Tag Info

New answers tagged

1

My Kinos Hameforash notes that indeed this one belongs after the following one. Since Az Bahaloch has the phrase שואג היה ירמיהו הנביא. על מכפלה נוהם כלביא. תנו קול בבכי אבות הצבי. תעו בניכם והרי הם בשבי. Yirmiyahu Hanavi yelled/ Like a lion he roared/ Raise your voices and cry, fathers of the Jews/ Your children veered and are now in ...


1

According to Josephus, during this time Jerusalem was split between three factions fighting over the city and the legitimacy to rule in Jersualem, as well as how to deal with the Romans. Presumably, one of the parties would have advertised the ordeal for political gain, as happens today where people go to the press to advertise some fault in their political ...


0

Teshuva is a crucial element of Tisha B'Av. The day is certainly a day of mourning, but the aveilut is worthless if we don't recognize that the reason for our mourning is our sinfulness. Without recognizing our responsibility, the crying becomes exactly the same as the baseless crying that b'nei Yisrael did after hearing the report of the Meraglim which ...


1

What everyone else is saying is mostly true, but there is another reason besides for tisha b'av's potential to be a yom tov, and that is because slichos is asking for forgiveness which every other fast day is about, but tisha b'av is only about mourning, not teshuvah. So to sum it all up slichos isn't connected to the happiness of the day, rather the ...


1

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13540#.VbUGMflVhBc I found this answer. It basically says that since this day of mourning is so great, it is as if the "gates of prayer have been closed".


0

Someone told me that Rabbi Leibowitz told him in the name of Rav Shechter that a person who will certainly be eating should make Havdalah on Shabbos after Plag HaMincha. It was not clear to the Rabbi who told me this if this was a practical Halachic ruling or a theoretical point.


-1

It's my understanding that Sepharadim follow Rambam on this issue and do not refrain at all from showering / bathing during the nine days. The only bathing that is prohibited is pleasure bathing, like going to a Greek style sauna / Turkish bath type thing where they have the hot room and cold room, which were fairly wide spread in the middle east. I've ...


4

What you are referring to is found in Simman 551:16. The Rema writes .ואפילו בערב-שתב של 'חזון' אסור לרחוץ כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן .ויש מקלים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך כל שבת On that statement the באור הלכה ד"ה בחפיפת הראש בחמין writes ואפילו חל ערב-שבת של 'חזון' בערב תשעה באב [ומכל מקום בזה יזהר לכתחילה שיהיה קדם חצות ,ובדעבד גם אחר ...


1

One is not allowed to practice reading from the Torah on Tishah B'Av, even if he doesn't understand the words he's saying (i.e. just 'thoughtlessly' reading and memorizing the words). As @DoubleAA pointed out, the exception to this would be the one reading the Torah in Shul would be allowed to practice it in advance. (I'm making my own conclusion here, but ...


2

Yes, one may practice the readings for Tisha b'Av. See Shulchan Arukh OC 554:4 and the commentaries there.


5

The Shaarei Teshuva (OC 556) quotes those who require the ill person to recite Havadala "right away after Shabbat", though as Rav Ovadia Yosef (Yechavveh Daat 3:40) explains while citing many sources, this means as soon as they need to eat NOT right away on Saturday night if they can last until later in the day. This is indeed how Rav Yosef rules.


3

Rabbi Eliezer Barclay Shlita told my father who is going to eat by day to make Havdala just prior to eating in the morning, and omit Besamim and the candle (which was done Motzei Shabbos already). Zecher Simcha 69 says that one should not make Havdala in such a case unless he needs the wine due to his weakness. However he also brings dissenting opinions ...


2

Shulchan Arukh, Orach Chayyim 554:17: אבל ומנודה שמהלכים בדרך מותרים בנעילת הסנדל וכשיגיעו לעיר יחלוצו וכן בתשעה באב >מיימוני והגהות מרדכי ריש פרק קמא): Shulchan Aruch seems to suggest a general leniency to wear shoes when walking in a public thoroughfare consisting of mainly non-Jews. Magen Avrham explains: Magen Avraham 554:17: מותרים בנעילת. ...


1

Mishnah Berurah 554:30: (ל) אבל של בגד או של עץ וכו' - ר"ל אע"ג דמגין על רגלו וגם עשוי בצורת מנעל ממש שרי דלא נקרא מנעל אלא של עור: M.B. is commenting on the Shulchan Aruch's text that states that one should not wear leather shoes but can wear "begged" (is "cloth" the correct translation, here?) or wooden shoes. Explaining this, He says that even ...


-3

Just the opposite! There's less aveilus on Erev Shabbos after chatzos. The proof is that a mourner may ONLY shower AFTER chatzos


7

Tanna v'sheeyer - Anything fitting the mood of the day is acceptable (at least without iyun (in-depth analysis). It would be impossible to have a comprehensive list since Torah SheBaal Peh (the oral Torah) is constantly expanding. (My assumption is that these specific passages were also not included in the list because they are relatively short.) See also, ...


0

In Kovetz Halchos(Rav Shmuel Kaminetsky) perek 7:4 : it is better to wait and push off surgery if possible since there is a chance of danger. This is also what Rav Yaakov Kaminetsky paskened in his Emes L'Yaakov siman 551 (haarah 515). However, Rav Moshe Feinstein paskened one does not need to be particular about this (שמעתתא דמשה,שמועות סימן תקנא סקמ"ב ) ...


1

Quoting from the Ezras Luach 5775 (this year): (Some have the custom to sing לכה דודי in the melody of " אלי ציון ".) The Haftorah is read (to the special melody of Eichah) from Isaiah 1:1-27. אב הרחמים; usual Mussaf; After midday one should learn only those topics that are permitted on Tisha B'Av itself. (There are authorities who permit ...


1

There are no liturgical changes at all from what is done on a "regular" Shabbat. The only exception is that Tzidkatcha is not recited during Shabbat Mincha, since Tachanun is not recited on Tish'a B'Av itself, and, although the fast itself is postponed, the calendar date, actually is Tish'a B'Av. See this M.Y. question regarding reciting Pirkei Avot on ...


4

All surgery that can safely be postponed until after Tisha B'Av should be postponed. See R. Simcha Bunim Cohen's Halachos for Daily Living, volume on the Three Weeks and Fast Days. Published by ArtScroll.Top 50 recent answers are included