73,479 reputation
1101276
bio website none
location Keser Elyon
age 43
visits member for 5 years, 8 months
seen Jul 28 '13 at 6:23
Graduate of Beis Medrash Oholei Torah and "Seven Seventy"; now a בעל הבית with ריחיים בצוארו but still trying to be עוסק בתורה

May
31
comment How can God be just in light of Deuteronomy 23:3?
@ba: Zohar 2:213b.
May
31
comment Who was Yehoshua Bin Nun's father?
It's actually pp. 24-25, and not Yalkut, but a sefer by R. Nissim Gaon.
May
31
comment Why did Moshe conquer the land of Og and Sichon?
Also, okay, I see the Ramban you're referencing - Num. 21:21-22. Indeed, then, he says something along the lines of Eilu V'Eilu's answer: that far from a ruse, Moshe indeed expected Sichon to sue for peace, and for him and his people to become vassals of the Jews (while retaining control of their land); when indeed Sichon went to war against them, there was no choice but to fight (and end up conquering the territory). Incidentally, too, Ramban's "desolate" (לחרבה) might well fit with my suggestion that it would have been used for pasture.
May
31
comment Why did Moshe conquer the land of Og and Sichon?
@expern: only the first three nations listed in Genesis (Keini, Kenizi, Kadmoni) are reserved for Moshiach's times; the other seven (including Rephaim) were for the Jewish people in that time.
May
29
comment Bracha on Food for Life Ezekiel 4:9 Sprouted Grain Bread
Ping @avi as well.
May
29
comment Bracha on Food for Life Ezekiel 4:9 Sprouted Grain Bread
@HodofHod: Eruvin 81a (today's daf). Although another opinion there is that it's not the composition per se that makes it inedible, but the type of fuel that was to be used to bake it (see Ezek. 4:12).
May
29
comment What happened to insects during the flood?
@DoubleAA: actually, Tosafos (Shabbos 12a, ד"ה שמא יהרוג) cites differing views as to whether כינה (which the Gemara ibid. 107a says is not פרה ורבה) is a louse or a flea (and flea eggs are smaller). Still, though, ok, maybe the defining criterion isn't the size of the eggs. But the only creatures I've found described in halachic literature as אינו פרה ורבה are: כינים (whatever the definition), worms and maggots, and the עכבר שחציו אדמה - but not flies. (Rambam also discusses flies, bees, etc., separately from spontaneously generated creatures - in Maachalos Asuros 2:5 and 2:13 respectively.)
May
26
comment What happened to insects during the flood?
@DoubleAA: according to Wikipedia they're about 1.2mm in size, which is surely large enough to be seen with the naked eye.
May
24
comment What happened to insects during the flood?
@CharlesKoppelman: not flies, but smaller creatures (whose eggs are invisible to the naked eye) such as lice and worms.
May
23
comment Quail or fish in B'midbar 11:31?
@DoubleAA: neither does the whole issue of eating meat and milk one after the other; mideoraisa it's only if they're cooked together that they're forbidden. So the whole thing is only an asmachta.
May
22
comment Cheshvan or MarCheshvan?
Ping @DoubleAA. May Hashem send us Moshiach without any further שיתמהמה!
May
22
comment Cheshvan or MarCheshvan?
@ShmuelBrin: indeed Rashi is peshat, but he does quote אגדה המיישבת דברי המקרא (Gen. 3:8). In this case, see Likkutei Sichos 16:4 (and further on, in footnote 55), that there is a reason in peshuto shel mikra for us to assume that the name Amraphel has this meaning behind it.
May
22
comment Do married men stop saying a bracha on their *tallit katan*?
@DoubleAA: indeed, if the tallis katan is too small, or closed too far up the sides, etc., then you can't wear it outside on Shabbos (M.B. 10:2).
May
13
comment Korbon tomid whilst Jews were travelling (as opposed to camping) in the desert
The statement in Eruvin isn't really a proof, because at that point the Mishkan was already set up in Gilgal (see Rashi there ד"ה וגמירי: "they were ambushing the city, and hadn't returned the aron that evening to its place in Gilgal").
May
13
comment Do a mitzva for mashiach?
@msh210: it's my paraphrase of what I think the Rebbe is saying. See p. 59 of SGUM: כלומר שזה מה שנפעל לימות המשיח ותחיית המתים אינו דבר נפרד מענין הגלות, אלא הוא ה״צמיחה״, אשר ״צומחת״ מעבודת ה״זריעה״ בזמן הגלות. Further on that page: צריכה להיות ניכרת במעשינו ועבודתינו שבזמן הגלות, שזה ענין של ״תזריע״ שמביא את ה״צמיחה״, את הגילוי של משיח צדקינו. On page 60: אופן נעלה יותר הוא, שאצלו האחכה והקיוינו כל היום לגאולה שנרגש בכל יום בעבודת ה״תזריע״ שלו, אין זה רק שכל עבודה שלו תגרום מיד ״שיבא״, אלא שהגאולה העתידה הינה דבר אחד עם תוכן עבודתו — מכיון שביאת המשיח היא הצמיחה ובמילא השלימות של הזריעה שלו
May
12
comment Do a mitzva for mashiach?
@Fred: thanks. I wonder, though (and I'm not familiar enough with R. Chaim's writings to know the answer): would he accept that learning in order to reach chayei olam haba is also considered lishmah? If so, then that's the very reason that Rambam gives (Hil. Teshuvah 9:2 and Hil. Melachim 12:4) as why "the wise men" wanted Moshiach - so that they would be able to study Torah more perfectly, to merit chayei olam haba. And in that case, the causation could flow as follows: one learns Torah in order to bring Moshiach, which will bring the ability to learn more, which will bring to olam haba.
May
12
comment What happens if the accused sotah doesn't consent to the ritual?
On the last point: only if she refuses to drink but still maintains her innocence. If she pleads guilty, then even after the erasure she still doesn't have to drink (Rambam, Hil. Sotah 4:6).
May
8
comment Midlife Name Crisis
@SethJ: thanks. Turns out it's not so simple; sometimes 30 days are needed, other times not. Here's a rundown of the various cases and opinions.
May
8
comment Why did it take so long to conquer and divide the land?
@DoubleAA: indeed, Seder Olam says that this was the date of the tekufah. (The footnote there references Avodah Zarah 25b - should be 25a, I think, which discusses this episode - although I don't see anything there about the tekufah.) It also adds that indeed the battles of Yericho, Ai and Giveon were all within three months.
May
7
comment Why did it take so long to conquer and divide the land?
@msh210: Seder Olam places the sun standing still (Josh. 10:12) on 3 Tammuz 2488, less than three months after the entry into Eretz Yisrael. So unless we assume that ch. 11 happened much later - which seems contraindicated by 11:1, which describes Yavin hearing about the (presumably recent) events - then yes, it sounds fair to assume that up to 11:15, at least, happened all within a very short timeframe.