaries address the idea that the Talmud seems to suggest that he cannot repent which runs contrary to the idea that all can repent? 3) Anywhere else in the Talmud or any other perspectives that anyone here thinks would be helpful in understanding this. Commented May 26, 2019 at 15:58

2 Answers 2

6

R. Yehuda Amital is quoted as saying in a sicha:

אחת הבעיות של החוטא היא שהוא רואה את עצמו כשפל ואינו תופש כמה כוח טמון בו. גם אלישע בן אבויה חשב שלא יוכל לחזור בתשובה. הוא שמע קול מאחורי הפרגוד " 'שובו בנים שובבים' - חוץ מאחר" (חגיגה טו ע"א); איש מלבדו לא שמע קול זה - הוא בעצם שכנע את עצמו שזה מצבו.

One of the difficulties facing a sinner is that he sees himself as lowly, not grasping the power hidden within him. Elisha b. Avuya also thought that he could not do teshuvah. He heard a voice from behind the partition, "Repent wayward sons, except for Acher." No one else heard this voice; he essentially convinced himself that this was his situation.

So, for R. Amital, of course Elisha b. Avuya could have repented, had he only believed in his ability to do so. It was not G-d that closed the gates of repentance in front of Acher; rather his own self-image as one who G-d would never take back prevented him from repenting.

(A write-up of the sicha is available as shiur number 48 at this link.)

1

Rabbi YY Jacobson discusses this topic: https://youtu.be/zsO3KlZsnok

A summary of what is noted in the video: The Rav discussed in a lecture in Atlantic City, NJ in 1961 that we must focus on the difference between the Babylonian Talmud and Jerusalem Talmud.

The Babylonian Talmud states “expect for Aher”. The Jerusalem Talmud states “except for Elisha ben Abuya”. Each as you noted in your question. The Rav in this lecture, according to this video, focused on the question of “what did the voice actually say”, did the Bas Kol reject “Aher” or “Elisha ben Abuya”. Why this variation and what is its significance?

According to this video the Rav said that his interpretation/theory of the variation is that the Babylonian Talmud and Jerusalem Talmud are speaking about two different things — the voice that Elisha ben Abuya heard had said “Aher” as the Babylonian Talmud states, but Elisha ben Abuya thought he heard “Elisha ben Abuya” because he saw himself as an “Aher” and thus to him when he heard “Aher” it meant “Elisha ben Abuya” or was one in the same — and that is what the Jerusalem Talmud records.

Thus the Rav stated in this lecture, according to this video, that the tragedy of the story is that Elisha ben Abuya saw himself as an “Aher” rather than a “ben”. He had a right to do teshuva... he just had to let go of the “Aher” and see himself as a “ben” (i.e., a part of the Jewish people) again.

I’d watch the video to learn about this more in depth and how he came to this view.

0

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .