Tag Info

Hot answers tagged

14

Moreshet.co.il reports: אך האריז"ל הנהיג להוסיף שלשה פסוקים ראשונים ממזמור צ"ה, "לכו נרננה" וכו', כדי לא לסיים בפורענות - "יצמיתם ה' אלקינו", כעין מה שאמרו חז"ל לגבי הפסקה בקריאת התורה: "ואין מפסיקין בקללות", וכן נוהגים בסיום הקריאה של מגילת איכה, שאחרי הפסוק האחרון "כי אם מאס מאתנו" וכו', חוזרים על הפסוק שלפניו: "השיבנו ה' אליך" וכוו, כדי לא ...


8

It is verses 10 - 31 of chapter 31 of Proverbs (Mishlei), commonly known as Eishes Chayil, or the woman of valor. It is customarily sung by men on Friday night before Kiddush. The topic of the song is the woman, but it may be an allegory, perhaps for Shabbos, perhaps for something else.


8

Tehillim 22:17 (17 is the counting in Jewish editions) in the Masoretic text reads: יז כִּי סְבָבוּנִי כְּלָבִים עֲדַת מְרֵעִים הִקִּיפוּנִי כָּאֲרִי יָדַי וְרַגְלָי 17 For dogs have surrounded me; a band of evildoers has encompassed me, like a lion, my hands and feet. Rashi: like a lion, my hands and feet: As though they are crushed in a ...


5

According to Talmud (Berachot 60b), the morning blessings are each said associated with specific acts of getting up in the morning: "כי פתח עיניה לימא: "ברוך פוקח עורים"; כי תריץ ויתיב לימא: "ברוך מתיר אסורים When he opens his eyes let him say: "Blessed... Who openest the eyes of the blind." When he straightens himself and sits up let him say : ...


5

The Aleppo, Leningrad, and Damascus Codices all have it Rafeh. Even the original Bomberg Mikraot Gedolot has it Rafeh! Minchat Shai ad loc. comments that it should be Rafeh. I did find that the Codex Bodmer 21 does have it with a Dagesh but given the evidence this should clearly be disregarded. I note all the above sources (even Bodmer) have a Tarcha (a ...


5

Metzudas David thereon apparently understands "b" and "c" to be the same thing. לחזות. לראות בנעימות תורת ה' : ולבקר. לדרוש בהיכלו בדבר מצות ה' Furthermore, Malbim understands "b" and "c" to be the reason for the request "a"; not requests in and of themselves. שבתי בבית ה' כל ימי חיי, הוא על הכוונה כדי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ואין בלבי כונה ...


5

The Interlinear Artscroll Siddur (Ashkenaz) has a footnote on those verses (page 227) that reads: The next three verses are not part of the psalm of the day, and are not recited in all congregations. They are the beginning of the next psalm and are recited because of their inspiring message that is an apt climax to the song of the day. No source ...


5

Start again from alef (1). There are chassidim who say the chapter for earlier rebbeim also (eg. on that Rebbe's birthday), and they start again from alef. This is what I see people doing, though I'm not sure if there's any documented source for it.


4

Consider Bavli Sanhedrin 22a: אמר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד.‏ Rav Chana son of Bizna said in the name of Rabbi Shimon Chasida: One who prays must see himself as if the Shechina were opposite him, as it says, "I have set the LORD always before me."


3

Malbim Beur Hamilot explains: הקרב הוא מה שמתאבקים מקרוב וזאת עושים בכח היד, והמלחמה הוא מרחוק וזאת צריך אימון האצבעות לשלוח חציו למטרה קרב (battle) refers to swordfighting here. This is done with the hands. מלחמה (war) is shooting arrows, which requires skilled fingers.


3

The Siddur Rav Amram Gaon includes the initial verse. Abudirham (nefillas apaim, ashrei, una letzion) writes that the reason for the addition of this verse, is that this verse is the source in the Talmud (B'rachos 30b) for practice of waiting a certain amount of time before prayer for one's thoughts to settle. ומה שמוסיפין בתחילת המזמור אשרי יושבי ביתך ...


3

Okay, I do not have any Talmud or later sources, but my gut impression upon reading the Psalm is: This Psalm was written by captive Judeans, quite possibly Temple singers, using the emotional energy of their situation to do something artistic, as has been done for a long long time before and since. They did a classic, immortal job of it! It PERFECTLY ...


3

I was taught that the reason is based on the Gemara (Ta'anis 29a & Arochin 11b): אמרו: כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתה של יהויריב היתה, והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם. ומה שירה היו אומרים? {תהילים צד-כג} וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת אוֹנָם וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם ולא הספיקו לומר ...


3

According to the Babylonian Talmud, b. Pesahim 10:1, IV.34.A (Folio 111A), the meaning of "darkness" is in reference to demonic power. In the following passage cited, the literal allusions to tree shade are in reference to invisible darkness (demonic power), which is "darkness." Please click the image to enlarge. Conversely, the Talmud makes reference in ...


3

Tehilim is like (lihavdel) poetry it can be interpreted differently and the author had all the meanings in mind see Rashi on 23.2 ...David recited this psalm in the forest of Hereth (I Sam. 22:5). Why was it called Hereth? Because it was as dry as a potsherd (חרס) and the Holy One, blessed be He, moistened it with the good of the world to come (Mid. ...


3

A late answer, I know, but a different one (and, I must say that I still don't understand some of the claims made in the other answer so this one is as reasonable, but I can't find a source for it). The Birnbaum siddur Hasiddur Hashalem writes (page 310): ארך ימים is repeated so that the number of verses of this psalm reach a total of seventeen, the ...


3

Rav Yosef Ber Soloveitchik (hereafter, “the Rav”) would sit for Ashrei, as implied by the Rambam מהל' תפילה פ"ט ה"ח. The Rav explained that by sitting together the group establishes itself as a congregation. -"השראה לה': תפילת לליל שבת לפי נוסח הגרי"ד סולובייצ'יק" - Edited and commentary by Micha Berger , page 1 fn. 1 (alt. link ...


3

Sheilas Yaavetz 64 - column starting ונ"ל טעם discussing praying for a sick person on Shabbos, says that one should only pray for a ill person, who's illness has taken a turn for the worse לכן אין לבקש על החולה אם לא תקף עליו חליו His basis is Tircha D'Tzibura, which as you see we do not Daven 18 Brachos in Shemona Esrei on Shabbos. אלא משום טורח ...


2

The Psalm of the day is said as part of davening and is unconnected to any recitation of Tehillim that you may decide to do otherwise. There are other Tehillim besides Ashrei that are repeated, BTW. The Sunday Psalm of the day (number 24) may be recited up to 3 times in the same day if that Sunday is a fast day. Granted, that's part of davening. AFAIK, any ...


2

In their "about me" page, the founder says that he is Shami (Damascene) Syrian. As a result, I would infer that the niggunim and te'amim are also Syrian rather than Maghrebi. http://www.sephardichazzanut.com/about.htm


2

I've just been researching pronouns, which I've always had problems understanding, and came across the answer to my own question! The tsere yod being the link between a plural noun and the suffix (in this case 'their'). Hoping perhaps that finding the answer to my confusion will help someone else.


2

Malbim (ביאור המילות) writes on your first cited verse (Tehillim 105:45): ישמרו, ינצרו. הנוצר גדול מן השומר, והתורות צריכים שמירה יתירה יותר כי הם כוללות גם עקרי האמונה והלמודים "נצר" is a greater degree of "guarding" than "שמר;" because the תורות need to be guarded more because they also contain the main tenets of our faith and learning. (my ...


2

The earliest source I could find is the באר היטב in Shulchan Aruch סימן נד - דינים השיכים לישתבח where he says in the name of the Magen Avraham: ב) ליוצר. בכתבים כתוב לומר ביו''ד ימי תשובה מזמור ממעמקים קראתיך ה' בין ישתבח ליוצר וצ''ע. מ''א ‏ "The custom brought in the בכתבים is to say the Tehillim of ממעמקים between Yishtabach and Yotzer - and ...


2

As I often find, Beurei Hatefillah has an answer: Citing Machzor Vitri ch. 1: This is the reason that we repeat the last line of Tehillim: Kol Hanishama T’Hallel Yah Halleluya. It is based on what we learned in Tractate Shabbos that we should be among those who complete Hallel each day. This means that we should read the last chapters of Tehillim ...


2

Two possible explanations, according to Rash"i's commentary (who, BTW, cites 2 others - so it's not his own idea :-): Rashi on Psalms 27:4:1: ולבקר בהיכלו . ליראות שם בכל בקר ובקר כך פירשו דונש , ומנחם חברו עם לא יבקר בין טוב לרע ( ויקרא כ"ו ) , אבל דונש פתר לשון בוקר : My partial translation & expansion of Rash"i: To be seen daily (i.e. from ...


2

Buber says there are two traditional attributions. One is by Rabbi Avraham [sic] HaSefardi in Ohel Yosef, where he attributes it to Rabbi Yochanan (the redactor of the Talmud Yerushalmi). However Buber himself must be making an error, as the author of Ohel Yosef (published uncensored under the name Tzefas Paneach - a famous and controversial pirush on the ...


2

It's the verse Ⅰ Chronicles 16:32. The entire passage surrounding that verse in p'suke d'zimra is from Chronicles there.


1

There are so many thoughts that come to mind in regard to your question. It's difficult to know where to start. In general, recital of Tehillim have the characteristic of removing anything which blocks or obstructs blessings from HaShem. So in that context, don't think that your recital of any particular chapter is somehow failing to help your friend. In ...


1

Rosh HaShannah is called the birthday of the world. (HaYom haras olam...see machzor mussaf) However, the pinnacle of creation is Adam, the first man. Therefore, Rosh HaShannah is the birthday of Adam. (the world's birthday is represented by Adam's birthday.) The first three words of the pasuk (HaYotzer yachad libam...)can be translated: "The One who forms ...


1

The division of the Tehillim is not meant to be just a way to say the entire Tehillim over the course of a month, rather it was split like this because each day of the month is different and has its own path to follow in the service of Hashem. Each days chapters' are special for that day. Similarly, the Psalm of the day (which the Leveim sang in the Beis ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible