Tag Info

Hot answers tagged

13

I'm not widely traveled, but I've been to a bunch of different synagogues of all the major flavors, often as one-offs, including C and MO, so I'm answering on the basis of that experience. First visit You can just show up. Many of the factors that affect you are the same between Conservative and Modern Orthodox synagogues. The Conservative synagogue ...


12

Saadia Gaon didn't innovate it. It is based on Berachot 60a: ת"ר הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שתצילני מזה ומכיוצא בו ואל יארע בי דבר קלקלה ועון ואם יארע בי דבר קלקלה ועון תהא מיתתי כפרה לכל עונותי אמר אביי לא לימא אינש הכי דלא לפתח פומיה לשטן Our Rabbis taught: On entering a bath-house one should say: 'May it be Thy will O Lord, my ...


11

The Gemara in Berachos 10a says that (at the advice of his wife Beruriah) Rebbi Meir prayed for neighbors of his to become religious, and the Gemara seems to approve of this. This is also implied by Sotah 14a, where Moshe is said to daven for the wicked to return, as well as in Taanis 23b, where Abba Chilkiyah says that his wife is more righteous because she ...


10

Yes. You say the following blessing (Shulchan Aruch OC 223:2 with commentaries): ברוך אתה יקוק אלוקינו מלך העולם דיין האמת.‏ Furthermore, if the deceased was a scholar to the extent that one could ask him a question in all matters of Torah and he knew right away, then the Shulchan Aruch rules (YD 340:7) that one must rend one's clothing in mourning ...


10

The Rambam (Tefilah 9:9) and Rashba (Responsum 1:183) write that Maariv's status as reshut is the reason there is no enactment for the leader to repeat the Amida aloud for those who don't know how to pray.


9

is it ok?!? ITS A TREMENDOUS MITZVAH! we say every day "hashiveinu avinu lesoirasecha" 3x a day. Sefardi siddurim within this bracha have a place to add the name of someone who needs to do tshuva and a small Bakasha. Also, the chazon ish has a nusach for a teffilah which deals with the issue of "hakol byedei shaymayim chutz m'yiras shamayim". The Chazon ...


9

The source is Rabbeinu Yona Brachos 32a, in the name of the Geoinim. This is brought in Shulchan Aruch Orach Chaim 51:7 The Mishna Brurah there (:16) says it means to say from that posuk until the end of the chapter. Shulchan Aruch HaRav (51:8) implies that saying the single verse is enough. Kitzur Shulchan Aruch (14:2) implies that the single verse is ...


8

This blessing was instituted in the days of Raban Gamliel when the Jewish heretics (saducees, etc.) of the time posed a direct threat to the nation, the blessing was instituted as an anti-missionary move. http://www.ou.org/torah/taryag/shemoneh_esrei_12


7

This minhag is mentioned much earlier than the Taz, in the sefer עמק ברכה, by Rav Avraham Horowitz (1550-1615), in a gloss by his son, the Shelah Hakodosh: Some people are accustomed to spit during Aleinu, but they don't know why they spit, and the majority of people nowadays do not understand Loshon Hakodesh at all and spit when they say "and we bow ...


7

This is a question into which I have done a little bit of research. There are two independent issues: Saying ה שפתי תפתח before the עמידה Taking three steps forward or back or both, which is an issue in itself Saying ה שפתי תפתח is attributed to R. Yohanan in Brakhot 4b והא אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתח ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי and ...


7

The Siach Yitzchok, found in the Siddur Ishei Yisroel of the Gra"h, explains the phrase in the third blessing of Shemoneh Esrei אתה קדוש ושמך קדוש - You are sanctified and Your name is sanctified - that You refers to Hashem's essence, and Your name refers to His actions which are linked to His name. Baruch Hu would mean blessing Hashem "Himself" whereas ...


7

I have no source other than my teachers(' Mesorah?), but I was taught, and I believe, that it is proper for the חזן to wait until after the completion of the קדיש. It seems to me that, rather than waiting for praise, he is preventing distraction, and his presence and staid stance at the עמוד help to maintain the decorum through the last words of the קדיש.


7

It sounds like your minyan is misapplying the opinion of the Rambam. There are 4 opinions regarding reciting "Half Hallel". (Half Hallel is said on Rosh Chodesh (except Tishrei and Tevet) and the last 6 days of Pesach.) The disagreement is about Half Hallel; all agree to recite Whole Hallel with a bracha even with no minyan. Rambam: No Half Hallel is ...


7

Bach - Tur Orach Chaim 38 - 6 says that he saw a Maaseh Rav from a Rav Weiss Z'L who would say these 2 Parshios while he was wearing Tefilin. This would indicate to me that it is only a Minhag and not a Halacha.


7

First, the entire Pesukei Dezimra can be skipped (Start with Birchas Krias Shema). Because the purpose of Pesukei Dezimra is to make the Tefilah desirable to Hashem, and praying with a Minyan accomplishes this more. If there is time, add in Baruch Sheamar, the whole Ashrei*, and Yishtabach, because the Chachamim established the Pesukei DeZimra around ...


6

Sefer Chasidim siman 800: אדם שמתפלל על אביו אם הוא חולה לא יאמר תרפא אבא מארי או לאדוני אבא רפא One who is praying for his sick father should not say "Heal my father my master" or "To my master my father heal" See continuation there, where he brings Elisha not referring to Eliyahu as his master as an example - not just father/son. Birkei Yosef ...


6

The Kitzur Shulchan Aruch in 15:6 states: Some say that one need not stand for Kaddish. However, any Kaddish which catches you standing, like after Hallel, one should [remain] standing until after [responding] Yehei Shmei Rabba. And some say that one should always stand for Kaddish and other Davar SheBiKedusha, since we should learn a Kal ...


6

The Chamudei Daniel, cited by the Pischei Teshuvah Yoreh Deah 240:22 says that one may pray in the shul where he will have more kavvanah. Rav Pam points out that one should take into consideration other possible ramifications before acting on this ruling. See here.


6

Per Maariv quoting Chadrei Chadarim quoting Rabbi Shteinman Shlita there is no problem answering Amein if one says Kaddish on his dog. "האם מותר לענות אחרי קדיש כזה (לכלב), אמן ואמן יהא שמיה רבא?", נשאל הגראי"ל על ידי תלמידיו, בעקבות פנייה של אדם שביקש להגיד קדיש על כלבו שנפטר - כך על פי אתר האינטרנט החרדי בחדרי חרדים. הגראי"ל חייך והשיב: "הרי ...


6

The Babylonian Talmud (Yoma 53b) states that one should bow to one's left first: המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל שנאמר מימינו אש דת למו ואומר יפול מצדך אלף ורבבה מימינך מאי ואומר וכי תימא אורחא דמילתא היא למיתב בימין ת"ש יפול מצדך אלף ורבבה מימינך רבא ...


6

According to the Art Scroll Siddur bend the knees at kor'im (bend the knee), bend at the waist at mishtachavim (bow) and straighten up after modim (acknowledge) before lifnei melelech. I do not know where Rabbi Nosson Scherman got the original psak that this is the method. It is also the way that I was taught to daven in cheder (lo those many years ago) but ...


6

All that God does is for the Good (Berachos 60b) Brachos are dependent on what has occurred to the one making the bracha now (Berachos 60a השתא מיהא טובה הוא and לדידיה). They are personal and timely expressions to God. Thus, for bad events we should also be thanking God, but since brachos look at what just happened we instead make the bracha "dayan ...


6

Take a look at this page. This is the summary: In conclusion, you do not recite: Kaddish. Barchu. The additional prayers recited during the chazzan's repetition of the amidah. G d's attributes of mercy. Any of the prayers that are associated with the reading of the Torah. Other than the above mentioned prayers, you can recite ...


6

Be'emunah means faithfully, like (Shabbos 31a) נשאת ונתת באמונה - Did you do business faithfully? In other words honestly, without taking undue personal benefit from the work. See also Melachim II 12:16: וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת הַכֶּסֶף עַל יָדָם לָתֵת לְעֹשֵֹי הַמְּלָאכָה כִּי בֶאֱמֻנָה הֵם עֹשִֹים Moreover they ...


6

According to My Rav Say Elokai Neshama, Bircat HaTorah, and Bircat HaShachar Say Baruch She'Amar, Ashrei, and Yishtabach If you can put on tallit and tefillin, and say just the above passages, in the time that it takes the rest of the minyan to say all of Psukei D'Zimra, then it's better to do so, in order to pray with a minyan. This is assuming that ...


5

This definitely isn't a halakhic answer, but there is a remarkable story about the Klausenberger Rebbe: when he was in Auschwitz and Muldorf he prayed for death, and then after the war he did teshuvah. Variants of this story appear on the Yad Vashem website and in the biography "Lapid ha-Aish", written by Aharon Surasky and translated into English by Judah ...


5

Rav Elayshiv(Vayishma Moshe pg40) was asked if one can daven while nursing and he answered yes as long as the areas which are usually covered are covered.


5

A medrash Tehillim on perek 118 cites the explanation of Beruria that the verse says "yitamu chataim min ha'aretz" - not that the sinners should be destroyed, but sin should be destroyed - we do not pray for the destruction of the evildoers. The wording of this blessing echoes that sentiment - kol harisha means the evil, not the evildoers. We never pray ...


5

This 2011 link to the Siddur Tefillas Yeshurun metioned by yitznewton may be valuable to sign up for the new edition. You can also contact www.kayj.net You ask for printed editions. The following are available online. You could print what you wanted I suppose. A Category at the Wikimedia Commons for scanned works of Wolf Heidenheim, including a full set ...


5

From dinonline.org It is permitted to repeat words of davening for added intent in prayer. However, there is a virtue of having full intent the first time, and not repeating words. One can certainly say the word, and then reflect on its meaning, without saying it again. Sources: The Mishnah (Berachos 33b) writes that one who says “modim, modim” ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible