New answers tagged

4

Rashi, Deuteronomy 4:23: ואתחנן. אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם, אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם Even though righteous people can ask for favors based on their good deeds, they ask only for free gifts. In addition, in Brachot 32b, Rabbi Chiya bar Aba says in the name of Rabbi Yochanan that whoever ...


2

The Shulchan Oruch in 61 (1) says יִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע בְּכַוָּנָה, בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה, בְּרֶתֶת וָזִיעַ. The Mishnah Berurah in 61 [3] comments: ג) באימה ויראה - ונראה דאימה ויראה זו היא באופן זה שיכוין בשעה שהוא קורא את שמע לקבל עליו עול מ"ש להיות נהרג על קידוש השם המיוחד דזהו בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך ועל זה אמר הכתוב כי עליך ...


1

The שולחן ערוך seems to contradict himself in this area. In או''ח סימן נה סעיף ו he says that it is ok to say קדיש whilst someone there is sleeping or saying שמונה עשרה and there are only 10 people in the room including that person. However, in סימן קכד סעיף ד he says that if there aren't 9 people responding to חזרת הש''ץ, it is almost a ברכה לבטלה. I am ...


1

The יעב"ץ writes in his siddur (by aleinu) that מושב יקרו is a reference to the כסא הכבוד of יחזקאל א' כ"ו. Here is what the מלבי"ם says there: שראה דמות כסא המיוחד אל המלך לשבת עליו לשפוט מישרים ולהנהיג הנהגת מלכותו, כי משם תצא הנהגת מלכו של עולם ומשפטיו And here is the מלבי"ם on תהלים ס"ח ל"ה on the words ועזו בשחקים: ועזו בשחקים", הנהגת ה' ע"ש ...


0

The Taz explains itself: Some parts are added for situations in which one study alone, and some part for Dayan giving a psak alone. He also added special tefila linked to the difficulty of the isolated student, nobody to help it for errors correction. In almost each of the brachot of amida we can add something, bakasha, "chidush" following the words of ...


2

In terms of whether you should bow at זה אל זה, that has been dealt with in another post and is dependent on your מנהג but it is by no means obligatory. About going up on your toes at קדוש x 3, ברוך and ימלוך, the רמ''א quotes (in אורח חיים סימן קכה סעיף ב) from earlier sources to lift oneself from the ground at these points in קדושה so an אשכנזי should ...


1

The Mishnah Berurah in O"C 5 s"k 3 says the minimum requirement for the Tetragrammaton is "master of all" except for the first verse of Shema where one also needs to have in mind "Who was, is and will be".


1

There may be other practices out there, and it's confusing to learn the responses of another nusach, but Rav Moshe Feinstein's position was that anything communal and out-loud -- including the kedusha response -- should follow the kehilla's nusach.


1

The Shomrei Emunim Rebbe in his sefer Taharos Hakodesh says that it was revealed to Rav Nachman from Heaven that the 10 psalms are for rectifying involuntary nocturnal emissions. Which kinds of sounds like it excludes other possibilities.


0

Every siddur I've seen has the Chazzan recite the first line, presumably to inform the kehillah of which piyut they are doing, followed by the chazzan repeating after the kehillah for the remainder of the piyut.


2

As long as it is for something that did not happen yet, you can pray for it. So for example if one hears about some disaster that killed people, he should not pray saying "let it not be such and such a person that was killed" for that already happened (Mishna Berachot, see there for examples of what to pray for). Other than that, "Open your mouth wide and I ...


0

A person can pray about anything as a source I will bring Rabbi Zusha that prayed that he is cold and will be happy if Hashem can make it hotter when he was in a Succah... in the link here you can find Rabbi Karlibach speaking about this story.


4

Sefer Seder Hayom from Rabbi Moshe Ben Machir.First edition (Venezzia) in year שנ"ט" (1599)". See here At the begining of the Sefer: ובקומו מיד מודה אני מלפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ואין צריך לזה נטילת ידיים כי אפילו יהיו דיו מטונפות אין חשש כיון שאינו מזכיר לא שם ולא כינוי. ‏ When he wake up right away "mode ani..." No ...


3

The Wikipedia article on Aveirah Lishmo contains the statement of the Rashba”tz, that even a sinner have in mind “leshem shomayim” and brings the example of the thief who prays that Hashem should give him success in his breaking-in to the house and the oath that Saul took in the name of Hashem when he enquired of the familiar spirit in Ein Dor and another ...Top 50 recent answers are included