Hot answers tagged

12

Note 10 in Rav Eliezer Melamed's article on the "lighter fasts" states as follows: וכיום ההוראה הרווחת לנשים אשכנזיות שלא לצום. ועיין בפסקי תשובות תקנ, א, שהביא דעות מופלגות להיתר, שכל הנשים הראויות לילד פטורות מהצום, כדי שיהיה להן כוח לילד. ויש אמרו שתפדה את הצום בצדקה. ע"כ. ואין נוהגים להורות כמותם, אבל במקום ספק אפשר לצרף את דבריהם להיתר.‏ ...


10

You've already cited the relevant source, but maybe it's worth seeing the Shulchan Arukh (YD 264:1) inside: הכל כשרים למול אפי' עבד אשה וקטן וערל ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול שיודע למול הוא קודם לכלם (וי"א דאשה לא תמול וכן נוהגין להדר אחר איש).‏ All can circumcise, even a slave or a woman or a child or an uncircumcised Jew. And if ...


10

The woman can ask but the torah specifies that the man must write (order the writing of) the divorce document and deliver it to her. There are cases in which the court can order the man to write the get, but he must be the one to write it (or order it written) and it must be of his own free will. This is similar to the rules of getting married in which the ...


10

I have seen Z"L used routinely for both men and women.


8

Tzitz Eliezer 14:73 spells this one out very explicitly: it's identical for sons and daughters -- the parents can't force them to marry or not-marry someone if they don't want to. (Though he adds that it's usually the right thing to do for both sons and daughters to ask their parents' advice or otherwise involve them somehow.) There is one responsum of ...


8

There are six commandments applicable to males at all times: Know there is God. Don't believe in other gods. Belief in unity of God. Love God. Fear God. Don't be misled by your eyes and heart. These are all equally relevant for females. The last one may apply somewhat differently to females and males. There are many other vitally important commandments ...


7

See this article for a more comprehensive discussion. Here are some sourced examples of women who donned tefillin: The gemara in Eruvin Daf 96 states that Queen Michal (wife of King David) wore tefillin. "[There] is the opinion [that women are obligated to wear tefillin] attributed to two prominent tannaim, R. Meir and R. Yehuda, as cited in multiple ...


7

According to this Rivevos Ephraim 5:491 it should not be a problem since the problem is making a man stumble and come to impure thoughts and its assur during kiras shema and these things are not applicable to a non Jew. See the tshuva inside. There are two Rabbanim who answered in the tshuvah.


7

Chiram, the craftsman who designed much of the first Beis Hamikdash, was the son of a widow (1 Melachim 7:14). The woman from Tzorfas who hosted Eliyahu was a widow with a son (1 Melachim 17:9-24), and there's a Midrash (don't remember the location) that he grew up to be the prophet Yona Also the "wife of one of the disciples of the prophets" (2 Melachim ...


7

This opinion is cited in the Taz YD 193 sk 4 and 196 sk 5. The idea is roughly that for hymenal bleeding, which only effects a Niddah Derabanan, there is no need to be stringent to add a 5th day. After any ordinary menstrual bleeding, this wouldn't apply. "Marriage" technically has nothing to do with it.


6

A Yo'etzet Halakhah is there to answer questions that are going unasked because some women are understandably embarrassed to raise them with a male rabbi. They can also find answers that wouldn't cross a man's mind simply because the territory is more familiar. The only halachic decisions they give are ones where the questioner's community has a well ...


6

The answer is that the Mishna (Ketubbot 2:1) says that a Betula goes to the Chuppah with her hair uncovered. So what is there to talk about? Well, there's a responsum (#9) of Mahari HaLevi (the Taz's brother) where he rules that even an Arusa needs to cover her hair. This position seems difficult in light of the above Mishna (and indeed see Yechavveh Daat ...


6

Saifer Hasidim 1120 brings that you can not say shehasimha bmoinoi if woman are sitting with men So it seems to me that halohacly it is not required, but it is preferable As @sam commented below this minhag (not to say shehasimha bmoinoi) is brought in the BaCh (on the tur) Sam's comment "http://beta.hebrewbooks.org/tursa.aspx?a=eh_x7291 see the ...


6

It may be worth investigating Tzipora, the wife of Moshe Rabbeinu. She raised their sons without him between the time that he returned to Egypt at God's command and when Yitro brought her and the boys to join the Israelites in the desert (Exodus 18:1-4), which was either after the Exodus or after the Assembly at Sinai when the Torah was given. So, she ...


6

You ask what's appropriate. I don't see why z"l (or ז״ל) would be inappropriate. Nonetheless, I have often seen a"h (or ע״ה) for a woman where the same text included z"l (or ז״ל) for a man.


5

A related question was recently on The Workplace, and one of the answers there offered a phrasing I like. While dodging the physical interaction (more about that in a moment), you can say "I'm sorry, my religion allows me to shake hands only with my wife" (or husband, for women in this position). Or you could say "touch" instead of "shake hands with" if ...


5

There are basically two lists of wives and each one contains 3 names. Traditional sources differ on exactly how to answer the contradiction, with the opinions ranging from Esau having 3,4,5, or 6 wives all together. See http://jbq.jewishbible.org/assets/Uploads/424/jbq_424_Kleinwivesofesau.pdf for an article which summarizes these views.


5

We see in Rashi to Parshas Lech Lecha (12:5) that Avraham and Sarah converted people (Avraham converted the men and Sarah the women) and that the Torah considers them as if they made them. I guess then that Sarah taught the women about Judaism.


5

In general, the state of being a menstruant does not place limitations on religious obligations. My understanding was in line with this statement: " When she is niddah a woman must continue to do all of her normal religious duties, like blessings and prayers. She should continue learning even with mentioning God's name when learning the verses of the Tanakh. ...


4

Reb Shlomo Zalman Orbach zt"l writes in Minchas Shlomo 103:15 that exposing the stockings is Pritzus and is considered Gilui, since clothing that is usually covered is akin to exposing the flesh. He bases this on the Bach and Shach in Yoreh Deia 340:22 on the Halacha of when a woman rips her clothing for kriah that she turns it around. They write that this ...


4

R. Nachum Rabinovitch (Siach Nachum, no. 40) addresses this question. Assuming that the congregation and the rabbi do not object, he says there is no halakhic problem with this, as long as the sefer Torah is treated with the respect due to it (from both men and women). However, it is also forbidden to cause machloket, such that if this will do so it would be ...


4

Shevet HaLevi 4:1 s.q. 2 by Rav Shmuel Wosner writes that "experience has taught him" that it is proper to completely forbid women driving because the activity of learning to drive leads to immodest behavior, and the driving itself violates the notion of "All glorious is the king's daughter within the palace" (Tehilim 45:14). He also points to the Talmud ...


4

According to Gaonic tradition, there are 30 Mitzvot that women are exempted from. בתשובות הגאונים ליק (סימן קכ) מובאת מסורת בשם ר' סעדיה גאון וכתוב שם כך:‏ כתב רבנו סעדיה גאון ז"ל שלשים מצות הן שהאנשים חייבים והנשים פטורות, ולא פירש אותן. והרב ר' יצחק בן גיאת כתב פירושן ואלו הן: מילה. ‏ והראיה. ‏ ויוצא צבא כל זכר.‏ ושקלים ...


4

The basic discussion as shown below is not a matter of Kol Isha. It is actually a matter of the customs of the community. Thus the answer to your question would be that Kol Isha is not applicable to a woman saying kaddish. The articles linked below show the actual reasons for the discussion. Since Kol Isha is not applicable, there would be no discussion ...


4

Pesach Hadvir 268:7 - line 10 says that since Vayechulu is a Eidus that is well known, even ladies can be witnesses for this. On line 15 he says that a man and lady can say it together. Kaf Hachaim 268:36 mentions this source.


4

Tosfos (Yevamos 45b D'h Mi Lo) gives two answers: "דבורה לא היתה דנה אלא מלמדת להן שידונו אי נמי על פי הדיבור שאני " Devorah didn't judge but taught others to judge Devorah was told to do so by Hashem Tosfos (Shevuos 29b) says " והיא שפטה את ישראל איכא למימר שהיתה מלמדת להם הדינים א"נ לפי שהיתה נביאה היו מקבלים אותה עליהם" She taught the judges how ...


4

Your question uses some ambiguous language. You asked "Why can't a woman decide by herself to divorce?" The answer to your question depends on what you mean by "can't." On a simple level, the Torah lays out the procedure for divorce. Part of that procedure is the husband writing a bill of divorce (called a get) and giving it to the wife. When we understand ...


4

The Ben Ish Chai explains his own position in Year 2 Parashat Bereishit #18 קידוש הלילה אינו תלוי בתפלת ערבית, שאם ירצה לקבל שבת מבעוד יום ולקדש ולאכול ולהתפלל ערבית בלילה, רשאי, ורק צריך שיתחיל לאכול חצי שעה קודם זמן קריאת-שמע; אבל קידוש היום תלוי בתפלה, דכל זמן שלא התפלל שחרית, לא חל עליו חובת קידוש; ולכן, ביום שבת בבוקר יוכל לשתות מים קודם תפלה, מפני ...


4

Leviticus 19:3: איש אמו ואביו תיראו, ואת-שבתתי תשמרו: אני, יהוה אלהיכם. Every man must revere his mother and father, and keep My Sabbaths. I am Hashem your Lord. The Talmud in Kidushin 30b - 31a explains this precedence: תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד ...


4

If you search Google for "Mrs. * ZT-L", you'll find many instances of this honorific used for couples, and a few for women. Here are some examples of it used for women by various Jewish news or public relations outlets: BaltimoreJewishLife.com regrets to inform the community of the petirah of Mrs. Chaya Bobrowsky, zt’l, grandmother of Reb Yoni Adler. ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible