Tag Info

Hot answers tagged

13

I'm not widely traveled, but I've been to a bunch of different synagogues of all the major flavors, often as one-offs, including C and MO, so I'm answering on the basis of that experience. First visit You can just show up. Many of the factors that affect you are the same between Conservative and Modern Orthodox synagogues. The Conservative synagogue ...


12

Saadia Gaon didn't innovate it. It is based on Berachot 60a: ת"ר הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שתצילני מזה ומכיוצא בו ואל יארע בי דבר קלקלה ועון ואם יארע בי דבר קלקלה ועון תהא מיתתי כפרה לכל עונותי אמר אביי לא לימא אינש הכי דלא לפתח פומיה לשטן Our Rabbis taught: On entering a bath-house one should say: 'May it be Thy will O Lord, my ...


12

In Lma'an Yishme'u #267 (page 2) Rabbi Chaim Hillel Raskin says that it is a Halachic obligation to quiet or turn off a cell phone before starting to Daven. If he did not, and his cell phone rings, he is allowed to quiet or turn off the phone to ensure that no one will be disturbed further. Although he doesn't specifically address a situation where it ...


12

In Shulchan Aruch Harav siman 582 sief 3 the Baal HaTanya writes that even if you went home and said 90 times hamelech hakadosh and then were uncertain if you did it right in davening, you still have to recite over shemoneh esrei, and he explains that this is different than mashiv haruach because when you practice saying the brochoh you can't say Hashem's ...


11

This blessing was instituted in the days of Raban Gamliel when the Jewish heretics (saducees, etc.) of the time posed a direct threat to the nation, the blessing was instituted as an anti-missionary move. http://www.ou.org/torah/taryag/shemoneh_esrei_12


11

The Gemara in Berachos 10a says that (at the advice of his wife Beruriah) Rebbi Meir prayed for neighbors of his to become religious, and the Gemara seems to approve of this. This is also implied by Sotah 14a, where Moshe is said to daven for the wicked to return, as well as in Taanis 23b, where Abba Chilkiyah says that his wife is more righteous because she ...


10

The Rambam (Tefilah 9:9) and Rashba (Responsum 1:183) write that Maariv's status as reshut is the reason there is no enactment for the leader to repeat the Amida aloud for those who don't know how to pray.


10

Kitzur Shulchan Aruch 20:1 (yonanewman.org) When the chazan steps (back) after (completing) the quiet (individual) prayers, he should stand still for the amount of time (it takes one) to walk four cubits. He returns to his place, and says quietly ''G-d, open my lips...'' , and starts aloud ''Blessed are You...'' Everyone should be careful to be quiet now, ...


10

Many synagogues - mainly Orthodox, not specifically Hassidic, light two candles in front of the Chazzan's (cantor's) table. The candles are on during the duration of the prayers and extinguished afterwards. It has nothing to do with yahrtzeit or any occasion other than praying, itself. I located the reason for this custom in this article: The Shulchan ...


9

is it ok?!? ITS A TREMENDOUS MITZVAH! we say every day "hashiveinu avinu lesoirasecha" 3x a day. Sefardi siddurim within this bracha have a place to add the name of someone who needs to do tshuva and a small Bakasha. Also, the chazon ish has a nusach for a teffilah which deals with the issue of "hakol byedei shaymayim chutz m'yiras shamayim". The Chazon ...


9

The source is Rabbeinu Yona Brachos 32a, in the name of the Geoinim. This is brought in Shulchan Aruch Orach Chaim 51:7 The Mishna Brurah there (:16) says it means to say from that posuk until the end of the chapter. Shulchan Aruch HaRav (51:8) implies that saying the single verse is enough. Kitzur Shulchan Aruch (14:2) implies that the single verse is ...


7

This minhag is mentioned much earlier than the Taz, in the sefer עמק ברכה, by Rav Avraham Horowitz (1550-1615), in a gloss by his son, the Shelah Hakodosh: Some people are accustomed to spit during Aleinu, but they don't know why they spit, and the majority of people nowadays do not understand Loshon Hakodesh at all and spit when they say "and we bow ...


7

I was a major sufferer of the problem you describe, and to be honest, I have not completely cured myself of this; however, there are a few things that I have done recently that have made a huge difference in my level of focus during davening. First of all, the times when I paid the least attention to my davening were always when I was tired. When I'm barely ...


7

The Siach Yitzchok, found in the Siddur Ishei Yisroel of the Gra"h, explains the phrase in the third blessing of Shemoneh Esrei אתה קדוש ושמך קדוש - You are sanctified and Your name is sanctified - that You refers to Hashem's essence, and Your name refers to His actions which are linked to His name. Baruch Hu would mean blessing Hashem "Himself" whereas ...


7

I have no source other than my teachers(' Mesorah?), but I was taught, and I believe, that it is proper for the חזן to wait until after the completion of the קדיש. It seems to me that, rather than waiting for praise, he is preventing distraction, and his presence and staid stance at the עמוד help to maintain the decorum through the last words of the קדיש.


7

It sounds like your minyan is misapplying the opinion of the Rambam. There are 4 opinions regarding reciting "Half Hallel". (Half Hallel is said on Rosh Chodesh (except Tishrei and Tevet) and the last 6 days of Pesach.) The disagreement is about Half Hallel; all agree to recite Whole Hallel with a bracha even with no minyan. Rambam: No Half Hallel is ...


7

Bach - Tur Orach Chaim 38 - 6 says that he saw a Maaseh Rav from a Rav Weiss Z'L who would say these 2 Parshios while he was wearing Tefilin. This would indicate to me that it is only a Minhag and not a Halacha.


7

The last Mishna Berura in סימן נג [regarding "דין הראוי לירד לפני התבה"] (s'if katan פז) addresses your question. וקורין שליח-צבור חזן, שצריך לראות האיך יקרא, ותרגום "וירא" וחזי And we call the prayer-leader a חזן, because he has to see how to pray properly, and the [Aramaic] translation of "וירא" (to see) is "וחזי" (Translation mine) This ...


7

First, the entire Pesukei Dezimra can be skipped (Start with Birchas Krias Shema). Because the purpose of Pesukei Dezimra is to make the Tefilah desirable to Hashem, and praying with a Minyan accomplishes this more. If there is time, add in Baruch Sheamar, the whole Ashrei*, and Yishtabach, because the Chachamim established the Pesukei DeZimra around ...


6

Sefer Chasidim siman 800: אדם שמתפלל על אביו אם הוא חולה לא יאמר תרפא אבא מארי או לאדוני אבא רפא One who is praying for his sick father should not say "Heal my father my master" or "To my master my father heal" See continuation there, where he brings Elisha not referring to Eliyahu as his master as an example - not just father/son. Birkei Yosef ...


6

The Kitzur Shulchan Aruch in 15:6 states: Some say that one need not stand for Kaddish. However, any Kaddish which catches you standing, like after Hallel, one should [remain] standing until after [responding] Yehei Shmei Rabba. And some say that one should always stand for Kaddish and other Davar SheBiKedusha, since we should learn a Kal ...


6

The Chamudei Daniel, cited by the Pischei Teshuvah Yoreh Deah 240:22 says that one may pray in the shul where he will have more kavvanah. Rav Pam points out that one should take into consideration other possible ramifications before acting on this ruling. See here.


6

Per Maariv quoting Chadrei Chadarim quoting Rabbi Shteinman Shlita there is no problem answering Amein if one says Kaddish on his dog. "האם מותר לענות אחרי קדיש כזה (לכלב), אמן ואמן יהא שמיה רבא?", נשאל הגראי"ל על ידי תלמידיו, בעקבות פנייה של אדם שביקש להגיד קדיש על כלבו שנפטר - כך על פי אתר האינטרנט החרדי בחדרי חרדים. הגראי"ל חייך והשיב: "הרי ...


6

The Babylonian Talmud (Yoma 53b) states that one should bow to one's left first: המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל שנאמר מימינו אש דת למו ואומר יפול מצדך אלף ורבבה מימינך מאי ואומר וכי תימא אורחא דמילתא היא למיתב בימין ת"ש יפול מצדך אלף ורבבה מימינך רבא ...


6

According to the Art Scroll Siddur bend the knees at kor'im (bend the knee), bend at the waist at mishtachavim (bow) and straighten up after modim (acknowledge) before lifnei melelech. I do not know where Rabbi Nosson Scherman got the original psak that this is the method. It is also the way that I was taught to daven in cheder (lo those many years ago) but ...


6

All that God does is for the Good (Berachos 60b) Brachos are dependent on what has occurred to the one making the bracha now (Berachos 60a השתא מיהא טובה הוא and לדידיה). They are personal and timely expressions to God. Thus, for bad events we should also be thanking God, but since brachos look at what just happened we instead make the bracha "dayan ...


6

Take a look at this page. This is the summary: In conclusion, you do not recite: Kaddish. Barchu. The additional prayers recited during the chazzan's repetition of the amidah. G d's attributes of mercy. Any of the prayers that are associated with the reading of the Torah. Other than the above mentioned prayers, you can recite ...


6

Be'emunah means faithfully, like (Shabbos 31a) נשאת ונתת באמונה - Did you do business faithfully? In other words honestly, without taking undue personal benefit from the work. See also Melachim II 12:16: וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת הַכֶּסֶף עַל יָדָם לָתֵת לְעֹשֵֹי הַמְּלָאכָה כִּי בֶאֱמֻנָה הֵם עֹשִֹים Moreover they ...


6

The Lubavitcher Rebbe started a campaign (in 1983 - the beginning of 5744) that everyone should say the Hareini Mekabel before davening and אך צדיקים afterwards. Rabbi Palteil speaks about the history and reasons for this here (at about the 21 minute mark). This was a previous practice, as the Alter Rebbe of Lubavitch put it in his siddur to say that. The ...


6

According to My Rav Say Elokai Neshama, Bircat HaTorah, and Bircat HaShachar Say Baruch She'Amar, Ashrei, and Yishtabach If you can put on tallit and tefillin, and say just the above passages, in the time that it takes the rest of the minyan to say all of Psukei D'Zimra, then it's better to do so, in order to pray with a minyan. This is assuming that ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible