Tag Info

New answers tagged

3

The lecturer may have been referring to the Rambam in Mamrim 1:3 דברי הקבלה, אין בהן מחלוקת לעולם; וכל דבר שתמצא בו מחלוקת, בידוע שאינו קבלה ממשה רבנו Words of "kabbala" are never argued about; anything about which there is an argument can be known that it was not received from Moshe The Rambam echoes this idea in the introduction to the Mishnah: ...


4

The Rambam's opinion is that halacha limoshe misinai is undisputed. There is a tosafos in eiruvin which seems to say otherwise. The chavos yair (siman 192) has a very long tshuva addressing this issue and as one of his proofs to uphold the shita of tosafos he asks your question exactly. How could the Rambam have a shita about a halacha limoshe misinai that ...


4

ספר שי לתורה quotes an interesting פשט from R’ Simcha Ziskind Broide from Chevron: R' Zera recognised that he wouldn't be able to learn properly with the new approach and svaros of Eretz Yisrael if he was preoccupied with that of Bavel. He uses that as a lesson that we need to leave the past behind us at times in order to move on to the next level. (Sorry ...


11

As this phrase does appear in our Gemaras, almost all of the Rishonim assume it to be true. The acronym stands for: (this explanation appears in Rashi to Bava Metzia 22b ( בבא מציעה פרק ב דף כב,ב ) and Kidushin 52a ( קידושין פרק ב דף נב,א ), where Tosfos argues there) The actual phrase is: תיובתא דרבא תיובתא והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם [This ...


0

The word glatt was invented in America when the union workers in the slaughterhouse industry were irreligious and unreliable, but couldn't be fired. So the Rabbis of the time ingeniously invented a new indefinable word which allowed them to choose the workers they pleased. This information is courtesy of Rabbi Belsky. This has nothing to do specifically ...


8

See this article in Hebrew for more detail. The overall concept is based on Chulin 37b: (יחזקאל ד) ואומר אהה ה' אלהים הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ...


3

In Hulin, Daf מו עמ' ב. The concept is perhaps not what you think it is. It is one of the Triefos, a hole in the lungs (called Sircha), which some Poskim (like Rashi) say that if you find some scar in the lung, you need to check if there is a hole, and others say that the scar indicates a hole no matter our further observations find, and the meat is Trief. ...


4

I believe (though I haven't seen my proof quoted in any sefer1) that "יוסי" is a derivative of "יוסף." See the Gemara Bava Metzia, 117a (last few narrow lines), where there is a discussion about a leak in a multi-story apartment building, whether the guy living on the bottom (who is getting damaged by the water) needs to repair it, or if the guy on top ...


0

Rabbi Chaim kanievsky discuses this in his Sefer shemos borets


1

I have never learned with the Koren, but what I have heard is that it is basically just a literal translation of the Gemara text. So if you want the experience of learning the Gemara where you have to figure things out on your own the same way you would without a translation, the Koren seems to be best. But if you want to be able to get pshat right away, the ...


1

In the olden days - as stated in Pirkei Avoth בן חמש למקרא - one would only learn Shas (Talmud Bavli) after becoming proficient in Chumash and Mishna. One would then concentrate on Shas as it's the basis for Halacho. Besides, it's really difficult to properly understand Rambam, Tur and Shulchan Aruch (the 3 "off the page" pillars of Halacha) without ...


2

Talmudic style uses the Socratic method of learning, which is somewhat unique. First, it encourages stduenst to learn from each other rather than from the teacher ("chevruta" style). Second, the style of learning in the Talmud is based on questions and answers - proofs and rebuttals - much like a debate. This style is unique to the Talmud. The Torah doesn't ...


1

the Rambam prescribes talmud as the first priority as written in Yesodei Torah 4:13 I maintain that it is not proper for a person to stroll in the Pardes unless he has filled his belly with bread and meat. "Bread and meat" refer to the knowledge of what is permitted and what is forbidden, and similar matters concerning other mitzvot. Even though ...


0

Yeshivos start learning Gemara too early (the Maharal said this already many centuries ago). However, the overall goal of the Yeshiva curriculum is to train the student to be able to learn Torah She Baal Peh on their own in their lifetimes - specifically the 613 Mitvos and their details. Before Torah She Baal Peh was written down, the Yeshiva had to teach ...


2

In the Artscroll gemara, it has the text of: הדרן עלך מסכת נדה (ותלמוד בבלי) והדרך עלן. etc So, it seems that no. As for siyum shas mishnayot, i speak from experience that there is a special hadran, so perhaps there is for gemara as well, but just not in my sefer.


1

The moznayim, i.e. vagshal prints have all the censored peices put back, also of interest is Dikdukei Sofrim which has at least 4 ancient manuscripts predating the printingpress standardised shaas. The reason not to put them back is because the Jews in Spain Poland Germany and countless other countries tought us a valuable lesson with their lives that no ...


5

I'm not sure if "anyone has ever conducted a study" of what some scholars consider to be aggada and others do not. However, we should be wary of such black and white distinctions, and of assuming that just because a passage is quoted in the Ein Yaakov, R. Yaakov Chaviva thought it should fit squarely into the "aggada" box. There are passages that the ...


0

First of all, even though it doesn't fit the question, R. Ahron Feldman's review of the much older version of the Steinsaltz translation should not be missed, because it brings up crucial limitations of these volumes, though I personally don't think that his criticisms are as applicable to the new editions. Having said that, I'm not aware of any reviews ...Top 50 recent answers are included