Tag Info

Hot answers tagged

14

Moreshet.co.il reports: אך האריז"ל הנהיג להוסיף שלשה פסוקים ראשונים ממזמור צ"ה, "לכו נרננה" וכו', כדי לא לסיים בפורענות - "יצמיתם ה' אלקינו", כעין מה שאמרו חז"ל לגבי הפסקה בקריאת התורה: "ואין מפסיקין בקללות", וכן נוהגים בסיום הקריאה של מגילת איכה, שאחרי הפסוק האחרון "כי אם מאס מאתנו" וכו', חוזרים על הפסוק שלפניו: "השיבנו ה' אליך" וכוו, כדי לא ...


8

It is verses 10 - 31 of chapter 31 of Proverbs (Mishlei), commonly known as Eishes Chayil, or the woman of valor. It is customarily sung by men on Friday night before Kiddush. The topic of the song is the woman, but it may be an allegory, perhaps for Shabbos, perhaps for something else.


7

The reason is that Job was not dictated to Moses by Hashem for the purpose of being put into the Torah. The words of the Torah were specifically for the history, halachos, and hashkafa of Bnei Yisrael. Thus Moshe wrote it at the lower level of nevua set up for Kesuvim. The Chumash is like the Neviim in that they were given as a message by Hashem to the Navi ...


6

It is a dispute in poskim, and there are different customs about which one to follow. Why is this psalm different than all other Psalms? Two reasons, one is that it has a reference to the sacrifice, and when a Kohen brought the sacrifices he was standing (that opinion would also hold to stand while saying the Korbanos that preceded Baruch Sheamar). The ...


5

Neither the Leningrad nor Aleppo codices have that spelling. Nor does the Mikraot Gedolot haKeter critical edition. As per @NoamSienna, it appears your version has an error.


5

While I am not aware that there is any authoritative list, It seems that among several that are coomonly said is Tehillim 121. I believe this was chosen as a general Tehillim to be said for people who are ill as well as people in danger, such as soldiers. The reason is because it starts with the phrase "I lift my eyes to the mountains, from where will ...


5

Machzor Vitri - page 114 says we say the verse Orech Yamim twice in order to complete the name of Hashem that is produced by doing so. וכופלין אורך ימים כדי להשלים השם היוצא ממנו Tashbatz 258, Maharam says we say it twice this way it has the numerical value of Kohanim, since the Chashmonoim when they went to war said 7 times Vyehi Noam and twice Orech Yamim ...


5

The Interlinear Artscroll Siddur (Ashkenaz) has a footnote on those verses (page 227) that reads: The next three verses are not part of the psalm of the day, and are not recited in all congregations. They are the beginning of the next psalm and are recited because of their inspiring message that is an apt climax to the song of the day. No source ...


4

The Gemara in Bava Batra 14b-15a mentions various authors of Tehillim besides for King David. דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים ע"י אדם הראשון על ידי מלכי צדק ועל ידי אברהם וע"י משה ועל ידי הימן וע"י ידותון ועל ידי אסף ועל ידי שלשה בני קרח [King] David wrote Sefer Tehillim "with help" from Elders: Adam HaRishon Malki Tzedek Avaraham Avinu Moshe ...


4

Rav Moshe Eisemann wrote a book about Dovid HaMelech called "Music Made in Heaven" - the subtitle of the book is "some thoughts on Dovid Hamelech and Sefer Tehillim." He does not go systematically through Tehillim, but he uses Tehillim as a means of analyzing events in Dovid Hamelech's life. I think it could largely satisfy what you are looking for. It's ...


4

A translation of Tehilim 130 shows that it is talking about Hashem forgiving our sins, making this an appropriate chapter for this time of the year.


4

Shaarei Teshuvah 51 (9) and Kitzur Shulchan Oruch 14 (4) point out that Mizmor L'Todah is instead of a Korban Todah (thanksgiving offering) and since korbanot were offered standing, one should stand for Mizmor L'Todah. The Ari z”l says one should sit. See Praying with fire which says But why do we recite מזמור לתודה every day if it was sung only when ...


3

In the Metsudah Tehillem and http://www.tehilimhotline.org/prayer_categories.asp it says which chapters should be said at which occaison, the one's pertaining to this matter would be(I think): For the Jewish People 43, 79, 80, 83 For help in troublesome times 20, 38, 85, 86, 102, 130, 142 For peace 46 For success 112 Chabad.org ...


3

Based on what I've seen, Psalm 130 is also commonly recited with 121. Additionally, it would appear to me that Psalm 20 is appropriate based on its references to HaShem fighting for us.


3

According to the Babylonian Talmud, b. Pesahim 10:1, IV.34.A (Folio 111A), the meaning of "darkness" is in reference to demonic power. In the following passage cited, the literal allusions to tree shade are in reference to invisible darkness (demonic power), which is "darkness." Please click the image to enlarge. Conversely, the Talmud makes reference in ...


3

Tehilim is like (lihavdel) poetry it can be interpreted differently and the author had all the meanings in mind see Rashi on 23.2 ...David recited this psalm in the forest of Hereth (I Sam. 22:5). Why was it called Hereth? Because it was as dry as a potsherd (חרס) and the Holy One, blessed be He, moistened it with the good of the world to come (Mid. ...


3

Sheilas Yaavetz 64 - column starting ונ"ל טעם discussing praying for a sick person on Shabbos, says that one should only pray for a ill person, who's illness has taken a turn for the worse לכן אין לבקש על החולה אם לא תקף עליו חליו His basis is Tircha D'Tzibura, which as you see we do not Daven 18 Brachos in Shemona Esrei on Shabbos. אלא משום טורח ...


3

I was taught that the reason is based on the Gemara (Ta'anis 29a & Arochin 11b): אמרו: כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתה של יהויריב היתה, והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם. ומה שירה היו אומרים? {תהילים צד-כג} וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת אוֹנָם וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם ולא הספיקו לומר ...


2

There is an ashkenazi trop for Tehillim, Mishlei, and Iyov (טעמי אמ"ת) but it was reconstructed from the Sephardic tradition. KAJ in Washington Heights chants Tehillim 29 with that trop on Friday nights. You can buy software to learn Ta'amei emet, and find sample mp3s from the software here.


2

There was an Ashkenazi Tehillim trop mesorah, but it was lost about half a century ago: R' Yisroel Rabinovich of Monsey, NY, is a master baal koreh and baal dikduk. He told me that as a young Yerushalmi boy, he met the last living man who knew the Ashkenazi cantillations for Tehillim. Unfortunately, at the time, neither R' Rabinovich, nor anyone else ...


2

Artscroll interlinear Tehillim will cover most of it either in a short preface to each chapter or in the notes on bottom.


2

Having conducted a number of searches online (in both Hebrew and English), I've come to the conclusion that this quote is likely a paraphrase of something, and not a straight translation of anything. My suspicion is that it refers to Midrash Tehillim 119:99. The quote in Tehillim (Psalms) to which the midrash refers reads as follows: מכל מלמדי השכלתי כי ...


2

The whole statement in the Talmud in context, Maseches Shabbos 118b, is: א"ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום איני והאמר מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף כי קאמרינן בפסוקי דזמרא Rabbi Yosi says "Let my portion be among those who complete Hallel every single day." This can't be, doesn't Master say "One who reads Hallel every day - this is a ...


2

In their "about me" page, the founder says that he is Shami (Damascene) Syrian. As a result, I would infer that the niggunim and te'amim are also Syrian rather than Maghrebi. http://www.sephardichazzanut.com/about.htm


2

Bais Ashkenaz brings it as one of the Minhagei Ashkenaz. מוצאי שבת. לפני תפילת ערבית היו שרים מזמור קמ"ד בתהילים "לדוד ברוך ה'", ואחריו מזמור ס"ז "למנצח בנגינות".


2

It is specifically from tzeis hakochavim, (see piskei teshuvos 238:3)


2

The Psalm of the day is said as part of davening and is unconnected to any recitation of Tehillim that you may decide to do otherwise. There are other Tehillim besides Ashrei that are repeated, BTW. The Sunday Psalm of the day (number 24) may be recited up to 3 times in the same day if that Sunday is a fast day. Granted, that's part of davening. AFAIK, any ...


2

The Gemara actually records several opinions as to who wrote Job, and when (or whether) he lived. Therefore, it isn't part of Torah because it isn't clear if it was written by Moses. Bava Bathra 15 You say that Moses wrote... Job. This supports the opinion of R. Joshua b. Levi b. Lahma who said that Job was contemporary with Moses... A certain ...


2

Malbim (ביאור המילות) writes on your first cited verse (Tehillim 105:45): ישמרו, ינצרו. הנוצר גדול מן השומר, והתורות צריכים שמירה יתירה יותר כי הם כוללות גם עקרי האמונה והלמודים "נצר" is a greater degree of "guarding" than "שמר;" because the תורות need to be guarded more because they also contain the main tenets of our faith and learning. (my ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible